فیزیک

طبقه بندی مدل های رشد سطح دوبعدی با استفاده از تحول شرام – لونر

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه مطالعه سطوح کاتورهای به بسیاری از عرصه های فیزیک (تجربی و نظریه) از مدل غشاءهای زیستی تا نظریه ریسمان سرایت کرده است. توصیف رشد کریستال، لبههای ترک ها در علم مواد و امواج تپهای تلاطم نمونه های کوچکی از کاربردهای سطوح کاتورهای میباشند. اگرچه...

بررسی کج فهمیها و مشکلات یادگیری مفهوم میدان و طراحی یک طرح درس برای آموزش مفهوم میدان الکتریکی در کلاس سوم دبیرستان

چکیده: بر اساس نظریهی برساختگرایی دانشآموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلیشان دارای مجموعهای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیلهی آنها قادر به توضیح درست...

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی

مقدمه یکی از مهمترین اهداف بشر در جهت­گیری زمینه­های تحقیقاتی و پژوهشی­، دستیابی به منابع جدید انرژی می‌باشد. در این راستا بشر تلاش کرده است تا با ساخت رآكتورهای هسته­اي، به منبعي از انرژي دست یابد كه بتواند مدت زمان بیشتری  از آن، نسبت به سوخت‌های فسیلی استفاده كند....

بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

فهرست مطالب چکیده................................................................................................ 1 فصل اول: کلیات تحقیق اختراع لیزرها باعث تغییر جهت فیزیک نوری و اتمی به سمت دینامیک و پیگیری بیشتر بعد از حوزه تحقیقات شده است؛ محدودیت نیرو با زمینه...

مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه‌ علم نانو به مطالعه و بررسی مواد در ابعاد اتم و مولکول یعنی ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر می‌پردازد.در این ابعاد، اثرهای مکانیک کوانتومی اهمیت پیدا می کند. با کاهش اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سیستم، پدیده‌های فراوانی که به دلیل اثرات مکانیک کوانتومی...

خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه واژه متامتریال در سال 1999 توسط رودگروالسر از دانشگاه Texas نامگذاری شد]1[. واژه متا یک واژه یونانی به معنی فرا است. بنابراین می‎توان متامتریال را فرا ماده ترجمه کرد. نامی است با معنی برای موادی که ویژگی های آنها فراتر از محدودیت های مواد...

تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه   نانو فناوری محدوده¬اي از فناوری است كه در اين محدوده انسان مي¬تواند انواع مواد، وسايل و ابزارها و بطور كلي، سيستم¬ها و سازه¬هاي گوناگون را در مقياس يك ميلياردم متر طراحي كرده و به مرحله ساخت برساند. بطور دقیق مشخص نیست که بشر اولین...

پراکندگی بریلوئن برانگیخته آبشاری در فیبر نوری

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه پراکندگی بریلوئن به افتخار فیزیکدان فرانسوی لئون بریلیون نامگذاری شد، او واکنش بین موج نور و صوتی را در قرن نوزدهم- بیستم بررسی کرد. پراكندگي بريلوين براساس برهم كنش تابش يك موج نور به اندازه كافي قوي (پمپ) با يك محيط نوري (مثل فيبر نوري)...

بررسی و طراحی میکروسکوپ بازتاب داخلی کلی فلوئورسانسی با چیدمان منشور

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه مقدمه 1-1 تاریخچه: یکی از مراجع و تحقیقات اولیه از میکروسکوپ هایی که می توانند از اصل بازتاب داخلی کلی نور، بین یک محیط غلیظ و رقیق برای ایجاد تصویر استفاده کنند، توسط استونی در سال 1896 ارائه شده است. اگرچه، تا سال 1956 اولین میکروسکوپ بازتاب...

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

فهرست مطالب 1فصل اول: مقدمه روش حل پراکندگی توسط یک کره از زمان‌های خیلی قبل وجود داشته است. در 1908، مای به منظور توضیح رنگ های متنوع در جذب و پراکندگی توسط ذرات کلوئیدی کوچک طلا معلق در آب، این تئوری را توسعه داد. کار دبای که موضوع پایان نامه دکترایش، به فشار تابشی...

طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با استفاده از کد MCNP

فهرست مطالب فصل اول تومورها و روش‌های مختلف درمان با پرتو تومور ، تودۀ غیرطبیعی بافت بدن است که در آن سلول‌ها تحت یک الگوی غیرعادی رشد کرده و تقسیم می‌شوند؛ بنابراین با افزایش تعداد چنین سلول‌هایی، تناسب میان آن‌ها و سلول‌های بافت سالم اطراف از بین می رود و با ادامۀ...

مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS TM

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه هدف اصلی در صنعت اسپینترونیک ،کنترل وبکارگیری اسپین الکترون ها ، علاوه بربار آن هاست . ازچشم اندازهای این صنعت می توان به ساخت حافظه های غیرفرارسریع ، افزایش سرعت پردازش اطلاعات ،کاهش توان مصرفی و افزایش پکیدگی مدارهای مجتمع اشاره کرد . در...

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش فیزیک ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ

پژوهش حاضر سعي دارد با طراحي آزمايش هايي در سطح كتاب فيزيك سال سوم دبيرستان، كيفيت آموزش مفاهيم ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي را مورد بررسي قرار دهد. وجود نقص و كمبودهاي يدر كتب درسي از يك سو و آموزش سنتي از سوي ديگر باعث مي شود تا در دبيرستانهاي ما آموزش ازكيفيت...

ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﮕﺮش وﻣﻬﺎرت در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی‬ ‫وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل

‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮي وروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ درﻧﻈﺮ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد...

محتوی سازی و آموزش مفهوم خودآرایی (نمونه موردی علوم نانو)

چکیده  در بسیاري از کشورها، اهمیت فناوري نانو در عرصه هاي مختلف به خوبی درك شده است و آشنایی با این فناوري را از مقاطع پایه اي آغاز کرده و به آموزش آن می پردازند. با بررسی متون کتابهاي درسی در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس، مشخص می شود که جاي مفاهیم فناوري نانو کم رنگ بوده...

یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی (PSI) و مقایسه ی آن با نظام آموزش سنتی با توجه به استعدادهای مختلف دانش آموزان

چکیده:  تحقیق حاضر بمنظور مقایسه تاثیر نظام آموزش فردي و نظام آموزش سنتی با توجه به استعدادهاي دانش آموزان سال اول دبیرستان طالقانی تشویر در استان زنجان در آموزش درس فیزیک طراحی و اجرا شده است. به این منظور یک برنامه درسی منطبق با برنامه PSI از یک قسمت کتاب درسی که...

اجرای طرح درس با استفاده از مدل استقرا و پرسشگری (نمونه موردی القا الکتریکی)

چکیده در این تحقیق که به صورت کیفی انجام شده است، ابتدا برخی از افکار و اندیشههای دانشآموزان در مورد الکتریسیته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این است که ابتدا بدانیم، دانشآموزان ما در مورد الکتریسیتهی ساکن چگونه فکر میکنند و چه تصوری دارند. به این منظور سوالاتی از...

قانون دوم نیوتن و مسئله کپلر در فضا ناجابجا

چکیده در این تحقیق ابتدا فضاي ناجابجا را مورد بررسی قرار دادیم سپس معادله حرکت را در این فضا محاسبه نمودیم و از روي آن توانستیم معادله قانون دوم نیوتون را بنویسیم ، ومشخص شد که حرکت یک ذره در فضاي ناجابه جا همانند حرکت آن ذره در دستگاه نالخت چرخان است . دراین فضا ...

بررسی اصل ماخ و تغییرات ثابت گرانش در مدل برنز – دیک

چکیده      اصول ماخ و هم ارزي از مهم ترین اصولی هستند که پایه هاي نظري نسبیت عام را تشکیل می دهند. وجود برخی ناسازگاریهاي نسبیت عام با اصل ماخ سبب شد برنز و دیک در سال 1961 به منظور تلفیق اصل ماخ در نظریه گرانش یکی از نخستین نظریه هاي اسکالر تانسوري را فرمول بندي...

بررسی مسأله انرژی تاریک در مدل برانز- دیک همراه با یک تابع پتانسیل

(در انتهای مطلب و در pdf اخر صفحه با رعایت فرمول نویسی صحیح قسمتی از پایان نامه را بخوانید) ‌چکیده یکی از مسایلی كه از حدود 15 سال پیش1998 در كیهان شناسی مطرح بوده است مسأله انبساط عالم با شتاب فزاینده است . در نسبیت عام این مسأله در ابتدا با فرض وجود یک نوع سیال كامل...

پتانسیل تک ذره مایع نرمال هلیم-3

چکیده در پایان مطلب می توانید بخشی از pdf پایان نامه با فرمول نویسی صحیح مطالعه کنید  در این رساله به محاسبه ي پتانسیل تک ذره، جرم موثر وانرژي تک ذره مایع نرمال هلیم 3 با استفاده از پتانسیل لنارد-جونز پرداخته شده است. روش استفاده شده، روش وردشی با پایین ترین مرتبه ي...

محاسبه خواص ترمودینامیکی مایع نرمال و قطبیده هلیوم III در دمای معین

در این پایان نامه ، انرژی حالت پایه مایع هلیوم۳ نرمال و قطبیده اسپینی را با استفاده از روش وردشی با پایین‌ترین مرتبه قید (LOCV ) بدست آورده ایم. همچنین خواص ترمودینامیکی مایع هلیوم۳ نرمال و قطبیده اسپینی را محاسبه کرده ایم. در بسط خوشه ای پتانسیل های لنارد- جونز و...

بررسی خواص قطره مایع هلیم با استفاده از توزیع وود- سکسون در مقیاسهای نانو

چکیده در این پایان نامه به بررسی خواص قطره مایع هلیم  در ابعاد محدود مانند قطره هلیم و مایع نرمال   درلوله های باریک می پردازیم، برای مطالعه  این دو سیستم محصور شده از روش وردشی با پایین ترین مرتبه قیدLOCV بهره گرفته ایم، علاوه بر این برای بررسی دقیقتر  قطره هلیم روش...