برنامه ریزی درسی

کاربرد مدیریت دانش شخصی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می¬نماید. از آن¬جایی که دانش همیشه قدرت است،...

بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

فهـرست مطالـب فصل اول. مقدمه عصر کنونی، عصر پیچیدگی و تحول است. تحولات پر بعد و چندلایه¬ در نظام جامعه¬ی جهانی محیط¬های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نظام¬های آموزشی و در رأس آن مدارس بازنگری در برنامه¬ی درسی به عنوان یک اصل بنیادی را موردتوجه قرار داده...

بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره ی پیش دبستانی

فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) آموزش زبان خارجی یکی از موضوعاتی است که جدیداً موضوع آموزش آن در سطح پیش از دبستان مطرح شده و به سرعت در اکثر مراکز پیش از دبستان در حال گسترش می باشد . گسترش این امر نیز ناشی از نظرات متخصصان تربیتی است که گاهاً فقط برگردانی از فرهنگ...

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

فهرست مطالب 1 فصل اول؛ کلیات پژوهش مقدمه برنامه های درسی هرکشورعامل مهمی درنظام آموزش و پرورش آن کشورمحسوب می شوند. تصمیمات برنامه ریزان درسی درخلاء صورت نمی گیرد، بلکه این تصمیمات در محیط جامعه و برای جامعه اتخاذ می شود. بنابراین جامعه همواره نقشی اساسی در تصمیم...

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات انسان عصر حاضر بخش عمده اي از زندگي خويش را به عنوان يادگيرنده در مراكزآموزشي و تحصيلي سپري مي كند و اين موجب صرف مبالغ عظيمي در زمينه هاي آموزش و پرورش مي شود.بديهي است كه شناسايي عوامل مؤثردريادگيري و راه هاي بهبود آن همواره از دغدغه هاي...

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

فهرست مطالب فصل اول: طرح پژوهش جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب میکند که بتواند متناسب و منعطف با این پیچیدگیها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. برای پاسخگویی به این مهم نیازمند ابزاری هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگیها حرکت کرده و مسیررا تسهیل...

مقايسه ميزان اثر بخشی رويكرد ارتباطی با شيوه دستور ترجمه بر يادگيری مهارت های زبان انگليسی

چکیده روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد.این رویکرد بیشتر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایان گر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار...

مقايسه برنامه های اجرا شده و كسب شده آموزش حضوری و الكترونيكی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه علم وصنعت ايران

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه  برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران که مشتمل بر 630 دانشجوی آموزش حضوری و 600...

تحول محتوای كتابهای علوم دوره ابتدايی بر اساس توجه به مهارت های فرايندی

 چکیده ی تحقیق پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مهارت های فرایندی با عنوان “تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر توجه به مهارت های فرایندی” انجام شد. شاکله اصلی این تحقیق شامل توصیف وضعیت موجود و تشخیص میزان برخورداری کتاب های مذکور از مهارت...

تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

چکیده پژوهش حاضر با عنوان “تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد”انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کابردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شمال محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در...

بررسی ميزان تناسب محتوای كتاب رياضی اول ابتدايی با معيارهای گزينش و سازماندهی محتوا از ديدگاه معلمان اول ابتدايی

چکیده هدف از این پژوهش حاضر،بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیار های گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه...

بررسي ميزان تناسب برنامه آموزشی دوره های كوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نيازهای آموزشی معلمان

چکیده هدف از این پژوهش بررسی میزان تناسب برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نیاز های آموزشی معلمان از دیدگاه دبیران نجربی اسلام شهر بوده است.در راستای پاسخگویی به هدف مذکور،پنج سوال که به بررسی دانش محتوایی ،توانایی مدرسان ،افزایش توانایی حرفه ای معلمان...

بررسی مقايسه ميزان تأثير دو روش آموزش به شيوه بازی و سنتی بر انگيزه و پيشرفت تحصيلی رياضی دانش آموزان

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی به شیوه بازی و سنتی برانگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی ناحیه 4 کرج بوده است،روش تحقیق نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده گردیده است ،حجم نمونه...

بررسی رابطه صلاحيت های شناختی پداگوژيكی معلمان علوم تجربی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی با پیشرفت تحصیلی داش آموزان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش،روش مطالعه اسنادی ، توصیفی – پیمایشی و همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی...

تحليل محتوای كتابهای درسی عمومی براساس ميزان توجه به مباحث آموزش جهانی

چكيده:      هدف از اين پژوهش تحليل محتواي كتاب هاي عمومي دوره متوسطه بر اساس ميزان توجه به مسائل و مباحث جهاني است. اين مباحث به دليل تغييرات سريع در عرصه هاي گوناگون اجتماعي در جهان و لزوم تحولي گسترده در جامعه جهاني از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.در اين پژوهش روش...

بررسی میزان توجه به تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان از دیدگاه معلمان

 چکیده: پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه به تربیت شهروندي در برنامه درسی پنهان دوره ابتدایی از نظر معلمان شهر بیرجند پرداخت و هدف اصلی آن شناسایی میزان توجه به تربیت شهروندي در جو اجتماعی حاکم بر مدارس ابتدایی، ساختار سازمانی و کنش متقابل معلم و دانش آموز بوده است....

بررسی میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان

چکیده هدف این تحقیق، تعیین میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان پایه ي سوم ابتدایی در قالب یک مدل ساختاري تحقق اهداف کلی برنامه جدید هنر در پایه ي سوم ابتدایی بود که 180 نفر از معلمین فوق  با مدارك تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم...

بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی در افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان

چکیده:  این پایان نامه با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه پردازي بـر افـزایش خلاقیـت و پیشـرفت تحصـیلیدرس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان پسر سـال  دوم دوره ي راهنمـایی شهرسـتان بـویین زهـرا90-91  انجـامشده است. نمونه این پژوهش شامل42 نفر دانش آموز پسر سال دوم راهنمایی...

بررسی ديدگاه دبيران در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الكترونيكی

چكيده هدف پژوهش حاضر بررسي ديدگاه دبيران دوره آموزش متوسطه استان كرمانشاه در موردآمادگي براي اجراي آموزش هاي الكترونيكي  مي باشد.و ازنوع توصيفي- پيمايشي است. جامعه مورد بررسي، دبيران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي آموزش وپرورش استان كرمانشاه كه...

بررسی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب براي بهبود نظام آموزشی ایران

چکیده هدف از این پژوهش مطالعهي تطبیقی فعالیتهاي فوق برنامه دورهي ابتدایی در ایران با کشورهاي آمریکا، انگلستان و مالزي، جهت ارائهي راهکارهایی براي بهبود نظام آموزشی ایران بهویژه در حوزه فعالیتهاي فوق برنامه، بر اساس روش بردي بوده است. دو کشور آمریکا و انگلستان هر یک به...

ارزيابی محتوای كتاب های رياضی دوره ي ابتدايی از ديدگاه الگوی آموزش خلاقيت پِِلسک

چکیده پژوهش حاضر با عنوان « ارزیابی محتواي کتاب هاي ریاضی دوره ي ابتدایی از دیدگاه الگوي آموزش خلاقیت پلسک »، انجام شده است. جامعه ي آماري این پژوهش شامل 1 جلد کتاب ریاضی دوره ي ابتدایی در سال تحصیلی 92-1119 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار...

بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهاي صنعت در این رشته

چکیده :   پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهاي بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران...

بررسي تاثير استفاده از الگوهاي بديعه پردازي در بهبود تدريس

چکیده پ‍ژوهش ها نشان مي دهد كه يادگيري مفاهيم در شرايطي رخ مي دهد كه دانش آموزان انگيزه پيدا كرده و به طرف مطلب جديد جذب شوند . شيوه هاي نوين تدربس در آموزش و پرورش كمك مي كند كه دانش آموزان به كارهاي نو دست بزنند و با هر موضوعي خلاقانه برخورد كنند . در نظامهاي آموزشي...

تأثير فعاليتهاي زبان آموزي دوره ي پيش دبستاني بر رشد زبان گفتاري دانش آموزان

چكيده: پ ژوهش حاضر با عنوان » تاثير فعاليتهاي زبان آموزي دورهي پيش از دبسـتان بـر رشـد زبـان گفتـاريدانش آموزان پايهي اول ابتدايي شهرستان شوش دانيال(ع)«است، كه دورهي پيش دبسـتاني را گذرانـده انـد ودانش آموزاني كه اين دوره را نگذرانده اند، در سال تحصيلي 89-1388 انجام...

شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش

 چكيده هدف پژوهش حاضر»شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش« بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي در دو شاخه نظري و فني حرفه اي (90 نفر) و مديران...

مطالعه ي تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران با برنامه هاي درسی مشابه در دوکشور توسعه یافته (آمریکا،کانادا) و دو کشور در حال توسعه (پاکستان و مراکش)، بر اساس روش تطبیقی بردي، در جهت ارائه راهکارهایی براي بهبود برنامه درسی آموزش حرفه وفن بوده است. علت انتخاب...