انتخاب صفحه

چکیده

بهبود خودروهای موجود از نظر کاهش مصرف سوخت وآلاینده ها به دلیل عواملی چون کاهش ذخایر سوخت های فسیلی ،افزایش روز افزون مصرف فرآینده های نفتی ،گرمایش جهانی ومسایل زیست محیطی برای دولت ها و صاحبان صنایع امری ضروری است. به همین دلیل خودرو های هیبرید الکتریکی به عنوان بهترین طرح جایگزین برای ارائه ی خودرویی با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر و قیمت مالی قابل رقابت با خودروهای متداول امروزی محسوب می گردند.به دلیل پیچیدگی و هزینه ی بالا ی دستیابی به طرحی بهینه از یک خودروی هیبریدی که نیازمند استفاده ی همزمان از هر دو نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی است.نیاز به مدل سازی و شبیه سازی با نرم افزار های کارآمد می باشد .از بین نرم افزار های موجود ، نرم افزار شبیه سازی پیشرفته ی خودرو (ADVISOR) که توسط آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر آمریکا تهیه شده است. جایگاه ویژه ای دارد .دراین پایان نامه پس از بررسی خودروهای هیبرید الکتریکی ، روش طراحی و مدل سازی آن توسط ADVISOR بیان گردیده است و با تغییر مولفه های طراحی در محیط نرم افزار ،خودروی هیبرید الکتریکی پژو 405 بدون اعمال تغییرات در بدنه و بخش های  اساسی خودرو ، طراحی و شبیه سازی گردیده و در پایان نتایج بهبود میزان مصرف سوخت و آلایندگی در سیکل رانندگی مناسب شهر تهران و سیکل رانندگی بزرگراهی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

خودروی هیبرید الکتریکی ،کاهش مصرف سوخت، سیکل رانندگی ، آلایندگی

ساختار خودروی هیبرید الکتریکی سری

ساختار خودروی هیبرید الکتریکی سری

فهرست مطالب

چکیده                                    ث

فهرست مطالب                         ج

فهرست جداول                                               ر

فهرست شکل ها                            ز

فهرست علائم و اختصارات                          ظ

فصل اول مقدمه

 پس از یک قرن تحقیق وتوسعه درزمینه ی بهینه کردن خودروها،محققان همچنان به دنبال راه حل هایی برای افزایش بازده وکاهش مصرف سوخت آنها هستند.تاهمین اواخر خودروهای الکتریکی به عنوان یک راه حل برای مشکل سوخت مطرح میشدند.اماباتوجه به توسعه ی محدود وناکافی باتری ها به عنوان منابع تامین کننده ی انرژی،محققان به سمت راه حل های دیگری متمایل شدند.بهبود خودروهای موجود ازنظر کاهش مصرف  سوخت و آلاینده ها به دلیل عواملی چون محدودیت ذخایرسوخت های فسیلی،افزاش روزافزون مصرف بنزین،گرمایش جهانی ومشکلات زیست محیطی برای دولت ها و صاحبان صنایع خودروسازی ضروری است.خودروها یکی ازاصلی ترین مصرف کننده ی سوخت های فسیلی وعوامل تولید آلاینده ها هستند؛به همین دلیل خودروهای هیبرید الکتریکی اکنون بیش از دو دهه به عنوان یکی ازامکان پذیرترین وموثرترین جایگزین مولد قدرت درخودروهای امروزی مطرج هستند وبسیاری از کشورها وشرکت های خودروسازی معتبر اقدام به سرمایه گذاری برروی آن کرده اند.

درایران به دلیل آن که طراحی وتولید خودروهای هیبرید الکتریکی به طور جداگانه مستلزم هزینه و تکنولوژی بالایی است؛درحال حاضر یکی ازراه حل های موثر هیبریدسازی خودروهای تولیدی شرکت های خودروساز داخلی است.

دونوع مهم خودروهای هیبریدی،نوع سری ونوع موازی می باشد.درنوع سری،موتور به صورت مستقیم به چرخ ها متصل نیست وانرژی باتری ازطریق موتور الکتریکی به چرخ ها انتقال می یابد.در نتیجه موتور احتراق داخلی میتواند دردور بهینه ی مصرف سوخت مربوط به موتور احتراقف داخلی کار کند.اما مشکل این خودروها نیاز به موتور الکتریکی حجیم برای تولید ماکزیمم توان مورد نیاز خودرواست.درخودروهای هیبرید الکتریکی موازی،این مشکل وجود ندارد.دراین خودروها،موتور الکتریکی وموتور احتراق داخلی به طور مستقیم به چرخ ها متصل شده اند.درنتیجه قسمتی ازتوان مورد نیاز توسط موتور الکتریکی وبخشی نیز توسط موتور احتراق داخلی تامین میشود که نیاز به موتور الکتریکی باتوان وحجم بالا رابرطرف میکند.عیب اصلی خودروهای هیبرید الکتریکی موازی،اتصال مستقیم مواور احتراق داخلی به چرخ ها وعدم کارکرد دردور بهینه است.

برای خودروهای شبیه سازی شده دراین پایان نامه،به دلیل هزینه ی تولید کمتر وبازدهی بالاتر،آرایش موازی بیشتر مدنظر بوده است ولی به سبب مقایسه ی هرچه بهتر نتایج شبیه سازی ازنوع سری نیز استفاده شده است.

دراین پایان نامه  ابتدا نتایج به دست آمده ازنرم افزار برای خودروی هوندای اینسایت،بانتایجNREL و EPA مقایسه گردیده است.سپس خودروی پژو405 معمولی درمحیط نرم افزار شبیه سازی شده است و درپایان نتایج حاصل از این شبیه سازی بانتایج حاصل از شبیه سازی خودروی پژو405 به صورت هیبرید الکتریکی مقایسه گردیده است.

1-1 مقدمه               1

1-2اهداف اصلی پژوهش                                  2

1-3 فرضیه های پژوهش                           3

1-4 مروری بر مطالب انجام شده                          4

بلوک دیاگرام خودرو پژو 405 به صورت هیبرید الکتریکی سری

بلوک دیاگرام خودرو پژو 405 به صورت هیبرید الکتریکی سری

فصل دوم کلیات

2-1 مفهوم زنجیره ی قدرت در خودروهای هیبریدالکترکی              7

زنجیره ی قدرت درخودروهای هیبرید الکتریکی،میتواند توان لازم رابرای حرکت خودرو به وسیله ی زنجیره ی قدرت انتخابی تامین کند والگوهای متفاوتی برای کارکردن دوزنجیره ی قدرت برای رسیدن به توان مورد نیاز وجود دارد که عبارتنداز:

2-2 ساختار های مختلف خودرو های هیبریدی                     8

2-2-1 سیستم های هیبریدی سری              9

2-2-2 سیستم های هیبریدی موازی                 10

2-2-3 سیستم های هیبریدی سری – موازی                              11

2-3 انتخاب آرایش مناسب زنجیره ی قدرت و اهداف مهم طراحی برای خودروی مورد نظر در این پایان نامه                      12

2-4 طراحی پارامتری زنجیره ی قدرت در خودروهای هیبرید الکترکی                   13

2-4-1 طراحی موتور احتراق داخلی                  14

2-4-2 طراحی موتور الکتریکی                         15

2-4-3 طراحی واحد ذخیره انرژی                      18

2-5 شبیه سازی                               20

2-6 درجه هیبریداسیون                     20

2-6-1 روش تعیین درجه ی هیبریداسیون بهینه و تاثیر آن بر مشخصه های خودرو                          21

2-7 تغییرات مورد نیاز در خودرو پس از هیبریداسیون                                24

2-7-1 سیستم خنک کاری                           25

2-7-2 سیستم ترمز                       26

2-7-2-1سیستم ترمز یاب                                  27

2-7-3 سیستم فرمان                  29

2-8 سیستم کنترل هیبرید                          29

2-9 مراحل هیبریدی نمودن یک خودرو معمولی                           32

2-9-1 خاموش شدن موتور در حالت توقف                                  32

2-9-2 بازیافت انرژی توسط ترمز بازیاب                                  32

2-9-3 سیستم کمک توان و کوچک سازی موتور                       33

2-9-4 حرکت خودرو به صورت تمام الکتریکی                       34

2-9-5 پیمایش تمام الکتریکی گسترش یافته                        35

2-10 مقایسه خودروهای هیبرید پلاگ –این و هیبرید استاندارد                  35

شماتیک چرخه اتکینسون

شماتیک چرخه اتکینسون

فصل سوم استراتژی های کنترل خودروهای هیبریدی

3-1 مقدمه                              36

سیستم های کنترل درخودروهای هیبرید نقش کلیدی برعملکرد خودرو دارند.به طوری که درصورت عدم کاربرد صحیح،به هیچ یک ازاهداف مورد نظر درطراحی خودروی هیبرید نمیتوان دست یافت.راننده بافشار پدال گاز به سیستم کنترل فرمان صادر میکند.درواقع میزان حرکت پدال گاز نسبت به وضعیت تعادل پدال گاز،بیانگر مقدار گشتاور جلو برنده ی مورد نیاز خودرواست که به صورت یک فرمان به سیستم کنترل ارسال میشود.سیستم کنترل علاوه بردریافت فرمان ازطرف راننده،ازتمام قسمت های دیگر خودرو نیز فرمان بازخورد میگیرد واطلاعاتی مربوط به هربخش را (ازقبیل گشتاور،سرعت خودرو،وضعیت شارژ باتری ها وغیره) درهرلحظه تحلیل کرده وفرمان مناسب راصادر میکند.پس سیستم کنترل علاوه براجرای فرمان صادرشده ازسوی راننده،بایدهمه ی قسمت ها راتاحد ممکن در حالت کارکرد بهینه نگه دارد.همچنین باید شارژ باتری ها رابه گونه ای کنترل کند که همواره مقدار انرژی ذخیره شده درسیستم ذخیره ی انرژی بین حداقل وحداکثر مقدار از پیش تعیین شده باشد.بنابراین استراتژی کنترل درخودروی هیبرید الکتریکی باید اهداف زیر را تامین کند:

 • عملکرد موردنیاز(شتاب گیری،شیب پیمایی،حداکثر سرعت خودرو) خودرو راتامین کند.
 • بازده کلی سیستم رادرحد بهنیه ومطلوب(کاهش مصرف سوخت) حفظ کند.
 • انرژی جنبشی خودرو راهنگام ترمز گیری تاحدامکان بازیابی کند

این اهداف اانتخاب درست استراتژی های کنترلی به دست خواهد آمداستراتژی های کنتل خودروی هیبریدی به دو دسته ی اصلی طبقه بندی میشوند:دسته ی اول استراتژی های برپایه ی قانون که خود به دودسته ی روش های فازی وروش های قطعی تقسیم میشوند،دسته ی دوم روش های برپایه ی بهینه سازی است،که خود به دودسته ی روش های عمومی بهینه سازی وروش های لحظه ای بهینه سازی تقسیم میشود.استراتژی کنترل درخودروی هیبرید الکتریکی به وسیله ی واحدی به نام HCU یاواحد کنترل هیبرید اعمال میشود.این واحد مسئول کنترل تمام اجزای کنترلی دیگر در سامانه ی هیبرید است وچگونی کارکرد سامانه را براساس ورودی های گوناگون تعیین میکند.

3-2-استراتژی های کنترل خودروی هیبرید الکتریکی سری

استراتژی کنترل برای خودروی هیبرید الکتریکی سری مشخص میکند که تحت شرایط فعلی موتور الکتریکی،موتور احتراق داخلی وباتری،موتور احتراق داخلی(مبدل سوخت) باید درچه سرعت وگشتاوری کارکند.معمولا این استراتژی برای کمینه کردن مصرف سوخت و آلایندگی ویا افزایش عمر باتری طراحی میشود.ساختار استراتژی کنترل سری بارویکرد زیرتنظیم میشود:

 • موتور احتراق داخلی(مبدل سوخت) هنگام بالارفتن سطح شارژ باطری(SOC) خاموش شود.
 • اگرتوان مورد نیاز خودرو افزایش یابد،ممکن است مبدل سوخت دوباره روشن شود.
 • اگرسطح شارژ باتری های خیلی کم شود،ممکن است مبدل سوخت دوباره شروع به کارکردن بکند.

مهمترین استراتژی های کنترل در ADVISOR عبارتنداز:

 • استراتژی کنترل ترموستاتیک
 • استراتژی کنترل توان پیرو

3-2 استراتژی های کنترل خودروی هیبریدالکترکی سری                           37

3-2-1 استراتژی  کنترل ترموستاتیک                                    37

3-2-2 استراتژی  کنترل توان پیرو                             39

3-2-3 متغیرهای استراتژی  کنترلی ترموستاتیک برای خودروی شبیه سازی شده                              40

3-3 استراتژی های  کنترل خودروی هیبریدالکتریکی موازی                 40

3-3-1 استراتژی  کنترل حداکثر شارژ منابع ذخیره ی انرژی                        41

3-3-2 استراتژی  کنترلی ترموستاتیک (موتور بنزینی روشن / خاموش)                           42

3-3-3 استراتژی  کنترل تطبیقی                                  43

3-3-4 استراتژی  کنترل منطق فازی                             44

3-3-5 استراتژی  کنترلی الکتریک کمکی موازی                               45

شبیه سازی خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی موازی در سیکل رانندگی شهری

شبیه سازی خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی موازی در سیکل رانندگی شهری

فصل چهارم شبیه سازی

4-1 شبیه سازی با نرم افزار Advisor          ا                         48

 نرم افزار شبیه ساز پیشرفته ی خودرو شامل مجموعه ای ازمدل ها داده ها وفایل های متنی می باشد که برای کار درمحیط نرم افزارمتلب و سیمولینک استفاده میشو.این نرم افزار درنوامبر سال1994 میلادی توسط آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر وزارت انرژی آمریکا مورد استفاده قرارگرفت ودرسال 1998 بایک بازنگری کلی وویرایش عمده به صورت مستند ارائه گردید.این نرم افزار میتواند بادریافت آرایه های مختلف مربوط به خودرو،تحلیل مناسب وتاحدزیادی نزدیک به رفتار واقعی رامیسر میسازد.

بیش از 4500 نفر از 70 کشورجهان نسخه هایADVISOR رادانلود کرده اند که 65 درصد آن ها از صنایع و 35 درصد آنها ازدانشگاه ها بوده اند.شرکت های معتبر وصاحب نامی همچون دایملر کرایسلر،فورد و… ازاین نرم افزار استفاده نموده اند.

بااستفاده ازاین نرم افزار به نتایج زیرمیتوان دست یافت.

 • میزان تقریبی سوخت مصرفی خودرو
 • مشاهده ی میزان هدررفت انرژی درمسیر انتقال قدرت
 • مقایسه ی میزان آلایندگی خوردو درسیکل های حرکتی مختلف
 • بهینه سازی نسبت های مختلف جعبه دنده برای رسیدن به حدمطلوبی ازتوان وبازده
 • ارزیابی عملکرد خودرو(شیب پیمایی،شتاب گیری و…)

به طور کلی برای شبیه سازی دراین نرم افزار باید دوگام زیرطی کرد:

1-یک خودرو بااستفاده ازعناصر طراحی واطلاعات کلی خودرو تعریف نمود.

2-وضعیت جاده رابایک سیکل رانندگی مناسب(نمودار سرعت نسبت به زمان درخواست شده از خودرو ودرجه شیب جاده) مشخص نمود.

سپس ADVISOR بررسی میکند که آیا خودروی مدل شده سیکل رانندگی راباکارآیی مناسب طی میکند یاخیر.به عنوان یک ابزار تحلیل،ADVISOR سرعت مورد نیاز(مطلوب) رابه صورت ورودی گرفته وتعیین میکند که درعناصر سیستم محرکه به چه میزان گشتاور وقدرت برای حرکت خودرو با سرعت مطلوب نیازاست.چون این جریان اطلاعات ازطریق چرخ ها به محورها وازآن هم به جعبه دنده و سیستم محرکه بازمیگردد،ADVISOR یک شبیه سازی خوردوی روبه عقب به حساب می آید.

داده های اجزای مختلف درشش دسته ی کلی درقالب برنامه های این نرم افزار جای داده شده اند که عبارتنداز:

1-اطلاعات کلی خودرو:شامل ضریب درگ(ضریب کشش آیرودینامیکی)،سطح پیشانی خودرو،چگالی هوای مصرفی خودرو،باراضافه شونده به وزن خودرو،ارتفاع مرکز جرم خودرو،درصد وزن خودرو روی محور جلو وقتی خودرو ساکن است،ضریب مقاومت غلتشی چرخ،ارتفاع خودرو،عرض خودرو،وزن خودرو،وزن باتری وفاصله ی میان محورهای جلووعقب

2-اطلاعات مبدل سوخت(موتور احتراق داخلی):شامل حجم موتور،مساحت سطح بیرونی موتور،جرم مخصوص بنزین مصرفی،هدایت گرمایی بین موتور ومحفظه ی داخلی آن،هدایت گرمایی بین موتور و محیط بیرونی،وزن بلوک موتور،وزن سوخت ومخزن سوخت،وزن کلی موتور و وزن متعلقات موتور شامل سامانه های الکتریکی وکنترلی.

3-اطلاعات اگزوز:شامل وزن کلی اگزوز،وزن واکنشگر شیمیایی،ظرفیت حرارتی واکنشگر شیمیایی خروجی،وزن پوسته ی بیرونی واکنشگر شیمیایی،هدایت گرمایی سطح داخلی وخارجی واکنشگر شیمیایی،هدایت گرمایی بین واکنشگر شیمیایی ولوله ی خروجی متصل،میانگین ظرفیت گرمایی پوسته داخلی واکنشگر شیمیایی،وزن مونولیت شیمیایی،مساحت سطح جانبی،داخلی ومشبک مونولیت واکنشگر شیمیایی،هدایت گرمایی لوله ی واکنشگر شیمیایی ومحیط بیرونی و وزن چندراهه و لوله ی متصل به آن.

4-اطلاعات جعبه دنده:شامل وزنه جعبه دنده،نسبت دنده ها،وزن دیفرانسیل ونسبت دیفرانسیل

5-اطلاعات محورها/چرخ ها:شامل ماند حرکتی چرخ ها،شعاع چرخ ها و…

6-اطلاعات نیرومحرکه:شامل دور درجای موتور ودور ورودی به کلاچ درهنگام درگیری ابتدایی برای راه اندازی خودرو.

4-2 مقایسه ی نتایج شبیه سازی خودروی هیبریدالکتریکی هوندا اینسایت با نتایج ارائه شده توسط NREL         ا                50

4-3 بلوک دیاگرام خودروی شبیه سازی شده                        51

4-4 مدل سازی خودرو                       53

4-5 مشخصات موتور احتراق داخلی (مبدل سوخت) خودروی شبیه سازی شده                      53

4-6 منابع ذخیره ی انرژی برای خودروی شبیه سازی شده                          55

4-7 سیکل رانندگی                                 56

4-8 مدلسازی موتور الکتریکی برای خودروی شبیه سازی شده                           57

4-9 سیستم انتقال قدرت                            58

4-10 شبیه سازی                             59

4-10-1 شبیه سازی خودرو پژو 405 معمولی با نرم افزار Advisor           ا                   59

4-10-2 شبیه سازی خودرو پژو 405 هیبریدالکتریکی موازی با نرم افزار Advisor                ا               61

4-10-3 شبیه سازی خودرو پژو 405 هیبریدالکتریکی سری با نرم افزار Advisor      ا                  66

نتایج تست SAE JI 711 خودرو 405

نتایج تست SAE JI 711 خودرو 405

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5- نتیجه گیری                        67

5-1 پیامدهای مصرف سوخت و صرفه ی اقتصادی                          67

5-2 پیامدهای زیست محیطی                   68

5-3 نتایج                            69

5-4 پیشنهادات                        69

مقالات ارائه شده                               71

منابع و مراجع                     72

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 2-1 برخی از مشخصات خودرو پژو 405                                        14

جدول 2-2 نتایج شبیه سازی بدست آمده در نرم افزار Advisor برای خودروی مورد نظر در یک سیکل رانندگی شهری                23

جدول 4-1 مقایسه نتایج شبیه سازی خودروی هیبریدالکتریکی هوندا اینسایت                           51

جدول 4-2 مشخصات خودروی پژو 405                               53

جدول 4-3 مشخصات موتور احتراق داخلی بکار رفته در خودروی شبیه سازی شده                                   54

جدول 4-4 مشخصات منبع ذخیره ی انرژی بکار رفته در خودروی شبیه سازی شده                              55

جدول4-5 مقایسه سیکل های رانندگی FTP   و HWFET              ا                     57

جدول 4-6 مشخصات گیربکس مورد استفاده در شبیه سازی                                       58

جدول 4-7 میزان استاندارد آلاینده ها در خودروهای بنزینی سواری ووانت                         61

جدول 4-8 نتایج شبیه سازی برای خودروی هیبریدالکتریکی موازی براساس استراتژی های کنترلی موجوددر Advisor       ا         65

نمونه از خروجی advisor

نمونه از خروجی advisor

فهرست شکلها

شکل  1-1 عملکرد خودروی با سامانه خاموش –روشن کردن موتور در سیکل استاندارد تست آلایندگی                       5

شکل  2-1 توضیح مفهومی زنجیره ی قدرت در خودروهای هیبریدالکتریکی                    8

شکل  2-2 ساختار خودروی هیبریدالکتریکی سری                               9

شکل  2-3 ساختار خودروی هیبریدالکتریکی موازی                           10

شکل  2-4 ساختار خودروی هیبریدالکتریکی سری –موازی                      11

شکل 2-5 ساختار خودروی هیبریدالکتریکی  موازی با کوپل گشتاور                        12

شکل  2-6 سرعت خودرو ،توان، موتور احتراق داخلی و توان مقاوم بر حسب زمان شتاب گیری                          16

شکل  2-7 دیاگرام نیروی رانشی خودرو در شیب های مختلف بر حسب سرعت برای یک خودروی نمونه                                17

شکل  2-8 زمان و مسافت شتاب گیری بر حسب سرعت خودرو                               17

شکل  2-9 انرژی مصرفی توسط موتور احتراق داخلی و واحد ذخیره ی انرژی در طول شتاب گیری ماکزیمم                                18

شکل 2-10 تغییرات انرژی در واحد ذخیره ی انرژی ،توان موتور الکتریکی ،توان احتراق داخلی و سرعت خودرو در سیکل FTB75 با استراتژی کنترل ماکزیمم سطح شارژ واحد ذخیره ی انرژی                            19

شکل  2-11 نمونه ای از خروجی برای تعیین درجه ی هیبریداسیون                                         23

شکل  2-12 مدلی از ترمز بازیاب                          29

شکل  2-13 شکل شماتیک واحد کنترل هیبرید                               31

شکل  2-14 شکل شماتیک چرخه ی آتکینسون                                34

شکل 3-1 بلوک دیاگرام استراتژی کنترل ترموستاتیک در خودروی هیبرید سری                        38

شکل  3-2 تاثیر برخی از متغییر های کنترلی در استراتژی کنترلی توان پیرو در خودروی هیبرید سری                  39

شکل 3-3 نمودار استراتژی کنترلی حداکثر شارژ منابع ذخیره ی انرژی در خودروی  هیبریدالکتریکی موازی                      42

شکل 3-4 شکل استراتژی کنترل ترموستاتیک (موتور روشن/خاموش ) در خودروی هیبریدالکتریکی موازی                                43

شکل 3-5 بلوک دیاگرام استراتژی  کنترل تطبیقی در خودروی هیبریدموازی                      44

شکل 3-6 واحد کنترل منطق فازی                           45

شکل 3-7 استراتژی کنترل الکتریک کمکی موازی وقتی که سطح شارژ باتری بیشتر از پایین ترین حالت شارژ باتری باشد           46

شکل 3-8 استراتژی کنترل الکتریک کمکی موازی وقتی که سطح شارژ باتری کمتر از پایین ترین حالت شارژ باتری باشد            47

شکل 4-1 بلوک دیاگرام خودروی پژو 405 معمولی                           52

شکل 4-2 بلوک دیاگرام خودروی پژو 405 به صورت هیبرید الکتریکی  موازی                       52

شکل 4-3 بلوک دیاگرام خودروی پژو 405 به صورت هیبریدالکترکی سری                          52

شکل 4-4 نقاط کاری موتور احتراق داخلی خودروی پژو 405                               54

شکل 4-5 سیکل رانندگی FTP            ا                   56

شکل 4-6 سیکل رانندگی HWFET          ا                 57

شکل 4-7 شبیه سازی خودروی پژو405 معمولی در سیکل رانندگی شهری                                  59

شکل 4-8 شبیه سازی خودروی پژو405 معمولی در سیکل رانندگی بزرگراهی                              60

شکل 4-9 شبیه سازی خودروی پژو405 معمولی به صورت هیبریدالکتریکی موازی در سیکل رانندگی شهری                     62

شکل 4-10 شبیه سازی خودروی پژو405 معمولی به صورت هیبریدالکتریکی موازی در سیکل رانندگی بزرگراهی            62

شکل 4-11 نتایج تست شهری – بزرگراهی خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبریدالکتریکی موازی                 63

شکل 4-12 نتایج تست FTP خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی موازی          64

شکل 4-13 نتایج تست SAEJ1711 خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی موازی              64

شکل  4 – 14 نتایج تست جاده ای واقعی ومقایسه آن باتستFTP  برای خودروی پژو 405 معمولی به صورت هیبریدالکتریکی

موازی                 65

شکل 4-15 سازی خودرو پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی سری در سیکل رانندگی شهری                 66

شکل 4-16 سازی خودرو پژو 405 معمولی به صورت هیبرید الکتریکی سری در سیکل رانندگی بزرگراهی           66

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست علائم و اختصارات

شبیه ساز پیشرفته ی خودرو ADVISOR

خودرو های هیبرید الکتریکی HEV

آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر NRLE

آژانس حفاظت از محیط زیست EPA

واحد کنترل موتور ECU

واحد کنترل هیبرید HCU

سیکل رانندگی جدید اروپا NEDC

سیستم استارت – ژنراتور یکپارچه ISG

سیستم استارت – ژنراتور جداگانه BSG

سطح شارژ منابع ذخیره ی انرژی SOC

موتور الکتریکی  EM

موتور احتراق داخلی ICE

واحد ذخیره انرژی PPS

درجه هیبریداسیون DOF

استراتژی کنترلی تطبیقی ACS

کنترل منطق فازیFLC

سیکل رانندگی برای آزمایشات میزان مصرف  سوخت در بزرگراه ها              HWFET

Abstract

Improvement of existing vehicles to reduce fuel consumption and pollution, due to factors such as the end of fossil fuels, increasing fuel consumption, global warming and environmental issues for governments and industry is essential.

Hybrid Electric Vehicles(HEV’s), so the best alternative in the automotive industry with regardes low pollution and fuel consumption, and also compatible price with conventional vehicles.

Due to the complexity and high cost to achieve the optimum design of a hybrid electric vehicle that requires the simultaneous use of both mechanical and electrical driving force, is the need for efficient modeling and s’ illation software, among the existing software , advanced vehicle simulator «ADV I, MR» which has been prepared by the National Renewable Energy Laboratory, has a 41ecial place . In this paper, with the investigation the all el hybrid electric vehicles, design and modeling methods are described by ADVISOR and nth changing the design components in software , hybrid electric Peugeot 405 with out change body ,designed, and in the end, it’s fuel consumption and pollutant for moralistically urban driving cycles (similar to driving cycle of tehran ) are presented • a ,

Key words: Hybrid Electric Vehicles, Fuel consumption, Driving cycle, Emission


مقطع : کارشناسی ارشد


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word  و پی دی اف

قیمت 35 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید