چکیده :

در این مطالعه با استفاده از ضایعات اسکناس باطله ، نسبت به ساخت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) اقدام شد. متغیرها جهت ساخت تخته ها عبارت از سه زمان پرس(4،5و6 دقیقه)، دو مقدار مصرف ضایعات اسکناس باطله(20 و 30 درصد) و دو سطح مصرف نانوسیلور (بدون نانو و با نانوسیلور) بودند. از ترکیب عوامل فوق 12 تیمار به وجود آمده و براي هر تیمار 3 تخته (تکرار) و در مجموع 36 تخته ساخته شد.سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته هاي ساخته شده اندازه گیري و با استفاده از آزمون دانکن ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش کاغذ اسکناس ، مقاومت هاي مکانیکی و به ویژه چسبندگی داخلی تخته هاي مختلف را نسبت به تخته هاي شاهد کاهش داده است. افزایش کاغذ اسکناس همچنین خواص فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت) تخته ها بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب را کاهش داد . افزایش زمان پرس در تمامی تیمارها باعث افزایش مقاومت هاي مکانیکی و خواص فیزیکی شد. تیمار نانوسیلور نیز باعث بهبود مقاومت هاي مکانیکی و خواص فیزیکی تخته ها شده و کاهش مقاومت هاي مکانیکی ناشی از وجود خرده هاي اسکناس در تخته ها را جبران کرده و درصد آن را کم می کند.

واژه هاي کلیدي : کاغذ اسکناس باطله MDF رزین اوره فرمالدئید خواص فیزیکی و مکانیکی

فهرست 

عنوان                                                                                                                   صفحه

  فصل اول : مقدمه و کلیات                  

1- 1 مقدمه                                                                                                               1

1-1-1-  اهداف تحقیق                                                                                                                 3

1- 1-2-  فرضیه و پرسشها                                                                                                               3

1- 2- کلیات                                                                                                                                  4

1- 2-1 – تاریخچه صنعت تخته فیبر سازي                                                                                       4

1- 2-1- 1 –  تخته فیبر عایق                                                                                                             4

1- 2-1- 2- تخته فیبر سخت                                                                                                            5

1- 2-2-  فرآیند هاي خشک ساخت تخته فیبر                                                                                 6

1- 2-3-  تخته فیبر با دانسیته متوسط                                                                                                7

1- 2-3- 1- تخته فیبر با دانسیته متوسط با فرآیند خشک                                                                   7

1- 2-4-  واکنش هاي شیمیائی در فرآیند هاي تخته فیبر                                                                   8

1- 2-4- 1- هیدرولیز                                                                                                                      8

1- 2-4- 2- کندانس شدن                                                                                                              8

1- 2-4- 3- پیرولیز                                                                                                                         9

1- 2-5-  ماده اولیه                                                                                                                          9

1- 2-5- 1- اهمیت خصوصیات الیاف

1- 2-5- 2- مقایسه سوزنی برگان با پهن برگان                                                                               10

1253آمار تولید اوراق فشرده چوبی کشور در شش ماهه اول سال 1388 و مقایسه آن با دوره  مشابه سال گذشته    10

1- 2-6-  نانو چیست ؟                                                                                                                   13

1- 2-6- 1- فناوري نانو                                                                                                                 13

1- 2-6- 2- نانو مواد                                                                                                                     16

1- 2-6- 3- خواص نانو ذرات                                                                                                       18

1 2-7 نانوسیلور                                                                                                                        18

1 2-7- 1- سوسپانسیون:                                                                                                              19

1- 2-7- 2- نانوذرات نقره                                                                                                             19

1- 2-7- 3- دو مکانیسم عمده نانو نقره ها                                                                                      20

1- 2-8-  بازیافت و بکارگیري الیاف طبیعی در کامپوزیتها                                                              22

1- 2-8- 1- تاریخچه بازیافت                                                                                                        23

1- 2-8- 1-1-  مقدمه                                                                                                                    23

1- 2-8- 2- بازیافت کاغذ                                                                                                             23

1- 2-8- 2-1-  بازیافت کاغذ در ایران                                                                                            25

1- 2-8- 2-2-  فرآیند بازیافت کاغذ                                                                                              25

1- 2-9-  انواع کامپوزیت                                                                                                              26

1- 2-9- 1- کامپوزیتهاي الیاف مصنوعی:                                                                                      27

1- 2-9- 2- کامپوزیتهاي الیاف طبیعی:                                                                                          27

2-9- 3- نانو کامپوزیت ها 28

فصل دوم   : سابقه تحقیق         

1- مقدمه 31

2- 2- بازیافت پسماندهاي MDF صنایع مبلمان                                                                            32

3- کاربرد نانو مواد در حفاظت چوب 40 فصل سوم : مواد و روش ها             

1- عوامل متغیر 42

3- 2- عوامل ثابت                                                                                                                        43

3- 3- طرح آماري                                                                                                                        43

4- مراحل ساخت نمونه هاي آزمونی 44

3-4- 1- تهیه مواد اولیه                                                                                                              44

3- 4-2-  آماده سازي ماده اولیه                                                                                                     46

4-3- خشک کردن الیاف 48

3-4- 4- چسب زنی                                                                                                                   49

3 4-5 تشکیل کیک الیاف                                                                                                           49

3 4-6-   پرس کردن                                                                                                                      49

3- 4-7-  ویژگیهاي ساختاري الیاف مورد استفاده                                                                             50

3-4-7-1-الیاف صنعتی                                                                                                                 50

3-4-7-2-کاغذ اسکناس                                                                                                               51

3- 5- تهیه نمونه هاي آزمونی                                                                                                          52

3 – 6-   اندازه گیري خواص فیزیکی و مکانیکی                                                                               52

3- 7- تعیین مقاومت به خمش استاتیک و مدول الاستیسیته                                                                53

3- 8- تعیین مقاومت چسبندگی داخلی                                                                                             54

9- تعیین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب نمونه ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه وري در آب 54

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماري

1- مقاومت خمشی(Mpa)            56

4-1- 1- اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر مقاومت به  خمش استاتیک                                                   57

4- 1-2- اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت به خمش                                                                           58

4- 1-3-  اثر مستقل مقدار اسکناس بر مقاومت  به خمش استاتیک                                                     59

4- 1-4-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مقاومت به خمش استاتیک                                   61

4- 1-5-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک                             62

4- 1-6-  اثر متقابل  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک                                  63

4- 1-7-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت خمش                           64

4- 2- مدول الاستیسیته   (Mpa)                                                    ا                                                 66

4- 2-1-  اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر مدول الاستیسیته                                                                      66

4- 2-2-  اثر مستقل مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته                                                                      67

4- 2-3-  اثر مستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته                                                                             68

4- 2-4-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته                                             69

4- 2-5-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مدول الاستیسیته                                                   70

4- 2-6-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر مدول الاستیسیته                                                   72

4 2-7 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته                        73

4 3- چسبندگی داخلی (  Mpa)                                                                    ا                              75

4- 3-1- اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر چسبندگی داخلی                                                               76

4- 3-2- اثر مستقل مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی                                                                    76

4- 3-3-  اثر مستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                                                         77

4-  3- 4- اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی                                        78

4- 3-5-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                                79

4- 3-6-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                                81

4- 3-7-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی                      82

4- 4- جذب آب 2 ساعت                                                                                                              84

4- 4-1-  اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب 2 ساعت                                                               85

4- 4-2-  اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب2 ساعت                                                                86

4- 4-3-  اثر مستقل زمان پرس بر جذب آب 2 ساعت                                                                      87

4- 4-4-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب 2 ساعت                                      88

4- 4-5-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب 2 ساعت                                            89

4- 4-6-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب                                                          90

4- 4-7-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب                                91

4- 5-واکشیدگی ضخامت 2 ساعت                                                                                                93

4- 5-1-  اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت                                                94

4- 5-2-   اثر مستقل مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت                                                             95

4- 5-3-  اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت                                                                    96

4- 5-4-  اثر متقابل زمان پرس و تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت                                           97

4- 5-5 – اثر متقابل مقدار اسکناس و تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت                                    98

4- 5-6-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت                                           99

4- 5-7-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت                   100

4- 6-جذب آب 24 ساعت                                                                                                            102

6-1- اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب 24 ساعت                                                           103

4 6-2 اثر مستقل زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت                                                                 104

4 6-3-  اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب 24 ساعت                                                          105

4- 6-4-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت                                       106

4- 6-5-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت                                       107

4- 6-6-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب 24 ساعت                                 108

4- 6-7-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب 24 ساعت             109

4- 7-واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                                                             111

4- 7-1-  اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                           112

4- 7-2-  اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                                  113

4- 7-3-  اثر مستقل مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                           114

4- 7-4-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                        115

4- 7-5-  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت            116

4- 7-6-  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                  117

7-7- اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت 118

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیري 

1- مقاومت خمشی 119

2- مدول الاستیسیته 120

5- 3- چسبندگی داخلی                                                                                               121

5- 4- جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه وري                                                             123

5- 5- واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وري                                                124

5- 6- نتیجه کلی تحقیق                                                                                                125

پیشنهادات

منابع و ماخذ

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه  

جدول 3-1- سطوح و عوامل متغیر و علائم مربوط به آنها                                                                       42

جدول3- 2  ترکیب عوامل متغیر در بررسی                                                                      44

جدول 3-3 ویژگی هاي رزین اوره فرمالدئید                                                                         46

جدول 3-4 درصد ترکیب اجزاي لینتر درجه دو                                                                                      51

جدول3- 5  ابعاد و تعداد نمونه هاي آزمونی در هرتکرار و تیمار                                                            52

جدول 4- 1 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اندازه گیري میانگین خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه

هاي مربوط به تیمارهاي مختلف                                                                                                                55

جدول 4-2  تجزیه واریانس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته هاي آزمونی                                            56

جدول  4- 3  تجزیه واریانس آزمون مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی                                 57

جدول  4- 4  اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و گروه بندي

دانکن آنهاجدول 4-5 اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن

آنهاجدول 4- 6 اثر مستقل مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و گروه بندي

دانکن آنهاجدول 4-7  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و

گروه بندي آنها به روش دانکنجدول 4- 8  اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و

گروه بندي آنها به روش دانکنجدول 4-9 اثر متقابل زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته هاي آزمونی و

گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول 4-10 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت به خمش استاتیک تخته

هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکنجدول 4-11 تجزیه واریانس آزمون مدول الاستیسیته  تخته هاي آزمونی                                               66

جدول4- 12   مستقل تیمار نانوسیلور بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها    67

جدول  4- 13 اثر مستقل مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها   68

جدول4- 14 اثر مستقل مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها     68

جدول 4-15 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکن                                                                                                                           69

جدول 4-16 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه بندي

آنها به روش دانکنجدول 4- 17  اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی و گروه بندي

آنها به روش دانکنجدول 4-18 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، زمان پرس و مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته تخته هاي آزمونی

و گروه بندي آنها به روش دانکن                                                                                                               73

جدول 4- 19 تجزیه واریانس آزمون چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونیجدول  4- 20 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها76 جدول  4-21  اثر مستقل مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن

آنها

جدول 4-22 :اثر مستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها

جدول 4-23 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکنجدول 4-24 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه بندي

آنها به روش دانکنجدول 4- 25 :اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر چسبندگی داخلی تخته هاي آزمونی و گروه بندي

آنها به روش دانکنجدول 4-26 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، زمان پرس و مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی تخته هاي

آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکنجدول 4-27 :تجزیه واریانس آزمون جذب آب تخته هاي آزمونی 84

جدول4- 28 :اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها           85

جدول4- 29 :اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها           86

جدول4- 30 :       مستقل زمان پرس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي دانکن آنها

جدول 4- 31 : اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها

به روش دانکنجدول4- 32 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن 89

جدول4- 33 :اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن                                         90

جدول 4-34 : اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن                91

جدول 4-35 :تجزیه واریانس آزمون واکشیدگی ضخامت 2 ساعت تخته هاي آزمونی                           93

جدول4-36 : اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي

آنها به روش دانکن                                                                                                                                   94

جدول4- 37 : اثر مستقل مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن                  95

جدول4- 38 :اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش

دانکنجدول4- 39 :اثر متقابل زمان پرس و تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکنجدول 4- 40 :اثر متقابل مقدار اسکناس و تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکنجدول4- 41 : اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکنجدول4- 42 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت تخته هاي

آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکنجدول4- 43 : تجزیه واریانس آزمون جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی                                    102

جدول 4- 44 :اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول 4- 45 : مستقل زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول 4-46 : اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول4- 47 : اثرمتقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن 106

جدول 4- 48 :اثرمتقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانک

نجدول 4-49 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه

بندي آنها به روش دانکن

جدول4- 50 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن                       109

جدول 4-51 :تجزیه واریانس آزمون واکشیدگی ضخامت 24ساعت تخته هاي آزمونی                       111 

جدول 4-52 : اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول 4-53 : اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول4- 54 :اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول4- 55 :اثر متقابل زمان پرسو تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن 115

جدول4- 56 :اثر متقابل زمان پرسو مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول4- 57 :اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

جدول 4-58 : اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت24 ساعت تخته هاي آزمونی و گروه بندي آنها به روش دانکن

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه 

شکل3-1  بلوکهاي اسکناس فشرده شده                                                                             45

شکل 3-2  خشک کن آزمایشگاهی                                                                                               46

شکل 3-3  اون جهت تعیین درصد رطوبت                                                                                     46

شکل 3-4 پاشیدن نانو سیلور توسط پیستوله                                                                                     47

شکل 3-5 خرده هاي  اسکناس بدون ریفاین                                                                                   48

شکل 3-6 خرده هاي اسکناس ریفاین شده                                                                                     48

شکل 4- 1اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر مقاومت خمشی(Mpa)                       ا                                58

شکل 4-2 اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی(Mpa)          ا                                                  59

شکل 4-3 اثر مستقل مقدار اسکناس بر مقاومت خمشی(Mpa)                           ا                           60

شکل 4-4 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مقاومت خمشی(Mpa)                       ا            61

شکل 4-5 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر مقاومت خمشی(Mpa)                 ا            62

شکل 4-6 اثر متقابل  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت خمشی(Mpa)       ا                        63

شکل 4-7 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر مقاومت خمشی(Mpa)     ا     65

شکل 4-8 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر مدول الاستیسیته(Mpa)         ا                                             67

شکل 4-9 اثر مستقل مقدار اسکناس بر مدول الاستیسیته(mpa)             ا                                         68

شکل 4-10 اثر مستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته(Mpa)              ا                                           69

شکل 4-11 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس مدول الاستیسیته(Mpa)           ا                  70

شکل 4-12 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر مدول الاستیسیته(Mpa)            ا                    71

شکل 4-13 اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر مدول الاستیسیته(Mpa)           ا                     72

شکل 4-14 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، مقدار اسکناس و زمان پرس بر مدول الاستیسیته(Mpa) ا       74

شکل 4- 15 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر چسبندگی داخلی(Mpa)     ا                                            76

شکل 4-16 اثر مستقل مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی                                                              77

شکل 4-17 اثر مستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی(Mpa)        ا                                                 78

شکل 4-18 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر چسبندگی داخلی                                     79

شکل 4-19 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                            80

شکل 4-20 اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                            81

شکل 4-21 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ، مقدار اسکناس و زمان پرس بر چسبندگی داخلی(Mpa)     ا  83

شکل 4-22 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب 2 ساعت                                                            85

شکل 4-23 اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب                                                                         86

شکل 4-24 اثر مستقل زمان پرس بر جذب آب                                                                                87

شکل 4-25 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب                                                88

شکل 4-26 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب                                                      89

شکل 4-27 اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب                                                      90

شکل 4- 28 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب                           92

شکل 4-29 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت(٪)                                         94

شکل 4-30 اثر مستقل مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت(٪)                                        ۵٩

شکل 4-31 اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت(٪)                                             ۶٩

شکل 4-32 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت(٪)                                ٩٧ 

شکل 4-33 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت(٪)                           ٩٨

شکل 4-34 اثر متقابل زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت(٪)                                 ٩٩ 

شکل 4-35 اثر متقابل تیمار نانوسیلور زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت(٪)         ١٠١

شکل 4-36 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر جذب آب                                                                       103

شکل 4- 37 اثر مستقل زمان پرس بر جذب آب                                                                             104

شکل 4- 38 اثر مستقل مقدار اسکناس بر جذب آب                                                                       105

شکل 4-39 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر جذب آب                                                     106

شکل 4-40 اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر جذب آب                                                     107

شکل 4-41 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر جذب آب                                               108

شکل 4-42 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر جذب آب                          0 11

شکل 4-43 اثر مستقل تیمار نانوسیلور بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                         112

شکل 4-44 اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت                                                113

شکل 4-45 اثر مستقل مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24                                                    114 

شکل 4-46 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24                                 115

شکل 4-47 اثر متقابل مقدار اسکناس و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 24                                 116

شکل 4-48 اثر متقابل تیمار نانوسیلور و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24                          117

شکل 4-49 اثر متقابل تیمار نانوسیلور ،  زمان پرس و مقدار اسکناس بر واکشیدگی ضخامت 24      118

 

 

1- 1 مقدمه :  

امروزه جمعیت جهان و به ویژه کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش است .افزایش جمعیت ،

ازدیاد تقاضا براي دامنه وسیعی از مواد غذایی و محصولات کشاورزي را به همراه دارد .با صنعتی شدن کشورها نیز نیاز به مواد اولیه تولید رو به افزایش گذاشته است.با توجه به محدود بودن منابع مواد اولیه به ویژه در بخش منابع طبیعی ، تامین ماده اولیه چوبی مورد نیاز جهت صنایع و از طرفی صدمات زیست محیطی ناشی از افزایش پسماندهاي کشاورزي و صنعتی از مهمترین معضلات جوامع بشري است .این مسئله توجه صاحبان صنایع را به سمت استفاده از پسماندهاي کشاورزي و ضایعات جلب کرد.علاوه بر این قانون هاي حمایتی در خصوص منابع طبیعی و جنگل ها و فعالیت هاي انجمن هاي طرف دار محیط زیست در کشورهاي مختلف ، ضرورت استفاده از ضایعات را بیش از پیش مطرح می کند .توجه به مسائل زیست محیطی و بازیافت دور ریز هاي مواد مختلف به طور روز افزونی در سطح جهان رو به گسترش است . افزایش جمعیت به ویژه در کشورهاي در حال توسعه که به لحاظ منابع چوبی فقیرند و ازدیاد تقاضا براي

دامنه وسیعی از تولیدات حاصل از فیبر دلیلی بر توجه به بازیافت مواد و دور ریزها می باشد.از طرفی توجه به توسعه پایدار که همان مدیریت منابع تجدید شونده امروزي به نحوي است که هم از اکوسیستم حمایت نموده و هم خواسته هاي  انسانی را بر آورده کند نیز مسئله قابل توجه جوامع بشري است تا در کنار برآورده کردن نیاز هاي انسان به فیبر ، اکوسیستم در معرض خطر قرار نگیرد .یکی از منابع پیشنهادي می تواند استفاده از ضایعات کاغذ اسکناس باطله باشد به طوري که مقادیر بالاي این ضایعات در سال1385به 532میلیون برگ رسید و هم اکنون سالانه 700 میلیون برگ اسکناس امحا می شود که

معادل 700تن در سال می باشد. {19 } با توجه به حجم بالاي این ضایعات در کشور ما و همچنین مشکلات

مختلف فرایندي نظیر پاکسازي ، جوهرزدایی و… که استفاده مجدد آنها را در کاغذسازي مشکل می کند،

می توان این ضایعات را در ساخت چندسازه هاي کمپوزیتی نظیر تخته خرده چوب و تخته فیبر استفاده کرد.اما استفاده از این مواد کیفیت محصولات را کم کرده و بر روي خواص آنها تاثیر منفی می گذارد .به منظور کاهش این اثرات منفی می توان از تکنولوژي نانو استفاده کرد.[7]

دنیاي نانو، دنیاي اتم ها و مولکول هاست .فناوري نانو یک علم گسترده است و انقلاب بزرگی را درحوزه علوم مختلف در سرتاسر جهان ایجاد کرده است .با استفاده از فناوري نانو ، دانشمندان می توانند اتم ها را درون یک ساختار جمع کرده و با این کار ، خواص ویژه کنترل شده اي را ایجاد کنند[1]

بر این اساس و با توجه به مباحث مطرح شده ، در این پژوهش از نانوسیلور جهت اشباع و اصلاح الیاف استفاده شد تا تاثیر آن بر روي  خواص فیزیکی و مکانیکی پانلهاي MDF  ساخته شده از ضایعات اسکناس باطله به صورت مخلوط با الیاف  چوب پهن برگان و سوزنی برگان مشخص شود  .نتیجه این پژوهش باعث افزایش عمر مفید محصولات چوبی  و به طبع آن کاهش فشار به جنگل ها و منابع چوبی شده و به محیط زیست آسیب کمتري وارد می شود.

چوب از آغاز هستی براي مصارفی مانند پناهگاه  ، سوخت ، تزئینات و وسیله محافظت استفاده گردیده است و منبع بسیار و مناسبی براي مواد ساختمانی ، خمیر کاغذ ، سوخت و چند سازه ها بوده و این مسئله به دلیل ارزانی و شرایط آسان برداشت ، انبار داري ؛ حمل و … می باشد.

استفاده غیر سنتی از الیاف کشاورزي براي صنایع فعلی کاغذ و چند سازه ها، نیاز به روشهاي  جدیدي در زمینه پرورش ، برداشت ،جمع آوري ،تفکیک ، انبارسازي ، حمل و نقل و جابجایی الیاف و همینطور طراحی و گسترش سیستم هاي تولید جدید دارد.

بازیافت همچنین ذخیره الیاف را به واسطه استفاده مجدد از تولیدات حاصل از منابع کشاورزي افزایش خواهد داد.صنایع کاغذ و خمیر و چند سازه ها قادرند در جهت بازیافت به خوبی در کنار یکدیگر کار کنند.بعضی کاغذ ها می توانند بازیافت شده و بطور مستقیم در تولید محصولات جدید کاغذي بکار روند حال آنکه برخی از انواع کاغذ باطله که داراي جوهر ، اتصال دهنده ها و مواد غیر آلی هستند می تواند بطور مستقیم در ساخت چند سازه ها مورد استفاده قرار گیرند .یک برنامه بازیافت تکمیلی کاغذ به

الیاف بازیافت شده اجازه خواهد داد که با حداقل فرایند عملیاتی امجددا ً  به بالاترین بازار ممکن عرضه شود


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی تاثیر تیمار نانوسیلور بر روي خواص فیزیکی و مکانیکی پانلهايMDF ساخته شده از ضایعات اسکناس باطله

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید