فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….ا

محیط زیست و انرژي ………………………………………………………………………………………………………. ه
اهداف پروژه جاري ………………………………………………………………………………………………………… ح

فصل 1:مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

اهمیت و لزوم HSE در جهت توسعه پایدار …………………………………………………………………………………3

3 HSE و توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………………………….. 5

HSEQ مجموعه اي اساساً یکپارچه ………………………………………………………………………………………. 11

مزایاي یکپارچگی ………………………………………………………………………………………………………….. 13

نتیجه گیري ………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل 2:برقراري سیستم HSE

فصل 3:دستورالعمل هاي ایمنی

وظایف سرپرستان………………………………………………………………………………………………………… 24

قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………… 27

استاندارد ISO .ی…………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل 4:ایمنی و سلامت

گازهاي فشرده شده (تحت فشار) …………………………………………………………………………………….. 34

کپسول هاي گاز ………………………………………………………………………………………………………….. 35

حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………………………… 36

ذخیره سازي ………………………………………………………………………………………………………………. 38

استفاده از گازهاي فشرده ……………………………………………………………………………………………….. 38

مشعل ها و لول هها ………………………………………………………………………………………………………. 38

تانک ها و مخازن تحت فشار ……………………………………………………………………………………………… 38

شیرهاي اطمینان فشار (Pressure Safety Valves) …….ا ………………………………………………………….. 39 39کمپرسورها ………………………………………………………………………………………………………………. 39

خطوط و اتصالات فشار بالا ………………………………………………………………………………………………… 40

دیگر تجهیزات یا لول ههاي تحت فشار ………………………………………………………………………………….. 41

ذخیره مایعات آت شگیر ……………………………………………………………………………………………………. 42

انتقال مواد اشتعال پذیر ……………………………………………………………………………………………………. 42

محصولات سمی و یا اشتعا لپذیر …………………………………………………………………………………………. 43 استانداردهاي فضاي محدود ……………………………………………………………………………………………….. 44
کلیات بحث فضاي محدود …………………………………………………………………………………………………… 45

استانداردهاي زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی …………………………………………………………………….. 59

فصل 5:خط مشی

وظایف یک مدیر ایمنی ……………………………………………………………………………………………………… 62

فصل 6:آموزش

چک لیست آموزش توجیهی ایمنی ………………………………………………………………………………………… 66

ماتریس آموزش ………………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل 7:تعهد و فرهنگ ایمنی
فصل 8:شیوه هاي ارزیابی ایمنی

HAZOP اصلاحی ……………………………………………………………………………………………………………… 93

ارزیابی کمی ریسکی ………………………………………………………………………………………………………… 94

تجزیه و تحلیل درخت واقعه …………………………………………………………………………………………………. 94

تجزیه و تحلیل شکست و اثر آن…………………………………………………………………………………………….. 95

تجزیه و تحلیل درخت خطا …………………………………………………………………………………………………… 95

فصل 9:مجوزهاي کاري
فصل 10:نتیجه گیري و پیشنهادات

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………… 105

ضمیمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 115

عکسهاي نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………….. 118

لیست جداول
جدول 1 –هزینه هاي ناشی از حوادث کاربا استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی ………………………………….. 4

جدول 2- سال 1383 در شرکت ملی صنایع پتروشیمی…………………………………………………………………….. 6

جدول 3-صرفه جویی ریالی در مصرف انرژي در شرکت ملی صنایع پتروشیمی …………………………………………. 7

جدول 4- کاهش مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ………………………………………………. 7

جدول 5- روابط بین سلامت، ایمنی، محیط زیست و پایداري ………………………………………………………………. 7

جدول 6 – برخی از نشانگرهاي HSE براي تولید و خدمات …………………………………………………………………. 9

جدول 7 – برخی از نشانگرهاي توسعه پایدار براي محصولات و خدمات ………………………………………………….10

جدول 8 خواص گازهایی که بطور معمول در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شوند …………………………35

جدول 9 محدودیت اکسیژن گازهاي آتش گیر و آلاینده هاي سمی ………………………………………………………..48

جدول 10 -ماتریس آموزش ………………………………………………………………………………………………………69

جدول 11 -تجزیه و تعلیل شغلی ………………………………………………………………………………………………70

جدول 12 -تجزیه و تحلیل شغلی………………………………………………………………………………………………..70
جدول 13 -فرم شماره 1 ………………………………………………………………………………………………………..84
جدول شماره 14 – امتیاز دهی و مشخص نمودن سطح ریسک و مسئول اقدام …………………………………………85

جدول شماره 15 -تعیین میزان مواجهه با خطرات (Exposure ) …ا………………………………………………………..85
جدول 16 – ماتریس مواجهه…………………………………………………………………………………………………….87

جدول 17 – ماتریس پیامد ……………………………………………………………………………………………………..88

جدول 18 – چک لیست اسامی ایمنی براي یک کارخانه شیمیایی ……………………………………………………..90

جدول 19 – خطرات محل کار …………………………………………………………………………………………………97

جدول 20 – دستور العمل ها ………………………………………………………………………………………………..98

جدول 21 – کارهاي ویژه ……………………………………………………………………………………………………..98

جدول 22 – فعالیت هاي نیازمند مجوز کار ……………………………………………………………………………….. 100

جدول 23 – مندرجات مجوزهاي کاري …………………………………………………………………………………….. 100

فصل 1:مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
طی سه دهه آخر قرن بیستم به خاطر اهمیت قابل توجه مساله ایمنی و محیط زیست مهندسین به گسترش و تحقیق در زمینه کاهش ضایعات پرداخته اند. یکی از ابعاد این توسعه، توسعه ملاحظات زمانی و مکانی می باشد. بنابراین در حالی که تکنیک هاي اولیه بر روي حوادث محلی با دوره زمانی کوتاه متمرکز بود (مثل انفجار) تکنیک هاي بعدي در زمینه برخورد با اثراتی که درگیر زمان و فاصله بیش تري بودند (مثل نشر گازهاي سمی در صنایع) توسعه یافتند. اکثر تکنیک هاي اخیر اثراتی را که حتی مقیاس هاي زمانی و مکانی بزرگتري دارند را در نظر گرفته اند مانند اثرات زیست محیطی و چرخه حیات.
مفهوم توسعه پایدار به طور منطقی وابسته به مفهوم ایمن ی، سلامت و محیط زیست با در نظر
گرفت مقیاس هاي زمانی و مکانی میباشد.
:(Safety) ایمنی ایمنی مفهوم محدودتري نسبت به مفاهیم سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار می باشد و این به
خاطر آن است که ایمنی مربوط به یک مقیاس مکانی و زمانی محدود شده می باشد و فقط متمرکز بر انسان و دارایی میباشد.
در صنایع شیمیایی ایمنی وابسته به وقایعی مانند:

– آتش
– انفجار
– رهاسازي مواد سمی
می باشد این وقایع و اثرات آن نسبتاً سریع روي داده و به طور کلی فقط بر روي دارایی و افرادي که در مجاورت حادثه قرار دارند اثر میگذارد.
: (Health) سلامت
جنبه هاي سلامت وابسته به کارمندان و اجتماع می باشد.
مقیاس زمانی شامل مواد زیر می باشد:
– در معرض قرارگیري هاي کوتاه مدت و اثرات حاد
– در معرض قرارگیري هاي مزمن که منجر به اثرات مضر با ماندگاري تمام عمر میشوند.
مقیاس مکانی شامل مواد زیر می باشد :
– سلامت کارکنان که محدود به محل کار میباشد.
– جنبه هاي سلامت اجتماعی که ممکن است شامل ابعاد محلی یا حتی ملی باشد.
: (Environment) محیط زیست
ریسک هاي زیست محیطی میتواند شامل موارد زیر باشد.
1 – وقایع حاد، مانند تخلیه ناگهانی ترکیبات سمی به یک رودخانه که باعث مسمومیت وسیع ماهیان شود.
2 – قرارگیري افراد، طبیعت یا دارایی ها در معرض آلاینده هاي زیست محیطی در سطح نسبتاً کم و مدت زمان طولانی براي مثال قرار گرفتن در معرض H2S با غلظت کم طی چندین دهه در اروپاي مرکزي که براي سلامتی مضر بوده و سبب تخریب وسیع جنگلها و خوردگی هاي زیاد می شود.
اهمیت و لزوم HSE در جهت توسعه پایدار صنایع براي یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه” ایمنی ، بهداشت و محیط زیست” الگوي نظام واحدي براي مدیریت این بخش پیشنهاد شد که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله- ها، نظامی واحد به نام HSE 3 تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید و به نام HSEQ فعالیتهاي خود را آغاز نمود.
HSE مدیریتی براي پوشاندن نقاط ضعف یک مجموعه خواهد بود. حرکت بسوي یکپارچه سازي نظام- هاي مدیریتی باعث بوجود آمدن مجموعه استانداردهاي 4ISO گردید. پس از موفقیت مجموعه 9000 ISO سازمان جهانی بر آن شد تا در زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استاندارد تهیه نماید.
ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر به پیاده کردن مجموعه استاندارد 14000 ISO و 18000OHSAS نخواهد بود. از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد
شد. در واقع استقرار چرخه 5PDCA (طرح ریزي – انجام – بررسی – اقدام و بازنگري ) باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید سرسپردگی و تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم در استقرار سیستم است.که بوجود آورنده خط مشی مجموعه است . و افق دید را مشخص مینماید .
در مرحله طرح ریزي و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین قسمت فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی براي ارزیابی صحیح فرآیند بوجود آورد .

کیفیت بوده و از نظر محیط زیست، ایمنی و سلامت در سطح مناسبی هستند. در اغلب این شرکت ها مدیریت HSEQ به صورت جداگانه انجام می شود و این شاید به خاطر گواهینامه هاي بین المللی جداگانه براي سیستم مدیریت محیط زیستISO 14001 و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 باشد. می توان مثالهایی از فعالیت هاي سیستم هاي مدیریتی موازي ارائه نمود. براي مثال:
– برنامه هاي آموزش جداگانه: آموزش سلامت و ایمنی جداي از آموزش هاي زیست محیطی و کیفیتی انجام میشود.
– یک ممیزي کیفیت در این هفته انجام شده و هفته آینده یک ممیزي زیست محیطی انجام می شود.
– بعضی از شرکت ها داراي سیستم هاي مستندسازي جداگانه اي میباشند که هر کدام نیاز به کنترل جداگانه داشته و در برخی موارد به روز کردن یکی مستلزم به روز کردن اسناد دیگر است.

سیستم هاي مدیریت داراي جنب ههاي جداگانه اي می باشد مانند:
• خط مشی ها
• تعیین وظایف و اهداف
• فرآیندهاي مستندسازي که وظایف را تعریف میکند
• کنترل اسناد
• آموزش
• ممیزي
• و بازبینی.
در این قسمت هدف یکی کردن این جنبه ها (براي مثال سیستم مستندسازي و تعیین وظایف و غیره) در سیستم هایی است که به ظاهر اهداف جداگانه اي را دنبال می کنند. این سیستم ها عبارتند از:
– مدیریت ایمنی و سلامت.
– مدیریت کیفیت
– مدیریت محیط زیست
همه این سیستم ها نیازمند فرآیندهاي مستندسازي در جهت تعیین اهداف، کنترل اسناد و فعالیت هاي اصلاحی می باشند.

مزایاي یکپارچگی:
– سیستم هاي مدیریت جداگانه در یک سازمان میتوانند به آسانی سبب سردرگمی و پیچیدگی براي کارکنان شود براي مثال:انتخاب فرآیند مناسب درشرایط متفاوت.
– اگر لازم باشد در کل سیستم تغییراتی ایجاد شود می توان بدین وسیله تضادهاي احتمالی بین جنب ههاي ایمن ی، سلامت، محیط زیست و کیفیت را کاهش داد.
– افزایش بازدهی سیستم هاي مدیریتی با ترکیب آنها به واسطه کاهش هزین هها و حذف موارد اضافی

چگونه می توان سیستم را یکپارچه ساخت:
راهکارهاي متفاوتی براي یکپارچه سازي سیستم وجود دارد هر شرکت باید تصمیم بگیرد که چه سطحی از یکپارچگی را نیاز دارد، انتخا بهاي زیر ممکن است وجود داشته باشد:
1 – یکپارچه سازي مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست
2 – مدیریت یکپارچه IMS

فصل دهم
نتیجه گیري:
در راستاي دستیابی به اهداف توسعه پایدار که اهمیت و لزوم آن مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اقتضاي مسائل مدیریتی، سه مقوله سلامت، ایمنی و محیط زیست در کنار یکدیگر قرار گرفته و تحت عنوان HSE مورد توجه قرار میگرد. سازمان ها و شرکت ها می توانند با پیاده سازي هماهنگ اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست در یک نظام مدیریت یکپارچه HSE ضمن ایجاد یک ساختار منسجم و هماهنگ مدیریت، در راستاي اهداف توسعه پایدار گام بردارند. 0
فصل 2:برقراري سیستم HSE
» هیچ راه چاره شگفت انگیزي براي فقدان ایمنی وجود ندارد «
شرکت هاي موفق هیچگونه برنامه یا روش ایمنی محرمانه اي ندارد ، آنها غالباً با دستگاههایی کار می کنند که خیلی مشابه آنها در شرکت هاي با سابقه ضعیف نیز وجود دارد .
راز واقعی در کار سخت خالصانه و تعهد تام تک تک افراد نهفته است . از نظر اخلاقی ، ایمن بودن یک وظیفه است .

یک شرکت در شروع کار باید سه تصمیم اساسی بگیرد :
1 – یک شرکت باید در بنا نهادن یک خط مشی و فرهنگ سازمانی خودش را وقف کند . ( وقف در اینجا یک لغت کلیدي است ) . این خط مشی و فرهنگ باید به همان صورت که به مسائل تولید ، سود ، تحقیقات ، برنامه ریزي ، فروش و سایر عوامل مهم در یک شرکت موفق می نگرد ، به همان صورت نیز /باید به مساله ایمنی توجه کند .
2 – مدیریت شرکت باید یک چهار چوب کار ایجاد بکند که در آن خط مشی ایمنی بطور موثر در سرتاسر شرکت تداوم یابد .
3 – مساله ایمنی باید در ساختارهاي سازمانی ، آرمان ها ، اهداف ، سیستم هاي پاداش و دیگر فرآیندهايضروري ابر ي ادامه کار شرکت قرار داده شود . به عبارت دیگر باید شرکت براي پیشرفت ایمنی وقت و بها بگذارد و آن را مورد توجه جدي قرار بدهد ، بطوري که هر فرد متوجه شود که شرکت مساله ایمنی را جدي می گیرد . اگر تمام موارد بالا انجام شود یک کار دیگر نیز خیلی مهم است : اولویت هاي شرکت باید تشخیص داده
شود و ایمنی درست در راس همه اولویت ها قرار بگیرد .
واضح است که یک ارتباط مستقیم بین مدیریت ایمنی خوب و مدیریت تجارت خوب وجود دارد . شرکت هاي با استاندارد هاي بالاي ایمنی داراي عملکردهاي با استاندارد بالا نیز می باشند . این در واقع جاي تعجب نیست ، زیرا اقداماتی را که مدیریت براي بدست آوردن ایمنی انجام می دهد دقیقاً همانهایی هستند که براي کسب سودمندي در تجارت لازم می باشند .
ابزارهایی را که مدیران براي بهبود ایمنی استفاده می کنند ، همان ابزارهایی هستند که مدیران براي بهبود جنبه هاي دیگر تجارت استفاده می کنند . اینها شامل مواردي از قبیل تعیین اهداف ، نظارت بر جریان کار ، تصمیم گیري تحقیقی ، رسیدگی به مسائل مبهم و استماع به کارمندان در همه سطوح می باشد . ابر ي مثال یکی از کلیدهاي راهگشا در عملکردهاي ایمن ، دستورالعمل هاي عملیاتی هستند و مدیران باید با ایناطمینان را ایجاد کنند که دستورالعمل هاي حساس ، شناسائی و ثبت شوند . با این حال گسترش دستورالعمل هاي پسندیده و ایمن همچنین امضا کردن مدارك خوش شکل ، تازه اول کار است . در مرحله بعد مدیران باید تضمین کنند که دستور العمل ها اجرا شوند .
اگر قرار باشد که شرکت در بالابردن تعهد افراد نسبت به ایمنی موفق شود ، لازم است که شدیداً از هرگونه اشاره ضمنی و مصلحتی یعنی گزارش تخطی از ایمنی فقط به منظور مقاصد انضباطی ، اجتناب شود و در عوض بر روي توصیه هاي صریح و اصولی ایمنی از طریق راه حل هاي مناسب براي مدیریت ایمنی ، برقراري ارتباط با افراد ، آموزش ، نظارت و ممیزي تمرکز صورت گیرد .
مدیران نیاز به آموزش در تجزیه و تحلیل حوادث دارند تا بتوانند در پس علت هاي آشکار بنگرند و ضعف هاي اساسی در رابطه با ایمنی را شناسایی کنند .
مدیریت باید بر این امر پافشاري کند که نظارت بر ایمنی لاو ین موضوعی باشد که در گزارش هر واحد لعم یاتی باید بر روي آن بحث شود .
به هنگام ارزیابی عملکرد همه کارکنان بایستی عملکرد ایمن هر نفر به عنوان یک شاخص اصلی در نظر گرفته شود .
حداقل 98 درصد حوادث به علت خطاي انسانی و ضعف مدیریت ، کارکنان و طراحان رخ می دهد . این موفقیت نیز با زور و تهدید و حاصل نمی شود و تنها وقتی بدست می آید که هرکس در یک سطح بالایی از ایمنی آگاهی داشته باشد . به عبارت دیگر به یک فرهنگ ایمنی نیاز است .
روانشناسانی که به مطالعه علت و معلول حوادث و برنامه هاي ارتقاء ایمنی پرداخته اند بین نقص هاي آشکاري که بوسیله کارکنان عملیاتی ( اپراتورهاي لتو ید ، افراد حفاري ، افراد راهنما ، رانندگان و غیره ) ایجاد می شوند و نقص هاي پنهانی که در نتیجه تصمیم گیري هاي برنامه ریزان طراحان و مدیران در سیستم پدید می آید ، تفاوت قائل می شوند . آنها بیان می کنند که ابتدا نقص هاي پنهان از قبل در سیستم بوجود آمده و پس از آن نقص هاي آشکار ،
آغازگر حوادث می گردند .
محققان ، علت هاي روانی برزو نقص ها را مورد توجه قرار داده و همچنین تعدادي از فجایع بزرگ را
تجزیه و تحلیل کرده اند . آنها به یک رشته عوامل مشترك زیر پی برده اند :
• انگیزه ایمنی ضعیف در افراد
• حمایت هاي نامناسب در برابر اشتباهات افراد
• دستور العمل هاي عملیاتی و نگهداري ضعیف
• آموزش نامناسب افراد
• ضعف در سازمان
• عدم برقراري ارتباط
• اولویت دادن به اهداف تجاري به جاي توجه به مسائل ایمنی
به طور خیلی ساده

تمام فجایع بررسی شده به نقص در مدیریت نسبت داده می شوند
اغلب متخصصین ایمنی در این موضوع هم عقیده هستند که براي دستیابی به ایمنی سه شرط اساسی لازماست :
• مهندسی و طراحی کیفی مناسب
• دستورالعمل هاي قاطع و درست
• افراد با انگیزه و آگاه به مسائل ایمنی
که در واقع همگی ناشی از یک مدیریت صحیح می باشند.
اصول لازم براي مدیریت ایمنی موثر به قرار زیر می باشند :
• مدیریت تعهدي آشکار نسبت به ایمنی ابراز نماید
• ایمنی یکی از مسئولیت هاي مدیریت اجرایی در سازمان به شمار آید
• مشاوران ایمنی شایسته و توانا منصوب شوند
• استانداردهاي بالاي ایمنی تدوین و به خوبی تفهیم شوند
• ممیزي لازم از روش ها و استانداردهاي ایمنی به عمل آید
• آموزش ایمنی موثر صورت گیرد
• خط مشی هاي صحیح ایمنی مشخص شوند
• مقاصد و اهداف واقعی ایمنی تعیین شوند
• روش هاي سنجش عملکرد هاي ایمن بکار گرفته شوند
• آسیب ها و رویدادها کاملاً بررسی شده و در رابطه با آنها پیگیري لازم صورت گیرد .
• در تمامی فعالیت ها ، انگیزش افراد و برقراري ارتباط موثر با آنها در نظر گرفته شود .
لازم است اطمینان حاصل شود که اهداف ایمنی عملاً امکان پذیر بوده و براي تدس یابی به عملیات کارآمد ،
مساعدت لازم بعمل آورده شود .
ایمنی به سرعت قابل دستیابی نیست
لازم است برنامه هاي اصلاحی و یا جدید مرتب ارائه شوند تا دلبستگی و آگاهی افراد نسبت به ایمنی حاصل شده و نتیجتاً تعهد افراد و فرهگ ایمنی افزایش یابد .
کلید موفقیت در هر تجارتی ، خط مشی و شیوه تصمیم گیري در آن می باشد سازمان هاي موفق ، اغلب سازمان هایی هستند که داراي اهدافی روشن و آشکار بوده و توسط مدیریتی موثر که هدایت و کنترل را بعهده دارد ، پشتیبانی می شوند . لازمه یک برنامه ایمنی موفق ، بکاربردن روش ها و سیستم هاي متعارف مدیریت می باشد . این روش ها را باید به عنوان بخشی از مدیریت عادي شرکت در نظر گرفت ، زیرا بکار گیري آنها نیاز به صرف وقت ، منابع و وسایل کار مناسب و همچنین بودجه لازم از طرف مدیریت می باشد .
ایجاد یک فرهنگ صحیح به سرعت امکان پذیر نیست ، اما اگر اصلاً اقدامی در این زمینه صورت نگیرد ،هرگز نمی توان به چنین فرهنگی دست یافت . ابتدا مدیر عامل باید تصمیم بگیرد که اهداف ایمنی چه می باشند . این اهداف باید در لیست اولویت هاي شرکت قرار گیرند . هنگامی که این اهداف تنظیم شد و مدیر عامل براستی به انجام آنها متعهد شد ، مدیر ایمنی می تواند براي رسیدن به این اهداف تلاش بکند ، بصورتی که این اهداف را به یک سري اصول زیست محیطی و ایمنی و یا اصول اخلاقی ایمنی تبدیل بکند که بوسیله استانداردهاي مربوطه پشتیبانی شوند . همه افراد شرکت براي رسیدن به این استانداردها تلاش بکنند . عملکرد افراد بایستی با توجه به این استانداردها اندازه گیري و سنجیده شود . هنگامی که این اصول و استانداردها تدوین شد و بوسیله مدیر عامل مورد موافقت قرار گرفت ، باید در ضمن مورد تایید هیئت مدیره که خط مشی رسمی شرکت را
مشخص می کنند ، قرار گرفته و سپس بوسیله مدیر عامل امضا و توسط مدیران اجرایی به تمام واحدهاي شرکت ابلاغ شود .
در نهایت بر اساس تصمیمات هیئت مدیره ، انتظار می رود که مدیر ایمنی گزارش هایی را بطور منظم به هیئت مدیره ارائه بدهد مبنی بر این که چگونه شرکت براي دستیابی به استانداردهاي مورد نظر به پیش می رود .

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان