مقدمه

آلودگی های زیست محیطی ناسی ازسوخت های فسیلی و پایان پذیربودن منابع آنها،تلاش وتحقیقات وسیعی را دربکارگیری انواع دیگری ازانرژی بخصوص انرژی های نو،موجب شده است.انرژی خورشیدی به جت نامحدودبودن،قابل دسترس بودن وسازگاری بامحیط زیست،جایگاه ویژه ای رادراین بین به خود اختصاص داد است.نظر به اینکه بهره گیری ازانرژی خورشیدی،نیاز به سرمایه گذاری اولیه نسبتا بالایی دارد.لزوم استفاده از فن اوری هایی که قادر باشند انرژی خورشیدی راباراندمان بالایی به انرژی حرارتی تبدیل کنند بیش از پش آشکار می شود.

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه      2

فصل اول:کلکتورهای خورشیدی

1-1-کلکتورهای خورشیدی     4

2-1-انواع کلکتورها     6

3-1-کلکتورتخت     7

1-3-1-صفحه شفاف کلکتور      9

1-1-3-1-شیشه های ضد انعکاس      12

2-3-1-صفحه جاذب کلکتور    14

2-3-1-لوله ها وگذرگاه های درکلکتورها          16

4-3-1-سیال ناقل گرما درمدار خورشید     18

4-1- کلکتور لوله خلا    20

5-1-کلکتور متمرکز کننده یاسهموی    23

1-5-1-متمرکزکننده خطی         24

2-5-1-متمرکز کننده نقطه ای      26

1-2-5-1-متمرکز کننده بشقاب          26

2-2-5-1-متمرکز کننده های بادریافت کننده مرکزی     27

آبگرمکن با سیستم گردش اجباری در حلقه بسته

آبگرمکن با سیستم گردش اجباری در حلقه بسته

فصل دوم:آبگرمکن های خورشیدی وبررسی اقتصادی آنها

1-2-انواع آبگرم کن خورشیدی     30

2-2-سیستم گردش اجباری     30

1-2-2-سیستم گردش اجباری باحلقه باز       32

2-2-2-سیستم گردش اجباری باحلقه بست         34

3-1-سیستم گرم کننده کمکی    37

4-2-بررسی اقتصادی سیستم های گرمایش خورشیدی       38

1-4-2- هزینه اولیه        39

5-2-نتیجه گیری      47

فصل سوم:عوام موثر برعملکرد کلکتورخورشیدی

1-3-صفحه جذب کننده      50

1-1-3-میزان جریان سیال    50

2-1-3-انتقال گرما به سیال       51

3-1-3-انتقال گرما ازطریق رسانایی      52

2-3-تعیین ضریب انتقال حرارت برای کلکتور     55

1-2-3-تاثیرفاصله صفحات موازی برعملکرد کلکتور    60

3-3-عملکرد کلکتورها مسطح همراه با جریان آب          61

4-3-محاسبه ضریب خطی انتقال حرارت    63

5-3-اثرجداره های شیشه ای برعملکرد کلکتور   67

6-3-اثرسطوح انتخابی برروی راندمان کلکتور   69

7-3-اثرفواصل لوله های کلکتور   72

8-3-انتخاب قال کلکتور     73

9-3-انتخاب عایق کلکتور   76

10-3-محاسبه بهترین شیب برا کلکتور     79

11-3-محاسبه سطح گرد آور خورشید آبگرمکن     82

12-3-پمپ    83

13-3-دبی کلکتورها   84

مدل کلکتور مسطح

مدل کلکتور مسطح

فصل چهارم:جریان گرما درکلکتور مسطح

1-4-جریان گرما درکلکتور مسطح        87

2-4-بازدهی پره          88

3-4-لوله وصفحه نامحدود     92

4-4-لوله های موازی       94

5-4-افزایش درجه حرارت درامتداد لوله ها     98

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:طراحی کلکتور خورشیدی

1-5نصب کلکتور    103

2-5-طراحی کلکتور خورشیدی      104

3-5-انجام محاسبات مربوط به طراحی  105

4-5-نتیجه گیری     131

فصل ششم:سلولهای فتوولتاییک

1-6-سلول های فتوولتاییک      133

2-6-تخمین میزان انرژی دریافتی        134

فصل هفتم:نتیجه گی و پیشنهادات

نتیجه گیر    142

پیشنهادات    143

منابع وماخذ    144

فهرست منابع فارسی   144

فهرست منابع لاتین  145

سایت های اطلاع رسانی  145

چکیده انگلیسی  146

نمایش جذب کننده وقتی که سیال با تمام سطح صفحه جذب کننده در تماس است

نمایش جذب کننده وقتی که سیال با تمام سطح صفحه جذب کننده در تماس است

فهرست جدولها

4-1-پوشش ها کلکتور    12

6-1-پوشش های متفاوت  16

8-2-هزینه تجهیزات سیستم گرمایش وآبگرم خورشیدی  40

8-3-مقایسه اتلاف حرارتی توسط جابجایی وتشعشع درصفحه کلکتور    72

12-3-خصوصیات عایق های آزمایش شده    77

13-3-بهتین شیب برای کلکتور در اوایل ماه های شمسی     82

6-4-ثابت هایC1و C2 برای فاصله گذاری لوله های کلکتور    96

1-سیستم های خورشیدی مورد بررسی     137

2-مشخصات سلول های فتوولتاییک   138

6-4-اثربهینه کردن زاویه انحراف     140

تاثیر همزمان دبی جرمی و سطح مقطع بر راندملن کلکتور

تاثیر همزمان دبی جرمی و سطح مقطع بر راندملن کلکتور

فهرست نمودارها

9-2-نمودار ارزش فعلی هزینه ها ازدید مصرف کننده    43

10-2-نمودار ارزش فعلی هزینه های ازدیدملی   46

2-3-نمونه تغییرات ضریب اتلاف فوقانی به علت تغییرات فواصل بین صفحات    61

4-3-ضیب خطی انقال حرارت        65

5-3-راندمان کلکتور نسبت به تعداد پوشش های شیشه     69

6-3-تشعشع خورشید واجسام زمینی     70

7-3-سطوح انتخابی ایده آل وقابل دسترس   71

3-4-حل ترسیمی معالده6-4 برای تعیین بازدهی پر    92

5-4-تغییرات درجه حرارت بافاصله ازلوله دریک صفحه نامحدود     94

7-4-دیاگرم درجه حرارت برای لوله های به فاصله4اینچ ازهم     97

8-4-دیاگرام درجه حراتر برای لوله ها به فاصله8اینچ ازهم    97

نمودار1تاثیر دبی جیم برراندمان     117

نمودار2تاثیرسطح مقطع برراندمان   118

نمودار3تاثیرضریب جذب برراندمان     118

نمودار4تاثیر دمای سیال ورودی به کلکتور برراندمان      119

نمودار5تاثیردمای محیط برراندمان        120

نمودار6 تاثیر اختلاف دمای سیال ورودی ومحیط برراندمان   120

نمودار7اثرشدت تابش برراندمان   121

نمودار8تاثیر شیب کلکتور بر راندمان  122

نمودار9 تاثیر ضریب گسیل برراندمان  122

نمودار10 تاثیردمای صفحه جاذب برراندمان کلکتور    123

نمودار11تاثیرضریب انتقال حرارت برراندمان   123

نمودار12 تاثی قابلیت هدایت عایق برراندمان کلکتور      124

نمودار13تاثیرضخامت عایق برراندمان    124

نمودار14تاثیردبی جرمی وسطح مقطع به طور همزمان     125

نمودار15 تاثیردبی جرمی واختلاف دما به طور همزمان     126

نمودار16 تاثیردبی جرمی وضریب انتقال حرارت به طور همزمان    126

نمودار17 تاثیر دبی جرمی وضریب جذب به طور همزمان     127

نمودار18تاثیرسطح مقطع وضریب جذب به طور همزمان      127

نمودار19 تاثیرسطح مقطع واختلاف دما به طور همزمان 128

نمودار20تاثیرضریب انتقال حرارت وسطح مقطع به طور همزمان    129

نمودار21 تاثیرضریب جذب واختلاف دما به طور همزمان      129

نمودار22 تاثیرضریب جذب وضریب انتقال حرارت به طور همزمان           130

نمودار23 تاثیر ضریب انتقال حرارت و اختلاف دما به طور همزمان   130

6-1-میزان انرژی دریافتی برای شهر شیراز       138

6-2-میزان انرژی دریافتی شش سیستم برای دونوع سلول       139

6-3-راندمان سلولها برای شهر یزد    140

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکلها

1-1-سطح مقطع هواگرمکن   6

2-1-گردآور مسطح گرمایی برای تعیین آبگرم مصرفی   8

3-1-اجزای کلکتور تخت  9

5-1-تاثیر شیشه ضدانعکاس       13

7-1-کلکتورها لوله خلاء برای دماهای بالا    20

8-1-دوطرح مختلف لوله خلاء        22

9-1-یک بند حرکتی سیستم سهموی خطی       25

10-1-سه نوع گردآور مترکز کنده شار خورشید برای درجه حرارت بالا     27

1-2-آبگرمکن باسیستم گردش اجباری درصفحه باز      31

2-2-آبگرمکن خورشیدی باگردش طبیعی      31

3-2-آبگرمکن خورشیدی باسیستم گردش اجباری حله بازوباطری خورشیدی    34

4-2-آبگرمکن باسیستم گردش اجباری درحلقه بسته   35

6-2-آبگرمکن خورشیدی باسیستم برگشت ثقلی درحله بسته       37

1-3-الف)نمایش جذب کننده وقتی که سیال باتمام سطح درتماس است     53

1-3-ب)نمایش جذب کننده وقتی که گرما درجهت موازی باسطح به سیال داده میشود 53

3-3-مدل کلکتور مسطح   63

9-3-مقطع پروفیلی که درانستستو طرح شده بود   74

11-3- قسمتی ازطرح نهایی کلکتور مسطح خورشیدی که درانستیتیو آب وانرژی ساخته شد   76

1-4-نمایش نواز یک صفحه کلکتور    88

2-4- انتقال گرما به خنک کننده که نامگذاری مورد استفاده برای بازدهی پره درآن نشان داده شده است          90

4-4-نمایش لوله تنها باصفحه نامحدود       94

1-5-حدفاصل درآرایش ونصب گردآورنده ها به صورت ردیفی   104

Abstract
Today, gradual heating of earth has given double intensity to the need for establishing variety in favor of the energy sources for the due consumption of hydrocarbon fuels. In line with this, it is endeavored in this article to analyze the effective factors on the performance of solar collector after introducing variety of collectors. For this purpose, with the presentation of a new formula concerning the efficiency of collector and drawing pair graphs of parameters in a 3D space, the most effective factors on the efficiency of collector are determined in respective fashion and this is a big step in designing solar collector and for improving their efficiency. Finally, investigations are made in different cities with regards to the effective factors on the efficiency of the photovoltaic cells and rate of the energy received by two samples among these cells


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان


قیمت45000تومان