انتخاب صفحه
اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرارتجاعی قابهای دوبعدی بادبندی شده

اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرارتجاعی قابهای دوبعدی بادبندی شده

برای دریافت بسته بر روی لینک زیر کلیک کنید بسته جامع پژوهشی تحلیل اندرکنش خاک سازه چکیده عموما فلسفه طراحی سازها در برابر زلزله، بر مبنای مطالعات صورت گرفتـه در حالـت پـای ثابـت بـوده است. اگرچه این فرض برای سازههای واقع بر بستر, سنگی، صحیح است ولی بـرای سـازههـای...
ارائه روش ناحیه نزدیک و مدل های نیمه تحلیلی برای تحلیل اندرکنش سازه و خاک و پاسخ حداکثر سازه های مجاور هم در زلزله

ارائه روش ناحیه نزدیک و مدل های نیمه تحلیلی برای تحلیل اندرکنش سازه و خاک و پاسخ حداکثر سازه های مجاور هم در زلزله

برای دریافت بسته بر روی لینک زیر کلیک کنید بسته جامع پژوهشی تحلیل اندرکنش خاک سازه چکیده در طراحی سازه های متعارف معمولا از اثرات اندرکنش دینامیکی خاک – سازه صرف نظر می گردد. این موضوع برای سازه های سبک و زمین های سفت منطقی است. اما برای سازه های خاص، مثل آسمانخراش...
اثر اندرکنش سازه و فونداسیون و خاک در تحلیل فونداسیون و سازه

اثر اندرکنش سازه و فونداسیون و خاک در تحلیل فونداسیون و سازه

برای دریافت بسته بر روی لینک زیر کلیک کنید بسته جامع پژوهشی تحلیل اندرکنش خاک سازه خلاصه: تجربیات گذشته نشان می دهد که خاک زیر پی بر روی رفتار دینامیکی سازه تاثیر می گذارد. پاسخ دینامیکی سازه حین لرزه های اعمالی, متغیری از نوع خاک زیر پی بوده, لذا بدون در نظر گرفتن...