تثبیت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر سطح چوب و بررسی تاثیر آنها بر خواص حفاظتی چوب

تثبیت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر سطح چوب و بررسی تاثیر آنها بر خواص حفاظتی چوب

چکیده در این پایا ن نامه برای محافظت از ساختار چوب در برابر اشعه فرابنفش و رطوبت ،تثبیت نانو ذرات دی اکسید کربن تیتانیوم بر رروی سطح چوب انجام شده است.خواص فوتوکالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برای محافظت از ساختار چوب مورد استفاده قرار گرفته شده است.تولید نانو...
ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت چوب پلاستیک بر پایه PVC و پودر چوب

ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت چوب پلاستیک بر پایه PVC و پودر چوب

چکیده در این تحقیق ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت پلیمر  -نانو کلی _CLOISITE15A مورد ارزیابی قرار گرفت . برای ساخت نانو کامپوزیت از پلی وینیل کلراید ( خالص ، بازیافتی و مخلوط) به عنوان پلیمر زمینه واز کلوزئینت 15Aبه عنوان نانو ذرات استفاده گردید.سپس...
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

چکیده   در این بررسی از دونوع مـاده لیگنوسـلولزی الیـاف کـاه بـرنج والیـاف چـوب صـنعتی در سـه سـطح10و25و40 درصد نسبت به وزن سیمان  جهت ساخت صفحات چوب سیمان استفاده گردید.همچنین خاکستر پوسته برنج به نسبت 0و10و20درصد وزنی، جایگزین سیمان شد. کلرید کلسیم به مقدار 5%...

بررسی و ارزیابی عملکرد بادبند های زانویی در کاهش نیازهای لرزه ای غیر ارتجاعی

چکیده :  در قابهای مهاربندی شده زانویی  یکانتهای مهاربند قطری بجای اتصال به گره اتصال تیر ستون به عضو مورب زانویی متصل می شود. عضو مورب زانویی به عنوان یک میراگر هیسترزیس طوری طراحی می شود که با پذیرش تغییر شکلهای غیر الاستیک، ضمن استهلاک انرژی لرزه ای مانع از ورود...
بررسی اثر تلفیقی اشباع نانو مس و تیمار حرارتی با بخارآب بر خواص چوب

بررسی اثر تلفیقی اشباع نانو مس و تیمار حرارتی با بخارآب بر خواص چوب

چکیده:  در این تحقیق، اثر استفاده از ذرات نانومس بر برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی گونههای چوبی راش و نوئل که تحت تیمار حرارتی بخارآب قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور یک گروه از نمونهها تحت تأثیر اشباع با محلول نانومس و گروه دیگر به عنوان نمونههای شاهد...

بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهای صنعت در این رشته

چکیده :   پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهای بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران...