تثبيت نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم بر سطح چوب و بررسی تاثير آنها بر خواص حفاظتی چوب

تثبيت نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم بر سطح چوب و بررسی تاثير آنها بر خواص حفاظتی چوب

چکیده در این پایا ن نامه برای محافظت از ساختار چوب در برابر اشعه فرابنفش و رطوبت ،تثبیت نانو ذرات دی اکسید کربن تیتانیوم بر رروی سطح چوب انجام شده است.خواص فوتوکالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برای محافظت از ساختار چوب مورد استفاده قرار گرفته شده است.تولید نانو...
ساخت و بررسی خواص فيزيكی و مكانيكی نانو كامپوزيت چوب پلاستيک بر پايه PVC و پودر چوب

ساخت و بررسی خواص فيزيكی و مكانيكی نانو كامپوزيت چوب پلاستيک بر پايه PVC و پودر چوب

چکیده در این تحقیق ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت پلیمر  -نانو کلی _CLOISITE15A مورد ارزیابی قرار گرفت . برای ساخت نانو کامپوزیت از پلی وینیل کلراید ( خالص ، بازیافتی و مخلوط) به عنوان پلیمر زمینه واز کلوزئینت 15Aبه عنوان نانو ذرات استفاده گردید.سپس...
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

چکیده   در این بررسی از دونوع مـاده لیگنوسـلولزي الیـاف کـاه بـرنج والیـاف چـوب صـنعتی در سـه سـطح10و25و40 درصد نسبت به وزن سیمان  جهت ساخت صفحات چوب سیمان استفاده گردید.همچنین خاکستر پوسته برنج به نسبت 0و10و20درصد وزنی، جایگزین سیمان شد. کلرید کلسیم به مقدار 5%...

بررسی و ارزیابی عملکرد بادبند های زانویی در کاهش نیازهای لرزه ای غیر ارتجاعی

چکیده :  در قابهاي مهاربندي شده زانویی  یکانتهاي مهاربند قطري بجاي اتصال به گره اتصال تیر ستون به عضو مورب زانویی متصل می شود. عضو مورب زانویی به عنوان یک میراگر هیسترزیس طوري طراحی می شود که با پذیرش تغییر شکلهاي غیر الاستیک، ضمن استهلاك انرژي لرزه اي مانع از ورود...
بررسی اثر تلفيقی اشباع نانو مس و تيمار حرارتی با بخارآب بر خواص چوب

بررسی اثر تلفيقی اشباع نانو مس و تيمار حرارتی با بخارآب بر خواص چوب

چكيده:  در اين تحقيق، اثر استفاده از ذرات نانومس بر برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي گونههاي چوبي راش و نوئل كه تحت تيمار حرارتي بخارآب قرار گرفتند، مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور يك گروه از نمونهها تحت تأثير اشباع با محلول نانومس و گروه ديگر به عنوان نمونههاي شاهد...

بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهاي صنعت در این رشته

چکیده :   پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهاي بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران...