عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

مقدمه : کارخانه ذوب مس خاتون آباد با مساحت بیش از 60000 متر مربع ، در 40 کیلومتری سرچشمه واقع شده است . آب و هوای منطقه با توجه به واقع شدن آن در غرب استان کرمان دارای زمستانهای کوتاه و تابستانهایی با رطوبت نسبی مطلوب است . حداکثر رطوبت سالانه 65% و حداقل 25% می باشد...
کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

مقدمه امروزه تحقیقات متعددی در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته ای از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـایزمینه فلزی هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت های زمینه فلزی با بهره گیری از دو فاز سـرامیکی و فلـزی...
بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی  روش ریخته گری فومی  EPC( ریخته گری مدل تبخیری)

بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی روش ریخته گری فومی EPC( ریخته گری مدل تبخیری)

مقدمه استفاده از مدلهای فومی از بین رونده برای ساخت قطعات ریختهگری برای اولـین بـار توسـط شـرویر( Shroyer )در سال 1958 ابداع گردید. مدلها در ابتدا با برش کاری بلوک هـای پلـ یاسـتیرن منبسـطشـــونده تهیـــه شـــده و قالـــ بگیـــری بـــا ماســـه چســـ بدار انجـــام...
بررسی روش های تولید ، خواص و کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

بررسی روش های تولید ، خواص و کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

مقدمه: تولید سوپر آلیاژها در اواخر 1930 در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و ایلاات متحده آغاز شـ د. آلیاژهـایاولیه به صورت کارشده4 تولید می شدند. جهت افرایش استحکام این آلیاژها از عملیات حرارتی رسوب سختی استفاده می شد .از سال 1939 آلیاژهای Ni-Cr-Fe توسط شرکت Inco تولید...
پژوهشهای نوین در اولید و کاربرد نانوکامپوزیتها

پژوهشهای نوین در اولید و کاربرد نانوکامپوزیتها

مقدمه کاربرد مواد و توسعه آنها از پایه های تمدن به شمار می روند. به طوری که دوره های تاریخی را با نام مواد نامگذاری کرده اند: عصرسنگ، عصربرنز، عصرآهن، عصر فولاد، عصر سیلیکون و عصر کربن. ما اکنون در عصر کربن به سر می بریم. عصر جدید با شناخت یک ماده جدید به وجود نمی...
بررسی خواص مکانیکی کاشتنیهای فلزی (زیست مواد و اپمپلنتهای ارتوپدی)

بررسی خواص مکانیکی کاشتنیهای فلزی (زیست مواد و اپمپلنتهای ارتوپدی)

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزی، خواص مکانیکی و کاربردهای آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزی و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در این راه...