عوامل موثر بر تشكيل وكنترل مگنتيت بر عمليات كوره فلاش

عوامل موثر بر تشكيل وكنترل مگنتيت بر عمليات كوره فلاش

مقدمه : كارخانه ذوب مس خاتون آباد با مساحت بيش از 60000 متر مربع ، در 40 كيلومتري سرچشمه واقع شده است . آب و هواي منطقه با توجه به واقع شدن آن در غرب استان كرمان داراي زمستانهاي كوتاه و تابستانهايي با رطوبت نسبي مطلوب است . حداكثر رطوبت سالانه 65% و حداقل 25% مي باشد...
کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

مقدمه امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـايزمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي...
بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی  روش ريخته گري فومي  EPC( ریخته گری مدل تبخیری)

بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی روش ريخته گري فومي EPC( ریخته گری مدل تبخیری)

مقدمه استفاده از مدلهاي فومي از بين رونده براي ساخت قطعات ريختهگري براي اولـين بـار توسـط شـروير( Shroyer )در سال 1958 ابداع گرديد. مدلها در ابتدا با برش كاري بلوك هـاي پلـ ياسـتيرن منبسـطشـــونده تهيـــه شـــده و قالـــ بگيـــري بـــا ماســـه چســـ بدار انجـــام...
بررسی روش های تولید ، خواص و کاربرد فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده و سوپر آلياژها

بررسی روش های تولید ، خواص و کاربرد فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده و سوپر آلياژها

مقدمه: توليد سوپر آلياژها در اواخر 1930 در كشورهاي فرانسه، آلمان، انگليس و ايلاات متحده آغاز شـ د. آلياژهـاياوليه به صورت كارشده4 توليد مي شدند. جهت افرايش استحكام اين آلياژها از عمليات حرارتي رسوب سختي استفاده مي شد .از سال 1939 آلياژهاي Ni-Cr-Fe توسط شركت Inco توليد...
پژوهشهای نوین در اولید و کاربرد نانوکامپوزیتها

پژوهشهای نوین در اولید و کاربرد نانوکامپوزیتها

مقدمه کاربرد مواد و توسعه آنها از پایه های تمدن به شمار می روند. به طوری که دوره های تاریخی را با نام مواد نامگذاری کرده اند: عصرسنگ، عصربرنز، عصرآهن، عصر فولاد، عصر سیلیکون و عصر کربن. ما اکنون در عصر کربن به سر می بریم. عصر جدید با شناخت یک ماده جدید به وجود نمی...
بررسی خواص مکانیکی کاشتنیهای فلزی (زیست مواد و اپمپلنتهای ارتوپدی)

بررسی خواص مکانیکی کاشتنیهای فلزی (زیست مواد و اپمپلنتهای ارتوپدی)

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزي، خواص مکانیکی و کاربردهاي آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزي و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در این راه...