معماري روستايي و اقتصادي

فهرست موضوعات 1-                                         مقدمه –                                            روستا چيست؟ –                                            توسعه روستايي چيست؟ 2-                                         استراتژي توسعه روستايي...

کاربرد خط و خوشنویسی در معماری

مقدمه : افسانه پیدایش خط: تا كنون درباره ابداء یا شروع آغازین خط روایات و افسانه های بسیار نقل شده است. همانطوریكه راجع به مبداء یا ابداء زبان افسانه های زیادی بیان شده است. روایتی موجود است كه نخستین مبتكر خط « كادموس »؛ شاهزاده فینقی و بنیانگزار شهر « تَبِس » بوده...