انتخاب صفحه

معماری روستایی و اقتصادی

فهرست موضوعات 1-                                         مقدمه –                                            روستا چیست؟ –                                            توسعه روستایی چیست؟ 2-                                         استراتژی توسعه روستایی...

کاربرد خط و خوشنویسی در معماری

مقدمه : افسانه پیدایش خط: تا کنون درباره ابداء یا شروع آغازین خط روایات و افسانه های بسیار نقل شده است. همانطوریکه راجع به مبداء یا ابداء زبان افسانه های زیادی بیان شده است. روایتی موجود است که نخستین مبتکر خط « کادموس »؛ شاهزاده فینقی و بنیانگزار شهر « تَبِس » بوده...