بررسی پیچش مقاطع منشوری و مقایسه تنشها و شکل پذیری مقاطع در سازه های مختلف

مقدمه باتوجه به اینکه توزیع تنش پیچشی درمقاطع منشوری توسط آقای پوپوف به صورت تئوریک کارشده در این پایان نامه با استفاده از روش های نوین نرم افزاری به ویژه المانهای محدود (Finite element) به بررسی رفتار مقاطع مختلف منشوری در مقابل پیچش پرداخته شده است . درفصل سوم پایان...

بررسی و مقایسه شیوه های ارزیابی روسازی راه در مدیریت و نگهداری راه ها

مقدمه با توجه به یافتههای محدود کنونی در مورد نحوه عملکرد روسازی در طول زمان و شرایط مختلف اقلیمی و ترافیکی ، مراجع و سازمانهای مسئول به منظور حفظ سطح خدمت رسانی روسازی در حد مطلوب ، بهینه سازی فعالیتهای ترمیم و نگهداری و در نهایت کاهش هزینه های مورد نیاز این بخش...

طراحی الگوریتم شکل دهی وفقی پرتو، مقاوم در مقابل عدم مطابقت جهت سیگنال مطلوب

چکیده سنسورهای آرایه ای کاربردهای زیادی در سیستمهای مخابراتی دارند. از مهمترین الگوریتم های پردازش آرایه ای شکل دهی وفقی شکل پرتو آرایه است. برای پیاده سازی الگوریتمهای وفقی باید سیگنالها و پاسخ سنسورهای آرایه مدل شوند. این مدل ها سبب می شوند، در مورد مشخصات فضایی و...

دگرگشت مفهوم فضای هندسی در قرن نوزدهم

چکیده این پرسش که معنا و ماهیت فضا چیست و ویژگیهای بنیادین آن کدامند از قدیمیترین مسائلی است که ذهن بشر را قرنها به خود مشغول داشته است، پرسشی که آن را میتوان مینا و بستر مشترک فلسفه، ریاضیات، فیزیک و حتی هنر به شمار آورد. به هر حال در این نوشته بر رویکردهای فلسفی و...

تحلیل فازی آماری قابلیت اطمینان در سیستم های دینامیکی خطی

چکیده تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم هاب مهندسی یکی از قسمت های مهم در طراحی این سیستم ها است.یکی از مدل های موجود برای تحلیل قابلیت اطمینان ،استفاده از مدل استرس –قدرت برای تحلیل است.برای بدست آوردن قابلیت اطمینان در این روش ،مشخص بودن توابع توزیعی روی متغیر های...

پیاده سازی کنترل کننده های مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

چکیده هدف اصلی پژوهشهای محققین از ابتدا تا کنون جامه عمل پوشاندن به ایدهها و روشی های تئوری بوده که این امر موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت را به مقوله بسیار مهمی تبدیل کرده است. در دهه های اخیر با توجه به مزایا و برتری کنترل کنندههای مرتبه کسری (FOC) نسبت به کنترل کننده...