جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان،

فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق هر کسی که درگیر ورزش است، باید خودش را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و تلاش قابل توجهی در جهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد .بزرگترین وظیفه در حوزه بازاریابی این است که هر کس که دارای نقشی در حیطه بازاریابی است مجاب شده و کسانی...
مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

چکیده هدف از این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب...
رابطه بین شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

رابطه بین شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد. از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی...
رابط بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران ۱۵تا۱۷سال ورزشکار و غیر ورزشکار

رابط بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران ۱۵تا۱۷سال ورزشکار و غیر ورزشکار

چکیده هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران 15 تا 17 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های شهرستان امیدیه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل...
تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۶تا۱۸ساله

تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۶تا۱۸ساله

چکیده هدف از تحقیق حاضر تعیین و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی 8 هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست 16 تا 18 ساله بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان فوتبالیست دوره متوسطه که 18-16 سال...
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غیر ورزشکار

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غیر ورزشکار

چکیده هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت در پسران 14 تا 17 سال غیر ورزشکار بود. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری در دسترس کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 17 غیر ورزشکار سالم...