جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان،

فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را به عنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد .بزرگترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني...
مقايسه برخی ويژگی های فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابينا با دانش آموزان همسال بينا در سه دوره ابتدايی، راهنمايی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

مقايسه برخی ويژگی های فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابينا با دانش آموزان همسال بينا در سه دوره ابتدايی، راهنمايی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

چکیده هدف از این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب...
رابطه بين شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غير ورزشكار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

رابطه بين شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غير ورزشكار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد. از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی...
رابط بين وضعيت اقتصادی – اجتماعی با سلامت روانی و مقايسه آن در پسران ۱۵تا۱۷سال ورزشكار و غير ورزشكار

رابط بين وضعيت اقتصادی – اجتماعی با سلامت روانی و مقايسه آن در پسران ۱۵تا۱۷سال ورزشكار و غير ورزشكار

چکیده هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران 15 تا 17 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های شهرستان امیدیه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل...
تعيين و مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرين مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتباليست ۱۶تا۱۸ساله

تعيين و مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرين مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتباليست ۱۶تا۱۸ساله

چکیده هدف از تحقیق حاضر تعیین و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی 8 هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست 16 تا 18 ساله بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان فوتبالیست دوره متوسطه که 18-16 سال...
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص هاي سيستم ايمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غير ورزشكار

تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص هاي سيستم ايمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غير ورزشكار

چکیده هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت در پسران 14 تا 17 سال غیر ورزشکار بود. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری در دسترس کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 17 غیر ورزشکار سالم...