تعیین پارامترهای ترمودینامیکی محلول های با ترکیب مشابه پلاسما و یا خون

چکیده  اسمولا لیتی سرم از نظر فیزیولوژی کمیت مهمی است که به طور مستقیم به سلامت انسان مربوط می شود. گلوکز، کلرید سدیم و اوره مهم ترین اجزای تشکیل دهنده اسمولالیتی هستند. همچنین کلسیم و پتاسیم از کاتیونهای معدنی حیاتی برای بدن هستند. بنابراین بررسی برهمکنش این مواد در...

سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت های ابرجاذب با عملکرد بهینه در مواد پایه سیمانی

چکیده بسپارهای ابرجاذب به طور عمده برای تولید پوشک بچه و نیز در کشاورزی به کار می روند. استفاده از این مواد در مخلوط های سیمانی، یک کاربرد با اهمیت و رو به گسترش، ولی کمتر شناخته شده است. حدود یک دهه پیش پژوهشهای نظری و عملی پیشرو نشان داد که استفاده از بسپارهای...

طراحی نرم افزار آموزش هیدروژن و پیل های سوختی برای کودکان

چکیده نرم افزار جامع «آموزش هیدروژن و پیل سوختی برای کودکان» با تلفیق آموزش الکترونیکی به کمک رایانه، گوشی همراه و اینترنت ،کودکان را با مفاهیمی از جمله: انرژی های نو علی الخصوص انرژی هیدروژنی و پیل های سوختی، اقتصاد هیدروژنی، اثرات گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های...

بررسی و مقایسه کارایی بازی های رایانه آموزشی،کارتی با روش سنتی و تاثیر آن بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در شیمی سال اول دبیرستان

چکیده هدف این پژوهش بررسی و مقایسه بازی های رایانه ای آموزشی و بازی های سنتی شیمی ،بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روش های متداول تدریس می باشد. و بر اساس اهداف تحقیق، پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کاربردی است و روش به کار رفته در...

ارائه مدل تجربی دانش یادگیرنده با استفاده از نقشه مفهومی در مبحث ساختار اتم شیمی پایه ی دوم دبیرستان

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم تشکیل دهنده ی مبحث ساختار اتم و کشف روابط بین این مفاهیم در قالب یک مدل ساختاری است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی است و روش تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان سال دوم دبیرستان در استان های...

بررسی ساخت الکترود برای اکسایش متانول در سیستم

چکیده: این پژوهش به اکسیداسیون متانول در محیط قلیایی می پردازد. برای این منظور ابتدا ترسیب ذرات نیکل، پلاتین و نیکل – پلاتین بر روی زیر لایه کاغذ کربنی به روش آبکاری به شیوهی جریان مستقیم استفاده شد. در ادامه مورفولوژی پوششهای ذرات فلزی بر روی کاغذ کربنی از طریق...