استنباط آماری مدل رگرسیونی با خطاهای خودبازگشتی به روش لاسو

فهرست مطالب فصل اول: مقدمات و تعاریف در این فصل به تعاریف و مقدمات لازم از جمله مدل رگرسیون خطی چندگانه استاندارد، مفهوم چند همخطی، رگرسیون ریج، بریج، روش لاسو و … که در فصلهای بعد به آنها نیاز داریم، خواهیم پرداخت. 1-1-رگرسیون خطی چندگانه و مسئله چند همخطی یک...
یک روش هیبرید کالوکیشن برای یک معادله انتگرال غیر خطی با هسته بطور ضعیف منفرد

یک روش هیبرید کالوکیشن برای یک معادله انتگرال غیر خطی با هسته بطور ضعیف منفرد

چکیده این پایان نامه مربوط به حل عددی معادله انتگرال ولترای غیر خطی بطور ضعیف منفرد Y(t) = 1 – √3͟    ∫₀ᵗ           tϵ[0.1]   است که به علت رفتار منفرد جواب در نزدیک مبدا همگرایی روشهای ضربی و هم محلی کند است. برای سرعت بخشیدن به همگرایی از یک روش هم محلی...
محاسبه عددی انتگرال ها با استفاده از بسط موجک

محاسبه عددی انتگرال ها با استفاده از بسط موجک

چکیده در این پایان نامه یک روش برای تقریب انتگرال معین و همچنین انتگرال دوگانه با استفاده از موجک ها شرح داده خواهد شد.این تقریب به بسط توابع مقیاس روی تابع انتگرال گیری بستگی دارد. کلمات کلیدی :انتگرال عددی موجک فهرست مطالب فصل اول:مروری بر انالیز حقیقی و تابعی...
کدهای فوق نفوذی بهینه

کدهای فوق نفوذی بهینه

چکیده خانواده خالی از پوشش یکی از بحث های مطرح شده در مفهوم طرح توزیع کلید در رمز نگاری است فرض کنید شبکه ای از t کاربر وn با خطوط غیر امن در اختیار داریم هدف توزیع کلید بین کاربران ارتباط با یکدیگر بوده به طوری که در اثر تبانی هر r کاربر با لورفتن کلیدها انها پل...
عدد احاطه گری رومی در گراف ها

عدد احاطه گری رومی در گراف ها

چکیده احاطه گری رومی اولین بار در سال های 1999 و2000 توسط استوارت و ریول و رزینگ تعریف شد که مورد توجه ریاضیدانان زیادی قرار گرفت عدد احاطه گری رومی کاربد زیادی در علوم کامپیوتر دارد.در این پایان نامه در فصل اول پس از بیان تعاریف مقدماتی به تعریف احاطه گری رومی و برخی...
روشهای جدید برای حل معادلات خطی بزرگ و توسعه این روش ها به حل دستگاهای غیر خطی بزرگ

روشهای جدید برای حل معادلات خطی بزرگ و توسعه این روش ها به حل دستگاهای غیر خطی بزرگ

چکیده حل مسائل غیر خطی بزرگ می تواند با حل پی در پی مسائل غیر خطی از مقیاس کوچک روی زیر فضای فضای اصلی به دست اید در ای جا یک روش طبیعی برای ساختن زیر فضاهای کریلف می باشد در حالت خطی نشان میدهیم که زیر فضاهای کریلف زیر فضاهای تولید شده توسط مشتقات پی در پی در مبدا از...