مقايسه ميزان اثر بخشی رويكرد ارتباطی با شيوه دستور ترجمه بر يادگيری مهارت های زبان انگليسی

مقايسه ميزان اثر بخشی رويكرد ارتباطی با شيوه دستور ترجمه بر يادگيری مهارت های زبان انگليسی

چکیده روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد.این رویکرد بیشتر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایان گر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار...
مقايسه برنامه های اجرا شده و كسب شده آموزش حضوری و الكترونيكی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه علم وصنعت ايران

مقايسه برنامه های اجرا شده و كسب شده آموزش حضوری و الكترونيكی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه علم وصنعت ايران

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه  برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران که مشتمل بر 630 دانشجوی آموزش حضوری و 600...
تحول محتوای كتابهای علوم دوره ابتدايی بر اساس توجه به مهارت های فرايندی

تحول محتوای كتابهای علوم دوره ابتدايی بر اساس توجه به مهارت های فرايندی

 چکیده ی تحقیق پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مهارت های فرایندی با عنوان “تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر توجه به مهارت های فرایندی” انجام شد. شاکله اصلی این تحقیق شامل توصیف وضعیت موجود و تشخیص میزان برخورداری کتاب های مذکور از مهارت...
تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

چکیده پژوهش حاضر با عنوان “تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد”انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کابردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شمال محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در...
بررسی ميزان تناسب محتوای كتاب رياضی اول ابتدايی با معيارهای گزينش و سازماندهی محتوا از ديدگاه معلمان اول ابتدايی

بررسی ميزان تناسب محتوای كتاب رياضی اول ابتدايی با معيارهای گزينش و سازماندهی محتوا از ديدگاه معلمان اول ابتدايی

چکیده هدف از این پژوهش حاضر،بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیار های گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه...

بررسي ميزان تناسب برنامه آموزشی دوره های كوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نيازهای آموزشی معلمان

چکیده هدف از این پژوهش بررسی میزان تناسب برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نیاز های آموزشی معلمان از دیدگاه دبیران نجربی اسلام شهر بوده است.در راستای پاسخگویی به هدف مذکور،پنج سوال که به بررسی دانش محتوایی ،توانایی مدرسان ،افزایش توانایی حرفه ای معلمان...