کاربرد مدیریت دانش شخصی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می¬نماید. از آن¬جایی که دانش همیشه قدرت است،...

بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

فهـرست مطالـب فصل اول. مقدمه عصر کنونی، عصر پیچیدگی و تحول است. تحولات پر بعد و چندلایه¬ در نظام جامعه¬ی جهانی محیط¬های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نظام¬های آموزشی و در رأس آن مدارس بازنگری در برنامه¬ی درسی به عنوان یک اصل بنیادی را موردتوجه قرار داده...

بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره ی پیش دبستانی

فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) آموزش زبان خارجی یکی از موضوعاتی است که جدیداً موضوع آموزش آن در سطح پیش از دبستان مطرح شده و به سرعت در اکثر مراکز پیش از دبستان در حال گسترش می باشد . گسترش این امر نیز ناشی از نظرات متخصصان تربیتی است که گاهاً فقط برگردانی از فرهنگ...