بررسی روش های ازدیاد برداشت

ﻣﻘﺪﻣﻪ‬: در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻓﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ درﺻـﺪ ﻣﺘـﻮاﻟﯽ‬ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن، ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺌﻮري زﯾﺮ در ﻣـﻮرد ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﯿﺎل در ﻣﺨـﺎزن اﺳـﺘﻔﺎده‬ میشود.‬‬ فهرست مطالب...