انتخاب صفحه

مطالعه رفتار شکست ساختارهای نورد شده لایه ای و FGM با مورفولوژی تقسیم کننده ترک برپایه کامپوزیت های A16061-Sic

چکیده کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه می باشند. محدودیت در مقدار انرژی جذب شده قبل از شکست مانعی در برابر گسترش کاربرد این...

بررسی اثر فیلم های اکسیدی بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-A356.2 و شبیه سازی حبس فیلم اکسیدی در حین پر شدن محفظه قالب

چکیده در پژوهش حاضر، اثر فیلم های اکسیدی قدیمی و جدید بر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد قطعات تهیه شده از آلیاژ A1-A356.2 بررسی شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور عیوب اکسیدی در ریزساختار، خواص مکانیکی آلیاژ را کاهش و پراکندگی استحکام کششی و درصد ازدیاد طول...

تولید کامپوزیت زمینه فلزی Al-TiO2 توسط فرایند اغتشاشی اصطکاکی

چکیده در این تحقیق از فرآیند اغتشاشی اصطکاکی با افزودن ذرات وTiO به سطح آلیاژ آلومینیم دسته ۱۱۰۰ برای تولید لایه کامپوزیت سطحی Al-TiO2 استفاده شد. تغییر در سرعت چرخشی و خطی ابزار و نیز تغییر در تعداد پاس ها و تاثیر آنها بر ریزساختار و خواص مکانیکی با افزودن ذرات تقویت...

بازیابی رنیم از الکترولیت حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه

چکیده در این تحقیق استخراج مولیبدن و رنیم از محلول قلیایی حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج حلالی، توسط حلال های آلی اورگانوفسفروس تحت شرایط متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به آبی...
خزش و پارامترهای موثر بر آن و خزش در مس و آلیاژهای آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

خزش و پارامترهای موثر بر آن و خزش در مس و آلیاژهای آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

مقدمه مس یکی از مهمترین مواد مهندسی است که هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی کاربردهای فراوانی دارد. در حالت خالص، این فلز ترکیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است که آن را به صورت ماده ای اساسی و پرکاربرد در صنایع الکتریکی مطرح کرده است. از جمله این خواص می...
بررسی روش متالورژی پودر و کاربرد این روش در ساخت مواد و قطعات چدنی

بررسی روش متالورژی پودر و کاربرد این روش در ساخت مواد و قطعات چدنی

مقدمه : چدنها آلیاژهایی از آهن – کربن – سلیسیوم است که همواره محتوی عناصری در حد جزئی %0.1 و عناصر آلیاژی %0.1 بوده و به صورت حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی کاربرد دارد و مجموعه متنوعی از قیمت پائین تمام شده توام با قابلیت ریختگری ، استحکام ، قابلیت...