انتخاب صفحه
رفتار سنجی هیدرولیکی سد های بتنی و خاکی

رفتار سنجی هیدرولیکی سد های بتنی و خاکی

مقدمه : حفاظت ، نگهداری و کنترل رفتار سدها نه تنها حفظ ثروت ملی و افزایش عمر آن را هم راه دارد ، بلکه از لحاظ ایمنی و حفظ جان انسان ها و طبیعت نیز بسیار مهم است . بلوکهای بزرگ بتنی که در عرض دره جلوی آب ایستاده مانند جسم زنده ای هستند که دائمَاَ در حال حرکت بوده و...

طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندر کنش سد و مخزن

مقدمه تاثیر اندر کش سد و مخزن در تحلیل دینا میکی سدهای بتنی وزنی بویژه در حوزه زمان مورد توجه محققین بسیاری بوده است. در بسیاری از این مطالعات مدلی متشکل از المان های سازه و آب بکار گرفته می شود که درجات آزادی جا بجایی برای بدنه سد و عمومأ درجات آزادی فشار برای آب...

مدل رفتار مصالح در تحلیل لرزهای غیرخطی سدهای وزنی بتنی و معرفی تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی (پوش اور) برای سدهای وزنی بتنی( به همراه بررسی نرم افزاری)

مقدمه: با پیشرفت چشمگیر فناوری محاسباتی، امروزه شاهد مدل سازی های پیچیده و کارآمدی از رفتار سدهای وزنی بتنی هستیم. توان بالای ماشین های محاسباتی روز، موجب گردیده تا مباحثی چون تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی به راحتی توسط محققین انجام گیرند. اما نکته قابل ذکر در مورد...
مکانیزم خوردگی لوله های بتنی در فاضلاب

مکانیزم خوردگی لوله های بتنی در فاضلاب

مقدمه مسئله بیرون راندن فاضلاب از محیط زیست انسان از زمانی بوجود آمد که مردم به زندگی گروهی روی آوردند . با پیدایش شهرها و گسترش شبکه های آبرسانی انسان برای پاکسازی و پاک نگهداری زندگی خویش ، بیرون راندن پسابهای بدست آمده را پسندیده و لازم دید . پس از پیشرفت تکنیک...
تعیین ابعاد سرریز اوجی و نیلوفری با استفاده از مدل ریاضی

تعیین ابعاد سرریز اوجی و نیلوفری با استفاده از مدل ریاضی

فهرست مطالب: فصل اول پیشگفتار مقدمه برای حل مسائل دنیای واقعـی ابزارهـای زیـادی در دسـت محققـین نیـست. در صـورتپیچیدگی قوانین حاک م بر پدیده و زیاد بودن عوامل دخیل در رفتار آن، میتـوان از مـدلهای فیزیکی استفاده نمود. در این حالت محقق با کوچک کردن مقیاس ها، پاسخی را که...
انواع پوششهای کانالهای انتقال آب و بررسی عوامل موثر در انتخاب آنها

انواع پوششهای کانالهای انتقال آب و بررسی عوامل موثر در انتخاب آنها

مقدمه: امروزه بدلیل توسعه و گسترش شبکه های آبیاری، بهره گیـری و دوام بیشـتر از پوشـش بتنـی کانالهـا، اهمیت خاصی پیدا کرده است، به همین دلیل شناخت عوامـل تخریـب پوشـش هـای بتنـی وچگـونگی جلوگیری از وقوع آنها مورد توجه فراوان قرار گرفته است .این تخریب ها که با ایجـاد...