انتخاب صفحه
موجی شدن آسفالت

موجی شدن آسفالت

مقدمه روسازی ازچندین لایه مختلف تشکیل میگردد که تعدادی از آنها را لایه های چسبنده و تعدادی دیگر را لایههای غیر چسبنده تشکیل میدهند. در اثر تردد وسـایل نقلیـه بـر روسـازی راه هـا،تنش به کلیه این لایهها اعمال میگردد. میزان این تنش از لایهای به لایه دیگر کاهش مییابد،...
بررسی و مدل یابی برای سرویس دهی در فرودگاه ها

بررسی و مدل یابی برای سرویس دهی در فرودگاه ها

فهرست موضوعات فصل اول – کلیات حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد.در واقع پیشرفت اقتصادی هر کشور با میزان کارایی سیستم های حمل و نقل تعاملی همه جانبه دارند.از زمین، هوا و آب برای توسعه مودهای مختلف حمل و نقل در قالب راه،...
روش ارزیابی استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

روش ارزیابی استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

مقدمه 1-1 تعریف مسئله روسازیها سرمایه های یک کشور محسوب میشوند که سالیانه بخش عمده ای از بودجه عمرانی سازمانهای ذیربط صرف ترمیم ،بهسازی ، حفظ و نگهداری آنها میشود . تأمین اعتبار کافی برای این منظور چالشی است که مدیران عالی همواره با آن مواجه بوده اند . تحقیقات دامنه...
بهبود ترافیک بندرهای دریایی

بهبود ترافیک بندرهای دریایی

مقدمه امروزه با رشد روزافزون صنعت حمل و نقل کانتینری در جهان و معرفی کشتیهای غول پیکر کانتینربر در این عرصه و نیز واقع شدن کشور عزیزمان ایران در موقعیتی استراتژیک مـابین سـه قـاره آسـیا، اروپـا وآفریقا، تجهیز هر چه بهتر بنادر کشور برای بهرهگیری از این فرصت طلایی،...
جابه جایی مواد خطرناک

جابه جایی مواد خطرناک

فهرست مطالب فصل اول- شناسایی مواد خطرناک مقدمه در نگاه اول حمل و نقل کالا با راه آهن با توجه به سابقه آن امری ساده، عادی و تجربه شده می نماید اما آنچه برجستگی بحث در مورد شرایط با راه آهن میشود. افزایش انواع کالاهایی است که روزانه به بازارهای تجاری جهان عرضه می شود و...