انتخاب صفحه
روش های کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

روش های کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

مقدمه : در حقیقت هر نوع از ماشین های با شار شعاعی باید نسخه نوع دیسکی یا شار محوری داشته باشند اما در عمل ماشین های نوع شار محوری به انواع زیر محدود شده اند : ماشین های کمو تاتوری DC. PM ماشین های DC بی تجاربک و سنکرون PM ماشین های القایی مشابه همتایی RFPM انها ماشین...