انتخاب صفحه
معادلات حاکم بر کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

معادلات حاکم بر کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

مقدمه برای مدت های سفر به فضا برای بشر دست نیافتنی بوده است،اما پس از گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی،بشر سعی درساخت فضاپیما،برای رسیدن به این هدف دیرین خود شد.اشخاصی همچون کپلر،گالیله کوپرنیک،خواجه نصیرالدین طوسی،خیام… نظریاتی رادرمورد فضا و چرخش اجرام سماوی بیان...