انتخاب صفحه
بررسی  و آشنایی سیستم های دور عملیات و معرفی و تحلیل انواع روش های کنترل آنها

بررسی و آشنایی سیستم های دور عملیات و معرفی و تحلیل انواع روش های کنترل آنها

مقدمه: بسیاری از محققان گرایش زیادی به استفاده از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین بخش های مختلف ربات در محـیط دور با توجه به مزایای آشکار آن دارند با این وجود، استفاده از اینترنت به دلایلی مانند قطع اتصال شبکه، گم شـدن بسته های اطلاعاتی، محدودیت پهنای باند و مخصوصاً...