انتخاب صفحه

عملکرد شبکه های عصبی در مغز برای تشخیص چهره افراد

مقدمه چھره جزو مھمترین محرک ھایی است که به سیستم بینایی اعمال می شود. ثبت ھای الکترودی از تک نرون ھا در میمون Macaque نشان داده است که بعضی از نرونھا به طور اساسی به چھره جواب می دھند و به محرک ھای دیگر پاسخ نمی دھند. این نرونھا در جلوی قسمت بالایی شیار گیجگاھی یا STS...