انتخاب صفحه
طراحی مرکز مشاوره و روان با توجه به اصول معماری

طراحی مرکز مشاوره و روان با توجه به اصول معماری

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پیشرفت علوم وصنایع در قرون اخیر برای جوامع بشری دست آوردهایی دو گانه به ارمغان آورده است، از یک سو راحتی هایی که عمدتا جسمانی است به بار آورده و از سوی دیگر به دغدغه‌های وی افزوده است که این دغدغه‌ها بر روح وروان انسان امروزه تأثیر منفی...
استفاده از آب انبار در جهت توسعه پایدار

استفاده از آب انبار در جهت توسعه پایدار

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه آب مایه¬ی حیات است و همواره تامین آب جهت رفع نیازهای روزمره از مهمترین دغدغه-های انسان بوده¬است. در مناطق گرم و خشک همچون مناطق کویری و جنوبی کشور این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده¬است. مردمان گذشته با درایت و تجربه خویش راه حلی مناسب...
بررسی پیوند های دین و معماری و طراحی یک مرکز بر اساس پیوند ها

بررسی پیوند های دین و معماری و طراحی یک مرکز بر اساس پیوند ها

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق “دین در بیانی کلی مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسان ها می باشد.” (ساجدی، 1384) دین از وجوه امتیاز بشری است ، تاکنون هیچ حیوانی نشانه ای از یک حیات دینی بروز نداده...
طراحی مرکز تحقیقات و توسعه  با استفاده از اصول معماری

طراحی مرکز تحقیقات و توسعه با استفاده از اصول معماری

  فهرست مطالب فصل اول: شناخت علم بیونیک اکنون در آستانه هزاره جدید، مفاهیم علمی، فلسفی و ایدئولوژیکی مربوط به دو مبحث تکنولوژی و بیولوژی، در حال دگرگون شدن است که بخشی از آن نتیجه کشفیات جدیدی است که در زمینه¬های مختلف تحقیقاتی رخ داده¬اند. خودسازماندهی¬های...
استفاده از اصول علوم رفتاری در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری

استفاده از اصول علوم رفتاری در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری

پیش گفتار مسکن یکی از اساسی¬ترین ملزومات زندگی انسان است که نیاز به آن مستقل از محدوده جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی است و یکی بیشترین دغدغه¬های انسان – در هر طبقه اجتماعی – همواره مسکن است. با توجه به اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی جمعی، عموما محل سکونت...
طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

مقدمه: ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور ما که عمدتاً در دهه های 1310– 1300 شمسی ساخته...