انتخاب صفحه

بررسی رابطه بین هوش سازمانی با عملکرد مدیران مدارس

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس بود. جامعه آماری آن دبیـران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شـد . بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگـان ، تعـداد 285 نفـر بـا روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش...

رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه در جامعه ی کنونی دانشگاه ها از سازمان های مهم و موثر هستند و در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مراکزی تلقی می شوند که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت می پردازند. از آنجا که دانشگاه نهادی متفکر، آگاه و نوآور...

تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش ازدهه 1950 میلادی تاکنون،بخشی ازادبیات نظریه سازمانی توجه عمیقی به تعریف،تبیین وتحلیل اثربخشی سازمانی داشته است واثربخشی سازمانی برای همه سازمان‌ها و مؤسسات یک مسأله ضروری واساسی شمرده میشود (روجاس ، 2000). ازطرفی عملکرد و اثربخشی...

بررسی رابطه ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ی اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش نی که نقش تبادل اطلاعات را در درون و بیرون سازمان بر عهده دارند، نیروی حیاتی سازمان به شمار می¬آیند. به¬ نحوی¬که اگر این الگوی ارتباطات بر قوانین منعطف، مشارکت، نوآوری و ایجاد جوّی از اعتماد بین اعضا مبتنی باشد، به بقای سازمان، افزایش...

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش انسان موجودی اجتماعی است و تکامل و سعادت مادی و معنوی وی در گرو تعامل و همزیستی با دیگران است. به علاوه، نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند که جز در سایه زندگی اجتماعی، رشد همه جانبه برای فرد...

بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه امروزه سازمان ها یکی از اصلی ترین ارکان زندگی بشری به حساب می آیند . و نقش آنها در قرن بیست و یکم بیش از پیش نمایان شده است . آدمی از ابتدا تا انتهای عمر خود به انواع سازمان ها برای رفع نیاز ها و همچنین حرکت در جهت رشد و پیشرفت نیازمند است و...