ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش فیزیک ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ

پژوهش حاضر سعی دارد با طراحی آزمایش هایی در سطح کتاب فیزیک سال سوم دبیرستان، کیفیت آموزش مفاهیم میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی را مورد بررسی قرار دهد. وجود نقص و کمبودهای یدر کتب درسی از یک سو و آموزش سنتی از سوی دیگر باعث می شود تا در دبیرستانهای ما آموزش ازکیفیت...

ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﮕﺮش وﻣﻬﺎرت در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی‬ ‫وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل

‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی وروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ درﻧﻈﺮ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد...