انتخاب صفحه

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش فیزیک ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ

پژوهش حاضر سعی دارد با طراحی آزمایش هایی در سطح کتاب فیزیک سال سوم دبیرستان، کیفیت آموزش مفاهیم میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی را مورد بررسی قرار دهد. وجود نقص و کمبودهای یدر کتب درسی از یک سو و آموزش سنتی از سوی دیگر باعث می شود تا در دبیرستانهای ما آموزش ازکیفیت...

ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﮕﺮش وﻣﻬﺎرت در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی‬ ‫وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل

‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی وروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ درﻧﻈﺮ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد...