ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش فیزیک ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ

پژوهش حاضر سعي دارد با طراحي آزمايش هايي در سطح كتاب فيزيك سال سوم دبيرستان، كيفيت آموزش مفاهيم ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي را مورد بررسي قرار دهد. وجود نقص و كمبودهاي يدر كتب درسي از يك سو و آموزش سنتي از سوي ديگر باعث مي شود تا در دبيرستانهاي ما آموزش ازكيفيت...

ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻧﮕﺮش وﻣﻬﺎرت در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮي‬ ‫وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل

‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮي وروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ درﻧﻈﺮ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد...