انتخاب صفحه

طبقه بندی مدل های رشد سطح دوبعدی با استفاده از تحول شرام – لونر

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه مطالعه سطوح کاتورهای به بسیاری از عرصه های فیزیک (تجربی و نظریه) از مدل غشاءهای زیستی تا نظریه ریسمان سرایت کرده است. توصیف رشد کریستال، لبههای ترک ها در علم مواد و امواج تپهای تلاطم نمونه های کوچکی از کاربردهای سطوح کاتورهای میباشند. اگرچه...

بررسی کج فهمیها و مشکلات یادگیری مفهوم میدان و طراحی یک طرح درس برای آموزش مفهوم میدان الکتریکی در کلاس سوم دبیرستان

چکیده: بر اساس نظریهی برساختگرایی دانشآموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلیشان دارای مجموعهای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیلهی آنها قادر به توضیح درست...
تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی

تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی

فهرست مطالب فصل اول در سرتاسر جهان، کشور هایی که از امتیاز همجواری با آب های آزاد و دریاچه های بزرگ برخوردار بوده و فعالیت های ساحلی و دریایی عمده ای را پیش رو دارند در قالب برنامه های منظم به شناخت  امواج و سایر پدیده های دریایی خود می پردازند. امواج از مهم ترین...
بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

فهرست مطالب  فصل اول کلیات طرح نانو تکنولوژی، دست‌یابی به فناوری کاربرد ذراتی با ابعاد نانومتر است که به نانوذرات موسومند. دلیل انتخاب این مقیاس برای کار بر روی مواد، خواص خارق‌العاده‌ای است که در ذراتی با این اندازه ظاهر می‌شوند و امروزه به شدت مورد توجه دانشمندان...