تعيين پارامترهاي ترموديناميكي محلول هاي با تركيب مشابه پلاسما و يا خون

چکیده  اسمولا لیتی سرم از نظر فیزیولوژی کمیت مهمی است که به طور مستقیم به سلامت انسان مربوط می شود. گلوکز، کلرید سدیم و اوره مهم ترین اجزای تشکیل دهنده اسمولالیتی هستند. همچنین کلسیم و پتاسیم از کاتیونهای معدنی حیاتی برای بدن هستند. بنابراین بررسی برهمکنش این مواد در...

سنتز و به كارگيري نانوكامپوزيت هاي ابرجاذب با عملكرد بهينه در مواد پايه سيماني

چکیده بسپارهای ابرجاذب به طور عمده برای تولید پوشک بچه و نیز در کشاورزی به کار می روند. استفاده از این مواد در مخلوط های سیمانی، یک کاربرد با اهمیت و رو به گسترش، ولی کمتر شناخته شده است. حدود یک دهه پیش پژوهشهای نظری و عملی پیشرو نشان داد که استفاده از بسپارهای...

طراحی نرم افزار آموزش هیدروژن و پیل های سوختی برای کودکان

چکيده نرم افزار جامع «آموزش هیدروژن و پیل سوختی براي کودکان» با تلفیق آموزش الکترونیکی به کمک رایانه، گوشی همراه و اینترنت ،کودکان را با مفاهیمی از جمله: انرژي هاي نو علی الخصوص انرژي هیدروژنی و پیل هاي سوختی، اقتصاد هیدروژنی، اثرات گازهاي گلخانه اي ناشی از سوخت هاي...

بررسی و مقایسه کارایی بازي هاي رایانه آموزشی،کارتی با روش سنتی و تاثیر آن بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در شیمی سال اول دبیرستان

چکیده هدف این پژوهش بررسی و مقایسه بازي هاي رایانه اي آموزشی و بازي هاي سنتی شیمی ،بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روش هاي متداول تدریس می باشد. و بر اساس اهداف تحقیق، پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کاربردي است و روش به کار رفته در...

ارائه مدل تجربی دانش یادگیرنده با استفاده از نقشه مفهومی در مبحث ساختار اتم شیمی پایه ي دوم دبیرستان

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم تشکیل دهنده ي مبحث ساختار اتم و کشف روابط بین این مفاهیم در قالب یک مدل ساختاري است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي بنیادي است و روش تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماري این تحقیق را دانش آموزان سال دوم دبیرستان در استان هاي...

بررسی ساخت الکترود برای اکسایش متانول در سیستم

چکیده: این پژوهش به اکسیداسیون متانول در محیط قلیایی می پردازد. برای این منظور ابتدا ترسیب ذرات نیکل، پلاتین و نیکل – پلاتین بر روی زیر لایه کاغذ کربنی به روش آبکاری به شیوهی جریان مستقیم استفاده شد. در ادامه مورفولوژی پوششهای ذرات فلزی بر روی کاغذ کربنی از طریق...