انتخاب صفحه
مقایسه میزان اثر بخشی رویکرد ارتباطی با شیوه دستور ترجمه بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی

مقایسه میزان اثر بخشی رویکرد ارتباطی با شیوه دستور ترجمه بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی

چکیده روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد.این رویکرد بیشتر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایان گر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار...
مقایسه برنامه های اجرا شده و کسب شده آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم وصنعت ایران

مقایسه برنامه های اجرا شده و کسب شده آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه  برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران که مشتمل بر 630 دانشجوی آموزش حضوری و 600...
تحول محتوای کتابهای علوم دوره ابتدایی بر اساس توجه به مهارت های فرایندی

تحول محتوای کتابهای علوم دوره ابتدایی بر اساس توجه به مهارت های فرایندی

 چکیده ی تحقیق پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مهارت های فرایندی با عنوان “تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر توجه به مهارت های فرایندی” انجام شد. شاکله اصلی این تحقیق شامل توصیف وضعیت موجود و تشخیص میزان برخورداری کتاب های مذکور از مهارت...
تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

چکیده پژوهش حاضر با عنوان “تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد”انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کابردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شمال محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در...
بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی

بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی

چکیده هدف از این پژوهش حاضر،بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیار های گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه...

بررسی میزان تناسب برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نیازهای آموزشی معلمان

چکیده هدف از این پژوهش بررسی میزان تناسب برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نیاز های آموزشی معلمان از دیدگاه دبیران نجربی اسلام شهر بوده است.در راستای پاسخگویی به هدف مذکور،پنج سوال که به بررسی دانش محتوایی ،توانایی مدرسان ،افزایش توانایی حرفه ای معلمان...