بررسی رابطه بین هوش سازمانی با عملکرد مدیران مدارس

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس بود. جامعه آماري آن دبیـران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شـد . بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگـان ، تعـداد 285 نفـر بـا روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش...

طراحی نرم افزار آموزش هیدروژن و پیل های سوختی برای کودکان

چکيده نرم افزار جامع «آموزش هیدروژن و پیل سوختی براي کودکان» با تلفیق آموزش الکترونیکی به کمک رایانه، گوشی همراه و اینترنت ،کودکان را با مفاهیمی از جمله: انرژي هاي نو علی الخصوص انرژي هیدروژنی و پیل هاي سوختی، اقتصاد هیدروژنی، اثرات گازهاي گلخانه اي ناشی از سوخت هاي...

مدلسازي، شبيه سازي و كنترل سيستم محركه هيبريد هيدروليك

چكيده:  اين تحقيق به ارائه ابزار و چگونگي مدلسازي، شبيهسازي و كنترل سيستم محركه هيبريد هيدروليك مي- پردازد. سيستم محركه هيبريد هيدروليك تكنولوژي نويني ميباشد كه جهت بهبود مصرف اقتصادي سوخت به ويژه در كاميونها و خودروهاي خدمات شهري به كار گرفته شده است. اين تكنولوژي...

بررسی اثر منیزیم بر رفتار خزشی آلیاژ Al-Ni-Mn-(0-1-2)Mg

چکیده در این تحقیق، اثر منیزیم بر ریزساختار و خواص خزشی آلیاژ ریختگی Al-1.6Ni-1.6Mn که در ساخت قطعات ریختگی فضاپیما و خودرو استفاده می شود و در دماي بالا کاربرد دارد ، مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی اثر منیزیم در تغییرات خواص خزشی آلیاژ با افزودن مقادیر مختلف منیزیم...

بررسی رابطه کیفیت تبادل عضو- رهبر با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر – عضو و رضایت شغلی معلمـان بـود وجامعه آماري آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد . بر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگان ، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیري تصادفی طبقـه اي نسـب ی و متناسـب بـا حجـم...