بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل قره سو

مقدمه بررسی آسیب پذیری سازه ها بحث جدیدی است پیرامون سازه های از قبل ساخته شده که اکنون در حال بهره برداری بوده و یا در حال اجرا می باشند که از طریق دستورالعمل بهسازی لرزه ای به کنترل آنها پرداخته می شود و مشخص می گردد که المانها و نقاط ضعیف سازه کجاست و تحت اثر نیروی...

بررسی پیچش مقاطع منشوری و مقایسه تنشها و شکل پذیری مقاطع در سازه های مختلف

مقدمه باتوجه به اینکه توزیع تنش پیچشی درمقاطع منشوری توسط آقای پوپوف به صورت تئوریک کارشده در این پایان نامه با استفاده از روش های نوین نرم افزاری به ویژه المانهای محدود (Finite element) به بررسی رفتار مقاطع مختلف منشوری در مقابل پیچش پرداخته شده است . درفصل سوم پایان...

مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت

مقدمه درتحلیل لرزه ای یک سدخاکی همانند سایر سازه های موجود،به طور معمول تحریک ورودی یکنواخت به نقاط تکیه گاهی اعمال میشود.این درحالیست که تحقیقات انجام شده برروی آرایه های شتاب نگار،نشان دهده تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه SVEGM میباشد.درهگام زلزله وبسته به وسعت سازه و...

مطالعه سکوی فرا ساحلی جاکت تحت اثر بار های دینامیکی با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد

مقدمه طراحی و ساخت سکوهای نفتی در کشور ما ایران که در منطقه خاور میانه واقع بوده و یک کشور نفت خیز می باشد حائز اهمیت بوده و از آنجائی که ایران جزء مناطق زلزله خیز جهان است بارهای حدی شدید نیز در طراحی وساخت سکوها باید مد نظر قرار گیرد. بررسی و تجزیه و تحلیل سکوهای...

مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

مقدمه در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همواره شاهد وقوع حوادات طبیعی از قبیل زمین لرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان ما را کشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و...