انتخاب صفحه

مقدمه

پدیده جهانی شدن به نقطه ای رسیده است که آثار آن درسراسر جهان احساس میشود.از زمان آغاز اقصتاد تجارت مدرن مبحث معیارهای زندگی باتوجه به بازرگانی صورت گرفته است.مطالعات تجربی نشان از ارتباط تنگاتنگی بین تجارت ورشد حمل ونقل دارد ویکی ازعوامل موثربرتجارت ورشد اقتصادی مسائل حمل ونثل وتعرفه های آن میابشد به گونه ای که افزایش 10% هزینه های تعرفه ای وحمل ونقل ظرفیت تجارت صورت نمیگیرد وهزینه های حمل ونقل  نقش موثری برتجارت جهانی دارند .بنابراین یک حمل ونقل بین المللی مناسب باهزینه های معقول عنصر ضروری جهت رشد وتوسعه کشورهاست.امروزه راه های آبی باصرف ترین راه انتقال کالا شناخته شده وحمل ونقل دریایی نسبت به سایرموارد حمل ونقل ازنظراقتصادی مقورن به صرف تر میباشد.این نوع حمل ونقل ارزان ترین روش حمل ونقل ومناسب ترین روش حمل ونقل درصنایع سنگین است.به همین سبب کشورهایی که ازامکانات طبیعی درمزینه دسترسی به دریاهای آزاد برخوردار بوده اند باتسلط برراه های آبی میتوانند به عنوان اقتصادی ترین راه کار حمل ونقل درتحکیم مبانی واستقلال اقصتادی وباتشکیل بنادر وناوگان دریایی حداقل قسمتی ازتجارت دریایی رابه خود اختصاص داده وباتوجه به اینکه بیش از 90% حمل ونقل دنیای صنعتی ازطریق دریا میباشد باحمل کالا ازاین طریق سهمی درجابه جایی کالای تجاری داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مسئله

1-4-هدف تحقیق

باتوجه به موارد یاد شده دربخش های قبلی وباتوجه به این مطلب که نوین سازی حمل ونقل کانتینری(عملیات وتجهیزات) مدتی است که دربخش حمل ونقل دریائی(بنادر) به کارگرفته شده است ودرحال حاضر بامشکلاتی درخصوص نوین سازی مواجه است ک.یکی از اهداف این تحقیق شناسایی مشکلات موجود درنوین سازی عملیات وحتی الامکان ارائه راه حل های ممکن برای آن میباشد،هدف اصلی این تحقیق ارزیابی فنی واقتصادی نوین سازی کانتینری به جای سیستم سنتی برای حمل کانتینری دربنادر میباشد بدین منظور دراین تحقق سعی شده است با بررسی دربرنامه های توسعه کشور درزمینه حمل ونقل دریائی وکانتینری بنادر وسرمایه گذاری که توسط دولت در برنامه های توسعه درنظرگرفته شده ونیزتقاضای حمل وقنل کانتینری درجهان ومنطقه تاسال 2011،بررسی های فنی ومالی مسئله انجام گردد.ونیز باتوجه به زمان تخلیه کانتینرها درترمینال کانتینری بندر شهید رجائی درصد زمان صف کانتینرها رادرعملیات تخلیه بدست آید وراه حلهای ممکن دربخش پیشنهادات ارائه خواهد گردید.

1-1-کلیات  3

1-2-تعریف کلی مسئله 4

1-3-نیاز مطالعه درمورد مساله واثرات آن 5

1-4-هدف تحقیق 6

1-5-فرضیات 7

1-6-روش تحقیق 8

1-7-چهارچوب ومحدودیت های تحقیق 8

1-8-متدولوژی تحقیق     9

نمودار سیکل تخلیه کانتینر پرازکشتی

نمودار سیکل تخلیه کانتینر پرازکشتی

فصل دوم:ترابری دریایی وتحول حمل ونقل

2-1-کلیات

حمل ونقل دریائی به دلیل وجود مزیت نسبی نسبت به سایرروش های حمل ونقل به ویژه درجابجائی بارازدیدگاه خاص درحمل ونقل بین مناطق دور ونزدیک جهان برخوردار است.اهمیت حمل ونقل دریائی،درحمل ونقل وجابجائی بار دراحجام زیاد ومسافت های دورچشمگیر تر ومشخص تراست .به ترتیبی که درحمل بار بین نقاط دوردست وقاره ها روش دیگری درجابجایی کالا ومواد متصور نیست.دریک نگرش عام حمل ونقل آبی واستفاده از رودخانه هایی که امکان نقل وانتقال کالا درآنها وجود دارد همچنان وسیله ای سهل وآسان درجابجایی کالا درکشورهای دارای چنین امکاناتی هستند،تلقی میشود.حمل ونقل دریائی بااستفاده از تسهیلات وتجهیزات بندری ومسیرهای آبی که درآب های ودریاهای آزاد دنیا امتداد پیدا میکند به بنادر مقصد بارها وکالاهای حمل شده ختم میشود.که یکی دیگراز ویژگی های این گونه ازحمل ونقل ازهمین جا سرچشمه میگیرد.بدین معنی که باردرمسیرهائی که ازهرگونه محدودیت واعمال حاکمیت دولت ها وحکومت های مختلف به دور است وبه سرمایه گذاری مشخص نیازندارد طی مسیر کرده وبااستفاده از امکانات ارتباطی ومخابراتی مجهز وپیشرفته ضمن مزیت ارزان بودن نسبت به سایرشیوه های حمل ونقل بااستفادهاز مسیرکوتاه ترین،باسلامت وایمنی بیشتر از مبادی مختلف به مقاصد مورد نظر تردد وطی مسیر میکند.

اهمیت و ویزگی های خاص حمل ونقل دریائی باربه گونه ای است که بنادر معتبر وفعال متعددی دردنیا به امر ارائه خدمات حمل ونقل دریائی مبادرت ورزیده ودرعمل به صورت مجموعه هایی اقتصادی وتجاری ضمن دراخیتار قراردادن مجموعه ای متنوع وگوناگون ازخدمات حمل ونقلی وجابجایی کالا ومواد نسبت کسب درآمدهای ارزی قابل توجه که گاه درصد بالایی از درآمدهای ارزی کشورهای مالک بنادر مذکور راتشکیل میدهد،مبادرت می ورزند،درحال حاضر بنادر آزاد مستقر در نقاط مختلط دنیا و وجود مراکز آزاد تجاری وتولیدی درکنار آنها این وجه خاص ازبهره برداری از بنادر آزاد مستقر درنقاط مختلف دنیا و وجود مراکز آزاد تجاری وتولیدی درکنارآنها این وجه خاص از بهره برداری از بنادر راتقویت میکند.درکنار فعالیت گسترده بنادر بازرگانی بین المللی دینا ودرآمدزائی آن امور مربوط به کشتی سازی،کشتی رانی وکشتی داری نیزبه عنوان فعالیت های گسترده ورقابت آمیزدردنیا بادرآمدهای ارزی مناسب ودرخور توجه همچنان براهمیت فعالیت های مربوط به حمل ونقل دریائی می افزاید.

حمل ونقل دریائی از دیرباز درکشور ایران وجود داشته وباتوجه به مرزهای آبی مستقر درشمال و جنوب کشور،حتی ازرونق خاصی نیز برخوردار بوده اس.این امر درشرایط کنونی نیزهمچنان مصداق داشته،به صورتی که علاوه برنقل وانتقال نفت ومواد مشتق آن که درحمل ونقل بین المللی درحد صد درصد بوسیله امکانات حمل وقنل دریائی جابجا میشود،درصد قابل توجهی ازسایرکالای غیرنفتی صادره ویاوارده به کشور نیزازطریق حمل ونقل دریائی به کشور وارد ویااز آن صادر میشود.این درصد طی سال های گذشته واخیر بیش از 90 درصد بوده است.

2-1-کلیات 20

2-2-تاریخچه حمل ونقل دریائی 21

2-3-عوامل برتری ترابری دریایی 22

2-4-نوآوری درحمل ونقل دریایی 28

2-5-روشهای مختلف حمل ونقل دریایی 29

2-6-انواع کالا درحمل ونقل دریایی 31

2-7-کالهای حمل شده درترابری دریایی 32

2-8-اهمیت اقتصادی حمل ونقل دریایی 37

2-9-مقایسه حمل ونقل دریایی با سایرروشهای حمل ونقل 39

2-10-توسعه وتحولات حمل ونقل دریایی در2دهه گذشته 43

فصل سوم:بندر وترمینال نقل وانتقال کالا

3-1-کلیات

سیستم حمل وقنل دریائی رامیتوان براساس اجزاء تشکیل دهنده آن تعریف نمود.ازاین دیدگاه حمل ونقل دریائی شامل قسمت های تسهیلات ثابت(بندر،موج شکن و…) نهادهای شناور(کشتی،کالاهاو…) وسیستم های کنترلی(هدایت کشتی،کنترل مسیرکالا و..) خواهد بود،درسیستم حمل ونقل دریائی،انسان ها وکالها درمزان معین فاصله جغرافیائی مشخصی راازطریق دریا طی میکنند وضمن این جابه جایی ازمنطقه ساحلی به منظقه ساحلی دیگر انتقال می یابند.دراین فصل ازتحقیق سعی گردیده مفاهیمی مفید درمورد تسیهلات ثابت سیستم حمل وقنل دریائی ارائه گردد.تسهیلات ثابت اجزاء فیزکیی وثابت یک سیستم حمل ونقل میباشند که به صورت شبکه ای ازکمان های نمایش داده میشوند.درحمل ونقل درائی هرکمان نمایانگر مسیرخطوط دریائی وهرگره نمایانگر پایانه بندرمیباشد(خطوط دریائی اگرچه قابل رویت بوسیله چشم نمی باشند ولی تسهیلات بندری رابه هم متصل نموده وبوسیله قراردادهای بین المللی تثبیت گردیده اند).

بندرازدید جابجایی کالا ومسافر درحکم بند یاگره ای درزنجیر سراسری حمل ونقل است ودرهر لحظه عمل،طیف گسترد های ازفعالیت های حمل ونقل رادرخودجای میدهد.ساختار اقتصادی،روشهای تجاری وتوسعه اقتصادی هرکشور اثرمستقیم بربنادر دارند وبنادر نیزدراقتصاد کشورسهم ونقشی اساسی دراند ازسوی دیگر وضعیت حمل ونقل زمینی(جاده ایِ،ریلی) هوایی دریائی نوع بسته بندی کالا وفواصل حمل اثر مستقیم بربندر وامکانات آن دارند.بنادر دریائی محلهایی با تسهیلات لازم جهت لنگر اندازی یاپهلودهی کشتی ها بشمار می آیند وجایی هستند که تجهیزات برای انتقال کالا ازکشتی به ساحل یا ساحل به کشتی درآنجا تبعید گردیده است.درحقیقت بایستی گفته شود بندر یک رابطه کشتی/ساحل یا یک رابط چندوجهی دریائی است.

3-1-کلیات 51

3-2-مباحثی درشناخت بندر وامور بندری 51

3-3-تاریخچه ساخت بندر 52

3-4-زیربناها وروبناهای بندر 53

3-5-طبقه بندی انواع بنادر 55

3-6-خدمات بندری 61

3-7-پایانه های بندری وتجهیزات انها 63

3-8-نقش اقتصاد بندر  69

3-9-مطالعه موقعیت بنادر ایران 71

فصل چهارم:متدولوژی برآورد تحولات حمل ونقل کانتینری وپیش بینی تقاضا

4-1-کلیات

در دهه 1960 میلادی حمل ونقل کانتینری به شکل رایج کنونی شروع شد واز آن تاریخ به بعد کشورهای مختلف جهان برای توسعه بنادر کانتینری وامکان پهلوگیری کشتی های بزرگ کانتینر دار سرمایه گذاری های فراوان انجام دادهت اند.درگذشته حمل بار به صورت فله ای یابسته  های حجیم مشکلات فراوانی رادرحمل ونقل وبارگیری به وجود می آورد که تلف شدن بخشی از کالها وایجاد مشکلات بارگیری برای تریلرها وکامیونها،کندی هدایت بار وافزایش مدت توقف کشتی های دراسکله ازجمله این مشکلات بود.گرایش سیستم حمل وقنل جهانی به سمت حمل ونقل کانتینری بیانگر آن بود که برای جلوگیری ازاین خسارت ها،کشتی ران کانتینری باید رشد پیدا کند.هرچند که وزن کانتینر خود به خود ازمیزان بارگیری کشتی ها میکاست،بااین وجود خطوط کشتیرانی جهان حاضرشدند برای ایمنی حمل بار،رضایت مشتریان وبهینه ساختن سیستم حمل ونقل،چنین بهایی را بپردازند که البته سودخودرا نیزکسب میکردند.تغییرحمل ونقل کالا باشروع پدیده کانتینری ساختن کاتالیزوری درصنعت حمل ونقل دریای بود که پس از پنج دهه،هنوز درنواحی مختلف جهان تاثیرگذار است.جهانی شدن این پدیده به دلایل مختلف ازجمله سهولت بارگیری وکاهش زمانی ارسال کالا بود که پس از رشد،آن هنگام که به مرحله بلوغ خودرسید،فن آوری های جانبی رادرپی داشت.

4-3-1-کانتینر

بنا به تعریف (ISO) کانتینر عبارتست از محفظه ای که درآن محصولات،بارچینی میشوند وباید ویژگی های خاصی داشته باشد.این ویژگی های عبارتند ازامکان استفاده مجدد،داشتن طرح مخصوص که امکان تسهیل درامرحمل وکالا راتوسط شیوه های مختلف حمل ونقل وبدون نیاز به تخلیه وبارگیری کالا ایجاد کند،مجهز به ابزارهای تسهیل وتسریع درجابجایی ازیک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگرباشد،محصولات درآن به آسانی قابلیت  بارگیری وبارچینی وخالی کردن داشته باشند ونهایتا این که حداقل ان یک متر مکعب(3/35 فوت مکعب) باشد.

4-1-کلیات 79

4-2-تاریخچه وتحولات ساخت کانتینر 79

4-3-کانتینر،مزایا ومعایب 81

4-4-رونق حمل ونقل کانتینر دردودهه گذشته 84

4-5-ده بندر بزرگ کانتینری 84

4-6-بررسی وضعیت حمل ونقل کانتینری منطقه 85

4-7-پیش بینی تقاضا دردهه آینده 89

فصل پنجم:متدولوژی توسعه عملیات بانوین سازی تسهیلات وتجهیزات کانتینری

5-4-تجهیزات تخلیه وبارگیری ترمینال کانتیری

تجهیزات تخلیه وبارگیری بندری دودسته کلی را شامل میشوند:

الف-تجهیزات کنار اسکله که عموما درترمینالهای مدرن از گانتری کربن ها یا پرتینرها برای تخلیه و بارگیری کشتی ها استفاده میشود.این نوع خاص ازجرثقیل ها که تنها حرکت مستقیم داشته وحرکت گردشی راحذف نموده اند برای سرعت بخشیدن به عملیات تخلیه وبارگیری ساخته شده وراندمانی در حدود هر 5/2 دقیقه یک کانتینر رادارا میباشد.یعنی قریب 24 کانتینر درساعت توان تخلیه و بارگیری دارند.دربرخی ازانبار ازجرثقیل های متحرک برای تخلیه وبارگیری استفاده میشود که راندمان پایین تری دارند.زیرا این جرثقیلها دارای یک حرکت چرخشی حول محور قائم خود میباشند.ب-تجهیزات محوطه که پس ازاتمام کار جرثقیل های کنار اسکله،وظیفه چیدن کانتینرها در جایگاه های خاص خودشان راعهده دار میباشند.این تجیهزات انواع متفاوتی دارند که هریک از آنها در کنار جرثقیل های کنار اسکله،سیستم خاصی ازتخلیه وبارگیری رابه وجود می آورند.این تجهیزات عبارتنداز:کفی وتراکتور،استرادل،لودر تاپ لیفت،وترانستینر که درادامه به بررسی هریک از سیستم های یفوق الذکر پرداخته میشود.

5-1-کلیات 96

5-2-اصول تخلیه وبارگیری کانتینر 97

5-3-تخلیه وبارگیری کانتینر دربنادر کشور 100

5-4-تجهیزات تخلیه وبارگیری ترمینال کانتینری 103

5-5-تجهیزات نوین کانتینری 107

5-6-فن آوردهای نوین جابه جایی کانتینر دربند شانگهای 112

فصل ششم:متدولوژی ارتقای عملیات بااستفاده از امکانات ومنابع مالی واستراتژی ها در برنامه توسعه بنادر

6-1-کلیات 120

6-2-تحلیل شرایط توسعه بخش 121

6-3-منابع مالی وسرماه ای درحمل ونقل دریائی کشور 122

6-4-اهداف کانتینری زیربخشی حمل ونقل دریایی دربرنامه های توسعه 125

6- 5-متدولوژی توسعه وارزیابی فنی بندر 131

6-6-تعیین تغییرات مورد نیاز دربند براساس استفاده از تئوری صف 139

فصل هفتم:متدولوژی کاربرد تئوری صف درشبیه سازی وبرنامه ریزی زمانی عملیات ترمینال

7-1-مقدمه ای برتئوری صف 146

7-2-زمینه هیا کاربرد تئوری صف 148

7-3-ورودی های سیستم 148

7-4-سیستم یک صفه پواسون 152

7-5-سیستم های دیگر صف 155

7-6-کاربرد تئوری صف درشبیه سازی 156

7-7-تحلیل رگرسیون 158

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

8-1-مقدمه  180

8-2-نوآوری تحقیق  181

8-3-نتیجه گیری 182

8-4-مطالعات آتی 184

فهرست جداول

2-1-مقایسه دونوع سرویس خط پیماوآزاده پیما 29

2- 2-خصوصیات حمل ونقل انواع کالا توسط سیستم حمل ونقل دریایی 36

2-3-سهم شیوه های مختلف حمل ونقل درصادرات و واردات کالاهای غیرنفی ایران 40

2-4-مصرف تقریبی سوخت وانرژی به تفکیک ناوگان حمل ونقل 41

2-5-پیامدهای مختلف زیست محیطی سیستم های حمل ونقل 42

3-1-الگوهای اصلی مدیریت بنادر 57

3-2-تقیم بندی جرثقیل های دروازه ای 62

3-3-مدلهای گوناگون مدیریت بنادر 71

3-4-پیمانکاران خصوصی سازمان بنادر وکشتیرانی دربنادر تجاری ایران 73

3-5-سرمایه گذاری بخش خصوصی دربنادر ایران درسال 2004     74

3-6- تجهیزات دریایی دربنادر مهم کشور 80

4-1-ظرفیت انواع کشتی های منطقه خلیج فارس درسال 2002میلادی به هزارتن 85

4-2-امکانات زیربنایی وروبنایی بنادر کانتینری اصلی منطقه خلیج فارسی درسال2005     86

4-3-تاسیسات زیربنایی وروبنائی وعملکرد بنادر کانتینری اصلی منطقه درسال 2005    86

4-4-برآورد عملکرد کانتینری بنادر آسیائی درسال 2011 میلادی 92

4-5-مجموع کانتینر تخلیه/بارگیری شده دربنادر مهم کشوربه تفکیک 93

4-6-سهم جذب کانتینر برای بنادر خلیج فارسی ودریای عمان باتوجه به نوع کالا 94

4-7-مجموع عملکرد بنادر منطقه باتوجه به نوع باربرای سال 1390     94

6-1-نتایج آمارگیری مرحله تخلیه کششی  140

6-2-نتیاج آمارگیری مرحله تخلیه کانتینر درمحوطه    140

6-3-نتایج آمارگیری مرحله بارگیری به شهرستان توسط ترانستینر-کانتینر پر 141

7-1-تعیین ضریب عملکرد به روش کمپانی وستینگهام 161

7-2-زمان بندی بیکاری های مجاز کارکنان 173

7-3-فرم زمانسجنی شماره 1    174

7-4- فرم زمانسجنی شماره 2     175

7-5- فرم زمانسجنی شماره 3    176

7-6- فرم زمانسجنی شماره 4    177

7-7- فرم زمانسجنی شماره 5    178

فهرست اشکال

2-1-طبقه بندی کالاها برحسب نیازمندی های حمل ونقل دریایی 31

5-1-مسیرهای تخلیه کانتینر 101

5-2-مسیرهای بارگیری کانتینر 101

6-1-مراحل مختلف طرح طرح توسعه بندر 131

6-2-نمودار پیش بینی نوع وتعداد کشتی دیدارکننده درآینده 134

6-3-نمودار تعیین تعداد اسکله ها 135

6-4-نمودار سیکل تخلیه کانتینر پرازکشتی 142

6-5-نمودار مقایسه مراحل اصلی درهرسیکل 143


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید