انتخاب صفحه

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان دیواندره است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 90-89 (820 نفر) تشکیل داده اند. حجم نمونه 300 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بوده است. و پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل، داده ها با استفاده از نرم افزار spss متناسب با نوع متغیرها (آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام) و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر کیفیت زندگی کاری( میزان منصفانه بودن حقوق و مزایا، قانون گرایی در سازمان، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، میزان امکان توسعه قابلیتهای فردی، میزان ایمن و بهداشتی بودن محیط کاری کارکنان، میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی کارکنان) و تعهد سازمانی معلمان شهرستان دیواندره ( به جز متغیر فضای کلی زندگی کارکنان) رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

نتیجه تحلیل رگرسیون بیانگر این است که پنج بعد از ابعاد هشت گانه متغیر کیفیت زندگی کاری( پرداخت منصفانه حقوق و مزایا، میزان قانون گرایی، میزان تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، امکان توسعه قابلیت های فردی) به طور خالص39 درصد از واریانس میزان تعهد سازمانی معلمان در معادله را تبیین می کنند. و متغیر وابسته، از متغیر پرداخت منصفانه حقوق بیشترین تاثیر را می پذیرد. این عامل به میزان 28 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهد..

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، معلمان مدارس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق12-1

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3اهمیت و ضرورت تحقیق5

1.4اهداف تحقیق7

1.5قلمرو تحقیق7

1.6فرضیه های تحقیق8

1.7تعیف نظری م عملیاتی مفاهیم و متغیرها9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی54-13

2.1مقدمه14

2.2مبانی نظری14

2.3مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی کاری14

2.4تاریخچه کیفیت زندگی کاری17

2.5اهداف کیفیت زندگی کاری18

2.6رویکردهای کیفیت زندگی کاری19

2.7نسل های سه گانه برنامه کیفیت زندگی کاری27

2.8تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری29

2.9شاخص های کیفیت زندگی کاری30

2.10مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون32

2.11راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری35

2.12تعهد سازمانی38

2.13مقدمه38

2.14سازمان38

2.15تعهد40

2.16مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی40

2.17دو دیدگاه در حوزه مدیریت درباره تعهد41

2.18تحرک و تعهد سازمانی45

2.19عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی46

2.20تعهد به عنوان یک عامل انگیزشی47

2.21عوامل تعیین کننده تعهد47

2.22مقدمات ایجاد تعهد48

2.23شیوه های تقویت تعهد کارکنان48

2.24چکیده تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی49

2.25جمع بندی و نتیجه گیری53

فصل سوم: روش تحقیق61-55

3.1مقدمه56

3.2نوع و روش پژوهش56

3.3جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری57

3.4ابزار گردآوری داده ها58

3.5روایی و پایایی ابزار اندازه گیری61

3.6روش های تجزیه و تحلیل داده ها61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق118-62

4.1مقدمه63

4.2نتایج توصیفی تحقیق64

4.3آزمون فرضیه های پژوهش90

4.4نتایج استنباطی تحلیل مدلهای چندمتغیره تحقیق97

4.5تحلیل مسیر تائیدی بر اساس معادلات ساختاری103

4.6یافته های جانبی تحقیق109

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری126-119

5.1مقدمه120

5.2خلاصه نتایج تحقیق120

5.3بحث و بررسی نتایج تحقیق122

5.4محدودیت های پژوهش124

5.5پیشنهادهای برگرفته از تحقیق124

5.6پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده126

5.7فهرست منابع127

5.8پیوست ها134

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول2-1رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری24

جدول2-2استراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری26

جدول2-3نسلهای سه گانه برنامه کیفیت زندگی کاری27

جدول2-4مولفه های کیفیت زندگی کاری از نظر دانشمندان و مراکز علمی31

جدول3-1توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک دوره ها و جنسیت57

جدول3-2مولفه های مدل والتون و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه59

جدول3-3مولفه های مدل آلن ومهیر و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه60

جدول4-1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت64

جدول4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی64

جدول4-3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 65

جدول4-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار 65

جدول4-5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دوره تدریس66

جدول4-6آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری 67

جدول4-7آماره های توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها68

جدول4-8توزیع فراوانی گویه های میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها69

جدول4-9آماره های توصیفی میزان بهداشتی وایمنی بودن محیط کار70

جدول4-10توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشتی و ایمنی بودن محیط کار71

جدول4-11آماره های توصیفی میزان تامین رشد و امنیت مداوم72

جدول4-12توزیع فراوانی گویه های تامین رشد و امنیت مداوم73

جدول4-13آماره های توصیفی میزان قانون گرایی در سازمان74

جدول4-14توزیع فراوانی گویه های میزان قانون گرایی در سازمان75

جدول4-15آماره های توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری76

جدول4-16توزیع فراوانی گویه های وابستگی اجتماعی زندگی کاری77

جدول4-17آماره های توصیفی مربوط به فضای کلی زندگی78

جدول4-18توزیع فراوانی مربوط به فضای کلی زندگی79

جدول4-19آماره های توصیفی میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی80

جدول4-20توزیع فراوانی مربوط به میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی81

جدول4-21آماره های توصیفی میزان توسعه قابلیت های انسانی82

جدول4-22توزیع فراوانی گویه های میزان توسعه قابلیت های انسانی83

جدول4-23آماره های توصیفی مربوط به میزان تعهد سازمانی معلمان84

جدول4-24آماره های توصیفی مربوط به میزان تعهد عاطفی معلمان85

جدول4-25آماره های توصیفی مربوط به میزان تعهد مستمر معلمان86

جدول4-26آماره های توصیفی مربوط به میزان تعهد هنجاری معلمان88

جدول4-27آزمون همبستگی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی90

جدول4-28آزمون همبستگی پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی91

جدول4-29آزمون همبستگی میزان بهداشتی و ایمنی بودن محیط با تعهد92

جدول4-30آزمون همبستگی تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهد93

جدول4-31آزمون همبستگی میزان قانون گرایی با تعهد سازمانی94

جدول4-32آزمون همبستگی میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی با تعهد95

جدول4-33آزمون همبستگی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری با تعهد96

جدول4-34آزمون همبستگی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری با تعهد97

جدول4-35آزمون همبستگی میزان امکان توسعه قابلیت های انسانی با تعهد102

جدول4-36آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره با تعهد سازمانی102

جدول4-37تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره تعهد سازمانی پاسخگویان103

جدول4-38آماره های مربوط به متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی103

جدول4-39آماره های مربوط به متغیرهای مستقل خارج شده در مدل نهایی104

جدول4-40ضرایب مسیر و معنی داری نشانگرهای مدل تحلیل مسیر تاییدی تحقیق105

جدول4-41ضرایب مسیر و معنی داری نشانگرهای مدل تحلیل مسیر تاییدی تحقیق106

جدول4-42شاخص های برازندگی مدل لیزرل مربوط به چهارچوب مفهومی تحقیق108

جدول4-43شاخص های نتایج فرضیه های تحقیق مدل لیزرل مربوط به چهارچوب مفهومی تحقیق110

جدول4-44آماره های توصیفی تعهد سازمانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت110

جدول4-45آزمون تفاوت میانگین و رابطه جنسیت پاسخگویان با تعهد سازمانی111

جدول4-46آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری پاسخگویان به تفکیک جنسیت111

جدول4-47آزمون تفاوت میانگین رابطه بین جنسیت و کیفیت زندگی کاری پاسخگویان111

جدول4-48میانگین تعهد سازمانی پاسخگویان بر اساس دوره تدریس120

جدول4-49آزمون تحلیل واریانس یک طرفه دوره تدریس و کیفیت زندگی کاری112

جدول4-50گروه های همگن از لحاظ دوره تدریس و کیفیت زندگی کاری پاسخگویان113

جدول4-51میانگین سنی پاسخگویان بر اساس کیفیت زندگی کاری آنان114

جدول4-52آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سن پاسخگویان و کیفیت زندگی کاری114

جدول4-53میانگین سن پاسخگویان بر اساس تعهد سازمانی آنان115

جدول4-54آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سن پاسخگویان وتعهد سازمانی آنان115

جدول4-55میانگین تعهد سازمانی معلمان بر اساس سابقه کار آنان116

جدول4-56آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سابقه کار و تعهد سازمانی پاسخگویان116

جدول4-57آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سابقه کار و کیفیت زندگی کاری117

جدول4-58گروه های همگن از لحاظ سابقه کار و کیفیت زندگی کاری118

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار2-1نقش کیفیت زندگی کاری در انگیزش20

نمودار2-2عوامل موثر بر انگیزش افراد21

نمودار2-3ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه دانشمندان مختلف43

نمودار4-1توزیع نرمال باقی مانده ها برای مدل رگرسیونی تعهد سازمانی پاسخگویان99

نمودار4-2پراکنش باقی مانده های استاندارد شده با مقادیر پیش بینی استاندارد100

نمودار4-3پراکنش متغیر وابسته با مقادیر پیش بینی استاندارد شده101

نمودار4-4مدل عمومی لیزرل طراحی شده برای تبیین چهارچوب نظری تحقیق106

نمودار4-5کیفیت زندگی کاری پاسخگویان بر اساس دوره تدریس113

نمودار4-6کیفیت زندگی کاری پاسخگویان بر اساس سابقه کار118

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل2-1جهت اهداف مدیریت کارکنان و سازمان و حد موفقیت سازمانی17

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی (نمونه موردی معلمان مدارس)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید