انتخاب صفحه

مقدمه :
پالایشگاه نفت بندر عباس بعلت تنوع در نوع خوراک یکی از پالایشگاه های منحصر به فرد در ایـرانمی باشد که حتی موفق به تصفیه نفت خام فوق سنگین چاه های سروش و نوروز نیزشده است (که کمتر پالایشگاهی قادر به تصفیه چنین نفت خامی می باشد ). این پالایشگاه درتیر ماه سـال 1387 افزایش ظرفیتی 30000 بشکه ای را پشت سر گذاشته و در حال حاضر با دو واحد تقطیـر قـادر بـهتصفیه 320000 بشکه در روز میباشد.
نفت خام بعد از طی مراحل پیش گرم و نمک زدایی وارد کوره و نهایتا برج اتمسـف ریک میشـود کـهدر این برج از آن محصولات بالادستی (گاز مایع، بنـزین، نفتـای سـبک و نفتـای سـنگین) و میـانتقطیر (نفت سفید و گازوئیل) بدست آمده و ته مانده برج اتمسفریک بعد از عبـور از کـوره قسـمتخلاء وارد برج تقطیر در خلاء می شود و در نهایت ته مانده برج خلاء خـوراک واحـد غلظـت شـکن می گردد. و ارزش واحد کاهش گرانروی بر می گردد به تولید بنزین، گاز مایع و گازوئیل از خوراک نا مرغوب ته مانده برج خلاء (Vacuum Bottom ).
با توجه به افزایش ظرفیت واحد های تقطیر و نهایتا افزایش میزان محصول ته مانـده بـرج خـلاء بـر آن شدیم تا ابتدا واحد غلظت شکن را با کمک نرم افـزار Petro-sim شـبیه سـازی و بـا تغییـر درمتغیر های عملیاتی و کار روی نقاط مهم، آنها را بهینه کنیم و بعد از آن با نگرش افزایش بنـزین راه حل هایی جهت دست یابی به این مهم برداریم باشد تا قدمی هر چند کوچـک در راه خـود کفـاییاین فرآورده برداشته باشیم.

روش کوره

روش کوره

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

عملیات کاهش گرانروی (Visbreaking) شکست حرارتی نسبتا ملایمـی بـرای تبـدیل باقیمانـدهبرج تقطیر در خلاء پالایشگاهی است که به منظور کاهش گرانروی و نقطه ریزش با قیمانده خلاء بـهکار می رود تا نفت سوختی با مشخصات معین تولید کند.از مزایای این واحد، کم بودن سرمایه لازم برای ساخت و راه اندازی است. عامل اصلی بالا بودن گرانروی و نقطه ریزش در باقیمانده های نفتی، زنجیرهای پارافینی بلندی است که بـه حلقـه هـای آرومـاتیکی متصـلند.بنـابراین واکـنش بایـد درشرایطی عملی شود که جدا شدن این گونه زنجیرها و کراکینگ بعدی آنها امکان پذیر باشد.در این واحد، شدت کراکینگ زیاد نیست، زیرا شدت عمل باعث ایجاد ترکیبات ناپایـدار در فـرآورده می شود که به هنگام ذخیره سازی مواد پلیمری پدید می آید. در واقع هدف این عملیات، کـا هـشگرانروی سوخت است، بی آن که تغییر محسوسی در ثبات سوخت ایجاد شود. همین امر سبب شده است که در مورد اغلب خوراک ها شدت شکست حرارتی را کاهش دهند که در نتیجه تولیـد بنـزینو مواد سبک تر کمتر از 10% کاهش می یابد.از منظری دیگر و با نگاه به افزایش ظرفیت پالایشگاه و با رویکرد بالا بری بهـره وری در ایـن واحـدسعی می شود با مستندات موجود و با کمک نرم افزار و تغییر در متغیر های عملیاتی راه حل هـاییجهت افزایش تولید بنزین و در کل افزایش بازده عملیـاتی از ایـن واحـد ارائـه نمـائیم و در صـورتعملیاتی شدن نتایج، گامی در جهـت نیـل بـه حرکـت ایجـاد شـده در بهـره وری هـر چـه بیشـتر واحد های عملیاتی برداشته باشیم.
1-2 ) پیشینه تحقیق :واحد های غلظت شکن در پالایشگاه های ما معمولا بـه روش کـوره اسـت و فقـط پالایشـگاه نفـت بندر عباس،تهران و تبریز از روش سوکر (Soaker ) می باشند (در این مورد در بخـش هـای بعـدتوضیح داده خواهد شد) لذا در بعضی از این پالایشگاه ها تحقیق توسط نرم افزار های مختلف انجـامشده و یا در حال انجام است. اما در پالایشـگاه بنـدر عبـاس بعلـت افـزایش ظرفیـت، ایـن ضـرورتاحساس شده و اخیرا پالایشگاه با بعضی از شرکتهای داخلی و خـارجی در حـال بررسـی واحـدهایپالایشی از حیث بهره وری است. البته مقالات وکتب معتبـر در رابطـه بـا رفتارهـای ئیـدروکربنهایسنگین و نیز واحد های غلظت شکن موجود می باشد.

1- 1) هدف …………………………………………………………………………………………………………………4
1- 2) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….5
1- 3)روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………………………….5
1- 3- 1)تحقیق تئوریک و آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………… 5
1- 3- 2)تحقیق و بررسی عملیاتی ……………………………………………………………………………………….6
1- 3- 2-1)حالت نرمال …………………………………………………………………………………………………….6
1- 3- 2-2)حالت آماده برای کک زدائی ……………………………………………………………………………………7

فصل دوم: کراکینگ .

واکنش کراکینگ هیدروکربن ها از اواسط قرن نوزدهم بررسی شده بـود ولـی پیشـرفت واقعـی آن از اوائل قرن بیستم آغاز شد.در 1912 ” بروتن ” اولین روش صنعتی کراکینـگ حرارتـی را در شـرکت” اسـتاندارد اویـل” بـه کار برد. بعد ها ” کلارک ” از روش ” برتون ” به صورت مداوم اسـتفاده کـرد. در 1922 بـا کـاربرد فرآیند ” کراس و دوبس ” روشهای جدید کراکینگ آغاز شـد . در اواخـر 1930 کراکینـگ حرارتـی در رقابت با روش جدید کراکینگ کاتالیزوری عقب زده شد ولی کمی بعد با پیدایش صـنعت جدیـدپتروشیمی، توسعه دوباره پیدا کرد. در 1941 اولین واحد کراکینگ با بخار ایجاد شـد و بـه سـرعت توسعه یافت به طوری که امروزه از نظر تامین مواد اولیه پتروشیمی، اهمیت زیادی دارد.
2-1-2 ) کلیاتی در مورد کراکیتگ حرارتی
کراکینگ حرارتی یکی از روشهای تبدیل هیدروکربن هاست که طـی آن ملکـول هـای هیـدروکربن در اثر حرارت شکسته می شوند با توجه به گرماگیر بودن این واکنش در هر واحد کراکینـگ بخـشاصلی کوره است و سایر قسمتها فقط به منظور جدا سازی فرآورده ها قرار داده شده اند.
در کراکینگ، به دنبال واکنش اصلی امکان گسستگی های بعدی و یا ترکیب مجـدد وجـود دارد. در کاربردهای مختلف کراکینگ حرارتی، می توان با استفاده از انواع برشـهای نفتـی، طیـف وسـیعی از فرآورده ها نظیر گازهای سبک اشباع نشده، اولفین ها، پلی اولفین ها، آروماتیک ها، گازوئیـل، نفـتسفید و کک را تولید کرد.
واکنشهایی که طی کراکینگ انجام می شوند، دردو گروه قرار دارند :
1- واکنشهای اولیه که باعث از بین رفتن خوراک می شوند.
2- واکنشهای ثانوی که فرآورده های واکنشهای اولیه را جزئی یا کلی تبدیل می کنند.
چنانچه قبل از تجزیه نهایی به کربن و هیدروژن , واکـنش قطـع شـود، مخلـوطی از فـرآورده هـایواسطه ای، نهایی و خوراک تجزیه نشده بدست می آید، ترکیب این مخلوط بستگی به تغییرات سه پارامتری اصلی دما، زمان، فشار دارد.
2-1-3 ) کراکینگ مخلوط هیدروکربن ها
ترکیب شیمیایی یک برش نفتی بسیار پیچیده است و این امر موجب افزایش واکنشها و اثر متقابـلآنها می شود. با این حال از بررسیهای انجام شده بر روی برشهای نفتی، نتایج به شـرح زیـر بدسـتآمده است:
1- با افزایش جرم ملکولی، پایداری حرارتی هیدرو کربن ها کاهش می یابد.
2- وجود پیوند دو گانه به ملکول ثبات بیشتری می دهد زیرا انرژی فعال سازی آن نسبت به پیونـدساده بیشتر است.
3- در مورد زنجیرهای کوتاه، پیوند C-Cپایدار تر از پیوند C-H است.
4- هیدروژن زدایی از ایزو پارافین ها آسانتر از نرمال پارافین ها ست.
5- پیوند C-H بک کربن نوع سوم، ضعیف تر از کربن نوع دوم است که به نوبه خود ضعیفت تـر ازکربن نوع اول می باشد.
یک برش نفتی از ملکول هـای پـارافینی، حلقـه هـای آروماتیـک و نفتنـی و بـویژ ه تعـداد زیـادی ملکول های مختلط مانند نفتن ها و آروما تیک های الکیل دارد و حلقـه هـای نفتنـی – آروماتیـک تشکیل شده است. برای بررسی رفتار حرارتی چنین مخلوط پیچیده ای، ابتـدا بایـد رفتـار هـر یـک از گروه ها ی هیدرو کربنی را مورد مطالعه قرار داد.
الف – پارافین ها :
معمولا دما باعث گسستگی پیوند کربن- کربن می شود. ایـن واکـنش اولیـه اسـت و طـی آن یـکاولفین و یک پارافین تولید میشود. جرم ملکولی پارافین کمتر و یا مسـاوی اولفـین اسـت. در طـولواکنشهای اولیه، گسستگی ملکول تقریبا در همه وضعیتها روی می دهد. تشـکیل کـک مربـوط بـهواکنشهای ثانوی است که از اولفین های حاصل استفاده می کنند.
‌ب- اولفین ها :
به عنوان نمونه کراکینگ هگزادسن بررسی شده است که در دمای پائین گازهای ا شـباع شـده و دردمای بالاتر هیدروژن و اولفین ها ی گازی تولید می کند. بنابر این کراکینگ اولفین های بلند منجر به تولید یک پارافین و یک اولفین کوتـاه تـر مـی شـود و بنـدرت دی اولفـین و هیـدروژن تشـکیل می شود. در فشار بالا، اولفین هـا، دی اولفـین هـا، هیـدرو کـربن هـای نفتنـی و آروماتیـک تولیـد می شود.
‌ج- نفتن ها :
از نظر پایداری حرارتی نفتن ها بین پارافین ها و آروماتیک ها قرار دارند. متداول تـرین هیـدروکربنهای نفتنی حلقه های 5 و 6 کربنی هستند که بر روی زنجیرهای کم و بیش طولانی قرار گرفته اند.
هنگام کراکینگ، این زنجیر ها می شکنند و اولفین های بلند و حلقه نفتنی با یـک گـروه متیـل یـااتیل تولید می کنند. در اثر دمای بالا، حلقه نفتنی نیز باز می شود و اولفین و دی اولفین تولید کند.
امکان تراکم حلقه های آروماتیک نیز وجود دارد، در حالی که واکنشـهای ایزومـری بنـدرت صـورت می گیرند.
‌د- آرو ماتیک ها :
در دمای نسبتا پائین، آروماتیک های ساده پایدارنـد ولـی درC °500 واکنشـهای هیـدروژن زدایـی و به دنبال آن تراکم صورت می گیرد که منجر به هسته های پیچیده تر و نهایتا کـربن و کـک مـیشود. با افزایش جرم ملکولی ثبات حرارتی کاهش می یابد. زنجیر های جانبی متصل به حلقـه هـایآرو ماتیک همانند پارافین ها عمل می کنند. آلکیل زدایی بسیار مشکل می شود خصوصـا در مـوردزنجیر های کوتاه. در دمای بالا، در اثر هیدروژن زدایی و تراکم هسته ها ترکیباتی بـا جـرم ملکـولیزیاد تشکیل می شوند. هیدروژن زدایی از زنجیر های جانبی، حلقوی شدن و تراکم منجر به تشکیل ملکول های پیچیده تر و سنگین تر شده، در نهایت کربن و کک تولید می شود.

2- 1) کراکینگ حرارتی …………………………………………………………………………………………………….9
2- 1- 1)تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………9
2- 1- 2)کلیاتی در مورد کراکینگ حرارتی …………………………………………………………………………………9
2- 1- 3) کراکینگ مخلوط هیدروکربن ها …………………………………………………………………………………10
2- 1- 4) مشخص کردن نوع خوراک …………………………………………………………………………………….12
2- 1- 5) کاربرد صنعتی کراکینگ ……………………………………………………………………………………….12
2- 2) فرآیند کراکینگ حرارتی به منظور تولید بنزین ……………………………………………………………………..13
2- 2- 1) شرح عملیات ……………………………………………………………………………………………………13
2- 2- 2) متغیر های عملیاتی و بازده ………………………………………………………………………………………13
2- 2- 2-1) دما و زمان …………………………………………………………………………………………………..14
2- 2-2- 2)تبدیل در هر گذر و نسبت بازگردان …………………………………………………………………………..14
2- 2- 2-3) فشار …………………………………………………………………………………………………………..15
2- 2- 2-4) بازده ها ………………………………………………………………………………………………………15
2- 3) رفرمینگ حرارتی …………………………………………………………………………………………………..15
2- 4) کراکینگ با بخار ……………………………………………………………………………………………………16
2- 4- 1) کلیات ……………………………………………………………………………………………………………16
2- 4- 2) واحد صنعتی کراکینگ با بخار …………………………………………………………………………………..17
2- 4- 2-1) بخش کراکینگ …………………………………………………………………………………………………17
2- 4- 2-1-1) کوره ………………………………………………………………………………………………………….17
2- 4- 2-1-2) سرد کردن فرآیندها ………………………………………………………………………………………..17
2- 4- 3) بخش تفکیک و عملیات مقدماتی ……………………………………………………………………………….18
2- 4- 4) عملیات بر روی سایر فرآورده های کراکینگ با بخار…………………………………………………………….18
2- 4- 5)خوراک و بازده فرآورده ها ………………………………………………………………………………………….18

) مقایسه ای بین روش سوکر و کوره را نشان می دهد.

) مقایسه ای بین روش سوکر و کوره را نشان می دهد.

فصل سوم: فرآیند کاهش گرانروی

کاهش گرانروی یکی از واحد های عملیاتی در پالایشگاه نفت به منظور کاهش ویسکوزیته ته مانـدهحاصل از تقطیر نفت خام جهت افزایش سیالیت و ارزش بیشتر میان تقطیر ها (نفت کوره و دیـزل) است. در واحد کاهش گرانروی کراکینگ حرارتی مولکولهای هیدروکربنی بزرگ در نفـت را بوسـیلهگرمای کوره به مولکولهـای هیـدروکربنی کـوچکتر و سـبکتر تبـدیل مـی نماینـد و باعـث کـاهشویسکوزیته سیال (نفت) می گردد. این عملیات بدون استفاده از کاتالیست می باشد. در این واحد، شدت کراکینگ زیاد نیست زیرا شدت عمل باعث ایجاد ترکیبـات ناپایـدار در فـرآورده می شود که به هنگام ذخیره سازی مواد پلیمری تولید می کنند، در واقع هدف این عملیات کـاهشگرانروی سوخت است بی آنکه تغییر محسوسی در ثبات سوخت ایجاد شود. همین امـر سـبب شـدهاست که در مورد اغلب خوراکها شدت کراکینگ را کاهش دهند که در نتیجه تولیـد بنـزین و مـوادسبکتر کمتر از 10% می شود. میزان کاهش گرانروی و نقطه ریزش بستگی به نوع خوراک دارد. در مورد خوراکهای موم دار،کاهش نقطه ریزش بین F15 تا F 35 است و گرانروی نهایی نیـز 75%-25 % خـوراک اولیـه اسـت. وجـودمقدار زیاد آسفالتن در خوراک باعث کاهش درجه تبدیل می شود.

3- 1) فرآیند کاهش گرانروی ……………………………………………………………………………………………….20
3- 1- 1) کلیات ………………………………………………………………………………………………………………20
3- 1- 2) هدف عملیات ……………………………………………………………………………………………………..20
3- 1- 3) انواع عملیات کاهش گرانروی …………………………………………………………………………………..21
3- 1- 3-1) روش کوره ………………………………………………………………………………………………………22
° 3- 1- 1-2) روش سوکر …………………………………………………………………………………………………..23
3- 1- 3-4 ) کک زدایی ………………………………………………………………………………………………………26
3- 1- 3-5 ) بازده ………………………………………………………………………………………………………….27
3- 2 ) وضعیت واحدهای غلظت شکن در پالایشگاه های ایران ……………………………………………………….28
3- 2- 1 ) پالایشگاه تهران …………………………………………………………………………………………………29
3- 2- 2 ) پالایشگاه اصفهان ………………………………………………………………………………………………29
3- 2- 3 ) پالایشگاه تبریز ………………………………………………………………………………………………….29
3- 2- 4 ) پالایشگاه اراک ………………………………………………………………………………………………….29
3- 2- 5 ) پالایشگاه شیراز …………………………………………………………………………………………………30
3- 2- 6 ) پالایشگاه کرما نشاه …………………………………………………………………………………………….30
3- 2- 7 ) پالایشگاه لاوان …………………………………………………………………………………………………30
3- 2- 8 ) پالایشگاه آ بادان ………………………………………………………………………………………………..30
3- 2- 9 ) پالایشگاه بندر عباس ……………………………………………………………………………………………31
3- 3 ) دستگاه های واحد غلظت شکن پالایشگاه بندر عباس ………………………………………………………..31
3- 3- 1 ) سوکر …………………………………………………………………………………………………………..31
3- 3- 2 ) برج تفکیک ………………………………………………………………………………………………………32
3- 3- 2-1 ) محصول بالاسری ……………………………………………………………………………………………32
3- 3- 2-2 ) محصول میانی ………………………………………….. ………………………………………………….32
3- 3- 2-3 ) محصول پایینی ………………………………………………………………………………………………33
3- 3- 3 ) کوره …………………………………………………………………………………………………………..33
3- 3- 4 ) برج تثبیت کننده ………………………………………………………………………………………………34
3- 3- 5 ) کمپرسور ……………………………………………………………………………………………………..34

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: بررسی تاثیردما،فشارو ویسکوزیته برهیدروکربن های سنگین

قیر((V.B یک ترکیب سنگین از مجموعه هیدروکربن ها می باشد که همان ته مانده برج خلاء تقطیر می باشد و متشکل از ترکیبات سنگین و غیر قابل پالایش می باشد. قیر بطور کلی دارای چهار جزء اصلی می باشد :
1- هیدرو کربن های اشباع شده
2- هیدروکربن های آروماتیکی
3- رزین ها
4- آسفالت ها V.B بطور کلی یک سیستم کلوئیدی چند فازی می باشد که بدلیل زیاد بودن اجزاء فازها، دارای خواص فیزیکی و ساختار درونی کاملا متفاوتی می باشد.
پس اگر آسفالت ها و رزین ها در دامنه وسیعی از این فازها پخش شده باشد ( اشباع شده و آروماتیکی) کنش های موجود بین اجزاء آسفالت بسیار ضعیف بوده و قیر به عنوان یک محلول با خواص ویسکوزی معین و مشخص عمل می نماید.
از طرف دیگر یک فاز با اجزاء بسیار پخش شونده موجب تشکیل یک فاز با ساختار ژل مانند می شود که دارای مشخصات یک سیال غیر نیوتنی و غلیظ می باشد.
آسفالت یک ترکیب از قیر با انبوهی از مواد معدنی می باشد که بطور گسترده جهت پوشش دادن جاده ها استفاده می شود.
خواص مکانیکی آسفالت بستگی به مشخصات رئولژیکی قیر دارد زیرا که شکل و ساختار آن بطور دائم در حال پیوستگی و تغییر می باشد و ترکیبات آن قابلیت دگردیسی دارند. علاوه بر اینها قابلیت کار پذیری (آسانی ترکیب آنها، ریختن، پهن کردن و فشرده سازی) بالائی دارند و این قابلیت کارپذیری، بستگی زیادی به ویسکوزیته قیر و نیز فاکتور های دیگر دارد. بنابراین قیر در هنگام انتقال و ترکیب با مواد متراکم معدنی باید در دمای خود، یک سیال نیوتنی باشد.

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………37
4-2 ) آزمایش …………………………………………………………………………………………………………. 42
4- 2 -1) مواد و تجهیزات ………………………………………………………………………………………………. 42
4- 2- 2 ) آزمایش ویسکوزیته ………………………………………………………………………………………….42
4- 2 -3) اندازه گیری ……………………….…………………………………………………………………………ا……….…43
4- 3 ) نتایج و بحث ………………………………………………………………………………………………………………..44
4- 3- 1 ) اندازه گیری ویسکوزیته ………………………………………………………………………………………………44
4- 3- 2 ) ارتباط فشار و ویسکوزیته ……………………………………………………………………………………………45
4- 3- 3 )ارتباط دما – فشار- ویسکوزیته ………………………………………………………………………………………47
4- 4 )نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….55

فصل پنجم: شبیه سازی
فصل ششم:تاثیر شرایط عملیاتی بر فرآیند

6- 1 ) تاثیر شرایط عملیاتی بر فرآیند ……………………………………………………………………………………69
6- 1-1 ) دمای خروجی کوره …………………………………………………………………………………………….69
6- 1-2 ) فشار ظرف سوکر …… …………………………………………………………………………………………69
6- 1-3 ) میزان تزریق آب به پاسهای کوره ……………………………………………………………………………….70
6- 1-4 ) کوئینچ های برج ………………………………………………………………………………………………..70
6- 1-5 ) میزان خوراک …………………………………………………………………………………………………..71
6- 2 ) حالت اول …………………………………………………………………………………………………………..71
6- 3 ) حالت دوم …………………………………………………………………………………………………………74
6- 4 ) حالت سوم …………………………………………………………………………………………………………75
6- 5 ) حالت چهارم ………………………………………………………………………………………………………77
6- 6 ) حالت پنجم ………………………………………………………………………………………………………..78
6- 7) حالت ششم ………………………………………………………………………………………………………….79
6- 8) حالت هفتم ………………………………………………………………………………………………………….80

  فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

7 -1) نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………85
6- 2-1 ) افزایش دما از C°435 تا C°440 با حفظ شرایط حالت اول …………………………………………………. 73
7 -3) محاسبه میزان سود آوری افزایش نفتای سنگین ………………………………………………………………..85
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………….86
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………… 88

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست شکل ها

3- 1: روش کوره ……………………………………………………………………………………………………….22
3- 2:روش سوکر ………………………………………………………………………………………………………….24
3- :3مقایسه روش سوکر و کوره …………………………………………………………………………………………24
3- 4:مقایسه زمان و دما در روش سوکر و کوره …………………………………………………………………………25
3- 5:مقایسه رفتار فشار، دما و درصد تبدیل روش سوکر و کره …………………………………………………………26
3- 6:شماتیک کلی واحد غلظت شکن پالایشگاه بندر عباس …………………………………………………………….30
4- 1:تغییرات ویسکوزیته قیر70/60 با فشار و دما ……………………………………………………………………….45
4- 2:تغییرات ویسکوزیته قیر200/150 با فشار و دما ……………………………………………………………………45
4- 3:تغییرات ویسکوزیته نیوتنی قیر70/60 با فشار در دماهای مختلف ………………………………………………….46
4- 4:تغییرات ویسکوزیته نیوتنی قیر200/150 با فشار در دماهای مختلف ………………………………………………46
4- 5:آزمایش وابستگی مدل FMT برحسب ویسکوزیته و توابعی از دما و فشار ………………………………………….51
4- 6:آزمایش حجم مخصوص با فشار و دما برای نمونه مورد مطالعه ……………………………………………………52
4- 7:تغییر تدریجی حجم آزاد منبسط با فشار در دمای مرجع ……………………………………………………………..54
4- 8:آزمایش ویسکوزیته و وابستگی نسبت به روشFMT …..ا……………………………………………………………..55
5- 1:حالت اول در نرم افزار Petro-sim ….ا…………………………………………………………………………………….58
5- 2:حالت دوم در نرم افزار Petro-sim …ا…………………………………………………………………………………….59
5- 3:حالت سوم در نرم افزار Petro-sim ….ا…………………………………………………………………………………61
5- 4:حالت چهارم در نرم افزار Petro-sim …ا………………………………………………………………………………..63

فهرست جداول
جدول 4-1 قیر 40/30 ……………………………………………………………………………..و……………………….40
جدول 4-2 قیر 50/40 ……………………………………………………………………………………………………….40
جدول 4-3 قیر 70/60 ………………………………………………………………………………………………………41
جدول 4-4 قیر 100/850 …………………………………………………………………………………………………….41
جدول 4-5 خواص شیمیائی و فیزیکی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………42
جدول 4-6 خواص و فیزیکی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………….47
جدول 4-7 پارامتر های مدل FMT …ا……………………………………………………………………………………..50
جدول 4-7 پارامتر های مدل FMT در دمای C°60 و فشار bar1 ….ا……………………………………………………53
جدول 6-1 حالت اول ………………………………………………………………………………………………………72
جدول 6-2 افزایش دما …………………………………………………………………………………………………….73
جدول 6-3 حالت دوم ……………………………………………………………………………………………………….74
جدول 6-4حالت سوم ………………………………………………………………………………………………………76
جدول 6-5 حالت چهارم ……………………………………………………………………………………………………77
جدول 6-6 حالت پنجم ………………………………………………………………………………………………………79
جدول 6-7 حالت ششم ………………………………………………………………………………………………………80
جدول 6-8 حالت هفتم ………………………………………………………………………………………………………81

 

ABSTRACT :

The visbreaker unit is one of important and useful units at the Refinery account. because the cheap feed (Vaccum Buttom) acquisition the useful products like Gasoil, Gasoline and LPGWith attention to excellent situation Bandar Abbas Refinery to the reason type and variation feed in this manner visbreaker unit interval visbreaker units remainder Refinery , in this research we beginning simiulation by soft ware petro-sim for unit and calibrate actual datas unit , to extend minimum error and next stage, recognition efficacious points at length of process and to exert inherent changes and record that effect on product , especially gasoline and to perceive change contemporaneous heater outlet temperature and soaker presser have maximum efficiency at increase gasoline and preference other important points and in extremity to conclude desirable and in the end with due attention variation feed and consequently different viscosity to propose new conditions operational taking into viscosity feed that can to employ for remainder visbreaker units to make use of soaker methodWe look and focalization on unit product Gasoline and a plan for increasing the amount this product until and to walk small although the way self sufficiency in this strategic product.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان