مقدمه :
پالايشگاه نفت بندر عباس بعلت تنوع در نوع خوراك يكي از پالايشگاه هاي منحصر به فرد در ايـرانمي باشد كه حتي موفق به تصفيه نفت خام فوق سنگين چاه هاي سروش و نوروز نيزشده است (كه كمتر پالايشگاهي قادر به تصفيه چنين نفت خامي مي باشد ). اين پالايشگاه درتير ماه سـال 1387 افزايش ظرفيتي 30000 بشكه اي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر با دو واحد تقطيـر قـادر بـهتصفيه 320000 بشكه در روز ميباشد.
نفت خام بعد از طي مراحل پيش گرم و نمك زدايي وارد كوره و نهايتا برج اتمسـف ريك ميشـود كـهدر اين برج از آن محصولات بالادستي (گاز مايع، بنـزين، نفتـاي سـبك و نفتـاي سـنگين) و ميـانتقطير (نفت سفيد و گازوئيل) بدست آمده و ته مانده برج اتمسفريك بعد از عبـور از كـوره قسـمتخلاء وارد برج تقطير در خلاء مي شود و در نهايت ته مانده برج خلاء خـوراك واحـد غلظـت شـكن مي گردد. و ارزش واحد كاهش گرانروي بر مي گردد به توليد بنزين، گاز مايع و گازوئيل از خوراك نا مرغوب ته مانده برج خلاء (Vacuum Bottom ).
با توجه به افزايش ظرفيت واحد هاي تقطير و نهايتا افزايش ميزان محصول ته مانـده بـرج خـلاء بـر آن شديم تا ابتدا واحد غلظت شكن را با كمك نرم افـزار Petro-sim شـبيه سـازي و بـا تغييـر درمتغير هاي عملياتي و كار روي نقاط مهم، آنها را بهينه كنيم و بعد از آن با نگرش افزايش بنـزين راه حل هايي جهت دست يابي به اين مهم برداريم باشد تا قدمي هر چند كوچـك در راه خـود كفـايياين فرآورده برداشته باشيم.

روش كوره

روش كوره

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : كليات

عمليات كاهش گرانروي (Visbreaking) شكست حرارتي نسبتا ملايمـي بـراي تبـديل باقيمانـدهبرج تقطير در خلاء پالايشگاهي است كه به منظور كاهش گرانروي و نقطه ريزش با قيمانده خلاء بـهكار مي رود تا نفت سوختي با مشخصات معين توليد كند.از مزاياي اين واحد، كم بودن سرمايه لازم براي ساخت و راه اندازي است. عامل اصلي بالا بودن گرانروي و نقطه ريزش در باقيمانده هاي نفتي، زنجيرهاي پارافيني بلندي است كه بـه حلقـه هـاي آرومـاتيكي متصـلند.بنـابراين واكـنش بايـد درشرايطي عملي شود كه جدا شدن اين گونه زنجيرها و كراكينگ بعدي آنها امكان پذير باشد.در اين واحد، شدت كراكينگ زياد نيست، زيرا شدت عمل باعث ايجاد تركيبات ناپايـدار در فـرآورده مي شود كه به هنگام ذخيره سازي مواد پليمري پديد مي آيد. در واقع هدف اين عمليات، كـا هـشگرانروي سوخت است، بي آن كه تغيير محسوسي در ثبات سوخت ايجاد شود. همين امر سبب شده است كه در مورد اغلب خوراك ها شدت شكست حرارتي را كاهش دهند كه در نتيجه توليـد بنـزينو مواد سبك تر كمتر از 10% كاهش مي يابد.از منظري ديگر و با نگاه به افزايش ظرفيت پالايشگاه و با رويكرد بالا بري بهـره وري در ايـن واحـدسعي مي شود با مستندات موجود و با كمك نرم افزار و تغيير در متغير هاي عملياتي راه حل هـاييجهت افزايش توليد بنزين و در كل افزايش بازده عمليـاتي از ايـن واحـد ارائـه نمـائيم و در صـورتعملياتي شدن نتايج، گامي در جهـت نيـل بـه حركـت ايجـاد شـده در بهـره وري هـر چـه بيشـتر واحد هاي عملياتي برداشته باشيم.
1-2 ) پيشينه تحقيق :واحد هاي غلظت شكن در پالايشگاه هاي ما معمولا بـه روش كـوره اسـت و فقـط پالايشـگاه نفـت بندر عباس،تهران و تبريز از روش سوكر (Soaker ) مي باشند (در اين مورد در بخـش هـاي بعـدتوضيح داده خواهد شد) لذا در بعضي از اين پالايشگاه ها تحقيق توسط نرم افزار هاي مختلف انجـامشده و يا در حال انجام است. اما در پالايشـگاه بنـدر عبـاس بعلـت افـزايش ظرفيـت، ايـن ضـرورتاحساس شده و اخيرا پالايشگاه با بعضي از شركتهاي داخلي و خـارجي در حـال بررسـي واحـدهايپالايشي از حيث بهره وري است. البته مقالات وكتب معتبـر در رابطـه بـا رفتارهـاي ئيـدروكربنهايسنگين و نيز واحد هاي غلظت شكن موجود مي باشد.

1- 1) هدف …………………………………………………………………………………………………………………4
1- 2) پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….5
1- 3)روش كار و تحقيق …………………………………………………………………………………………………….5
1- 3- 1)تحقيق تئوريك و آزمايشگاهي …………………………………………………………………………………… 5
1- 3- 2)تحقيق و بررسي عملياتي ……………………………………………………………………………………….6
1- 3- 2-1)حالت نرمال …………………………………………………………………………………………………….6
1- 3- 2-2)حالت آماده براي كك زدائي ……………………………………………………………………………………7

فصل دوم: كراكينگ .

واكنش كراكينگ هيدروكربن ها از اواسط قرن نوزدهم بررسي شده بـود ولـي پيشـرفت واقعـي آن از اوائل قرن بيستم آغاز شد.در 1912 ” بروتن ” اولين روش صنعتي كراكينـگ حرارتـي را در شـركت” اسـتاندارد اويـل” بـه كار برد. بعد ها ” كلارك ” از روش ” برتون ” به صورت مداوم اسـتفاده كـرد. در 1922 بـا كـاربرد فرآيند ” كراس و دوبس ” روشهاي جديد كراكينگ آغاز شـد . در اواخـر 1930 كراكينـگ حرارتـي در رقابت با روش جديد كراكينگ كاتاليزوري عقب زده شد ولي كمي بعد با پيدايش صـنعت جديـدپتروشيمي، توسعه دوباره پيدا كرد. در 1941 اولين واحد كراكينگ با بخار ايجاد شـد و بـه سـرعت توسعه يافت به طوري كه امروزه از نظر تامين مواد اوليه پتروشيمي، اهميت زيادي دارد.
2-1-2 ) كلياتي در مورد كراكيتگ حرارتي
كراكينگ حرارتي يكي از روشهاي تبديل هيدروكربن هاست كه طـي آن ملكـول هـاي هيـدروكربن در اثر حرارت شكسته مي شوند با توجه به گرماگير بودن اين واكنش در هر واحد كراكينـگ بخـشاصلي كوره است و ساير قسمتها فقط به منظور جدا سازي فرآورده ها قرار داده شده اند.
در كراكينگ، به دنبال واكنش اصلي امكان گسستگي هاي بعدي و يا تركيب مجـدد وجـود دارد. در كاربردهاي مختلف كراكينگ حرارتي، مي توان با استفاده از انواع برشـهاي نفتـي، طيـف وسـيعي از فرآورده ها نظير گازهاي سبك اشباع نشده، اولفين ها، پلي اولفين ها، آروماتيك ها، گازوئيـل، نفـتسفيد و كك را توليد كرد.
واكنشهايي كه طي كراكينگ انجام مي شوند، دردو گروه قرار دارند :
1- واكنشهاي اوليه كه باعث از بين رفتن خوراك مي شوند.
2- واكنشهاي ثانوي كه فرآورده هاي واكنشهاي اوليه را جزئي يا كلي تبديل مي كنند.
چنانچه قبل از تجزيه نهايي به كربن و هيدروژن , واكـنش قطـع شـود، مخلـوطي از فـرآورده هـايواسطه اي، نهايي و خوراك تجزيه نشده بدست مي آيد، تركيب اين مخلوط بستگي به تغييرات سه پارامتري اصلي دما، زمان، فشار دارد.
2-1-3 ) كراكينگ مخلوط هيدروكربن ها
تركيب شيميايي يك برش نفتي بسيار پيچيده است و اين امر موجب افزايش واكنشها و اثر متقابـلآنها مي شود. با اين حال از بررسيهاي انجام شده بر روي برشهاي نفتي، نتايج به شـرح زيـر بدسـتآمده است:
1- با افزايش جرم ملكولي، پايداري حرارتي هيدرو كربن ها كاهش مي يابد.
2- وجود پيوند دو گانه به ملكول ثبات بيشتري مي دهد زيرا انرژي فعال سازي آن نسبت به پيونـدساده بيشتر است.
3- در مورد زنجيرهاي كوتاه، پيوند C-Cپايدار تر از پيوند C-H است.
4- هيدروژن زدايي از ايزو پارافين ها آسانتر از نرمال پارافين ها ست.
5- پيوند C-H بك كربن نوع سوم، ضعيف تر از كربن نوع دوم است كه به نوبه خود ضعيفت تـر ازكربن نوع اول مي باشد.
يك برش نفتي از ملكول هـاي پـارافيني، حلقـه هـاي آروماتيـك و نفتنـي و بـويژ ه تعـداد زيـادي ملكول هاي مختلط مانند نفتن ها و آروما تيك هاي الكيل دارد و حلقـه هـاي نفتنـي – آروماتيـك تشكيل شده است. براي بررسي رفتار حرارتي چنين مخلوط پيچيده اي، ابتـدا بايـد رفتـار هـر يـك از گروه ها ي هيدرو كربني را مورد مطالعه قرار داد.
الف – پارافين ها :
معمولا دما باعث گسستگي پيوند كربن- كربن مي شود. ايـن واكـنش اوليـه اسـت و طـي آن يـكاولفين و يك پارافين توليد ميشود. جرم ملكولي پارافين كمتر و يا مسـاوي اولفـين اسـت. در طـولواكنشهاي اوليه، گسستگي ملكول تقريبا در همه وضعيتها روي مي دهد. تشـكيل كـك مربـوط بـهواكنشهاي ثانوي است كه از اولفين هاي حاصل استفاده مي كنند.
‌ب- اولفين ها :
به عنوان نمونه كراكينگ هگزادسن بررسي شده است كه در دماي پائين گازهاي ا شـباع شـده و دردماي بالاتر هيدروژن و اولفين ها ي گازي توليد مي كند. بنابر اين كراكينگ اولفين هاي بلند منجر به توليد يك پارافين و يك اولفين كوتـاه تـر مـي شـود و بنـدرت دي اولفـين و هيـدروژن تشـكيل مي شود. در فشار بالا، اولفين هـا، دي اولفـين هـا، هيـدرو كـربن هـاي نفتنـي و آروماتيـك توليـد مي شود.
‌ج- نفتن ها :
از نظر پايداري حرارتي نفتن ها بين پارافين ها و آروماتيك ها قرار دارند. متداول تـرين هيـدروكربنهاي نفتني حلقه هاي 5 و 6 كربني هستند كه بر روي زنجيرهاي كم و بيش طولاني قرار گرفته اند.
هنگام كراكينگ، اين زنجير ها مي شكنند و اولفين هاي بلند و حلقه نفتني با يـك گـروه متيـل يـااتيل توليد مي كنند. در اثر دماي بالا، حلقه نفتني نيز باز مي شود و اولفين و دي اولفين توليد كند.
امكان تراكم حلقه هاي آروماتيك نيز وجود دارد، در حالي كه واكنشـهاي ايزومـري بنـدرت صـورت مي گيرند.
‌د- آرو ماتيك ها :
در دماي نسبتا پائين، آروماتيك هاي ساده پايدارنـد ولـي درC °500 واكنشـهاي هيـدروژن زدايـي و به دنبال آن تراكم صورت مي گيرد كه منجر به هسته هاي پيچيده تر و نهايتا كـربن و كـك مـيشود. با افزايش جرم ملكولي ثبات حرارتي كاهش مي يابد. زنجير هاي جانبي متصل به حلقـه هـايآرو ماتيك همانند پارافين ها عمل مي كنند. آلكيل زدايي بسيار مشكل مي شود خصوصـا در مـوردزنجير هاي كوتاه. در دماي بالا، در اثر هيدروژن زدايي و تراكم هسته ها تركيباتي بـا جـرم ملكـوليزياد تشكيل مي شوند. هيدروژن زدايي از زنجير هاي جانبي، حلقوي شدن و تراكم منجر به تشكيل ملكول هاي پيچيده تر و سنگين تر شده، در نهايت كربن و كك توليد مي شود.

2- 1) كراكينگ حرارتي …………………………………………………………………………………………………….9
2- 1- 1)تاريخچه ……………………………………………………………………………………………………………9
2- 1- 2)كلياتي در مورد كراكينگ حرارتي …………………………………………………………………………………9
2- 1- 3) كراكينگ مخلوط هيدروكربن ها …………………………………………………………………………………10
2- 1- 4) مشخص كردن نوع خوراك …………………………………………………………………………………….12
2- 1- 5) كاربرد صنعتي كراكينگ ……………………………………………………………………………………….12
2- 2) فرآيند كراكينگ حرارتي به منظور توليد بنزين ……………………………………………………………………..13
2- 2- 1) شرح عمليات ……………………………………………………………………………………………………13
2- 2- 2) متغير هاي عملياتي و بازده ………………………………………………………………………………………13
2- 2- 2-1) دما و زمان …………………………………………………………………………………………………..14
2- 2-2- 2)تبديل در هر گذر و نسبت بازگردان …………………………………………………………………………..14
2- 2- 2-3) فشار …………………………………………………………………………………………………………..15
2- 2- 2-4) بازده ها ………………………………………………………………………………………………………15
2- 3) رفرمينگ حرارتي …………………………………………………………………………………………………..15
2- 4) كراكينگ با بخار ……………………………………………………………………………………………………16
2- 4- 1) كليات ……………………………………………………………………………………………………………16
2- 4- 2) واحد صنعتي كراكينگ با بخار …………………………………………………………………………………..17
2- 4- 2-1) بخش كراكينگ …………………………………………………………………………………………………17
2- 4- 2-1-1) كوره ………………………………………………………………………………………………………….17
2- 4- 2-1-2) سرد كردن فرآيندها ………………………………………………………………………………………..17
2- 4- 3) بخش تفكيك و عمليات مقدماتي ……………………………………………………………………………….18
2- 4- 4) عمليات بر روي ساير فرآورده هاي كراكينگ با بخار…………………………………………………………….18
2- 4- 5)خوراك و بازده فرآورده ها ………………………………………………………………………………………….18

) مقايسه اي بين روش سوكر و كوره را نشان مي دهد.

) مقايسه اي بين روش سوكر و كوره را نشان مي دهد.

فصل سوم: فرآيند كاهش گرانروي

كاهش گرانروي يكي از واحد هاي عملياتي در پالايشگاه نفت به منظور كاهش ويسكوزيته ته مانـدهحاصل از تقطير نفت خام جهت افزايش سياليت و ارزش بيشتر ميان تقطير ها (نفت كوره و ديـزل) است. در واحد كاهش گرانروي كراكينگ حرارتي مولكولهاي هيدروكربني بزرگ در نفـت را بوسـيلهگرماي كوره به مولكولهـاي هيـدروكربني كـوچكتر و سـبكتر تبـديل مـي نماينـد و باعـث كـاهشويسكوزيته سيال (نفت) مي گردد. اين عمليات بدون استفاده از كاتاليست مي باشد. در اين واحد، شدت كراكينگ زياد نيست زيرا شدت عمل باعث ايجاد تركيبـات ناپايـدار در فـرآورده مي شود كه به هنگام ذخيره سازي مواد پليمري توليد مي كنند، در واقع هدف اين عمليات كـاهشگرانروي سوخت است بي آنكه تغيير محسوسي در ثبات سوخت ايجاد شود. همين امـر سـبب شـدهاست كه در مورد اغلب خوراكها شدت كراكينگ را كاهش دهند كه در نتيجه توليـد بنـزين و مـوادسبكتر كمتر از 10% مي شود. ميزان كاهش گرانروي و نقطه ريزش بستگي به نوع خوراك دارد. در مورد خوراكهاي موم دار،كاهش نقطه ريزش بين F15 تا F 35 است و گرانروي نهايي نيـز 75%-25 % خـوراك اوليـه اسـت. وجـودمقدار زياد آسفالتن در خوراك باعث كاهش درجه تبديل مي شود.

3- 1) فرآيند كاهش گرانروي ……………………………………………………………………………………………….20
3- 1- 1) كليات ………………………………………………………………………………………………………………20
3- 1- 2) هدف عمليات ……………………………………………………………………………………………………..20
3- 1- 3) انواع عمليات كاهش گرانروي …………………………………………………………………………………..21
3- 1- 3-1) روش كوره ………………………………………………………………………………………………………22
° 3- 1- 1-2) روش سوكر …………………………………………………………………………………………………..23
3- 1- 3-4 ) كك زدايي ………………………………………………………………………………………………………26
3- 1- 3-5 ) بازده ………………………………………………………………………………………………………….27
3- 2 ) وضعيت واحدهاي غلظت شكن در پالايشگاه هاي ايران ……………………………………………………….28
3- 2- 1 ) پالايشگاه تهران …………………………………………………………………………………………………29
3- 2- 2 ) پالايشگاه اصفهان ………………………………………………………………………………………………29
3- 2- 3 ) پالايشگاه تبريز ………………………………………………………………………………………………….29
3- 2- 4 ) پالايشگاه اراك ………………………………………………………………………………………………….29
3- 2- 5 ) پالايشگاه شيراز …………………………………………………………………………………………………30
3- 2- 6 ) پالايشگاه كرما نشاه …………………………………………………………………………………………….30
3- 2- 7 ) پالايشگاه لاوان …………………………………………………………………………………………………30
3- 2- 8 ) پالايشگاه آ بادان ………………………………………………………………………………………………..30
3- 2- 9 ) پالايشگاه بندر عباس ……………………………………………………………………………………………31
3- 3 ) دستگاه هاي واحد غلظت شكن پالايشگاه بندر عباس ………………………………………………………..31
3- 3- 1 ) سوكر …………………………………………………………………………………………………………..31
3- 3- 2 ) برج تفكيك ………………………………………………………………………………………………………32
3- 3- 2-1 ) محصول بالاسري ……………………………………………………………………………………………32
3- 3- 2-2 ) محصول مياني ………………………………………….. ………………………………………………….32
3- 3- 2-3 ) محصول پاييني ………………………………………………………………………………………………33
3- 3- 3 ) كوره …………………………………………………………………………………………………………..33
3- 3- 4 ) برج تثبيت كننده ………………………………………………………………………………………………34
3- 3- 5 ) كمپرسور ……………………………………………………………………………………………………..34

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: بررسي تاثيردما،فشارو ويسكوزيته برهيدروكربن هاي سنگين

قير((V.B يك تركيب سنگين از مجموعه هيدروكربن ها مي باشد كه همان ته مانده برج خلاء تقطير مي باشد و متشكل از تركيبات سنگين و غير قابل پالايش مي باشد. قير بطور كلي داراي چهار جزء اصلي مي باشد :
1- هيدرو كربن هاي اشباع شده
2- هيدروكربن هاي آروماتيكي
3- رزين ها
4- آسفالت ها V.B بطور كلي يك سيستم كلوئيدي چند فازي مي باشد كه بدليل زياد بودن اجزاء فازها، داراي خواص فيزيكي و ساختار دروني كاملا متفاوتي مي باشد.
پس اگر آسفالت ها و رزين ها در دامنه وسيعي از اين فازها پخش شده باشد ( اشباع شده و آروماتيكي) كنش هاي موجود بين اجزاء آسفالت بسيار ضعيف بوده و قير به عنوان يك محلول با خواص ويسكوزي معين و مشخص عمل مي نمايد.
از طرف ديگر يك فاز با اجزاء بسيار پخش شونده موجب تشكيل يك فاز با ساختار ژل مانند مي شود كه داراي مشخصات يك سيال غير نيوتني و غليظ مي باشد.
آسفالت يك تركيب از قير با انبوهي از مواد معدني مي باشد كه بطور گسترده جهت پوشش دادن جاده ها استفاده مي شود.
خواص مكانيكي آسفالت بستگي به مشخصات رئولژيكي قير دارد زيرا كه شكل و ساختار آن بطور دائم در حال پيوستگي و تغيير مي باشد و تركيبات آن قابليت دگرديسي دارند. علاوه بر اينها قابليت كار پذيري (آساني تركيب آنها، ريختن، پهن كردن و فشرده سازي) بالائي دارند و اين قابليت كارپذيري، بستگي زيادي به ويسكوزيته قير و نيز فاكتور هاي ديگر دارد. بنابراين قير در هنگام انتقال و تركيب با مواد متراكم معدني بايد در دماي خود، يك سيال نيوتني باشد.

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………37
4-2 ) آزمايش …………………………………………………………………………………………………………. 42
4- 2 -1) مواد و تجهيزات ………………………………………………………………………………………………. 42
4- 2- 2 ) آزمايش ويسكوزيته ………………………………………………………………………………………….42
4- 2 -3) اندازه گيري ……………………….…………………………………………………………………………ا……….…43
4- 3 ) نتايج و بحث ………………………………………………………………………………………………………………..44
4- 3- 1 ) اندازه گيري ويسكوزيته ………………………………………………………………………………………………44
4- 3- 2 ) ارتباط فشار و ويسكوزيته ……………………………………………………………………………………………45
4- 3- 3 )ارتباط دما – فشار- ويسكوزيته ………………………………………………………………………………………47
4- 4 )نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………….55

فصل پنجم: شبيه سازي
فصل ششم:تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند

6- 1 ) تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند ……………………………………………………………………………………69
6- 1-1 ) دماي خروجي كوره …………………………………………………………………………………………….69
6- 1-2 ) فشار ظرف سوكر …… …………………………………………………………………………………………69
6- 1-3 ) ميزان تزريق آب به پاسهاي كوره ……………………………………………………………………………….70
6- 1-4 ) كوئينچ هاي برج ………………………………………………………………………………………………..70
6- 1-5 ) ميزان خوراك …………………………………………………………………………………………………..71
6- 2 ) حالت اول …………………………………………………………………………………………………………..71
6- 3 ) حالت دوم …………………………………………………………………………………………………………74
6- 4 ) حالت سوم …………………………………………………………………………………………………………75
6- 5 ) حالت چهارم ………………………………………………………………………………………………………77
6- 6 ) حالت پنجم ………………………………………………………………………………………………………..78
6- 7) حالت ششم ………………………………………………………………………………………………………….79
6- 8) حالت هفتم ………………………………………………………………………………………………………….80

  فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات

7 -1) نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………85
6- 2-1 ) افزايش دما از C°435 تا C°440 با حفظ شرايط حالت اول …………………………………………………. 73
7 -3) محاسبه ميزان سود آوري افزايش نفتاي سنگين ………………………………………………………………..85
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………….86
فهرست منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………… 88

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست شكل ها

3- 1: روش كوره ……………………………………………………………………………………………………….22
3- 2:روش سوكر ………………………………………………………………………………………………………….24
3- :3مقايسه روش سوكر و كوره …………………………………………………………………………………………24
3- 4:مقايسه زمان و دما در روش سوكر و كوره …………………………………………………………………………25
3- 5:مقايسه رفتار فشار، دما و درصد تبديل روش سوكر و كره …………………………………………………………26
3- 6:شماتيك كلي واحد غلظت شكن پالايشگاه بندر عباس …………………………………………………………….30
4- 1:تغييرات ويسكوزيته قير70/60 با فشار و دما ……………………………………………………………………….45
4- 2:تغييرات ويسكوزيته قير200/150 با فشار و دما ……………………………………………………………………45
4- 3:تغييرات ويسكوزيته نيوتني قير70/60 با فشار در دماهاي مختلف ………………………………………………….46
4- 4:تغييرات ويسكوزيته نيوتني قير200/150 با فشار در دماهاي مختلف ………………………………………………46
4- 5:آزمايش وابستگي مدل FMT برحسب ويسكوزيته و توابعي از دما و فشار ………………………………………….51
4- 6:آزمايش حجم مخصوص با فشار و دما براي نمونه مورد مطالعه ……………………………………………………52
4- 7:تغيير تدريجي حجم آزاد منبسط با فشار در دماي مرجع ……………………………………………………………..54
4- 8:آزمايش ويسكوزيته و وابستگي نسبت به روشFMT …..ا……………………………………………………………..55
5- 1:حالت اول در نرم افزار Petro-sim ….ا…………………………………………………………………………………….58
5- 2:حالت دوم در نرم افزار Petro-sim …ا…………………………………………………………………………………….59
5- 3:حالت سوم در نرم افزار Petro-sim ….ا…………………………………………………………………………………61
5- 4:حالت چهارم در نرم افزار Petro-sim …ا………………………………………………………………………………..63

فهرست جداول
جدول 4-1 قير 40/30 ……………………………………………………………………………..و……………………….40
جدول 4-2 قير 50/40 ……………………………………………………………………………………………………….40
جدول 4-3 قير 70/60 ………………………………………………………………………………………………………41
جدول 4-4 قير 100/850 …………………………………………………………………………………………………….41
جدول 4-5 خواص شيميائي و فيزيكي نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………42
جدول 4-6 خواص و فيزيكي نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………….47
جدول 4-7 پارامتر هاي مدل FMT …ا……………………………………………………………………………………..50
جدول 4-7 پارامتر هاي مدل FMT در دماي C°60 و فشار bar1 ….ا……………………………………………………53
جدول 6-1 حالت اول ………………………………………………………………………………………………………72
جدول 6-2 افزايش دما …………………………………………………………………………………………………….73
جدول 6-3 حالت دوم ……………………………………………………………………………………………………….74
جدول 6-4حالت سوم ………………………………………………………………………………………………………76
جدول 6-5 حالت چهارم ……………………………………………………………………………………………………77
جدول 6-6 حالت پنجم ………………………………………………………………………………………………………79
جدول 6-7 حالت ششم ………………………………………………………………………………………………………80
جدول 6-8 حالت هفتم ………………………………………………………………………………………………………81

 

ABSTRACT :

The visbreaker unit is one of important and useful units at the Refinery account. because the cheap feed (Vaccum Buttom) acquisition the useful products like Gasoil, Gasoline and LPGWith attention to excellent situation Bandar Abbas Refinery to the reason type and variation feed in this manner visbreaker unit interval visbreaker units remainder Refinery , in this research we beginning simiulation by soft ware petro-sim for unit and calibrate actual datas unit , to extend minimum error and next stage, recognition efficacious points at length of process and to exert inherent changes and record that effect on product , especially gasoline and to perceive change contemporaneous heater outlet temperature and soaker presser have maximum efficiency at increase gasoline and preference other important points and in extremity to conclude desirable and in the end with due attention variation feed and consequently different viscosity to propose new conditions operational taking into viscosity feed that can to employ for remainder visbreaker units to make use of soaker methodWe look and focalization on unit product Gasoline and a plan for increasing the amount this product until and to walk small although the way self sufficiency in this strategic product.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان