چکیده

پژوهش حاضر با عنوان “تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد”انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کابردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شمال محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در سال تحصیلی 1389-90  می باشد.حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری انتخاب گردید ابزار های این تحقیق فرم تحلیل محتوا محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد.برای تحلیل محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمای از یک طرح کد گذاری استفاده گردید.این کار در سه مرحله انجام شد:در مرحله اول محتوای کتاب به چهار قسمت (متن ، تکالیف و فعالیت ها ،تصاویر و جداول)تقسیم شد.در مرحله دوم کلیه واحد ها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر ، از نظر شاخص های خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جدول مربوطه ثبت گردیدند. و در مرحله سوم واحد هایی که در سطح بالای عوامل خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش گردیدند.روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات متخصصان تعلیم و تربیت قابل توجه بودو پایایی بر اساس فرمول هولستی %93  ،مورد محاسبه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی (شامل فراوانی و درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد:که کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی تاکید بیش از حدبه سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا داشته و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه نموده و نتایج گویای این نکته است که در محتوا کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی بین سطوح مختلف خلاقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد.

 

کلید واژه ها: تحلیل محتوا ،کتاب درسی علوم تجربی ،دوره راهنمایی ،خلاقیت ، عوامل خلاقیت گیلفورد

فهرست مطالب

طرح مسئله 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهمیت و ضروریت تحقیق 6

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 سوال های تحقیق 8

1-6 تعاریف واژه ها 9

1-6-1 تعاریف نظری 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی 10

ادبیات تحقیق 14

2-1 مقدمه 15

2-2 تعاریف خلاقیت 16

2-3 مفهوم خلاقیت 19

2-4 تاریخچه خلاقیت 20

2-5 ضرورت خلاقیت 21

2-6 فرایند خلاقیت 22

2-7 درجات یا سطوح خلاقیت 23

2-8 مولفه های خلاقیت 24

2-9 نظریه های خلاقیت 25

2-9-1 دیدگاه مکتب روانکاوی  و روانکاوی جدید به خلاقیت 25

2-9-2 نظریه تداعی گرایی و رفتار گرایی 26

2-9-3 نظریه شناخت گرایی و انسانگرایی 26

2-9-4 مکتب روانسنجی و خلاقیت 27

2-9-5 مکتب عصب شناختی و خلاقیت 27

2-9-6 نظریه درک ناگهانی خلاقیت 28

2-9-7 نظریه نبوق ذاتی خلافیت 28

2-10 نظریه گیلفورد 28

2-10-1 دیدگاه تورنس 30

2-10-2 دیدگاه گانیه 30

2-10-3 الگوی خلاقیت پلسک 30

2-11 منشاء خلاقیت 32

2-11-1 عناصر خلاقیت 33

2-11-2 اجزای خلاقیت و عوامل خلاقیت 33

2-11-3 اجزاء متشکله خلافیت 33

2-12 ویژگی های خلاقیت 34

2-12-1 ویژگی های افراد خلاق 34

2-12-2 ویژگی های دانش آموزان خلاق در کلاس درس 37

2-12-3 خلاقیت استعدادی قابل پرورش 38

2-12-4 راهبرد های عملی در پروش خلاقیت 38

2-13 اهداف آموزش خلاقیت 39

2-13-1 ویژگی های نظام تعلیم و تربیت خلاق 39

2-13-2 خلاقیت در آموزش و پرورش 40

2-13-3 خلاقیت در برنامه درسی 40

2-13-4 خلاقیت در محتوای کتاب  41

2-13-5 عوامل موثر در خلاقیت 42

2-13-6 نقش معلم در پرورش خلاقیت 43

2-13-7 موانع خلاقیت در محیط مدرسه 46

2-14 راههای پرورش خلاقیت 46

2-15 اصول بیست گانه تورنس درباره پرورش خلاقیت 47

2-16 اصول پرورش خلاقیت (1968) 47

2-17 روش های پرورش خلاقیت 48

2-18 مراحل خلاقیت 50

2-19 موانع خلاقیت 50

2-20 ارتباط خلاقیت با عوامل مختلف 52

2-20-1تفکر 53

2-20-2 خلاقیت و تفکر 55

2-20-3 خلاقیت و هوش 56

2-20-4 خلاقیت و جنسیت 56

2-20-5خلاقیت و سن 57

2-20-6 خصوصیات تفکر 58

2-21 اصول پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس 59

2-22 تفکر خلاق 61

2-21-1 مراحل تفکر خلاق 61

2-22 محتوا 63

2-23 تحلیل محتوا 63

2-24 مراحل تحلیل محتوا 64

2-25 اصول و معیار های انتخاب محتوا 65

2-26 تکنیک های متداول در تحلیل کتاب های درسی 66

2-27 انواع تحلیل محتوا 67

2-28 فلسفه آموزش علوم تجربی 67

2-29 سودمندی آموزش علوم برای جامعه 68

2-30 فواید آموزش علوم به دانش آموزان 69

2-31 ضرورت توجه به محتوای کتب علوم 70

2-32 هدف های کلی در طرح جدید آموزشی 70

2-33 جایگاه علوم در مرکز برنامه های آموزشی 72

2-34 اهمیت آموزش علوم در کودکان 72

2-35 اهداف کلیدی آموزش علوم 74

2-36 خلاقیت و آموزش علوم 74

2-37 ترویج برنامه جدید آموزش علوم 75

2-38 رویکرد و جهت گیری برنامه درسی علوم تجربی در دوره راهنمایی 75

2-39 سیر تحول برنامه درسی علوم تجربی در جهان 76

2-40 سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در ایران 77

2-40-1 سال 1268 هجری شمسی 77

2-40-2 سال 1289 هجری شمسی 78

2-40-3 سال 1290 هجری شمسی 78

2-40-4 سال 1307 هجری شمسی 78

2-40-5 سال 1312 هجری شمسی78

2-40-6 سال 1317 هجری شمسی78

2-40-7 سال 1325 هجری شمسی79

2-40-8 سال 1337 هجری شمسی79

2-40-9 سال 1342 هجری شمسی79

2-40-10 سال1345 هجری شمسی79

2-40-11 سال1370 هجری شمسی79

2-41- دوره راهنمایی 80

2-41-1 اهمیت دوره راهنمایی 80

2-41-2 ویژگی های کتاب های درسی دوره راهنمایی 80

2-41-3 اهداف آموزش علوم تجربی در دوره راهنمایی 81

2-42 اهداف دوره راهنمایی 83

2-43 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 84

2-44 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 87

2-45 مروری بر تحقیقات انجام شده نشان می دهد : 89

2-46 جمع بندی و نتیجه گری 90

روش شناسی تحقیق 93

3-1 مقدمه 94

3-2 روش تحقیق 94

3-3 روش تحلیل محتوا 94

3-4 جامعه آماری 96

3-5 نمونه گیری (حجم نمونه و روش نمونه گیری ) 97

3-6 ابزار گرد آوری داده ها 97

3-7 روایی ابزار جمع آوری داده ها 99

3-8 پایایی ابزار جمع آوری داده ها 99

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 100

تجزیه و تحلیل داده ها 101

4-1 مقدمه 102

4-2 بخض اول : معرفی کتاب 102

4-3 بخض دوم : نتایج بررسی محتوای کتاب علوم تجربی دوره راهنمایی 103

بحث و نتیجه گیری 110

5-1 مقدمه 111

5-2 خلاصه نتایج 111

5-3 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

5-4 بحث و نتیجه گیری 114

5-5 محدودیت ها 115

5-6 پیشنهاد ها 115

5-6-1 پیشنهاد های کابردی  115

5-6-2 پیشنهاد های پژوهشی 116

منابع و مآخذ 117

پیوستها 128

فهرست جداول

جدول شماره  4-1 : تطبیق متن کتاب علوم تجربی روم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد  101

جدول شماره 4-2 : تطبیق تکالیف و فعالیت های کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 102

جدول شماره 4-3 تطبیق تصاویر کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 103

جدول شماره 4-4 تطبیق جداول کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 104

جدول شماره 4-5 تطبیق متن ، تکالیف و فعالیت ها ، تصاویر و جداول کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عناصر واگری خلاقیت 105

جدول شماره 4-6 : وضعیت کلی کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 106

فهرست نمودار ها

نمودار مربوط به جدول شماره 4-1 :تطبیق متن کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 101

نمودار مربوط به جدول شماره 4-2 : تطبیق تکالیف و فعالیت های کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 102

نمودار مربوط به جدول شماره 4-3 : تطبیق تصاویر کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 103

نمودار مربوط به جدول شماره 4-4 تطبیق جداول کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عوامل خلاقیت گیلفورد 104

نمودار مربوط به جدول شماره 4-5 : تطبیق محتوای کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عناصر واگری خلاقیت گیلفورد 105

نمودار مربوط به جدول شماره 4-6 وضعیت کلی کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی 107

فهرست پیوست ها

تطبیق متن کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با شاخص های خلاقیت گیلفورد 129

تطبیق تکالیف و فعالیت های کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با شاخص های خلاقیت گیلفورد 129

تطبیق محتوای کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با عناصر واگری خلاقیت گیلفورد(روانی ،اصالت،انعطاف پذیری) 129

(جدول شماره 1-4-4)نمونه حافظه شناختی 130

(جدول شماره 2-4-4) نمونه تفکر همگرا 130

(جدول شماره 3-4-4) نمونه تفکر واگرا 131

تطبیق تصاویر کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی با شاخص های خلاقیت گیلفورد 131

فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بر اساس شاخص های خلاقیت گیلفورد

دانلود بخشی از تحلیل محتوای کتاب درسی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد (نمونه موردی کتاب علوم دوم راهنمایی)


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان