انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:تعریفل کلی مساله

1-1-تعریف کلی مساله 4

1-2-نیاز به مطالعه درمورد مساله 4

1-3-اثرات مهم مطالعه برمساله ازنظربهبود آن 6

1-4-اهداف وفرضیات 8

1-5-دامنه اثرمساله درجامعه علمی واجتماع 9

1-6-محدودیت ها چارچوب پروژه 12

به دلیل عدم امکان کنترل کافی حرکت موتورسواران به هر سو وجهتی درجریان است

به دلیل عدم امکان کنترل کافی حرکت موتورسواران به هر سو وجهتی درجریان است

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-طبقه بندی ومقدمه 15

2-2-بررسی مقالات 15

2-2-1-جریان ترافیک همگن وناهمگن 21

2-2-2-معادلات پیوستگی 25

2-2-2-1-جریان ترافیک همگن 26

2-2-2-2-جریان ترافیکی ناهمگن 27

2-2-2-3-متدولوژی یاروش انجام کار 30

2-2-2-4-نتایج آزمایشگاهی 44

2-2-3-ضرایب معادل سواری جریان ترافیک ناهمگن بااستفاده از روش دانسیته اصلاح شده 41

2-2-3-1-متدولوژی و روش انجام کار 48

2-2-3-2-نتایج 63

2-2-4-ابزارکنترل جریان ترافیک 69

2-2-4-1-ویژگی های مختص سنسورهای نوری 71

2-2-5-استفاده از سنسورها برای اندازه گیری دانسیته 73

مسیرتردد خودروها کاملا مسدود است

مسیرتردد خودروها کاملا مسدود است

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 77

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکاررفته 77

3-3-اختصارات ونشانه های ریاضی 82

3-4-برنامه های کامپیوتری استفاده شده 82

3-5-ارائه مباحث ضروری 84

3-5-1-آزمون ناپارامتریک علامت 87

3-5-1-1-نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای وسایل نقلیه سواری 98

3-5-1-2- نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای گروه موتور 100

3-5-1-3- نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای گروه پیکاپ 101

3-5-1-4- نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای گروه Bus ومینی بوس 103

3-5-1-5- نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای گروه کامیون 104

3-5-1-6- نتایج آزمون t دونمونه وابسته برای کل ترافیک 106

نمایی از جریان ترافیکی همگن

نمایی از جریان ترافیکی همگن

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه 109

4-2-موضوعات مورد نظر 111

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق 119

4-3-1-اطلاعات نمونه مربوطبه فیلم شماره 1 از بزرگراه 6 خطه شیخ فضل ا… نوری  119

4-3-2- اطلاعات نمونه مربوطبه فیلم شماره 8 از بزرگراه 6 خطه مخصوص کرج 123

4-3-3- اطلاعات نمونه مربوطبه فیلم شماره 11 ازبزگراه 8 خطه نیایش 126

4-3-4- اطلاعات نمونه مربوطبه فیلم شماره 21 ازخیابان اصلی 4 خطه میرداماد 129

4-3-5- اطلاعات نمونه مربوطبه فیلم شماره 31 ازجاده دوخطه فشم با2متر شانه 132

4-4-مشکلات درجم آوری اطلاعات 144

نمونه ای از خطوط BUS دریکی از کشورهای توسعه یافته

نمونه ای از خطوط BUS دریکی از کشورهای توسعه یافته

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری     137

5-1-تحلیل اطلاعات 137

5-1-1-منحنی های درصد استفاده از عرض 137

5-1-2-استخراج پارامترهای ترافیکی 147

5-1-2-1-دانسیته های معادل هرگروه ازوسایل نقلیه برای 6 خطه مخصوص ونوری 151

5-1-2-2-دانسیته های معادل هرگروه ازوسایل نقلیه برای 8 خط نیایش 152

5-1-2-3-دانسیته های معادل هرگروه ازوسایل نقلیه برای 4 خطه میرداماد    154

5-1-2-4-دانسیته های معادل هرگروه از وسایل نقلیه برای 2 خطه فشم با 2 متر شانه 155

5-1-3-استخراج مقادیر PCU و fPCU برای گروه وسایل نقلیه مختلف درهرنوع از راه ها 157

5-1-4-بررسی صحت ضرایب بدست آمده با استفاده از یک معیار تاثیر (MOE) مناسب 158

5-1-5-ارائه پیشنهادی جهت تعدیل ناهمگنی جریان توسط تفکیک گروه ها 170

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک از سوالات یافرضیات تحقیق    180

5-3-نتیجه گیری درمورد شکل تحقیق 181

5-4-کاربردهای علمی وتئوری 181

پیشنهادات 182

5-5-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 182

پیوست 183

منابع وماخذ 305

فهرست منابع فارسی 306

فهرست منابع لاتین 307

چکیده انگلیسی(ABSTRACT)ا          308

فهرست جداول

1-1-نمونه تعداد وسایل نقلیه دریک راه دوخطه برحسب وسیله نقلیه درساعت 7

1-2-مقایسه دوحالت درنظرگرفته شده برای ضرایب معادل سواری 8

2-1-اثرترافیکی انواع وسایل نقلیه 15

2-1-مقادیر مشاهده شده تراکم ترافیکی(دانسیته) جریان ترافیک ناهمگن 37

2-2-مقادیر مشاهده شده تراکم ترافیکی(دانسیته) جریان ترافیک ناهمگن 37

2-3-مقادیرمحاسبه شده تراکم ترایکی(دانسیته) جریان ترافیک ناهمگن 38

2-4-عرض مورد استفاده گروه های مختلف وسایل نقلیه درراه مورد نظر 56

2-5-سرعت متوسط مکانی گروه وسایل نقلیه مختلف j دراه های مورد نظرiا 59

2-6-دانسیته گروه وسیله نقلیه مورد نظرj در راه مورد نظرiا 60

2-7-دانسیته تخمین زده شده سواری ها درسرعتی معادل سرعت گروه وسیله نقلیه موردنظرjا 60

2-8-دانسیته واحد عرض باتوجه به عرضی که 85 درصد وسایل نقلیه گروه استفاده میکنند 61

2-9-دانسیته واحد عرض خط استاندارد جریان ترافیک همگن سواریها 62

2-10-دانسیته واحد عرض تخمین زده شده سواری ها پس ازمعادل سازی دانسیتهی سواریها باتوجه به سرعتی معادل سرعت متوسط مکانی هر گروه وسیله نقلیه 62

2-11-مقادیر PCU برای گروه وسایل نقلیه مختلف j دراه مورد نظرkا    64

2-12-درصد سهم هرگروه وسیله نقلیه j درراه مورد نظرkا 64

2-13-ضریب تصحیح وسیه نقلیه سواری درراه موردنظرk نسبت به شرایط استاندارد جریان ترافیک همگن 65

3-1-زمانهای اندازه گیری شده درفواصل 5 دقیقه ای برای سواری ها  90

3-2-زمانهای اندازه گیری شده درفواصل 5 دقیقه ای برای موتورها 91

3-3-زمانهای اندازه گیری شده درفواصل 5 دقیقه ای برای پیکاپ ها  92

3-4-زمانهای اندازه گیری شده درفواصل 5 دقیقه ای به ترتیب برای Bus ها وکامیونها 93

3-5-نرخ معادل ساعتی وسایل نقلیه مختلف برای فواصل 5 دقیقه ای 94

3-6-درصد سهم وسایل نقلیه مختلف ازنرخ جریان عبوری برای فواصل 5 دقیقه    94

3-7-سرعت متوسط مکانی اندازه گیری شده هرگروه ازوسایل نقلیه درفواصل 5دقیقه ای  95

3-8-دانسیته محاسبه شده بااستفاده از معادله Wardropا 96

3-9-نتایج اخذ شده از فریم های 30 ثانیه ای اخذ شده ازفیلم مورد مطالعه 977

3-10-دانسیته های مشاهده شده برای گروه وسایل نقلیه مختلف درفواصل 5 دقیقه ای 98

3-11-گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      98

3-12- گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      100

3-13- گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      101

3-14- گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      103

3-15- گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      104

3-16- گزارش مربوط به دانسیته برای دوحالت محاسبه شده ازروی معادله Wardrop ومشاهده شده ازروی فریم های اخذ شده      106

4-1-گزارش زمانهای اخذ شده ( جهت استخراج SMS) ازوسایل نقلیه گروه های مختلف درفیلم1         120

4-2-گزارش شمارش وسایل نقلیه(جهت استخراج دانسیته) مربوط به هرفریم اخذ شده ازفیلم1       121

4-3- گزارش زمانهای اخذ شده ( جهت استخراج SMS) ازوسایل نقلیه گروه های مختلف درفیلم8    123

4-4- گزارش شمارش وسایل نقلیه(جهت استخراج دانسیته) مربوط به هرفریم اخذ شده ازفیلم8       124

4-5- گزارش زمانهای اخذ شده ( جهت استخراج SMS) ازوسایل نقلیه گروه های مختلف درفیلم11              126

4-6- گزارش شمارش وسایل نقلیه(جهت استخراج دانسیته) مربوط به هرفریم اخذ شده ازفیلم11        127

4-7- گزارش زمانهای اخذ شده ( جهت استخراج SMS) ازوسایل نقلیه گروه های مختلف درفیلم21           129

4-8- گزارش شمارش وسایل نقلیه(جهت استخراج دانسیته) مربوط به هرفریم اخذ شده ازفیلم21        130

4-9- گزارش زمانهای اخذ شده ( جهت استخراج SMS) ازوسایل نقلیه گروه های مختلف  درفیلم31              132

4-10- گزارش شمارش وسایل نقلیه(جهت استخراج دانسیته) مربوط به هرفریم اخذ شده ازفیلم31       133

5-1-مقدار عرض معادل 85 درصد استفاده گروه وسایل نقلیه مختلف هریک ازراه ها 147

5-2-نتایج محاسبه SMS گروه وسایل نقلیه مختلف هرفیلم در 6 خطه مخصوص ونوری 148

5-3-نتایج محاسبه دانسیته گروه وسایل نقلیه مختلف هرفیلم در 6 خطه مخصوص ونوری 148

5-4-نتایج محاسبه SMS گروه وسایل نقلیه مختلف هر فیلم در8 خطه نیایش         148

5-5-نتایج محاسبه دانسیته گروه وسایل نقلیه مختلف هرفیلم در8 خطه نیایش       149

5-6- نتایج محاسبه SMS گروه وسایل نقلیه مختلف هر فیلم در4 خطه نیایش         149

5-7- نتایج محاسبه دانسیته گروه وسایل نقلیه مختلف هرفیلم در4 خطه نیایش       149

5-8- نتایج محاسبه SMS گروه وسایل نقلیه مختلف هر فیلم در2 خطه نیایش      150

5-9- نتایج محاسبه دانسیته گروه وسایل نقلیه مختلف هرفیلم در 2 خطه فشم با 2 متر شانه خاکی 150

5-10-گزارشات آزمون همبستگی رگرسیون غیرخطی 6 خطه مخصوص ونوری 151

5-11-نتایج دانسیته های معادل اخذ شده 152

5-12-گزارشات آزمون همبستگی رگرسیون غیرخطی 8 خطه نیایش 153

5-13-نتایج دانسیته های معادل اخذ شده 154

5-14-گزارشات آزمون همبستگی رگرسیون غیرخطی 4 خطه میرداماد 154

5-15-نتایج دانسیته های معادل اخذ شده باتوجه به جدول 5-6 وشکل 5-23     155

5-16-گزارشات آزمون همبستگی رگرسیون غیرخطی 2 خطه فشم با 2 متر شانه 156

5-17-نتایج دانسیته های معادل اخر شده باتوجه به جدول 5-8 وشکل 5-24 157

5-18-مقادیر PCU گروه وسایل نقلیه مختلف درهرنوع راه مذکور 157

5-9-مقادیر fPCU دراره موردن ظر باتوجه به مقادیر wا    157

5-20-اطلاعات حجمی که درهردوحالت باید مورد استفاده قرار گیرد 153

5-21-مقادیر PCU گروه وسیال نقلیه مختلف درهرنوع راه مذکور 180

5-22-مقادیر fPCU در راه مورد نظر باتوجه به مقادیرwا 180

فهرست اشکال

1-1-اثرتخمین نادرست حجم تقاضا در برآورد زمان ازهم پاشی صف ونیز میزان تاخیر کل 5

1-2-توزیع ساعتی سفرهای روزانه ساکنین شهر تهران برحسب وسیله سفر 10

1-3-سهم هر وسیله ازسفرهای انجام شده باهرهدف 11

2-1-تخمین PCU بااستفاده از روش دانسیته برای جریان ترافیک همگن 23

2-2-تخمین PCU بااستفاده از جریان ترافیک ناهمگن 24

2-3-توزیع درصد عرض مورد استفاده روسازی برای وسایل نقلیه موتور دار دوچرخ درراه 4 خطه مجزا 56

2-4-ساختار سیستم مدیریت ترافیک بااستفاده از سنسورهای نوری 70

2-5-ارتباط بین سنسورها وکامپیوترهای محلی ومرکز مدیریت ترافیک ناحیه 71

2-6-الگوریتم اندازه گیری دانسیته از روی سنسورهای نوری 74

2-7-الگوریتم شناسایی اشیاء متحرک 74

2-8-مرحله شناسایی کلاس وسیله نقلیه بااستفاده از الگوی شبکه عصبی 75

3-1-نمایی از بخش مورد استفاده نرم افزار HCS دراین مجموعه 84

3-2-نمای آزمون مورد نظر 88

3-3-چگونگی ارتباط بین دانسیته های مشاهده شده ومحاسبه شده رابرای سواری ها نشان میدهد 99

3-4-ارتباط بین دانسیته های مشاهده شده ومحاسبه شده رابرای گروه موتور نشان میدهد 99

3-5-ارتباط بین دانسیته های مشاهده شده ومحاسبه شده رابرای گروه پیکاپ نشان میدهد 102

3-6-ارتباط بین دانسیته های مشاهده شده ومحاسبه شده رابرای گروه Hv نشان میدهد 104

3-7-ارتباطبین دانسیته های مشاهده شده ومحاسبه شده رابرای گروه کامیون نشان میدهد 105

3-8-ارتباط بین دانسیته های مشاهده شده ومحابسه شده رابرای گروه کامییون نشان میدهد 107

4-1-این نقشه ازسایت رسمی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرتهران برداشت شده است 112

4-2-محل برداشت میدانی جاده دوخطه به رنگ قرمز درشکل بالا مشخص شده است 113

5-1-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای سواری ها دربزرگراه 8 خطه نیایش  137

5-2-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Pick up در بزرگراه 8خطه نیایش 138

5-3-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای موتورها در بزرگراه 8 خطه نیایش 138

5-4-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای کامیون ها دربرزگراه 8 خطه نیایش 139

5-5-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Bus ها ومینی بوس ها در بزگراه 8 خطه نیایش 139

5-6-منحنی درصد تمعی استفاده از عرض برای سواری ها ودربزرگراه 6 خطه مخصوص ونوری 140

5-7-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای موتورها ودربزرگراه 6 خطه مخصوص ونوری 140

5-8-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Pick up ها دربزرگراه 6 خطه مخصوص ونوری 141

5-9-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای کامیون ها دربزگراه 6 خطه مخصوص ونوری 141

5-10-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Bus ها ومینی بوس ها در 6خطه های مذکور 142

5-11-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای سواری ها در 4 خطه میرداماد 142

5-12-منحنی درصد تجمعی استفاده ازعرض برای موتورها در 4 خطه میرداماد  143

5-13-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Pick up ها در 4خطه میرداماد 143

5-14-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای کامیون ها در 4 خطه میرداماد 144

5-15-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Bus ها ومینی بوس ها در 4 خطه میرداماد 144

5-16-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای سواری ها در 2 خطه فشم با 2متر شانه 145

5-17-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای موتورها در 2خطه فشم با 2متر شانه 145

5-18-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای Pick up ها در2خطه فشم با 2متر شانه 146

5-19-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض Bus ها ومینی بوس ها در2خطه فشم با 2متر شانه 146

5-20-منحنی درصد تجمعی استفاده از عرض برای کامیون ها در 2خطه فشم با 2 متر شانه 147

5-21-منحنی رابطه SMS ودانسیته برای سواری ها در 6 خطه مخصوص ونوری برای فیلم های اخذ شده جهت انترپوله دانسیته معادل         152

5-22- منحنی رابطه SMS ودانسیته برای سواری ها در 8 خطه نیایش برای فیلم های اخذ شده جهت انترپوله دانسیته معادل         153

5-23- منحنی رابطه SMS ودانسیته برای سواری ها در 4 خطه میرداماد  برای فیلم های اخذ شده جهت انترپوله دانسیته معادل         155

5-24- منحنی رابطه SMS ودانسیته برای سواری ها در 2 خطه فشم با 2 متر شانه خاکی برای فیلم های اخذ شده جهت انترپوله دانسیته معادل 156

5-25-اطلاعات کلی    159

5-26-اطلاعات مربو طبه سرعت جریان آزاد FFSا   160

5-27-عکس اخذ شده ازجاده مخصوص کرج در 3 مایل پایین دست یاسمت چپ نقطه برداشت 162

5-28-عکس اخذ شده ازجاده مخصوص کرج در 3مایل بالادست یاسمت راست نقطه برداشت 162

5-29- Erorr نرم افزار بهنگام وارد نمودن ER خارج ازمحدوده مجاز با توجه به HCMا        165

5-30-داده ای ورودی حجم درحالت ضرایب فعلی 166

5-31-نتایج درنظرگرفتن ضرایب فعلی 167

5-32-مقایسه فیزیکی دوسط سرویسش E و F به استناد HCMا 167

5-33-داده هیا ورودی حجم درحالت ضرایب بدست آمده ازاین مجموعه 169

5-34-نتایج درنظرگرفتن ضرایب بدست آمده ازاین مجموعه 169

5-35-روش کنترل تقاطع Bus –Gate جهت کاهش اثر منفی Bus ها برسواری ها 17

5-36-ترکیب ترافیکی سواری وموتور وPickupا 173

5-37–ترکیب ترافیکی کامیون و Bus مینی بوس وPickupا 174

5-38–ترکیب ترافیکی سواری وموتور و Pickupا 175

5-39–ترکیب ترافیکی کامیون و Bus مینی بوس وPickupا   176

5-40–ترکیب ترافیکی سواری وموتور و Pickupا  177

5-41–ترکیب ترافیکی کامیون و Bus مینی بوس وPickupا 178

5-42–ترکیب ترافیکی سواری وموتور و Pickupا 179

5-43–ترکیب ترافیکی کامیون وBus مینی بوس وPickupا 179

فهرست عکسها

2-1-به دلیل عدم امکان کنترل کافی حرکت موتورسواران به هرسو وجهتی درجریان است 16

2-2-مسیرتردد خودروها کاملا مسدود است 17

2-3-نمونه ای از خطوط BUS دریکی ازکشورهای توسعه یافته 17

2-4-نمایی ازجریان ترافیکی همگن 21

2-5-نمایی از جریان ترافیکی ناهمگن 22

2 -6-ارتباط فضایی بین دوسنسور نوری بااستفاده از ویژگی هندسی تصاویر  71

2-7-تلفیق سنسورهای حرارتی مادون قرمز TIR وسنسورهای نوری برای شناسایی وسایل نقلیه درشرایط بدجوی 72

2-8-استخراج وردیابی وسایل نقلیه بااستفاده از سنسورهای نوری 73

2-9-نحوه طبقه بندی کامیون ها به وسیله سنسورهای نوری 73

3-1-نحوه محاسبه مقدار عرض مورد استفاده هروسیله نقلیه 81

4-1-مشخصات ابعادی مقطع مورد مطالعه بزرگراه نیایش رانشان میدهد  114

4-2-مشخصات ابعادئی مقطع مورد مطالعه بزگراه شیخ فضل ا… نوری را نشان میدهد 115

4-3-مشخصات ابعادی مقطع مورد مطالعه بزگراه مخصوص کرج را نشان میدهد 116

4-4-مشخصات ابعادی مقطع مورد مطالعه خیابان اصلی 4 خطه میرداماد رانشان میدهد 117

4-5-مشخصات ابعادی مقطع مورد مطالعه جاده دوخطه فشم با 2متر شانه خاکی رانشان میدهد   118


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105360″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105362″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید