مقدمه :

از زمان قبل از تاریخ تا کنون ، الودگی هوا از ذرات بیولوژیکی و شیمیایی یک تهدید جدی برای سلامتی بشر است . با پیشرفت تمدن و بر پاییی جنگ و کشمکش میان ملت ها ، خطذ فقدان سلامتی و حتی زندگی بر حسب افزایش الودگی هوا به طور جدی به ان اضافه شد بنابراین توسعه مداوم مواد اولیه جدید مصرفی برای حفاظت از دستگاه تنفسی بشر در مقابل عوامل پر خطر مشاهده می شود که مواد اصلی الیاف نقش مهمی در این موضوع ایفا می کند . قرن ها معدن چین لباس های خاص برای حفاظت از بینی و دهان خود در مقابل گرد و غبار استفاده کرده اند اقای بر ناراینو امازینی ، که در قرن 17 می زیست در اثر خود دموریش ارتی فیکوم نیاز حفاظت از دستگاه تنفسی کارگران را در مقابل گرد و غبار در چند فهرست به صورت ماهرانه عنوان کرده است . اقای برس فراد من در سال 1814 در اولین اثر که حفاظت از دستگاه تنفسی را ثابت و تایید می کرد بهبود داد ، که ان از یک لوله که با الیاف کتانی پر شده بود و به وسیله یک لوله به دهان فرد استفاده کننده متصل می شد تشکیل شده بود .اولین ماسک صاف کننده تنفس در اغاز قرن 19، هدف حفاظت مصرف کننده علیه بیماری ها ی مسری از دستگاه تنفس طراحی شد . مدیکال تکیتایل یا منسوجات پزشکی امروزه جایگاه خاصی در صنعت نسا جی به خود اختصاص داده اند و شاید یکی از عجیب ترین و جالب ترین بخش ها صنعت نساجی ، تولید منسوجاتی است که در پزشکی و جراحی از انها استفاده می شود . با توجه به اینکه سال ها ی زیادی است که این محصولات در پزشکی و جراحی مورد استفاده قرار می گیردند ، اما روز به روز موارد استفاده جدیدی برای انها پیدا می شود .بیماری های ویروسی و باکتریایی از طریق هوا و خون در یک فضای باز منتشر می شنود ، پس به این ترتیب ماسک ها ی صورت در جراحی یک جز عمل جراحی است ، از ماسک ها انتظار می رود که بیماران و پرسنل را به خوبی حفاظت کنند . در ابتدا هدف اولیه ماسک صورت حفاظت بیماران از الوده شدن به باکتری یا ویروس یا انتقال از کارکنان پزشکی بود. فعالیت های معمولی مثل خمیازه کشیدن ، سرفه کردن ، فریاد زدن، گریستن ، تنفس و صحبت کردن ممکن است باکتری مربوط به حلق و بینی ، دهان و پوستی که باعث عفونت های پس از عمل می شود را منتقل می کند .هدف دوم ماسک که در دهه گذشته عنوان شد ، حفاظت کارکنان پزشکی از مواجهه با پاتولوژی خونی است اقایان اسکینروسوتات مطالغاتی گزارش کردند که نشان میداد چگونه صورت جراحان با خون و مایعات بدن طی مراحل اتاق عمل الوده می شود . در دهه اخیر، تعداد ی از دولت مردان نقش ماسک صورت جراحی در اینا عمل و نقش ان در کاهش عفونت های پس ز عمل به عنوان کردند .

فهرست مطالب :

مقدمه                                                                                                              2

فصل اول :کاربرد کالای نساجی پیشرفته در پزشکی

1-1کاربرد کالای نساجی پیشرفته در پزشکی                                                      7

1-2الیاف مصرفی در مدیکال تکستایل ها                                                          8

1-3کاربرد مدیکال تکستایل ها                                                                       8

1-3-1محصولات غیر قابل پیوند                                                                     8

1-3-1-1محافظ های زخم                                                                            10

1-3-1-2باندها                                                                                            10

1-3-2اعضای مصنوعی بدن                                                                           11

1-3-3مواد یا محصولات قابل پیوند                                                                 13

1-3-3-1نخهای بخیه                                                                                    14

1-3-3-2بافت های ظریف پیوندی                                                                 14

1-3-3-3زرد پی های مصنوعی                                                                       14

1-3-3-4رباط های مصنوعی                                                                          14

1-3-3-5غضروف های مصنوعی                                                                      14

1-3-3-6پیوند های ارتوپدیک                                                                         15

1-3-3-3-7پیوند های مربوط به رگ و قلب                                                      15

1-3-4محصولاتی بهداشتی و پیشگیری                                                              15

1-3-4-1رو پوش های جراحی                                                                        16

1-3-4-2کلاهای جراحی                                                                               16

1-3-4-3پتو های پنبه ای                                                                                 17

1-3-4-4زانو بند ها و مچ بند ها                                                                      17

1-3-4-5ماسک ها ی جراحی                                                                        17

1-3-5منسوجات طبی و معادل های پوستی                                                        25

کاربرد کلای نساجی برای حفاظت از محیط زیست1

فصل دوم : کاربرد کالای نساجی پیشرفته برای محافظت در برابر تابش ماورا بنفش

2-1منسوجات جهت محافظت در مقابل تابش مضر ماورا بنفش                              30

2-2اثر بیو لو ژیکی تابش uv بر پوست                                                           30

2-3مکانیزم پیچیده                                                                                          31

2-4تابش uv و اثر ان بر منسوجات                                                                   32

2-4-1نفوذ پذیری uv در منسوجات                                                                32

2-4-2روش ها یاندازه گیری                                                                           33

2-4-3استاندارد uv-801 ا                                                                            33

2-4-4فاکتور محافظت در مقابل نور خورشید و اشعه ماورا بنفش                               34

2-5نخ های محافظ                                                                                              34

2-5-1خواص الیاف                                                                                            34

2-5-2الیاف مصنوعی محاظ در مقابل uv ا                                                          35

2-5-2-1لیف سانپک                                                                                       35

2-5-2-2-لیف الاکول                                                                                      36

2-5-2-3نخ لکچر                                                                                            36

2-5-2-4لیف سو فیستایووی                                                                              37

2-5-3پارچه های محافظ تراکم پارچه                                                                 37

2-5-4اثر محاظتی منسوجات                                                                              38

2-5-5محافظت در برابر uv با منسوجات بی بافت                                               39

2-5-6روش های تکمیل جهت محافظت در برابر اشعه uv ا                                 40

2-5-6-1مواد شیمیایی محافظ در برابر uv ا                                                     40

2-5-6-1-1مواد شیمیایی غیر الی                                                                      40

2-5-6-1-2مواد شیمیایی الی                                                                            40

2-5-6-1-3روش های ویژه تکمیل                                                                   40

2-5-6-2رنگ و عمق رنگ                                                                              41

2-5-6-3اثر رطوبت روی محافظت در بابر uv ا                                                41

2-5-6-4اثر تابش uv به منسوجات                                                                41

2-5-7محافظت در مقابل نور خورشید توسط شستشوی خانگی                            42

2-5-8اینده این تکنولوژی                                                                              43

کاربرد کلای نساجی برای حفاظت از محیط زیست2

فصل سوم : کاربرد فیلتر ها برای محافظت از محیط زیست

3-1کاربرد فیلتر ها برای حفاظت از محیط زیست                                                45

3-2مرور روش های تولید مواد اولیه الیاف فیلتر شده                                            46

3-2-1روش ورزش ذوب                                                                                46

3-2-2روش فلش –میان چوبی                                                                        46

3-2-3کاهش شارژ های الکتریکی دیگر مکانیسم مورد استفاده در تکنولوژی مواد اولیه فیلتر شده    47

3-2-4تولید فیلتر های خاکی بایک لایه نازک از نانو الیاف                                 49

3-2-5روش نوین برای تولید فیلتر ها                                                                  49

3-3تاثیر وزن متر مربع فیلتر بر روی برخی از خصوصیات ان                                  50

کاربرد کلای نساجی برای حفاظت از محیط زیست3

فصل چهارم : فیلتراسیون ژئوتکستایل

4-1فیلتراسیون ژئوتکستایل                                                                                  54

4-2میزان نفوذ پذیری ژئوتکستایل ها                                                                    54

4-3تلفیق منسوج و حاک به منظور تثبیت سطح خاک در شرایط هیدرولیکی            56

نتیجه گیری                                                                                                    57

منابع

منابع فارسی                                                                                                    58

منابع لاتین                                                                                                      59

فهرست جدول ها :

1-1محصولات غیر قابل پیوند                                                                          9

1-2اعضای مصنوعی بدن                                                                                 12

1-3محصولات قابل پیوند                                                                                14

1-4محصولات بهداشتی و پیشگیری                                                                 16

1-5توصیف ماسک صورت                                                                             21

1-6متد های ازمون و مراحل کاربرد برای تعیین خصوصیات ماسک صورت           22

1-7نتیجه و خصوصیات پارچه برای شش ماسک صورت                                   23

1-8درصد اثر فیلتر باکتری برای هر ماسک                                                        23

2-1اثر اشعه های uv بر پوست انسان                                                               31

2-2فاکتور محافظت در برابر اشعه uv و درصد عبور uv ا                                 34

3-1وزن متر مربع فیلتر                                                                                     50

فهرست نمودار :

2-1نفوذ پذیری پارچه های پنبه ای ف پلی امیدی و پلی استری در مقابل اشعه uv ا   33

2-2نفوذ پذیری پارچه پنبه ای سفید گری شده و رنگرزی شده در مقابل اشعه uv ا     35

2-3نفوذ پذیری پارچه پنبه ای در مقابل اشعه uv با تکمیل rayosan و بدون این تکمیل    39

فهرست شکل ها :

1-1نمایی از لباس هوشمند                                                                                27

2-1سطح مقطع لیف لکچر                                                                                36

3-1الکترواسپینینگ                                                                                          47

3-2نمایی از الکترو اسپینینگ پیشرفته توسط جیرساک                                          48

4-1کاربرد های مختلف زهکشی و فیلتراسیون ژئوتکستابل                                   54

4-2فیلتراسیون ژئوتکستایل                                                                               55

4-3ارتباط o90.d90                                                                                  57

الیاف مصرفی در مدیکال تکستایل ها :

الیافی که در تولید مدیکال تکستایل ها مورد استفاده قرار می گیرند به دودسته تقسیم می شوند .

1)الیاف طبیعی و مصنوعی

2)الیاف قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه

کابرد های مدیکال تکستایل ها

ما در این قسمت به طور کامل کابرد های مختلف مدیکال تکستایل ها را بررسی خواهیم کرد .از منسوجات در پزشکی و جراحی استفاده زیادی میشود . نخ هاب بخیه ، پارجه هایی با ساختمان های پیچیده که در استخوان ها به کار می روند ، انزیم های ساده ومعمولی ، پارچه های مدرن غیر قابل نفوذ که در اتاق عمل استفاده می شوند ، همه و همه نشان دهنده کاربرد های زیاد این منسوجات است در اینجا راجع به هریک از این کاربرد ها توضیحاتی خواهیم داد.مدیکال تکستایل موارد استفاده ویژه ای دارند ، که می توان انها را به شرح زیر طبقه بندی کرد :

1)مواد غیر قابل پیوند :پوش های زخم

2)مواد قابل پیوند : نخ های بخیه ، رگ های مصنوعی ، فصلخای مصنوعی و..

3)اعضای بدن : کلیه مصنوعی ، کبد مصنوعی ، ریه مصنوعی …

4)محصولات بهداشتی و پیشگیری ک لباس های جراحی ، کلاه ماسک و…

محافظت های زخم

انواع مختلفی از محافظت ای زخم برای کاربد های گوناگون در پزشکی و جراحی وجود دارد که وظیفه انها محافظت از زخم در برابر عفونت و جذب خون و ترشحات ان ، کمک به بهبود زخم و در برخی مواد نگهداشتن دارد یا ماده ای است که بر روی زخم می گذارند . محافظت های معمولی از سه لایه تشکیل شده اند که عبارتند از : لایه رویی –لایه میانی –لایه متصل به زخم (مرهم )لایه رویی به شکل صفحه است که روی ان با چسب اکریلیک پوشیده شده و وظیفه نگهداشتن لایه میانی و لایه متصل به زخم رابر روی خود به عهده دارد تانیاز های به بانداژ کردن نباشد . وظیفه لایه میانی ، جذب خون با ترشحات زخم است . لایه متصل به زخم در بهبود زخم نقشی موثری را ایفا می کند .


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

قیمت45000تومان