فهرست مطالب

چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

فصل اول: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 2

1-1- تعریف پرز دهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . … . . . . . . . . .2
1-2- شکل گیری پرز . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . .. . . . . . . . . . 3
1-3- مکانیزم تشکیل پرز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . 5
1-4- بررسی فرکانسی منسوجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1-5- هدف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . 13

فصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. . . . . . . . . . . . . . .. . 14

2-1- روش دستی بررسی پرزدهی پارچه و درجه بندی آن . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . . . 14
2-2- استفاده از روش پردازش تصویر برای بررسی میزان پرزدهی پارچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . ..16
2-2-1- تصاویر گسسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2-2-2- پردازش تصویر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. .. . 18
2-2-3- تهیه تصویر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2-2-3-1- نور پردازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . 19
2-2-3-2- روشهای تصویر برداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . 20
2-2-4- مفاهیم اولیه پردازش تصویر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2-2-4-1- پیکسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2-2-4-2- پنجره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . 21
2-2-4-3- مکان پیکسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 21
2-2-4-4- سطح خاکستری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22
2-2-4-5- هیستو گرام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . 23
2-2-4-6- سیستم های رنگی RGB . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . .ا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2-2-5- تجزیه و تحلیل تصویر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . …. .. . .. 26
2-2-6- حد آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . .. 26
2-2-6-1- عملگر حد آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . 27
2-2-6-2- عملگر حد آستانه معکوس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . 27
2-2-6-3- روش آماری سطوح خاکستری . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . 28
2-2-7- بررسی پرز دهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . 29
2-2-7-1- پرزدار یا کرکی شدن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . 29
2-2-7-2- گلوله الیاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . 29
2-2-7-3- پرزدهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . 29
2-2-7-4- ماشین جعبه های چرخان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 29
2-2-7-5- ماشین مارتیندل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ….. . . . . 30

فصل سوم: تجربیات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3-1- پارچه مورد آزمایش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . …. …. . . . 33
3-2- انجام آزمون سایش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . 33
3-3- تهیه تصویراز نمونه های مورد آزمایش . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . 35
3-4- بررسی تصاویر گرفته شده با استفاده از روش پردازش تصویر . . . . . . .. . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3-5- برنامه کامپیوتری نوشته شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 36
3-6- نتایج بررسی تصاویر با استفاده از روش پردازش تصویر . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . .. . . . . .37
3-7- بررسی آزمونه های پرزدهی شده با استفاده از روش چشمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .. . . . . . . 37

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

پیوست ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
فهرست منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

فهرست منابع غیر فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
چکیده انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

فهرست جدولها

1-1. جدول: خصوصیات الیاف که بر روی مراحل پرزدهی تأثیر گذارند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2-1. جدول: سطوح خاکستری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2-2. جدول: طبقه بندی آزمون پرزدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . 31
1-3. جدول: تعداد دورهای سایش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2-3. جدول: نتایج بررسی تصاویر نمونه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3-3. جدول: نتایج بررسی تصاویر تابلوها استاندارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
فهرست شکلها
1-1. شکل : حداکثر پرزدهی الیاف مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2-1. شکل : پرزدهی الیاف مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-2. شکل : تابلوهای استاندارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2-2. شکل : تبدیل تصویرورودی به تصویر دیجیتال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3-2. شکل : تفاوت تصویر گسسته و پیوسته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4-2. شکل : شماتیک اسکنر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5-2. شکل : نمایش پکسلهای تصویر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6-2. شکل : هیستوگرام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7-2. شکل : عملگر حد آستانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1-3. شکل : تصویر نمونه پارچه و حد آستانه آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2-3. شکل : تصویر حد استانه تابلوهای استاندارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

 

فصل 1
مقدمه

پرز دهی 1 پارچه مساله ای بسیار جدی در صنعت پوشاک به شمار می رود. پرز در سـطح پارچـه ظـاهری زشـت را بوجـود می آورد و باعث از رده خارج شدن و غیرقابل استفاده شـدن لبـاس مـی گـردد. پرزدهـی پارچـه مـشکلات زیـادی در صـنعتپوشاک ایجاد می کند. پیشرفت و گسترش پرز بر روی سطح یک پارچه علاوه بر نتایج نامطلوبی که از لحاظ ظاهر نامناسـب وناخوشایند در آن ایجاد می نماید، موجب ایجاد خراشها و ساییدگیهایی بر روی سطح پوشاک می شود که موجبات فرسودگی زودرس آن را فراهم می کند. بعلت اهمیت این موضوع، مکانیزم تشکیل پرز و عوامل تاثیرگـذار بـر آن پـس از نیمـه اول دهـه1950 مورد توجه برخی از محققین قرار گرفته است.

1-1- ت عریف پرزدهی
درگیری های الیــاف آزادی که بر روی سطح پارچه ظاهر می گردد پرز نامیده می شود. پــرزدهی یـک عیـب سـطحی پارچـهمی باشد که گ لوله هایی 2 از الیاف بهم پیچیده بر روی سطح پوشاک می چسبند و ظاهر نـامطلوبی را بـه آن مـی دهنـد. سـازمان بین المللی آموزش نگهداری پارچه و ارتباط با مصرف کننده3 پــرزدهی را بعنـوان »تـشکیل بـه هـم پیچیـدگیهای کـوچکی ازالیاف یا گلوله هایی بر روی سطح پارچه« تعریف می نمایند. این پرزها بدین علت به سطح پارچه می چسبند که الیاف هنوز همبوسیله نخهای درون پارچه محکم نگه داشته شده اند این پدیده تغییرات ی را در ظاهر پارچه ایجاد می نماید. (در واقع طول الیاف نیز بایستی به اندازه کافی بلند باشند که علاوه بر بیرون زدن از سطح نخ به مقدار کـافی از طولـشان نیـز در داخـل سـاختمان نـخ
مانند پلی استر بخاطر خصوصیات الکترواستاتیکی آنها تمایل بیشتری به جذبمواد خارجی داشته و به عنوان هسته ای مرکزی موجب ایجاد کثیفی در پارچه می گردد.
برخی پــرزدهی را بعنوان یک فرایند فیزیکی ظاهر شده بر روی سـطح پوشـاک تعریـف مـی نمایـد، کـه تـشکیل گلولـه هـایکوچک ساخته شده از الیاف گاهی اوقات بعنوان آلوده کننده موجب کثیف شدن پوشاک نیز می گردند. این توده هـای لیـفکه پرز نامیده می شوند و بر روی پارچه بوجود می آیند، بوسیله چندین لیف نگه داشته شده انـد و ظـاهر بـدی را بـه پوشـاک می دهند . برخی پــرزدهی را بعنوان مجموعه هایی از الیاف بهم پیچیده و درگیر بر روی سطح پارچه که در طی عملیات مـالشیا سایش شکل می گیرند، تعریف می نمایند.
برخی پــرزدهی را بعنوان یک پدیده نامطلوب که بر روی زیردست و ظاهر لباس تاثیر می گذارد تعریف می نمایند کـه گلولـهیک توده از الیاف بهم پیچیده می باشد که بوسیله چندین لیف محکم و نگه دارنده بر روی سطح پارچه نگه داشته می شود.
پــرزدهی الیاف بر روی سطح پارچه و پیشرفت آن علاوه بر نتایج نامطلوبی که از لحاظ ظاهر نامنـــاسب و ناخوشایند ایجاد مـینماید شروع به ایجاد خراشها و سائیدگی هایی بر روی سطح پوشاک می نمایـد کـه موجـب فرسـودگی زودرس آن را فـراهم می نماید.
به همین دلیل مکانیزم تشکیل گلوله و عوامل تاثیرگذار بر آن پس از نیمه اول دهه 1950 مورد توجه برخی محققین قرار گرفت.
درگیریهای ناشی از الیاف آزادی که بر روی سطح پارچه ظاهر می گردند پرز نامیده می شوند.

1-2- شکل گیری پرز1
پرزدهی بطورکلی بعنوان یک فرایند خود محدودکننده در نظر گرفته می شود که در چهار مرحله اصلی رخ می دهد و عبارتنداز:کرکی شدن (تشکیل کرک) بر روی سطح پارچه، درگیر شدن کرک ها و ایجاد پـرز ، رشـد آن و سـپس از بـین رفـتن پـرز ایجادشده .

در اکثر نتایج آزمایش که بصورت نمودار در شکل 1- 1نشان داده شده اند، بطور مثـال هماننـد نمـودار 2 آنهـا بـه یـک مقـدارحداکثرمی رسند و سپس بطور تصاعدی چگالی پرز کاهش می یابد. بطوریکه مرحله از بین رفـتن پـرز بـالاتر از مرحلـه شـکلگیری آن قرار می گیرد (یعنی اثر پرز بطورکلی از بین نمی رود). در مورد الیاف قوی مانند لیف نایلون و پلی استر از بین رفـتنپرز دارای تاخیر می باشد و امکان دارد حتی بعد از مدت زمان عادی دوام کالا رخ دهد و تراکم گلوله در یک مقدار حـداکثرباقی بماند[20]. (مانند نمودار 6 در شکل 2-1)

پروسه تشکیل پرز که شامل حضور الیاف آزاد بر روی سطح پارچه با الیافی که محکم به بدنه نخ و پارچه نگه داشـتهشده اند، شروع می شود و متعاقباً منجر به درگیری می گردد. در واقع خصوصیات فیزیکی الیاف، از قبیل استحکام، ازدیاد طولتا حد پارگی و غیره، تاثیر قابل ملاحظه ای را بر روی این پدیده دارند. بطوریکـه ایـن امـر در اصـل بـدلیل تفـاوت در خـواصفیزیکی – مکانیکی الیاف تشکیل دهنده نخ و پارچه اتفاق می افتد[20].
پرز ها در اثر ایجاد الیاف آزاد بر روی سطح پوشاک و بدلیل مهاجت تـصاعدی الیـاف سـطحی نـخ ریـسیده شـده بـه بیـرون ودرگیری، بهم پیچیدن و غلتیدن سرهای الیاف بیرون زده از سطح نخ شـکل مـی گیرنـد. مـواد آلـوده کننـده نیـز مـی تواننـد بـهسهولت در حین شکل گیری به گلوله ها بچسبند، گلوله های تشکیل شده بطور تصاعدی رشد نموده و به یک اندازه مشخص و محدودی می رسند این گلوله ها می توانند در اثر سایش از بین برود و ناپدید گردند و یا بر روی سطح پارچـه بـاقی بمانـد و درزمانیکــه نیروهای خارجی اعمال شده جهت خم کردن یا گلوله نمودن از کل استحکام پـارگی الیـاف کـه محکـم نگـه داشـتهشده اند تجاوز نماید، آن گلوله از سطح پارچه جدا می شود.

فصل 2
2-1-روش دستی بررسی پرز دهی پارچه و درجه بندی آن

در این روش از مجموعه تابلوهای مبنا (مطابق آنچه در شکل 2-1 نـشان داده شـده اسـت) بعنـوان مقیـاس درجـه بنـدی میـزانپرزدهی استفاده می شود.بدین صورت که تصاویری از پارچه سالم و پارچه ای که بر اثر مقادیر مختلف سایش دچـار پرزدهـیبا شدت متفاوت شده است تهیه می گــــردد. سپس این تصاویر با پارچه مورد بررسی مقایسه می گردد. این مقایـسه بـا اسـتفادهاز حس بینایی فرد مقایسه کننده انجام می شود. در این روش باید تشخیص داده شود که پارچه مورد بررسی مشابه کدام یک ازتصاویر استاندارد است و یا به کدامیک بیشترین شباهت را دارد.
سیستم بینایی انسان بعنوان جزئی از یک مجموعه بوده و دارای تأثیرات متقابل بر روی سایر حواس مـی باشـد. میـزان وابـستگیبینایی به سایر حس گرهای بدن مختلف بوده و بستگی به هوشمندی فرد و همچنین علائم دریافت شـده از سـایر اعـصاب بـدندارد.
علاوه بر این، حلقه های باز خور پیچیده ، پاسخهای تطبیقی، و پردازش علائـم در سـطوح مختلـف در بخـشهای مختلـف بـدنوجود دارند. بعنوان مثال مردمک چشم انسان در مقابل ورود پرتوهایی با مشخصات ویژه حساس می باشد.
خستگی در افراد ، بیماری ، میزان آموزش و دانش آنها در میزان کارآیی بینایی انسان تأثیر می گذارنـد. ایـن تـأثیر هـا بـه طـورمعمول بگونه ای است که مقدار آن براحتی قابل اندازه گیری نیست. لذا به طور معمول اندازه گیری مقایسه ای بر اسـاس میـزاندستیابی به هدف تعیین شده صورت می گیرد.
از آنجائیکه روش دستی بررسی پرزدهی پارچه بر پایه مشاهده و تشخیص انسان انجام می گـردد، ایرادهـای اسـتفاده از حـواسانسانی نیز در آن وجود دارد. یعنی دارای خطا است، زمانبر بوده و به دلیل گرانی نیروی انسانی هزینـه بـر اسـت. بعـلاوه در اثـراستمرار کار میزان دقت آن کاهش می یابد در نتیجه فاقد یکنواختی دقت نتایج آزمایش است.

٢-٢-١- تصاویر گسسته
بینایی انسان از نوع پیوسته است. این نکته بدان معنا است که فامها و عمقهای رنگی متفاوت در چشم انسان به نرمی و بدون حـدتفکیک قابل تشخیص، به یکدیگر متصل می شوند. توانایی انسان برای تفکیک بـین فامهـای مختلـف تقریبـاً نـا محـدود اسـت.
انسان می تواند اشیائی را با ابعاد بسیار بزرگ و همزمان با آن اشیاء بسیار کوچک را ببیند. رایانه ها توانائی محـدود شـبیه سـازیطبیعت اطراف ما را دارند. هنگامی که یک تصویر از جهان واقعی بخواهد به یـک رایانـه داده شـود، ایـن تـصویر دارای ابعـاد، شدت ها و رنگ های نامحدود و پیوسته ای است که باید تعدیل شوند. مجموعه مشخصات فیزیکی که انسان در بخـش بینـائیمغز آن را تجزیه و تحلیل می کند برای آنکه توسط رایانه مورد پردازش قرار گیرد باید به دامنه محدودی از اعداد تبدیل گـرددو بدین صورت تصویر به تصویری گسسته تبدیل گشته نمایش داده شده است. (شکل2-2 )به صورت واضح تری اختلاف بـین ]
دو تصویر پیوسته و گسسته را نمایش می دهد. ٢]
در کلی ترین حالت، هر چیزی که بر روی رایانه ظاهر شود اعم از یک متن سیاه بر روی زمینه ای سفید، یک نمودار میلـه ایو یا یک تصویر را می توان یک تصویر گسسته (مطابق آن چه که در شکل2-3 نشان داده شده اسـت) بـه حـساب آورد. یـکتصویر گسسته به صورت آرایه ای ( معمولاً دو بعدی) مطابق رابطه تعریف می شود.
کیفیت تبدیل داده های پیوسته به ارقام بستگی به دقت تفکیک دارد. در مورد تصاویر دو نـوع دقـت تفکیـک وجـود دارد کـهعبارتند از دقت ابعادی و دقت عمقی . منظور از دقت ابعادی میزان ظرافت در شبکه بندی تصویر به منظور تبـدیل آن از حالـتپیوسته به گسسته است. مثلاً اگر تصویری در آرایه ای به ابعاد 100 × 100 ذخیره شود دقت آن چهار برابر حالتی خواهد بود که همان تصویر در آرایه ای به ابعاد 50 × 50 ذخیره شده باشد.
تعداد بیت های تشکیل دهنده هر نقطه از تصویر ، معرف دقت تفکیک رنگی تصویر می باشد. مثلاً درم ورد یک تـصویر یـکبیتی هر آرایه (هر نقطه از تصویر) تنهـا مـی توانـد دارای دو ارزش صـفر و یـک باشـد. در صـورتی کـه بـه هـر نقطـه دو بیـتاختصاص یابد تا 4 سطح خاکستری را می تواند دارا باشد و اگر 8 بیت اختصاص یابـد تصویر مزبـور تـا 256 عمـق خاکـستریمختلف را می تواند نمایش دهد.
2-2-2- پردازش تصویر
روشهای پردازش تصویر از اوایل دهه 1920 میلادی مورد توجه قـرار گرفتنـد ، امـا از اواسـط دهـه 1960 بـود کـه کاربردهـایوسیعی برای این روش ها مطرح گردید و امتیاز اتی از قبیل ذخیره سـازی اطلاعـات و سـرعت پـردازش اطلاعـات بـا توجـه بـهپیشرفت کامپیوترها آشکار گردید. و اوج این پیشرفتها از دهه های 1980و1990 میلادی به بعد به وقوع پیوست.[2]
محدودیتهای فیزیکی سخت افزار استفاده شده بـرای گـرفتن تـصویر باعـث بوجـود آمـدن نـویز از هـر دو نـوع سیـستماتیک وتصادفی آن در داده های تصویری می گردد. علاوه بر این تصویر ممکن است دارای قسمتهایی باشند که مورد نظـر نبـوده و یـاحتی شامل قسمتهایی باشد که روی قسمت مورد نظر را پوشانده باشد. نقش اصلی پـردازش تـصویر عبارتـست از ایجـاد تغییـر داده های تصویری و ایجاد یک تصویر جدید بگونه ای که در این تصویر جدید قسمتهایی از تصویر که مورد نظر می باشـند ازلحاظ کیفیت بهبود یافته باشند. و یا از اثرات نیز کاسته و یا بکلی حذف شده باشند .


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان