انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..١

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات و مقدمھ………………………………………….٣

بـــا افـــزایش تـــراکم ترافیـــک در شـــهرها و افـــزایش مـــشکلات ناشـــی از آن ، بـــه خـــصوصآلــودگی هــای ناشــی از تــردد وســایل نقلیــه ،نیــاز بــرای راه حــل هــای جدیــد حمــل و نقــل بیــشتر احــساسمی شود.علـ ی رغـ م مزایـ ای زیـ ادی کـ ه سیـ ستم اتوبوسـ رانی از نظـ ر انعطـ اف پـ ذیری و هزینـ ه هـ ایســرمایه گــذاری پــایین دارد ، امــا همــانطور کــه اشــاره شــد کــاربران ایــن سیــستم کمتــر کیفیــت مناســبی رادر خــدمات سیــستم اتوبوســرانی مــشاهده مــی کننــد.بــه عنــوان مثــال بــر اســاس تجربیــات بــه دســت آمــدهســرعت متوســط اتوبــوس هــا تقریبــا 60درصــد ســرعت وســایل نقلیــه شخــصی و یــا ســایر سیــستم هــایحمــل ونقــل خــصوصی مــی باشــد کــه ناشــی از ترافیــک وســایل نقلیــه ، چــراغ هــای راهنمــایی و ســوار وپیاده کردن مسافران است.در چنــین شــهرهایی سیــستم اتوبــوس ســریع بــه عنــوان یــک راهکــار مــوثر و جــذاب بــه منظــوررقابـ ت بـ ا وسـ ایل نقلیـ ه شخـ صی مطـ رح مـ ی باشـ د تـ ا دسترسـ ی بـ ه نقـ اط مرکـ زی شـ هر ، منـ اطقمسکونی و حومه شهر برای تمامی افراد ساکن در شهرها امکان پذیر شود.سیــستم اتوبــوس ســریع یــک روش ســریع حمــل و نقــل همگــانی مــی باشــد کــه بــا بــه کــارگیریایــستگاه هــا ، وســایل نقلیــه چــرخ لاســتیکی ،برنامــه ســرویس دهــی مــسیر هــای حرکتــی و سیــستم هــایهوشــمند حمــل و نقـ ل در یــک سیـ ستم ترکیبــی ، یــک مجموعـ ه قدرتمنــدی را بـ رای جابجــایی مناسـ بمــسافران تــشکیل مــی دهــد.اجــزاء سیــستم اتوبــوس ســریع بــا نــوع عملکــرد و محــیط بکــارگیری ایــنسیــستم قابــل تطبیــق مــی باشــد وایــن سیــستم مــی توانــد در منــاطق گونــاگون بــه صــورت مناســب اجــراگردد.سـ رمایه گـ ذاری کـ م در زیـ ر سـ اخت هـ ا ، تجهیـ زات ، توسـ عه هـ ای عملکـ ردی و فنـ اوری مـ ی توانــد بــستری را بــرای ایجــاد سیــستم هــای اتوبــوس ســریع فــراهم نمایــد بــه طــوری کــه عملکــرد سیــستماتوبوس به کیفیت مطلوب برسد.مـ سیرهای اتوبـ وس، مـ سیرهای ترانزیـ ت اختـ صاصی، توقـ ف محـ دود، سـ رویس هـ ای سـ ریع الـ سیرو خطــوط ویـ ژه اتوبـ وس بـ ه دلیــل افـ زایش در سـ رعت و قابلیـ ت اطمینــان، بخـ شی از فرهنـ گ لغـ ت برنامـ ه ریزی حمل و نقل شده است.همگـ ام بـ ا رشـ د و گـ سترش شـ هرها و افـ زایش روز افـ زون جمعیـ ت ، روزانـ ه بـ ه تعـ داد وسـ ایلنقلیــه و مــشکلات ناشــی از آن افــزوده مــی شــود. افــزایش وســایل نقلیــه نیــاز بــه ایجــاد خطــوط عبــوری راافــزایش مــی دهــد و در پــی آن هزینــه ســنگینی بــه جامعــه تحمیــل مــ ی شــود.بــرای برطــرف کــردن نیــازوسایل نقلیه، طرح هایی شامل ساخت و توسعه شبکه بزرگراهی و معابر و بهبود آنها اجرا می شود .بــه منظــور ایمنــی هرچــه تمــام تــر پــروژه هــای اجرایــی ، بکــار گیــری روش هــای دقیــق و مبتنــیبر اصول علمی ، امری اجتناب ناپیر است .در دنیـــای امـــرو ز گـــستردگی و فواصـــل بـــین نقـــاط مختلـــف دنیـــا بـــا وجـــود وســـایل ارتبـــاطیمختلفـ ی کـ ه بـ ا یکـ دیگر متـ صل گردیـ ده اسـ ت .وسـ ایلی چـ ون تلفـ ن ،تلفکـ س واینترنـ ت بـ ا بکـ ارگیری سیـــستم هـــای مـــدرن ،مـــاهواره ای فواصـــل بـــسیار کوتـــاه نمـــوده اســـت.امـــا علیـــرغم پیـــشرفت هـــایتکنولــوژیکی در ایــن زمینــه لــزوم ارتبــاط هــای مــستقیم از بــین نرفتــه اســت وبلکــه بــا پیــشرفت تکنولــوژیایــن لــزوم گــامی بیــشتر نیــز شــده اســت.وســایل حمــل ونقــل کــه ابــزار ایــن ارتبــاط مــستقیم جابجــایی کالاهــاو انــسان هــا مــی باشــند نیــز هنگــام بــا حرکــت تکنولــوژی پیــشرفت کــرده انــد کــه ایــن پیــشرفت در تمــامسیــستم هــای حمــل ونقــل اعــم از جــاده ای ، راه آهــن ،دریــایی ،هــوایی و دیگــر وســایل حمــل ونقــل بــودهاســت . توســعه شــبکه هــای ارتبــاطی نیــز عنــصر اصــلی در حمــل ونقــل مــی باشــد کــه بهــره وری از سیــستمهــای حمــل ونقــل را میــسر مــی ســازد .در دنیــای صــنعتی امــروز برنامــه ریــزی و مــدل ســازی همیــشه تقــدمبــر امــور دیگــر دارد و حــل مــدل هــای مختلــف همیــشه راهگــشا در امــر ترقــی و توســعه بــوده اســت. در مــسائل حمــل ونقــل و در برنامــه ریــزی هــای حمــل ونقــل غالبــاً آزمــون یــک مــدل واقعــی معمــولاًًپر هزینــهمـ ی باشـ د و اگـ ر بخـ واهیم کـ ه چنـ دین مـ دل را آزمـ ون نمـ وده تامـ دل بهینـ ه انتخـ اب شـ ود یـ ا از نظـ راقتــصاذی مقــرون بــه صــرفه نیــست و یــا امکانپــذیر نمــی باشــد. لــذا امــروزه شــبیه ســازی بــه عنــوان یــکمتــدولوژی حــل مــسائل و تجزیــه و تحلیــل مــدل هــا از اهمیــت بــسزایی برخــوردار مــی باشــد. تکنیــک شــبیهســازی ایــن امکــان را بــه مــا مــی دهــد کــه قبــل از اجــرای مــدل واقعــی آن را در کــامپیوتر تــست کنــیم و اگــرداده هـ ای تئوریـ ک مـ دل بـ ه صـ ورت دقیـ ق انتخـ اب گـ ردد ،نتـ ایج آن نزدیـ ک بـ ه واقعیـ ت مـ ی گـ رددوبرنامه ریزان با استفاده از نتایج آن می توانند در اصلاح مدل و یا تکمیل آن قدم بردارند[7].توانـ ایی تکنیـ ک شـ بیه سـ ازی در مـ دل سـ ازی سیـ ستم هـ ای پیچیـ ده بـ ه علـ ت سـ ادگی روش ازیــک ســو و پیــشرفت سیــستم هــای کــامپیوتری بــرای حــل مــدل هــای ایجــاد شــده از ســوی دیگــر ایــنتکنیک را از سایرین ممتاز می نماید [5].حمــل ونقــل و وســائل آن بــه دلیــل وجــود پایــه دقیــق تئــوریکی بــسیار ســازگار و قابــل انطبــاق دربرنامـ ه هـ ای کـ امپیوتری بـ رای شـ بیه سـ ازی یـ ا حـ ل مـ دل بـ سیار مناسـ ب مـ ی باشـ ند و امـ روزه نـ رمافزارهای گوناگون ترافیکی در خدمت کارشناسان این زمینه می باشد[4].

-١- مقدمھ………………………………………………………………………………………………………٣
١-٢- ساختار کلی ………………………………………………………………………………………………۵
1-2-1- بیان مساله و پرسش اصلی …………………………………………………………………………۶
1-2-2- سوابق مربوط…………………………………………………………………………………………..۶
1-2-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………۶
1-2-4- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..٧
1-2-5- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره):……………………………………………٧
1-2-6- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره) …………………………………………………………………………………………………………………..٧
1-2-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ……………………………………………………………………….٧

دو باند عبوری کم عرض برای خودروها

دو باند عبوری کم عرض برای خودروها

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع……………………………….١٠

در ایــن فــصل همــانطور کــه از عنــوانش بــر مــی آیــد بــه مــروری کلــی بــر موضــوع و درآمــدی بــرتحقیقـ ات و آمـ ار و اطلاعـ ات انجـ ام شـ ده توسـ ط متخصـ صان داخلـ ی و خـ ارجی بـ ر موضـ وع و پیـ شینه و ادبیات کلی موضوع اشاره می کنیم.
2-1- مطالعات رشیدی
در مطالعــ اتی کــ ه یوســ ف رشــــیدی و همکــــاران در مــ ورد تــ اثیرات اجــــرای BRT در کـ اهش آلـ ودگی هـ وا از شـ یوه محاسـ بات آمـ اری بـ ه همـ راه مـ دل سـ ازی ، قبـ ل و بعـ د از اجـ رای پـ روژهاسـ تفاده شـ ده اسـ ت. ضـ رایب انتـ شار منـ ابع متحـ رک ، مبنـ ای انجـ ام محاسـ بات بـ وده کـ ه بـ ر اسـ اسفرضــیات در نظــر گرفــت شــده ، منجــر بــه حــصول مــدل نهــایی گردیــده اســت. ســال 1388 در کنفــرانسحمل و نقل و ترفیک ایران در تهران پرداخته است.مـ دل ســـازی منطقـــه مـــورد نظـ ر توســـط نـــرم افـــزارAirviro بهـ ره گرفتـــه شـــده اســـت . بـــرایارزیـــابی نتـــایج طـــرح و مـــدل ســـازی نتـــایج از دو نـــوع مـــدل شـــامل مـــدل اولـــری و مـــدلStreet Cayon استفاده شده است.بـ ر اسـ اس فرضـ یات موجـ ود ابتـ دا میـ زان تغییـ ر در انتـ شار آلـ ودگی قبـ ل و بعـ د از اجـ رای طـ رحمحاسبه شده است ،سپس بر مبنای محاسبات ، دو نوع مدل سازی انجام گرفته است.محاسباتجــدول زیــر میــزان آلــودگی تولیــد شــده قبــل و بعــد از اجــرای طــرح را نــشان مــی دهــد ایــن جــدولتعــداد هــر یــک از مــدهای حمــل و نقــل را در قبــل و بعــد از ایــن طــرح مــشخص مــی کنــد و بــسته بــهاتوبـ وس مـ ورد اسـ تفاده در هـ ر دوره میـ زان آلاینـ دگی منتـ شر شـ ده از آن هـ ا را در جـ دول زیـ ر مـ شخصمــی کنــد و درنهایــت میــزان کــل آلاینــدگی منتـ شر شــده در طــول 18 کیلــومتر از آزادی تــا تهــران پـ ارسدر تهران را قبل وبعد از راه اندازی BRTمحاسبه شده است.

2-3- مطالعات علیرضا زمانیان
در مطالعـــاتی کـــه زمانیـــان و همکـــاران در مـــورد ارزیـــابی فنـــی – اقتـــصادی و زیـــستمحیطــ ی خــ ط دوم BRT تهــ ران ســ ال 1388 در کنفــ رانس حمــ ل و نقــ ل و ترفیــ ک ایــ ران در تهــ ران پرداخته است.بررسی اثرات زیست محیطییکــی از منــافع ایجــاد ســامانه هــای حمــل و نقــل عمــومی بهینــه ســازی مــصرف ســوخت در کــشورمـــی باشـــد.BRT در صـــورت احـــداث باعـــث جـــذب مـــسافر و در نهایـــت صـــرفه جـــویی در مـــصرف ســـوختخواهـ د گردیـ د.بـ ه منظــور محاسـ به میـ زان صـــرفه جـ ویی در مـ صرف سـ وخت ناشـ ی از راه انـ دازی تعـــداد مــسافرین طــرح معــادل بــا 230 هــزار نفــر در روز گرفتــه شــده اســت .متوســط طــول ســفر حــدود 40درصــد کــلطــول مــسیر معــادل 5,6 کیلــومتر بــراورد شــده اســت. متوســط قیمــت هــر لیتــر گازوئیــل 1000 تومــان لحــاظگردیده است.جدول 2 – 3 میزان صرفه جویی روزانه در مصرف سوخت بواسطه راه اندازی

-١- مطالعات رشیدی…………………………………………………………………………………………….١٠
٢-٢- مطالعات شیخ الاسلامی…………………………………………………………………………………..١٢
٢-٣- مطالعات علیرضا زمانیان …………………………………………………………………………………..١٧
٢-۴- مطالعات جواد تن زاده………………………………………………………………………………………١٨
٢-۵- مطالعات امیر روحی…………………………………………………………………………………………١٨
٢-۶- مطالعات شھریار افندی زاده……………………………………………………………………………….٢٠
٢-٧- مطالعات علیرضا زمانیان ……………………………………………………………………………………٢۵
٢-٨- مطالعات افشین شریعت مھیمنی ……………………………………………………………………….٢٧
٢-٩- مطالعات زرآبادی …………………………………………………………………………………………….٣٠
٢-١٠- مطالعات یو اچ چنگ………………………………………………………………………………………..٣١
٢-١١-مطالعات ھیرویوکی ایساکی ……………………………………………………………………………..٣١
٢-١٢- مطالعات سان چوانجیو…………………………………………………………………………………….٣١
٢-١٣-سایر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………….٣١
٢-١۴- نتیجھ گیری ………………………………………………………………………………………………..٣۵

فصل سوم : اطلاعات کلی BRT……………………………………٣٨

اتوبـ وس بـ رای اولـ ین بـ ار در نـ انتس فرانـ سه و در سـ ال 1826 بعنـ وان وسـ یله نقلیـ ه عمـ ومی مـ ورد اســتفاده قــرار گرفــت.در آن زمــان صــندلی هــای اتوبــوس از چــوب بــود و ازآن بــرای حمــل نامــه و بــسته هــای پــستی نیــز اســتفاده مــی شــده اســت.بعــضی نیــز بــر ایــن اعتقادنــد کــه اولــین بــار در انگلــستان و در ســال 1824 در مــسیر منچــستر بــه پنــدلتن بکــار گرفتــه شــده اســت.بــه تــدریج کــشورهای مختلــف از جملــه آمریکــا بــهاســـ تفاده از آن رو آورده و در ســـ ال 1831 در فیلادلفیـــ ا – 1835 در بوســـ تون – 1844 در بـــ التیمور مـــ ورد استفاده قرار گرفت.

-١- تاریخچھ اتوبوس………………………………………………………………………………………………..٣٨
3-1-1- پیشرفت اتوبوس ها ……………………………………………………………………………………..٣٨
٣-١- ٢- مزایای اتوبوس……………………………………………………………………………………………۴٠
3-1-3- آشنایی با سامانه اتوبو س های پر سرعت (BRT)…………………………………………………..۴٢
3-1-3-1- BRT چیست؟………………………………………………………………………………………….۴٣
3-1-3-2- مفاهیم سیستم اتوبوس سریع ……………………………………………………………………۴٧
3-1-3-3- کیفیت درBRT …………………………………………………………………………………………۴٩
٣-٢- تعریف خطوط ویژه……………………………………………………………………………………………۵٢
٣-٣- موارد اساسی برای سیستم BRT خوب………………………………………………………………….۵٣
٣-٣- یک سیستم BRT معمولا ویژگی ھای زیر را دارد…………………………………………………………۵۴
٣-۴-BRT راه حل جدید حمل و نقل عمومی در شھرھا………………………………………………………..۵۵
٣-۵- اطلاعاتی در مورد شھر تھران……………………………………………………………………………….۵٧
٣-۶- بررسی تجارب جھانی در BRT………………………………………………………………………………۵٩
3-6-1- ایالات متحده………………………………………………………………………………………………..۶٢
3-6-2- فرانسه ……………………………………………………………………………………………………..۶٣
3-6-3- سیستم اتوبوس سریع کوریتیبا برزیل…………………………………………………………………..۶۴
3-6-4- پروژه موفقBRT در استرالیا……………………………………………………………………………..۶٧
3-6-5- اتوبوس سریع در چین…………………………………………………………………………………….۶٩
3-6-6- سیستم اتوبوس سریع بوگاتا (کلمبیا) ………………………………………………………………..٧۴
3-6-7-مکزیکوسیتی……………………………………………………………………………………………….٧٩
٣-٧- استفاده از سیستم حق تقدم سیگنالی …………………………………………………………………٨٠
٣-٩- متوسط سرعت اتوبوس BRT…..ا………………………………………………………………………….82

١۴ - ٣در بوگاتا

١۴ – ٣در بوگاتا

فصل چھارم : متدولوژی شبیھ سازی BRT توسط AIMSUN برای شیراز …….84

شــبیه ســازی ، بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا گــسترش علــوم و دانــش پیــشرفت هــای شــگرفیدر مباحــث ترافیکــی روی داده اســت مــن جملــه تولیــد نــرم افزارهــای شــبیه ســاز کــه بــه خــوبی مــیتــوان قبــل از اجــرای یــک پــروژه اکثــر زوایــای آن را مــورد بررســی قــرار داد.مــن جملــه میــزان بهبــودترافیـــک ،تـــوات ر سیـــستم اتوبـــوس رانـــی ، ســـرعت، میـــزان کـــاهش آلاینـــدگی هـــای زیـــستمحیطی،دسترسی ،افزایش مطلوبیت هاو… . بــا توجــه بـ ه ایــن مطلــب کـ ه تــا حـ ال از نــرم افــزار شـ بیه ســاز ترافیکـ یAIMSUN بــرای شــبیه ســازی خطــوطBRT اســتفاده نــشده اســت لــذا بــر آن شــدم تــا ایــن شــبیه ســازی راانجــام دهــم و بتــوانیم مــدیران را قبــل از اجــرای پــروژه هــا از فوایــد یــا زیــان هــای احتمــالی آن آگــاهسازیم. مــسئولان تمـ امی کـ لان شـ هرهای ایـ ران بـ ا توجـ ه تـ داخل بافـ ت قـ دیمی بـ ا جدیـ د وتراکم بیش از حد شهرها ، هدفشان کاهش ترافیک و آلایندگی است .

-١- علت انتخاب شبیھ سازی BRT ……………………………………………………………………………..٨۴
۴-٢- مراحل مدل سازی…………………………………………………………………………………………….٨۴
۴-٣- تشریح روش……………………………………………………………………………………………………٨۵
۴-٣- ١-انواع مسیر اتوبوس پیشنھادی ………………………………………………………………………….٨۶
۴-٣- ١-١- مسیر حمل و نقل عمومی ……………………………………………………………………………٨۶
۴-٣- ١-٢- سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT……………………………………………………..٨٧
۴-٣- ٢-ورودی ھا …………………………………………………………………………………………………..٨٧
۴-٣- ٣-انواع سناریو اتوبوس برای شبیھ سازی ………………………………………………………………..٨٨
۴-٣- ٣-١- سناریو اول : سیستم اتوبوس عادی…………………………………………………………………٨٨
۴-٣- ٣-٢-سناریو دوم : سیستم BRT …………………………………………………………………………..٨٩
۴-٣- ٣-٣- سناریوسوم : سیستم BRT با چراغ ھوشمند …………………………………………………….٨٩
۴-٣- ٣-۴- سناریوچھارم : سیستم BRT با تقاطع غیر ھمسطح …………………………………………….٨٩
۴-۴- نحوه شبیھ سازی BRT در AIMSUN ………………………………………………………………………٩٠
4-4-1- فایل CAD…………………………………………………………………………………………………..٩٠
4-4-2- نوع مسیر،بیشترین سرعت و ظرفیت ………………………………………………………………….٩٠
4-4-3- ذخیره ی خط مسیر ………………………………………………………………………………………٩٠
4-4-4- ایستگاه اتوبوس…………………………………………………………………………………………..٩١
۴-۴- ۵-انتخاب مسیر……………………………………………………………………………………………..٩٣
4-4-6- فاز بندی ………………………………………………………………………………………………….٩۴
4-4-7- خط انتقال همگانی………………………………………………………………………………………٩٧
4-4-7-1- انتخاب مسیر انتقال همگانی ………………………………………………………………………..٩٧
4-4-7-2- توقف های انتقال همگانی ……………………………………………………………………………٩٨
4-4-7-3- ایستگاه معمولی ………………………………………………………………………………………٩٨
4-4-8- خط ویژه …………………………………………………………………………………………………..٩٩
4-4-9- ویرایش خط انتقال همگانی…………………………………………………………………………… ١٠٠
4-4-10- انتخاب مسیر اتوبوس ……………………………………………………………………………….. ١٠٠
4-4-11- زمان توقف و HEADWAY …………………………………………………………………………… ١٠٢
4-4-12- انواع چراغ راهنمایی ……………………………………………………………………………….. ١٠٢
فصل پنجم : تحلیل و اجرای BRT توسط AIMSUN…………………………………………………………. ١٠۵
۵-١- مقدمھ…………………………………………………………………………………………………….. ١٠۵
۵-٢- انواع مسیر اتوبوس پیشنھادی ……………………………………………………………………….. ١٠٨
۵-٢- ١- مسیر حمل و نقل عمومی…………………………………………………………………………. ١٠٨
۵-٢- ٢- سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT……………………………………………………. ١٠٩
۵-٣- خروجی انواع سناریو شبیھ سازی اتوبوس…………………………………………………………… ١١٢
۵-٣- ١- سناریو اول : سیستم اتوبوس عادی ………………………………………………………………. ١١٢
۵-٣- ٢-سناریو دوم : سیستم BRT…………………………………………………………………………… ١٢٣
۵-٣- ٣- سناریوسوم : سیستم BRT با چراغ ھوشمند…………………………………………………….. ١۴٢
۵-٣- ۴- سناریوچھارم : سیستم BRT با تقاطع غیر ھمسطح……………………………………………. ١۶١
۵-۴- مقایسھ شاخص ھای ارزیابی …………………………………………………………………………. ١٨١
۵-۵- نتایج تحلیل و اجرای BRT ….ا……………………………………………………………………………185

فصل ششم: نتیجھ گیری و پیشنھادات……………………………………………… ١٨٨

۶-١- نتیجھ گیری ………………………………………………………………………………………………… ١٨٨
۶-٢- ضوابط موفقیت………………………………………………………………………………………………. ١٨٩
۶-٣- ارائھ پیشنھادات جھت مطالعات آتی……………………………………………………………………… ١٨٩
6-3-1- پیشنهادات آموزشی و فرهنگ سازی ………………………………………………………………… ١٩٠
6-3-2- پیشنهادات علمی و پژوهشی………………………………………………………………………… ١٩٠
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….. ١٩٣

فھرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………… ١٩٣

فھرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………… ٢٠١

سایت ھای اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………… ٢٠٣

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. ٢٠۴

۶ - ٣اتوبوس در فرانسه

۶ – ٣اتوبوس در فرانسه

فهرست جدول ها

جدول ٢ – ١ آلودگی تولید شده قبل و بعد از اجرای طرح BRT ………………………………………………….١١
جدول ٢ – ٢ پارامترهای ارزیابی ……………………………………………………………………………………..١۴

جدول 2 – 3 میزان صرفه جویی روزانه در مصرف سوخت بواسطه راه اندازی BRT ……………………………١٧

جدول 2 – 4 : مقایسه میزان انتشار آلایندگی اتوبوس گازسوز و دیزل[12]………………………………………١٨
جدول 2 – 5 : مقایسه شاخص های ارزیابی اتوبوس با BRT [22]……………………………………………….٣٠
جدول ٢ – ۶ مقایسھ شاخص ھای ارزیابی BRT در مقالات مختلف ……………………………………………..٣۴
جدول ٣ – ١ کشورهای دارای مسیر BRT …………………………………………………………………………..۴٩

جدول ٣ – ٢تعداد مسافر روزانه پیش بینی شده …………………………………………………………………..٧۶
جدول ٣ – ٣: متوسط سرعت اتوبوس با توجه به فاصله ایستگاه ها……………………………………………..٨٢
جدول ۴ – ١ مراحل مدل سازی BRT توسط AIMSUN………………………………………………………………٨۵
جدول ۵ – ١: راهنمای نقشه شیراز…………………………………………………………………………………١٠۶

جدول ۵ – ٢ماتریس O-D منطقه …………………………………………………………………………………….١٠٧

جدول ۵ – ٣عکس ھای منطقھ………………………………………………………………………………………١١٠

جدول ۵ – ۴ زمان سفر ………………………………………………………………………………………………١٨٢
جدول ۵ – ۵: مقایسه شاخص های ارزیابی ……………………………………………………………………….١٨۴

فهرست نمودارها

نمودار ٢ – ١ نحوه ارزیابی سیستم …………………………………………………………………………………١٣

نمودار 2 – 2 : متوسط سرعت اتوبوس…………………………………………………………………………….٢٨

نمودار 2 – 3 : متوسط فاصله زمانی…………………………………………………………………………………٢٩

نمودار ٢ – ۴ مشخصات BRT ………………………………………………………………………………………..٣۶
نمودار ٣ – ١ جابجایی تعداد مسافر………………………………………………………………………………….۴٢
نمودار ۵ – ١:میزان تغییرات زمان تاخیر اتوبوس نسبت به کل وسایل نقلیه…………………………………….١١٣

نمودار ۵ – ٢:میزان تغییرات زمان تاخیر ماشین نسبت به کل وسایل نقلیه……………………………………..١١٣

نمودار ۵ – ٣: نمودارهای خروجی شاخص های ارزیابی سناریو اول ……………………………………………..١١۴

نمودار ۵ – ۴میزان تغییرات زمان تاخیر اتوبوس نسبت به کل وسایل نقلیه ……………………………………..١٢۴

نمودار ۵ – ۵: میزان تغییرات زمان تاخیر ماشین نسبت به کل وسایل نقلیه………………………………………١٢۴

نمودار ۵ – ۶:نمودارهای خروجی شاخص های ارزیابی سناریو دوم……………………………………………..١٢۵

نمودار ۵ – ٧میزان تغییرات زمان تاخیر اتوبوس نسبت به کل وسایل نقلیه ……………………………………..١۴٣

نمودار ۵ – ٨:میزان تغییرات زمان تاخیر ماشین نسبت به کل وسایل نقلیه………………………………………١۴٣

نمودار ۵ – ٩:نمودارهای خروجی شاخص های ارزیابی سناریو سوم …………………………………………….١۴۴

نمودار ۵ – ١٠: میزان تغییرات زمان تاخیر اتوبوس نسبت به کل وسایل نقلیه…………………………………….١۶۵

نمودار ۵ – ١١: میزان تغییرات زمان تاخیر ماشین نسبت به کل وسایل نقلیه…………………………………….165

نمودار ۵ – ١٢: نمودارهای خروجی شاخص های ارزیابی سناریو چهارم………………………………………….١۶۶

نمودار ۵ – ١٣ مقایسھ سرعت ۴ ستاریو……………………………………………………………………………….١٨٢

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

شکل ٢ – ١مدل سازی قبل اجرای طرح ………………………………………………………………………………..١٢

شکل 2 – 2 نمودار نسبت هزینه سرمایه گذاری مدهای حمل و نقل[21] …………………………………………١٩

شکل 2 – 3 ساختار سیستم ارزیابی چند لایه …………………………………………………………………………٢٠

شکل ٢ – ۴ ساختار متدولوژی ………………………………………………………………………………………….٢۴
شکل 2 – 5 : سیستم اتوبوسرانی ناکارآمد13 ]……………………………………………………………………….٢٩
شکل ٣ – ١ اولین اتوبوس با ساسپنشن هوا در سال 1953 …………………………………………………………٣٩

شکل ٣ – ٢ اولین اتوبوس موتوری…………………………………………………………………………………………٣٩

شکل ٣ – ٣ میزان تقاضا…………………………………………………………………………………………………….۴١

شکل ٣ – ۴ سامانه اتوبو س های پر سرعت…………………………………………………………………………..۴٢

شکل ٣ – ۵ مسیر زیبا BRT…………………………………………………………………………………………………۴۴

شکل ٣ – ۶ یکی از ایستگاه های اتوبوس های پرسرعت در برزیل …………………………………………………۵٠

شکل ٣ – ٧: اتوبوس GUIDED …………………………………………………………………………………………..۵٠

شکل ٣ – ٨ تصاویر مزایا BRT………………………………………………………………………………………………۵١

شکل ٣ – ٩ موسسه ملی BRT…………………………………………………………………………………………..۵٢

شکل ٣ – ١٠ نمایی از تابلو خط ویژه ……………………………………………………………………………………..۵٣

شکل ٣ – ١١: نمایی از خطوط ویژه کشورهای مختلف ………………………………………………………………..۵٣

شکل ٣ – ١٢: یک باند عبوری برای خودروهای شخصی ………………………………………………………………۵٨

شکل ٣ – ١٣ : دو باند عبوری کم عرض برای خودروها…………………………………………………………………۵٨

شکل ٣ – ١۴BRT در بوگاتا…………………………………………………………………………………………………۶١

شکل ٣ – ١۵ اتوبوس در بوستون………………………………………………………………………………………….۶٣

شکل ٣ – ١۶ اتوبوس در فرانسه……………………………………………………………………………………………۶۴

شکل ٣ – ١٧ نمایی از سیستم BRT در چین…………………………………………………………………………….٧٠

شکل ٣ – ١٨ خط یک پکن …………………………………………………………………………………………………٧١

شکل ٣ – ١٩ خطوط خط یک پکن…………………………………………………………………………………………٧٢

شکل ٣ – ٢٠ سیستم BRT کانمینگ ……………………………………………………………………………………٧٣

شکل ٣ – ٢١ مقطع عرضی ………………………………………………………………………………………………٧۴

شکل ٣ – ٢٢توبوس مکزیکوسیتی ………………………………………………………………………………………٧٩

شکل ٣ – ٢٣امکانات ایستگاه ها در مکزیکوسیتی…………………………………………………………………….٨٠

شکل ٣ – ٢۴: سیگنالهای ویژه خطوط اتوبوسرانی …………………………………………………………………..٨١

شکل ٣ – ٢۵: حق تقدم اتوبوس[70] ……………………………………………………………………………………٨١
شکل ۴ – ١: ویرایش ایستگاه اتوبوس…………………………………………………………………………………..٩١

شکل ۴ – ٢: انتخاب ایستگاه اتوبوس بانقاطی در طول دایره قرمز…………………………………………………….٩٢

شکل ۴ – ٣: ویرایش ایستگاه اتوبوس…………………………………………………………………………………….٩٢

شکل ۴ – ۴: واکنش شبکه بعنوان گره ها وقسمت ها ………………………………………………………………..٩۴

شکل ۴ – ۵: واکنش شبکه بعنوان متصل شونده ها …………………………………………………………………..٩۴
شکل ۴ – ۶: فازبندی ………………………………………………………………………………………………………٩۶

شکل ۴ – ٧: ایستگاه معمولی …………………………………………………………………………………………..٩٨

شکل ۴ – ٨: ویرایش ایستگاه اتوبوس……………………………………………………………………………………٩٩

شکل ۴ – ٩: ویرایشگر خط انتقال همگانی……………………………………………………………………………..١٠٠

شکل ۴ – ١٠: ویرایشگر خط انتقال معمولی ……………………………………………………………………………١٠١

شکل ۴ – ١١: جدول زمانی خط انتقال معمولی …………………………………………………………………………١٠٢

شکل ۴ – ١٢ : حق تقدم عبور در تقاطعات چراغدار …………………………………………………………………….١٠٣
شکل ۵ – ١تصویر دو بعدی سناریو اول …………………………………………………………………………………..١١٢

شکل ۵ – ٢تصویر سه بعدی سناریو اول ………………………………………………………………………………….١١٢

شکل ۵ – ٣:ظرفیت مسیر سناریو اول…………………………………………………………………………………….١٢١

شکل ۵ – ۴: تشکیل صف در سناریو اول………………………………………………………………………………….١٢٢

شکل ۵ – ۵: تصویرسه بعدی سناریو دوم…………………………………………………………………………………١٢٣

شکل ۵ – ۶:ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………139

شکل ۵ – ٧ : صف………………………………………………………………………………………………………….١۴٠

شکل ۵ – ٨:تاخیر…………………………………………………………………………………………………………..١۴١

شکل ۵ – ٩: تصویردو بعدی سناریو سوم………………………………………………………………………………١۴٢

شکل ۵ – ١٠:ظرفیت……………………………………………………………………………………………………..١۵٩

شکل ۵ – ١١:تشکیل صف ……………………………………………………………………………………………..١۶٠

شکل ۵ – ١٢تصویردو بعدی سناریو …………………………………………………………………………………….١۶١

شکل ۵ – ١٣:تصویر مسیر………………………………………………………………………………………………١۶٢

شکل ۵ – ١۴: تصویردو بعدی سناریو……………………………………………………………………………………١۶٣

شکل ۵ – ١۵: تصویر سه بعدی سناریو چهارم ……………………………………………………………………….١۶۴

شکل ۵ – ١۶ظرفیت …………………………………………………………………………………………………….١٧٩

شکل ۵ – ١٧:صف ………………………………………………………………………………………………………١٨٠

فهرست نقشه ها

نقشھ ۵ – ١: کل جزئیات مسیر BRT …………………………………………………………………………………..١٠۶

:نقشھ ۵ – ٢کل جزئیات مسیر BRT ……………………………………………………………………………………١٠٩

 

In metropolitan, the mode of transport users is very important that Medicare is easily accessible, trip time to reach the minimum time possible, the economic cost of travel in the low compared to other modes and in terms of frequency is high. However, experts consider it a fast trip with a reduction in traffic, so must the solutions experts considered that in terms of passenger travel time, access and other high desirability to have.
In metropolitan, especially the Shiraz must also special attention paid to these cases had only spent privatization fleet and did not consider technology and technology in the world along.
Indicators such as reducing pollution, reducing travel time, reduced costs, travel, frequency, density of passengers, comfort, direct to be traveling on BRT compared to other modes in the city more and cost the most and fastest mode of running the system BRT is why for growth and economic development more efficient and dynamic transport is needed
Providing new initiatives and best new work from professionals before implementation of the project is the ability to simulate the confused using BRT lines using AIMSUN before the implementation of simulation in Shiraz haveمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان