مقدمه:
ارزش اقتصادي هر معدن به برنامه ريزي و مديريت آن معدن وابستگي زيادي دارد. افت عيار متوسط، افزايش هزينه هاي معدنكاري و توجهات زيست محيطي، اين اطمينان را به ما مي دهد كه كه اين فاكتورها از مسائل مهم برنامه ريزي توليد معادن خواهند بود. عمليات و مديريت يك معدن روباز بزرگ باعمر چندين ساله يك كار بسيار بزرگ و پيچيده مي باشد. تكنيكهاي بسيار زيادي براي بهينه سازي مسائل مهم در معدن ارائه شده است اما برنامه ريزي بهينه توليد در طول عمر معدن هنوز حل نشده باقي مانده است. تعيين پيت بهينه و برنامه ريزي معدن يك عمليات ديناميكي مي باشد. مسئله تعيين حد نهايي را مي توان بوسيله الگوريتم گرافي لرچ و گروسمن يا روش جريان شبكه اي پيكارد حل كرد. اين روشها بر پايه مدل بلوكي كانسار مي باشد. طراحي پيت بهينه نقش مهمي را در برنامه ريزي توليد معادن ايفا مي كند. مسئله برنامه ريزي توليد با فضاي تركيبي از معدنكاري واحدهايي بنام ماده معدني و باطله سروكار دارد كه اين واحدها داراي خصوصيات مربوط به خود مي باشند و جايگاه مربوط به خود را دارند. تمامي محدوده مسئله كه جهت برنامه ريزي توليد در نظر گرفته شده است بوسيله يك ماتريس سه بعدي نشان داده مي شود كه بنام مدل بلوكي شناخته مي شود. هر جزء از اين ماتريس (يك بلوك) داراي حجم، مكان مربوط به خود و مقدار ماده معدني تخمين زده شده مي باشد. مفهوم مسئله برنامه ريزي توليد يعني تعيين ترتيب و توالي استخراج اين جزءها (بلوكها) در طول مدت زمان معين به طوريكه ارزش استخراج شده آنها به بالاترين حد خود برسد.بيشتر مشكلات جهت يك برنامه ريزي توليد مناسب ناشي از محدوديتهاي تحميلي مي باشد كه عبارتند از:
1- محدوديتهايي كه مربوط به استخراج خود بلوكها مي باشند و در ارتباط با ساير بلوكها است (محدوديتهاي ترتيبي).
2- محدوديتهايي كه اهداف كميت و كيفيت را مشخص مي كند (محدوديتهاي توليد).
در معادن روباز محدوديتهاي ترتيبي مربوط به مسائل شيب معدن و طرز قرارگيري بلوكها بر روي يكديگر مي شود و محدوديتهاي توليد مربوط به مسائل مقدار توليد، كيفيت آن و ساير مسائل ديگر مي باشد. بهينه سازي و برنامه ريزي مدل زمين شناسي معمولا يك كار وقت گير مي باشد، در اين رابطه تكرار و تغيير پارامترهاي عملياتي كه باعث بهينه سازي نتايج مي شوند، كار بسيار طاقت فرسايي مي باشد.مدلسازي عمليات بهينه سازي، يك تدبير هوشمندانه را جهت فراهم كردن اين عمليات طلب مي كند. در اين پايان نامه پس از معرفي معدن آهن سنگان و نرم افزارهايWhittle 4x و NPVScheduler با استفاده از دو نرم افزار فوق الذكر و همچنين كمك گرفتن از نرم افزار DatamineStudio طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي معدن آهن سنگان انجام و نتايج آن با يكديگر مقايسه خواهند شد. در مرحله اول با استفاده از اين دو نرم افزار و با استفاده از الگوريتم لرچ و گروسمن، محدوده نهايي پيت بدست آورده مي شود و پيتهاي لانه اي توليد خواهد شد. در نهايت با استفاده از داده هاي ورودي و الگوريتمهاي ابتكاري بكار برده شده در اين نرم افزارها، برنامه ريزي توليدمعدن آهن سنگان انجام خواهد شد.در اين پايان نامه اهداف زير دنبال مي شود:
1- ارا ئه يك برنامه جامع توليد
2- افزايش NPV معدن از طريق يك برنامه ريزي هوشمندانه
3- ارائه روش كلي برنامه ريزي توليد معادن
4- تعيين حساسترين پارامتر اقتصادي از طريق آناليز حساسيت
5- نتايج وپيشنهادات سازنده در راستاي ارتقا NPV معدن

مقطع زمين شناسي آنومالي B

مقطع زمين شناسي آنومالي B

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول :طرح آهن سنگان

معادن سنگ آهن سنگان براي اولين بار و در حدود 600 سال پيش با عنوان معادن سنگ آهن خواف در كتاب نزهت القلوب حمداﷲ مستوفي معرفي گرديد. عمليات اكتشافات اوليه آن حد فاصل سالهاي 1350 تا 1358 شمسي توسط بخش خصوصي انجام شد و در ادامه از نيمه دوم سال 1362 شناخت پارامترهاي كيفي وكمي اين كانسار توسط كارشناسان و نيروهاي متخصص شركت ملي فولاد ايران شروع شد. بر اساس نتايج حاصله تصميم گرفته شد كه مطالعـات تكميـلي اكتشـاف و انجـام آزمايشـات معدني و فرآوري، مطالعات امكان سنجي، بررسي چرخه توليد، تعيين ظرفيت بهينه، فاز بندي توليد، تعيين محصـول نهايي، آزمايشــات فني و اقتصـادي با بهـره گيري از آخـرين تكنولوژي روز دنيا و استفـاده از توانمـنديهاي سـخت افزاري و نرم افزاري، به معروفترين شركت توليدي و تحقيقاتي سنگ آهن در جهان (شركت BHP استراليا) سپرده شود. در ادامه شركت هاي ايريتك ايران، سايمونز كانادا و بيتمن آفريقاي جنوبي نيز در غالب كنسرسيوم SBI و با درنظر گرفتن جنبه هاي زمين شناسي، ذخاير معدني و استخراج و فرآوري كانسنگ براي توليد كنسانتره آهن با عيار بالا، در مطالعات و تحقيقات مربوط به معادن سنگ آهن سنگان فعاليت نمودند 1[].

1- 1- تاريخچه طرح
اكتشاف اوليه طي سالهاي 1350-1353 توسط بخش خصوصي صورت گرفت و اكتشافات بعدي درسالهاي 1362-1368 توسط شركت ملي فولاد انجام گرفت. اكتشاف تفصيلي با همكاري مهندسان ايراني و شركت BHP استراليا از سال 1372-1379 در اين منطقه صورت گرفت.مطالعات امكان سنجي و ارزيابي قني-اقتصادي توسط مشاورين BHP استراليا در سال 1372.
. به روز آوري مطالعات اقتصادي طرح توسط مهندسين مشاور ايتوك ايران در سال 1375.
. بهينه سازي و به روز آوري مطالعات فني-اقتصادي توسط كنسرسيوم SBI ( شامل سايمونز كانادا، بيت من افريقاي جنوبي ، ايرتيك ايران) طي 67-77.
. در سال 1384اعتبار اسنادي قرار داد EPCM ساخت مجتمع معدني سنگان به منظور توليد 6,2 ميليون تن
كنسانتره و گندله با كنسر سيوم دانيلي ايتاليا- توسعه نيرو ايران فعال گرديد واز همان زمان عمليات اجراييطرح وارد فاز عملياتي گرديد.
. برگزاري مناقصه بين المللي جهت انتخاب شركت طراح و سازنده كارخانجات فرآوري در ارديبهشت 1379.. اكنون طرح كارخانه فرآوري در دست شركت Danielli ميباشيد كه به دليل اختلاف نظرات هنوز وسائل و ماشين آلات كارخانه به ايران آورده نشده است.در حال حاضر ساخت كليه اشين آلات و تجهيزات كارخانه كنسانتره در خارج از كشور به پايان رسيده وعميليات آنها به زودي شروع خواهد شد.در همين راستا عمليات احداث جادههاي باربري وباز كردن توده هاي معدني ونيزعمليات اجرايي سيويل و ساخت سازه هاي كارخانه در سنگان ادامه دارد.

1-1- تاريخچه طرح…………………………………………………………………………………………………….5
1-2- موقعيت جغرافيايي سنگان…………………………………………………………………………………….6
1-3- آب و هوايي منطقه……………………………………………………………………………………………..7
1-4- زمين شناسي معدن………………………………………………………………………………………….8
1-5- مطالعات انجام شده و نتايج بدست آمده………………………………………………………………….01
1-6-ناحيه معدني غربي……………………………………………………………………………………………21
1-7-ناحيه معدني مركزي…………………………………………………………………………………………..13
1- 8-ناحيه معدني شرقي………………………………………………………………………………………….13
1-9- مطالعات امكان سنجي مقدماتي و نهايي…………………………………………………………………31
1-01- طرح توسعه و تجهيز سنگان………………………………………………………………………………..41

موقعيت جغرافيايي سنگان

موقعيت جغرافيايي سنگان

فصل دوم : طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معادن روباز

اولين گام در طراحي استخراج به روش روباز، طراحي محدوده نهايي معدن است. منظور از محدوده نهايي محدوده ي است كه اگر همين امروز كليه بلوكهاي كانسنگ و باطله داخل آن استخراج شوند بيشترين سود را در بر خواهد داشت و در زمان پيش بيني محدوده ديگري وجود ندارد كه سود بيشتري دهد. از اين محدوده براي تعيين محل انباشت باطله، كارخانه فرآوري، مسيرهاي دسترسي و همچنين براي برنامه ريزي توليد و تعيين ذخيره قابل استخراج و ميزان باطله برداري استفاده مي شود. قبل از استفاده از كامپيوتر، براي تعيين محدوده نهايي از روشهاي بسيار وقت گير دستي با استفاده از الگوريتمهاي موجود اقدام مي شد. پس از توسعه همه جانبه كامپيوتر و همچنين توسعه الگوريتمهاي طراحي محدوده بهينه، استفاده از روشهاي كامپيوتري به سرعت جايگزين روشهاي قديمي شد. هدف اصلي همه اين الگوريتمها پيدا كردن مجموعه بلوكهايي است كه اگر استخراج شوند سود و يا ارزش خالص فعلي بدست آمده تحت محدوديتهاي فني و اقتصادي حداكثر مي شود، در حقيقت تعيين محدوده نهايي معدن بايد با معيار به حداكثر رساندن ارزش خالص فعلي انجام شود ،البته بايد متذكر شد كه اين تنها معيار بهينه سازي محدوده نهايي معدن نيست[5].
طراحي بهينه محدوده نهايي در معادن روباز، موضوعي است پيچيده كه مستلزم انجام محاسبات بسياري مي باشد، براي حل اين موضوع محققهاي مختلفي از سال 1965 الگوريتمهاي مختلفي را ارائه داده اند بعنوان مثال Lerch &Tolwinski & ،Wright(1989) ،Whittle(1988) ،Bongarcon & Marechal(1976) ،Grossmann(1965)Mitchel(1996) ،Fogel(1995) ،Dowd & Onur(1992) ،Wang & Sevim(1992) ،Underwood(1992)، Palma(1997) [6]. اين الگوريتمها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد؛ دسته اول شامل الگوريتمهايي است كه بهينه بودن جواب آنها از نظر رياضي قابل اثبات مي باشند نظير روش لرچ و گروسمان دو بعدي و سه بعدي، و دسته دوم شامل الگوريتمهايي است كه داراي منطق ابتكاري مي باشند1 مانند روشهاي مخروط شناور كه اين الگوريتمها دربعضي حالات قادر به تعيين جواب بهينه نهايي نيستند[5].
مهمترين الگوريتمهاي تعيين پيت نهايي در معادن روباز عبارتند از:
1- .(Lerch and Grossmann)روش لرچ و گروسمن
2- روش شبكه و حداكثر جريان.
3- روش مخروط شناور.
4- روش مخروط شناور II.
5- .(Dynamic Programing)روش برنامه ريزي پويا
6- الگوريتم كوروبوف(Corobov).

2-1- روشهاي كامپيوتري
استفاده ار روشهاي كامپيوتري براي طراحي محدوده نهايي، با ساختن مدل بلوكي كانسار شروع مي شود. ابتدا مدل بلوكي مادر2 از منطقه اي كه كانسار در آنجا وجود دارد، ساخته مي شود. اين مدل بلوكي مادر به بلوكهاي كوچكتري تقسيم شده كه به هر كدام از آنها با استفاده از روشهاي مختفي مانند روش عكس مجذور فاصله ،روش مستقيم خطي يا روش كريجينگ عيار اختصاص داده مي شود. ارتفاع بلوكهاي در مدل مذكور را معمولاً به اندازه ارتفاع پله طراحي شده در نظر مي گيرند ولي ابعاد افقي آنها بستگي به فواصل نمونه برداري، روش استفاده شده براي تخمين عيار هر بلوك و اطلاعات اكتشافي دارد. مدل بلوكي كانسار در حالت كلي ممكن است به صورتهاي زير باشد:

 

-1- روشهاي كامپيوتري……………………………………………………………………………………………….71
1-1-2 مدل بلوكي زمين شناسي…………………………………………………………………………………..81
2-1-2- مدل بلوكي اقتصادي ………………………………………………………………………………………..81
2-2- مراحل طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معادن در نرم افزارهاي طراحي محدوده نهايي……81
2-3- كاربرد نرم افزار NPVScheduler….ا…………………………………………………………………………….91
2-3-1- پارامترهاي ورودي به نرم افزار……………………………………………………………………………….12
2-3-2- تعيين محدوده نهايي ………………………………………………………………………………………..42
2-3-3- فازهاي استخراجي…………………………………………………………………………………………..42
2-3-4- برنامه ريزي توليد…………………………………………………………………………………………….42
2-4- مختصري در مورد نرم افزار Whittle 4x …ا…………………………………………………………………..52
2-4-1- پارامترهاي طراحي شيب………………………………………………………………………………….52
2-4-2- انواع هزينه ها در Whittle…..ا…………………………………………………………………………….52
2-4-3- انتخاب بهترين سكانسهاي معدنكاري …………………………………………………………………..62
2-4-4- الگوريتمهاي برنامه ريزي استخراج در Whittle 4x…ا…………………………………………………….72
2-5- برنامه ريزي توليد معادن روباز…………………………………………………………………………………82
2-6- روشهاي برنامه ريزي ………………………………………………………………………………………….03
2-6-1- روش دستي…………………………………………………………………………………………………03
2-6-2- روش اتوماتيك………………………………………………………………………………………………..03
2-6-3- برنامه ريزي ابتكاري ………………………………………………………………………………………..13
2-7- بهينه سازي برنامه ريزي……………………………………………………………………………………..13
2-8- روش برنامه ريزيMILP در نرم افزارهاي بهينه سازي…………………………………………………….13
2-9- مقايسه نرم افزارهاي NPVScheduler و Whittle4x….ا……………………………………………………23

فصل سوم: پارامترهاي طراحي

قبل از انجام هر گونه فرآيندي در خصوص بهينه سازي معدن، لازم است يك سري اطلاعات پايه مورد نياز اين گونه نرم افزارها تهيه و تدوين گردند. در حقيقت اطلاعات فني و از آن مهمتر اطلاعات و برآوردهاي اقتصادي جزو اصلي ترين مباني بهينه سازي مي باشند. اين عوامل تاثير فراواني در نتايج طراحي ها داشته و لذا مطالعــات تحليل حساسيـت كه در حين طراحي ها انجام مي شود با استفاده از تغيير اين عوامل انجام مي شوند.بديهي است در پروژه اي نظير سنگان كه در فاز مطالعاتي مي باشد اخذ ارقام دقيق در خصوص عوامل مذكور بسيار مشكل مي باشد چرا كه بسياري از اين اطلاعات در واقع پس از تكميل طراحي معدن قابل دسترسي مي باشند. به هر حال در بسياري از موارد به دليل وجود خلاء اطلاعاتي، از مطالعات مشاورين قبلي و تجارب مشابه موجود در معدن سنگان و ديگر معادن ايران، جهت برآورد پارامترهاي مورد بحث استفاده شد .در برخي موارد نيز براي بالا رفتن دقت پارامترها، از مطالعات و متوسطهاي موجود جهاني استفاده شده است. در نهايت پس از انجام مكاتبات ،اطلاعات پايه مورد نياز در بهينه سازي به تائيد رسيد و مطالعات بر مبناي آنها آغاز شد. ذيلاً به بررسي اجمالي مباني بكاررفته در بهينه سازي معدن سنگان( آنوماليA) مي پردازيم.

3-1- روش استخراج………………………………………………………………………………………………..63
3-2- مدل بلوكي كانسار…………………………………………………………………………………………..63
3-3- مدل توپوگرافي محدودة معدن………………………………………………………………………………63
3-4- مشخصات هندسي پيت …………………………………………………………………………………..73
3-5- توليد ساليانه معدن…………………………………………………………………………………………83
3-6- وزن مخصوص…………………………………………………………………………………………………38
3-7- درصد بازيابي آهن…………………………………………………………………………………………..83
3-8- قيمتهاوهزينه ها…………………………………………………………………………………………….83
3-9- نرخ تنزيل ساليانه…………………………………………………………………………………………..93
3-01- عيار حد ……………………………………………………………………………………………………04
3-11- بلوك بندي و تخمين ذخيره………………………………………………………………………………04
3-21-روشهاي تخمين ذخيره آنوماليA….ا……………………………………………………………………04
3- 31-حداقل تعداد نمونه………………………………………………………………………………………..14
3-41- حداقل فاصله ……………………………………………………………………………………………..14
3-51- تعيين ذخيره زمين شناسي كانسار…………………………………………………………………….41

فصل چهارم: تعيين حد نهايي معدن و پيت بهينه در نرم افزار Whittle 4x.

اولين گام براي آغاز مطالعات بهينه سازي تعيين حد نهايي معدن مي باشد. اين حد با استفــاده از الگوريتم & Grossman بر روي مدل اقتصادي معدن تعييــن مي شود. با استفاده از اين روش محدوده ايي با حداكثر جريان نقدينگي مشخص مي گردد. گسترش پيت فراتر از اين محدوده به معني كاهش سود آوري خواهد بود. از آنجاكه حد نهايي معدن بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول تعيين مي شود، معمولاً از حد بهينه معدن آن ( كه با ارزش فعلي تعيين ميشود ) بزرگتر بوده و طبعاً براي تنظيم طرحهاي اجرايي كاربردي نخواهد داشت. جدول( 4-1) نتايج مطالعات بهينه سازي براي تعيين حد نهايي معدن و پيتهاي تو در تو را نشان مي دهد. اين جدول براي گزينه اقتصادي مورد نظر محاسبه شده است و لذا معرف شرايط اقتصادي معمولي مي باشد. به عنوان يك قاعده كلي در نرم افزارهاي بهينه سازي ،پيت تو در تويي كه بيشترين جريان نقدينگي را دارد، معرف حد نهايي معدن مي باشد. لذا با مراجعه به جدول (4-1)، پيت شماره 40 بعنوان پيت نهايي معدن سنگان( آنومالس(A مشخص مي شود ذخيرة قابل استخراج دراين پيت بالغ بر 122 ميليون تن و كل باطله موجود در آن در حد 197 ميليون تن برآورد گرديده است. بنابراين در صورتيكه ظرفيت توليد را در حد 5,2 ميليون تن در سال در نظر بگيريم، عمر پروژه براي برداشت استخراج اين پيت به 48 سال خواهد رسيد. در مطالعات بهينه سازي، اطلاعات حاصل از اين پيت ملاك طراحي ها نبوده، و براي اين منظور از روشهاي ديگري كه ذيلاً خواهيم گفت استفاده مي شود. لازم به ذكر است در اين پايان نامه، معدن آهن سنگان آنوماليA بصورت يك واحد جداگانه در نظرگرفته شده است،هزينه هاي جاري،اوليه، ثابت وسرمايه گذاري بايستي در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،اين هزينه ها همگي در نرم افزار كامفار محاسبه و نهايتا” جمع كليه هزينه ها ( ثابت،جاري و… ) مور تجزيه وتحليل قرار گيرد.

-4 حد نهايي معدن در نرم افزار Whittle 4x…..ا…………………………………………………………………34
4-2- پيت هاي تودر تو (Nested Pits)…ا…………………………………………………………………………48
4-3- تعين پيت بهينه………………………………………………………………………………………………05
4-4- تعيين حد نهايي گسترش يافته معدن…………………………………………………………………….05
4-5- تحليل حساسيت عيار حد در Whittle 4x…..ا……………………………………………………………15
4-5-1- مباني تعيين عيار حد…………………………………………………………………………………….15
4-5-2- تعيين عيار حد بهينه ثابت در معدن آهن سنگان آنوماليA…….ا………………………………….25
4-6- تعيين فازهاي استخراجي در Whittle 4x …..ا…………………………………………………………..45
4-7- طرح اجرايي فازهاي استخراجي…………………………………………………………………………..85
4-8- تحليل حساسيت…………………………………………………………………………………………..85
4-9- نتيجه گيري و بحث …………………………………………………………………………………………61

تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن  60000تومان

تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 60000تومان

فصل پنجم: طراحي و برنامه ريزي توليد پيت بهينه معدن آهن سنگان آنوماليA بوسيله نرم افزار NPVScheduler

از اين مدل براي تعيين ارزش بلوكها استفاده مي شود، مبناي قيمتها و هزينه هاي بكار برده شده در اين مرحله در بخش 9-3() آورده شده است. همچنين در اين قسمت روش فرآوري ماده معدني مشخص مي شود كه با توجه به كانسنگ آهن يك روش فرآوري براي آن در نظر گرفته شده است كه هزينه هاي مربوط به آنها آورده شده است. از آنجايي كه بخش توليد ماده معدني و باطله برداري به پيمانكار سپرده شده است و هزينه معدنكاري در هر سطح از پيت بوسيله پيمانكار ثابت در نظر گرفته شده است بنابراين از لحاظ كردن فاكتور تغيير قيمت در پله هاي مختلف كاواك صرف نظر شده است. بعد از اجراي مدل نرم افزار ارزش هر بلوك را با توجه به هزينه ها و درآمدهاي مربوط به آن بلوك تعيين مي كند.]3[ . در نهايت مقدرا تناژ مربوط به كانسنگهايي كه در مرحله فرآوري مربوط به خود قرار مي گيرند به قرار زير است:
مجموع ماده معدني درآنوماليA= 141935482 تن. تناژ باطله= 1807120463 تن. نمايي از مدل اقتصادي درآنوماليA در ارتفاع 1400 متر در شكل (5-1) مشاهده مي شود

– اجراي نرم افزار NPVScheduler ….ا……………………………………………………………………..46
5-1-1- مدل زمين شناسي…………………………………………………………………………………….46
5-1-2- مدل اقتصادي…………………………………………………………………………………………….46
5-2- توليد فازها و تعيين پيت نهايي لرچ و گروسمن…………………………………………………………66
5-3- تعيين پيت بهينه…………………………………………………………………………………………….96
5-4- تحليل تاثير تغييرات قيمت سنگ آهن در پيت بهينه…………………………………………………….07
5-4-1- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 40000 تومان……………………………..17
5-4-2- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 50000 تومان……………………………..37
5-4-3- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 60000 تومان ……………………………..57
5-4-4- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 70000 تومان ……………………………..67
5-4-5- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 80000 تومان……………………………..87
5-5- تعيين فازهاي استخراجي (Pushback) در NPVScheduler …….ا……………………………………..18
5-6- برنامه ريزي توليد معدن آهن سنگان آنوماليA با استفاده از نرم افزار NPVScheduler …..ا……….88
5-7- اجراي نرم افزار NPVScheduler جهت برنامه ريزي توليد معدن آهن سنگان آنوماليA…ا………….88

فصل ششم:نتيجه گيري وپيشنهادات

نتيجهگيري………………………………………………………………………………………………………. 99
پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 101
پيوست …………………………………………………………………………………………………………103
منابع فارسي………………………………………………………………………………………………… 119
منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………121

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید


فهرست جداول

2-1- مقايسه پارامترهاي اساسي دو نرم افزار Whittle 4x و NPV Scheduler……ا……………………33
3-1- طبقه بندي ذخيره زمين شناسي كانسار……………………………………………………………14
4-1- نتايج بهينه سازي پيت هاي تودرتو گزينه دوم (شرايط معمول)…………………………………….54
4-2- الف – تركيب پيت هاي تودرتو براي بهينه سازي فازهاي استخراجي با 3 فاز…………………….65
4-2- ب- تركيب پيت هاي تودرتو براي بهينه سازي فازهاي استخراجي با 4 فاز………………………..65
4-3- برنامه ريزي استخراج معدن با استفاده از 3 فاز استخراجي…………………………………………75
5-1- جزئيات مربوط به فازهاي استخراجي آهن سنگان آنوماليA………ا……………………………….76
5-2- مشخصات محدوده نهايي درآنوماليA……………….ا………………………………………………96
5-3- مشخصات محدوده نهايي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 40000 تن………………………..27
5-4- عيار حد اقتصادي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 40000 تومان………………………………27
5-5- مشخصات محدوده نهايي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان…………………….37
5-6- عيار حد اقتصادي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان………………………………47
5-7- مشخصات محدوده نهايي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان……………………57
5-8- عيار حد اقتصادي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان……………………………..67
5-9- مشخصات محدوده نهايي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن70000 تومان……………………..77
5-01- عيار حد اقتصادي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 70000 تومان……………………………..77
5-11- مشخصات محدوده نهايي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان…………………….97
5-21- عيار حد اقتصادي با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان……………………………….97
5-31- خصوصيات موجود در 3 پوش بهينه شده درآنوماليA…………….ا………………………………….48
5-41- خصوصيات موجود در 3 پوش بك بهينه شده بصورت تجمعي درآنوماليA…..ا…………………….58
5-51- برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن سنگان آنوماليA بر حسب سال…………………………….09

فهرست نمودار

1-1- نمودار مقايسه ذخيره معدن آهن سنگان باسايرمعادن ايران…………………………………………..8

فهرست اشكال

1-1- موقعيت جغرافيايي سنگان………………………………………………………………………………..7
1-2- مقطع زمين شن…………………………………………………………………………………………..22
1-3- مقطع زمين شناسي آنومالي C شمالي………………………………………………………………22
1-4- موقعيت آنوماليها در منطقه سنگان……………………………………………………………………..11
1-5- معرفي آنوماليهاي منطقه………………………………………………………………………………..21
2-1- مراحل بهينه سازي و برنامه ريزي توليد توسط نرم افزار NPV Scheduler……ا……………………02
2-2- تفكيك هزينه هاي معدنكاري…………………………………………………………………………..22
4-1- ارزش فعلي و جريان نقدينگي پيت هاي تودرتو در شرايط اقتصادي معمولي آنوماليA…ا…….94
4-2- مقايسه ارزش فعلي در بهترين اسنريوي استخراج در شرايط معمولي براي قيمتهاي مختلف آهن درآنوماليA………ا……………………………………………………………………………………………94
4-3- منحني تغييرات ارزش فعلي با توجه به عيار حدهاي مختلف…………………………………….35
4-4- تغييرات تناژ كلي ماده معدني استخراج شده از پيت نهايي بهينه با توجه به تغييرات عيار حد……………………………………………………………………………………………………………45
4-5- آناليز حساسيت ارزش فعلي با توجه به تغييرات قيمت آهن…………………………………..95
4-6- آناليز حساسيت فعلي با توجه به تغييرات نرخ تنزيل………………………………………….95
4-7- آناليز حساسيت ارزش فعلي با توجه به تغييرات هزينه معدنكاري………………………….06
4-8- تحليل حساسيت NPV معدني با تغييرات 40 ± در صد پارامترهاي موثر در محدوده نهايي آنوماليA….ا……………………………………………………………………………………………..06
5-1- نمايي از مقطع اقتصادي درآنوماليA ماده معدني در ارتفاع 1400 متر…………………….56
5-2- روند تغييرات ارزش خالص فعلي بر حسب فازهاي استخراجي براي هر تن سنگ آهن 70000 تومان……………………………………………………………………………………………………..96
5-3- روند تغييرات NPV فازهادرآن…………………………………………………………………….07
5-4- روند تغييرات ارزش خالص فعلي با توجه به تغييرات فازها بازاي هر تن سنك آهن 40000 تومان……………………………………………………………………………………………………17
5-5- تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 40000 تومان…………………………………………………………………………………………………….27 .
5-6- روند تغييرات ارزش خالص فعلي با توجه به تغييرات فازها بازاي هر تن سنگ آهن 50000 تومان…………………………………………………………………………………………………….37
5-7- تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان……………………………………………………………………………………………………47
5-8- روند تغييرات ارزش خالص فعلي با توجه به تغييرات فازها بازاي هر تن سنگ آهن 60000 تومان…………………………………………………………………………………………………..57
5-9- تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان…………………………………………………………………………………………………….76
5-01- روند تغييرات ارزش خالص فعلي با توجه به تغييرات فازها بازاي هر تن سنگ آهن 70000 تومان……………………………………………………………………………………………………77
5-11- تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 70000 تومان…………………………………………………………………………………………………….78
5-21- روند تغييرات ارزش خالص فعلي با توجه به تغييرات فازها بازاي هر تن سنگ آهن 80000 تومان…………………………………………………………………………………………………….97
5-31- تغييرات عيار در كانسنگ آهن با توجه به قيمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان…………………………………………………………………………………………………..08
5-41- تغييرات عيار حد اقتصادي كانسنگ آهن با توجه به تغييرات قيمت سنگ آهن…………………………………………………………………………………………………….18
5-51- تغييرات تدريجي تناژ ماده معدني و مجموع NPV پوش بكها درآنوماليA…….ا………..68
5-61- محدوده پوش بك شماره يك همراه با توپوگرافي منطقه آنوماليA………….ا………….78
5-71- محدوده پوش بك شماره دو همراه با توپوگرافي منطقه آنوماليA…………..ا…………78
5-81- محدوده پوش بك شماره سه همراه با توپوگرافي منطقه آنوماليA…………….ا…….78
5-91- آناليز حساسيت ارزش فعلي با توجه به تغييرات قيمت سنگ آهن درآنومال……….69
5-02- آناليز حساسيت ارزش فعلي با توجه به تغييرات نرخ تنزيل درآنوماليA…………ا….69
5-12- آناليز حساسيت ارزش فعلي با توجه به تغييرات هزينه معدنكاري درآنوماليA.ا……79

 

Abstract :
In open cut operations, exploitations of the resource must be scheduled both to maximize project value and maintain balanced operation over time. The utilization of standard computer tools on this complicated task is essential. Procedure of mine planning by using the heuristic algorithm built in softwares like whittle4D and NPVScheduler become simpler. In this evaluation, production scheduling of Sangan iron ore mine (280 Km. SE. Mashhad, Iran) carried out based on the latest and most reliable data and constrains such as minimization of deviations from product specifications, reasonable striping ratio, plant feed grade and physical limitation. Studies show that the most sensitive factor is copper price, therefore, to improve the NPV at copper price, optimization of this parameter will be necessary. After pit optimization and production scheduling there is more than 141 M.t mineable ore, which more than that of it will be extracted during around 23 years with NPV of more than 170000000 dollars مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان