مقدمه:
این طرح با عنوان تهیه پارچه های ضدآب با استفاده از نانو سیلیس رسیدن به خاصیت مطلوب ضدآب می باشد، و پارچه های تولیدی جهت تهیه البسه و برخی منسوجات به کار گرفته خواهند شد. در این تحقیق از نانو سیلیس به همراه ترکیبات سیلیکونی استفاده میگردد که بتوان به نتایج بهتر و ایجاد پارچه با خاصیت بالای ضدآب دست یافت و با توجه به نتایج پژوهش هایی که اخیراً صورت گرفته این امر اثبات گردیده است. و چون در تولید برخی از البسه از قبیل البسه ورزشی و نظامی خاصیت ضدآب از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداختن و فعالیت در زمینه تولید انواع پارچه های ضدآب یک ضرورت به شمار می آید.جهت تهیه این پارچه ها می بایست نمونه هایی که از قبل در ابعاد مشخص آماده شده اند، با محلول های مورد آزمایش عمل شوند. که در این تحقیق از محلول های مختلفی استفاده گردیده است. محلول ها شامل نانو سیلیس، سیلان آبگریز با نام تری متوکسی اوکتا دسیل سیلان و کراس لینکر با نام تترا اتیل ارتو سیلیکات می باشد.محلولهای آماده سازی شده با درصدهای مختلف نانو سیلیس و سـیلان آبگریـز تهیـه گردیـدهانـ د. کـهنانوسیلیس از 2/0 تا 1/2 را از وزن حمام مورد استفاده قرار گرفته است و سـیلان آبگریـز نیـز از1 تـا5 میلیلیتر استفاده شده که ابتدا مقادیر مختلف سیلان بدون استفاده از نانوسیلیس استفاده مـ یگـرد د. تـامقدار بهینه مصرف سیلان مشخص گردد سپس با مشخص گردیدن مقدار بهینه مصرف سیلان به بررسی مقدار بهینه درصد استفاده از نانو سیلیس میپردازیم که جهت این امر درصدهای متفاوت نانوسـی لیس از 2/0 تا 1/2 درصد را به همراه مقدار بهینه سیلان آبگریز استفاده میکنیم تا مقدار بهینه نانوسـیلیس نیـزمشخص گردد.با آبگریز کردن نمونههای مورد آزمایش قرار گرفته، نمونهها آب را جذب نمیکننـد و قطـره آب بـر رویسطوح آبگریز شده باقی میماند (شکل 1-2). که این قطره با سطح یک زاویهای ایجاد مینمایـد کـه هـرچه میزان تماس قطره آب با سطح پارچه کمتر باشد، زاویه تماس قطره با سطح بیشتر می شود و پارچـهاز آبگریزی بالاتری برخودار خواهد بود. که این زاویه تماس و اندازهگیری آن با استفاده از پردازش تصویر در نرم افزار مطلب صورت میپذیرد. به این ترتیب که ابتدا تصویر باینری می گردد وسپس با اعمال یـکفیلتر لبه یاب، لبه های قطره و سطح کالا مشخص می گردد. و این عمل بر روی تمام نمونـ ههـا صـورتمیپذیرد.و پس از انجام آزمایشات و اعمال پارچه ها با محلول ها مختلف، به بررسی نتایج و خواص بهدسـت آمـدهمی پردازیم. که شامل آزمایش پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده می باشد که این کار با اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح کالا، پس از انجام تعداد دفعات مختلف شستشـو صـورت مـیپذیرد.و آزمایش دیگری که انجام می گیرد، آزمایش زاویه لغزش قطره آب می باشد. کـه ایـن آزمـایش بیـانگرزاویه ای است که سطح کالا دارد و در آن زاویه قطره بر روی سطح کالا شروع به حرکت می کند. که این آزمایش هم در حالت استاتیک و هم در حالت دینامیک انجام می گیرد. که در حالـت اسـتاتیک قطـره ازابتدا بر روی سطح کالا قرار دارد ولی در حالت دینامیک، قطره از فاصله 01 سانتی متری بـر روی سـطحکالا انداخته می شود. که به تدریج این زاویه جهت دستیابی به زاویه لغزش قطره، افزایش پیدا می کند.آزمایش دیگری که انجام خواهیم داد آزمایش میزان تنفس پارچه های ضدآب می باشد. که ایـن فـاکتورمهمی در کاربری پارچه های ضد آب در تهیه البسه می باشد. زیرا که بخار بدن باید بتواند از لباس خارج گردد. تا دمای بدن بالا نرود. این آزمایش نیز با روش Cup Test انجام می گیرد. که به جزئیات آن اشاره خواهد گردید.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………1
مقدمه /……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

هدف از این طرح با عنوان تهیه پارچه های ضدآب با استفاده از نانو سیلیس رسیدن به خاصیت مطلوب ضدآب می باشد، و پارچه های تولیدی جهت تهیه البسه و برخی منسوجات به کار گرفته خواهند شد. در این تحقیق از نانو سیلیس به همراه ترکیبات سیلیکونی استفاده میگردد که بتوان به نتایج بهتر و ایجاد پارچه با خاصیت بالای ضدآب دست یافت و با توجه به نتایج پژوهش هایی که اخیراً صورت گرفته این امر اثبات گردیده است. و چون در تولید برخی از البسه از قبیل البسه ورزشی و نظامی خاصیت ضدآب از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداختن و فعالیت در زمینه تولید انواع پارچه های ضدآب یک ضرورت به شمار می آید.در این طرح روش ها و حالات مختلف جهت رسیدن به خواص مطلوب مورد آزمایش قرار گرفته است. و از جمله این حالات و روش های مختلف می توان به بررسی روش های مختلف تهیه محلول و در صد های متفاوت مواد مصرفی اشاره نمود. که این بررسی نیز با انجام تست های لازم از جمله تست زاویه تماس قطره آب با منسوج، و مدت زمان پایداری منسوج در برابر نفوذ آب، و همچنین بررسی تصاویر SEM منسوجات انجام میگیرد.پارچه مورد استفاده در این منسوج پنبه ای می باشد که کاربرد فراوانی در تهیه البسه دارد که ناشی از خواص مطلوب این پارچه می باشد.
21-) پیشینه تحقیق
پارچه های ضدآب اغلب به پارچه های طبیعی یا مصنوعی گفته می شود که با روش کوت کردن یا لمینت به وسیله مواد ضد آب کننده، ضد آب می گردند. که تولید پارچه های ضدآب از گذشته مورد توجه انسان بوده و اولین تکمیل دفع که بر روی پارچه های نساجی صورت گرفته نیز، تکمیل دفع آب می باشد. [8]که تکمیل ضدآب پارچه به دو صورت امکان پذیر می باشد. یک روش پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هیدروفوب (موادی که آب را به خود جذب نمی کنند) است، به نحوی که تمام منافذ پارچه مسدود گردد. و روش دوم الیاف و یا نخ از مواد ضدآب پوشیده می شوند، به این ترتیب فضای بین نخ ها در پارچه کاملاً باز می ماند. و امکان انتقال گرما و عرق بدن به بیرون و تنفس پوست وجود دارد.از قدیمی ترین تکمیل های ضدآبی که به صورت آزمایشگاهی و علمی بر روی پارچه اعمال گردید، تولید پارچه های پشمی ضدآب توسط یک شیمی دان اسکاتلندی به نام چارلز مکینتاش در سال 1823 می باشد. که در این روش یک طرف پارچه پشمی با لاستیک پوشانده شده و یک لایه پشمی دیگر در بالای آن قرار می گیرد، و از این روش جهت تولید کت های بارانی استفاده گردید. 8[,7]با پیشرفت در زمینه مواد و روش های بکار رفته در تکمیل ضدآب، به تدریج از مواد دیگری همچون پارافین ها، دافع های استئاریک اسید ملامین ،پلی یوراتان، ترکیبات بر پایه فلوئوروکربن و ترکیبات سیلیکونی استفاده گردید و نتایج مطلوبی نیز حاصل شد.از گذشته استفاده از پارچه های ضدآب یک الزام به شمار می آمد .به عنوان مثال در لباس های ورزشی و نظامی این نیاز حس می گردید. که از زمان جنگ جهانی دوم از پارچه های ضدآب جهت تولید البسه نظامی به طور گسترده استفاده گردید. امروزه با پیشرفت های صورت گرفته به پارچه های ضدآب با کارایی های گسترده دست یافته اند. از جمله پارچه های ضدآب با قابلیت تنفس که با روشهای متنوعی تولید می گردد. همچنین در زمینه تولید پارچه های آبگریز نیز پیشرفت های گسترده ای حاصل گردیده ،از جمله استفاده از نانوسیلیکا جهت بهبود خاصیت آبگریزی پارچه که توانسته اند به پارچه های با قابلیت فوق آبگریزی دست یابند. که این نوع تکمیل نیز با بکارگیری ترکیب مواد مختلف صورت می گیرد که به برخی از آنها اشاره خواهد گردید.پارچه های آبگریز به دو گونه دفع آب و ضدآب تقسیم می شوند که هر کدام به اختصار توضیح داده خواهد شد.[9-7]
2-1-1

1 -1) هدف ……………………………………………………………………………………..5
1 -2)پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………5
1-2-1) فناوری نانو ………………………………………………………………………………6
3-1) تکمیل دفع آب ……………………………………………………………………………..6
1 4-) مواد شیمیایی به کار گرفته شده در تکمیل دفع ……………………………………..11
1 -5 ) پارچه های ضدآب با قابلیت تنفس …………………………………………………….15
1-6 ) توسعه و پیشرفت تولید پارچه های آبگریز با استفاده از نانو ذرات ………………….22
1 -7 ) تکمیل پایدار آبگریز پارچه نساجی با استفاده از نانو ذرات سیلیکا و مخلوط ……..28
1 😎 کاربرد نانو سیلیس در تهیه البسه ورزشی ضد آب …………………………………….30
9-1) تصاویر میکروسکپ الکترونی پویشی ……………………………………………………..32

میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در تحقیق حاضر

میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در تحقیق حاضر

فصل دوم : تجربیات

– نانو ذرات سیلیس با فرمول شیمیایی 2sio، ساخت شرکت مرک آلمان. که با مشخصات ذیل میباشد: دمای ذوب1710 سانتی گراد، وزن مولی 80/06 گرم بر مول، نقطه جوش 2230سانتی گراد، کـه در02 درجه سانتی گراد غیر قابل حل در آب میباشند.- تترا اتیل ارتوسیلیکات به عنوان کراس لنیک کننده ساخت شرکت سیگماآلدریچ آلمان.
– تری متوکسی اوکتادسیل سیلان نیز به عنوان سیلان آبگریز با وزن ملکـولی 76/374 سـاخ ت شـرکتسیگما آلدریچ. 4- الکل اتانول، اسید هیدروکلریک. هیدرو اکسید آمونیوم( ( NH4OH از شـرکت مـرکآلمان در اختیار میباشد.
– نمونههای بکار رفته در این آزمایش پنبهای میباشند. کـه از2 نـوع پارچـه پنبـهای در ایـن آزمـایش استفاده گردیده که اینها در تراکم بافت با یکدیگر متفاوت میباشند. یکی از آنها دارای تراکم بافت تـار وپود 62 در 51 و دیگری دارای تراکم تار و پود 62 در 8 میباشد. همچنین وزن مخصوص آنها به ترتیـب185 و 110 گرم بر متر مربع می باشد.
22-) وسایل آزمایش:
وسایل بکار رفته در این آزمایش شامل هم زن مکانیکی، آون آزمایشگاهی جهت خشک و پخـت کـردتنمونه ها، دستگاه اولتراسونیک، میباشد.

2-3) روش کار
2-3-1) آماده سازی نمونهها:
نمونههایی پنبهای بصورت آهارگیری شده و سفید گری شده در اختیار میباشند که میبایست عملیـاتشستشو بر روی آنها انجام گیرد. جهت شستشوی نمونهها میبایست نمونـ ههـا را ابتـدا بصـورت گردبـریدرآورد با قطر 01 سانتیمتر. سپس نمونههای بریده شـده درون بشـر بـا دترجنـت در دمـای05 درجـهسانتیگراد به مدت زمان 01 دقیقه مورد شستشو قرار گرفتند. و حالا نمونه ها آماده عمل شدن با محلول های مختلف، که به لحاظ مواد وشرایط تهیه با یکدیگر متفاوت می باشند گردیده اند.
2-23-) آماده سازی محلولها:
جهت آماده سازی محلولهای مورد آزمایش از روش های تست متفاوتی استفاده گردیده است. کـه یـکبه یک به آنها اشاره خواهد گردید. برای تهیـه محلـول مـورد آزمـایش در حالـت اول ابتـدا مـی بایسـت20میلیلیتر کراس لینکـر تتـرا اتیـل ارتوسـیلیکات،68 میلـ یلیتـر اتـانول 96% و 42 میلـ یلیتـر اسـیدهیدروکلریک 15/5 نرمال را به همراه مقـادیر مختلـف نانوسـیلیس، از2/0 تـا2/1 درصـد از وزن حمـامترکیب کرده و به مدت 42 ساعت با هم زن مکانیکی تحت عملیات هم زدن قرار دهیم و 2 ساعت قبل از اعمال بر روی پارچه سیلان آبگریز نیز اضافه میگردد که از مقادیر 1 تا 5 میلیلیتر استفاده گردیده است. در یک حالت دیگر از هیدرواکسید آمونیوم به جای اسید هیدروکلریک استفاده گردیده، به گونهای که 02 میلیلیتر کراس لینکر ،68 میلیلیتر اتانول 96% و 02 میلیلیتر هیدرواکسید آمونیـوم 28% را بـه همـراهمقادیر مختلف نانوسیلیس از 2/0 تا 1/2 از وزن حمام ترکیـب کـرده و بـه مـدت42 سـاعت بـا هـم زنمکانیکی تحت عملیات هم زدن قرار میدهیم و 2 ساعت قبـل از اعمـال بـر روی پارچـه مقـادیر1 تـا5 میلیلیتر سیلان آبگریز استفاده میگردد.[5-2] 2-23–1) عملیات اولتراسونیک کردن:
جهت این کار ما محلول حاوی کراس لینکر و اتانول و اسید هیدروکلریک و نانوسیلیس را درون دسـتگاهاولتراسونیک به مدت 03 دقیقه قرار میدهیم و سپس محلول فوق را بر روی کالا اعمال میکنیم تا تأثیر شرایط اولتراسونیک کردن بر روی محلول مورد بررسی قرار گیرد. که این کـار بـرای شـرایط اسـتفاده ازهیدرواکسید آمونیوم نیز انجام میگیرد که این عمل پس از بدسـت آوردن مقـادیر بهینـه نانوسـیلیس وسیلان انجام میگیرد.[2]

1-2) مواد و وسایل آزمایش ………………………………………………………………………..37
3-2) روش کار ……………………………………………………………………………………….37
2-3- 2) آماده سازی محلولها ……………………………………………………………………….37
3-3-2) اعمال محلولهای آماده سازی شده بر روی نمونهها ……………………………………38
2-3-3-2) عملیات خشک و پخت کردن ……………………………………………………………39
3-3-3-2) اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح پارچه …………………………………….39
4-3-3- 2) بررسی پایداری شستشویی نمونهها آبگریز شده ………………………………….39
5-3-3- 2) بررسی زاویه لغزش قطره آب بررسی سطح پارچه …………………………………40
2-3-3-6) بررسی میزان متنفس بودن پارچههای آبگریز شده ……………………………………41
4-3-2) بررسی خواص سطح پارچههای آبگریز شده …………………………………………….41

فصل سوم : نتایج و بحث

در این بخش نتایج حاصله از آزمایشات انجام شده با نمودارها و جداول مجزا بیان میگردد کـه بـه تـأثیراعمال محلولهای مختلف بر روی نمونهها اشاره خواهیم کرد زیرا که محلولها با درصدهای مختلف مواد مصرفی، از قبیل مقادیر متفاوت سیلان و نانو ذرات سیلیس تهیه شدهانـد و همچنـین عملیـاتی از قبیـلاولتراسونیک کردن بر روی محلولها انجام شده که میبایست تأثیر آن بر خواص مختلـف مـورد ارزیـابیقرار گیرد. همچنین شرایط مختلف خشک و پخت کردن نیز بر روی نمونهها اعمال گردیده که به بررسی تأثیر ایـناعمال نیز خواهیم پرداخت و همچنین در بحث آماده سازی محلولها، شرایط متفاوت دیگری نیـز لحـاظگردید. از جمله هیدرولیزکراس کنیک کننده که در شرایط اسیدی و قلیایی انجام گرفت که این شـرایطمیتوانند هنگام اعمال بر روی کالا مؤثر باشند. زیرا که پنبه در شرایط اسیدی میتواند استحکام خود را از دست بدهـ د. بنـابراین کنتـرل میـزانpH از اهمیت بالایی برخودار میباشد، جهت بررسی خـواص و شـرایط مختلـف آزمایشـات و نمونـههـای مـوردعملیات قرار گرفته، از تستهای مختلفی استفاده گردیده شده است و تستها و آزمایشات مختلفی که بر روی نمونهها انجام گرفته است عبارتند از بررسی میزان پایداری شستشوی تکمیل نمونههای آبگریز شده تا پایداری تکمیل مشخص گردد چون این پارامتر در کاربری این پارچهها در مصارف البسـه بسـیار مهـممیباشد و باید بدانیم تا چه حد در برابر شستشو آبگریزی خود را از دسـت نمـیدهنـ د. آزمایشـات زاویـهتماس قطره با سطوح نیز انجام گرفته است که مشخص کننده میزان آبگریزی پارچههای مورد عمل قـرارگرفته میباشد که بر روی نمونههایی که با شرایط مختلف آبگریز شـد هانـد انجـام مـیگـردد تـا خـواصآبگریزی پارچهها مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمایش زاویه به حرکت در آمدن قطره آب بر روی پارچـه نیـز انجام شده که در دو حالت استاتیک و دینامیک این تست انجام میپـذیر د. همچنـین آزمـایش متـنفسبودن پارچه نیز بر روی نمونهها انجام گرفته که خاصیت و قابلیت متنفس بودن پارچه را بیـان مـیکنـ د. زیرا که این موضوع نیز در کاربری پارچهها جهت تولید البسه مهم میباشد و البسه و پوشاک مـ یبایسـتاین خاصیت را دارا باشند تا بخارات حاصل از تعرق پوست بتواند خارج گردد تا دمای بـدن افـزایش پیـدانکند. بنابراین، این تست نیز بر روی نمونهها انجام پذیرفت که نتایج آن گزارش خواهد گردید.

3 1-) مقدمه ………………………………………………………………………………………………43
2-3) نتایج آزمایش تعیین میزان بهینه مصرف سیلان ………………………………………………..43
3 3-) نتایج آزمایش تعیین میزان بهینه مصرف نانوسیلیس ………………………………………….45
3 4-) نتایج آزمایش تأثیر استفاده از اسید و قلیا در هیدرولیزکراس لینک کننده …………………..46
3-4-1) مکانیسم واکنش تترا اتیل ارتو سـیلیکات و تـری متوکسـی اوکتادسـیلسیلان در حضور نانو ذرات سیلیس در محیط اسیدی ……………………………………………………………………………………………………..47
3 -4-2) مکانیسم واکنش هیدرولیز کراس لینک کننده (تترا اتیل ارتو سیلیکات) با استفاده از قلیا …………………………………………………………………………………………………………………51
5-3) نتایج آزمایش تأثیر روشهای مختلف خشک و پخت کردن نمونهها ……………………………….52
3-6) تأثیر عملیات اولتراسونیک کردن محلولها بر آبگریزی پارچـ ههـای تکمیـل شده ………………..53
3 7-) نتایج آزمایشات مربوط به پایداری شستشویی نمونههای تکمیل شده …………………………55
8-3) نتایج آزمایشات زاویه لغزش قطره آب بر روی سطح پارچه……………………………………….. 06
3-9) نتایج مربوط به آزمـایش بررسـی تـأثیر تـراکم بافـت پارچـههـای پنبـهای………………………… 61
3-10) نتایج آزمایشات مربوط به بررسی متنفس بودن پارچههای آبگریز شده………………………… 26

دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر

دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

4 1-) نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………….. 56
4-2) پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 66
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. 76

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….76

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………. 86

سایت های اطلاع رسانی………………………………………………………………………………….. 07

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 17

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

1-1 : زاویه تماس آب بر روی پارچه های مختلف…………………………………………………………… 62
1-2 : تهیه محلول های کلوئیدی سیلیکا با ابعاد نانو ذره متفاوت………………………………………… 82
3-1 : تأثیر مقدار سیلان مصرفی بر زاویه تماس قطره با سطح پارچه……………………………………. 44
3-2 : تأثیر مقدار نانو سیلیس مصرفی بر زاویه تماس قطره با سطح ……………………………………..54
3-3 : تأثیر عملیات اولتراسونیک کردن محلول ها بر زاویه تماس قطره با سطح………………………… 45
3-4 : پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده با سیلان آبگریز……………………………… 65
3-5 : پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده با ترکیب سیلان آبگریز و………………….. 57
3-6 : پایداری شستشویی تکمیل نمنه های عمل شده با محلول های اولتراسونیک…………………. 59
3-7 : بررسی تأثیر تراکم بافت در میزان آبگریزی نمونه های تکمیل شده………………………………. 16

فهرست نمودارها

3-1 : تأثیر مقدار سیلان مصرفی بر زاویه تماس قطره با سطح پارچه…………………………………. 44
3 -2 : تأثیر مقدار نانو ذرات سیلیس بر زاویه تماس قطره با سطح پارچه……………………………… 64
3-3 : تأثیر هیدرولیز کراس لینک کننده با اسید و قلیا در زاویه تمـاس قطـره بـاسطح …………………67
3-4 : تأثیر عملیات خشک و پخت کردن بر زاویه تماس قطره آب………………………………………… 35
3-5 : تأثیر عملیات اولتراسونیک کردن محلول بر زاویه تماس قطره آب با سطح………………………. 55
3 -6 : پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده با سیلان آبگریز…………………………… 65
3-7 : پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده با ترکیب سیلان آبگریز و ………………….58
3-8 : پایـداری شستشـویی تکمی ل نمون ه ه ای عم ل ش ده ب ا محل ول ه ایاولتراسونیک شده و اولترا سونیک نشده پس از یک بار شستشو ………………………………………………………………………………………………..58
3 -9 : بررسی تأثیر تراکم بافت در میزان آبگریزی نمونه های تکمیل شده ……………………………..26

فهرست شکل ها
1-1 : دافع های پارافینی……………………………………………………………………………………… 21
1-2 : دافع های استئاریک اسید ملامین……………………………………………………………………… 31
1-3 : ترکیب دافع های آب سیلیکونی………………………………………………………………………… 31
1-4 : روش های متصل شدن لایه ها………………………………………………………………………… 91
1-5 : طرح کلی پوشش دارای منافذ بسیار ریز…………………………………………………………….. 02
1-6 : تصاویر SEM الیاف پنبه عمل شده، با نمونه 4 از محلول کلوئیدی سـیلیکا،سمت راست و بدون استفاده از آن سمت چپ ………………………………………………………………………………………………………………………29
1-7 : تصویر ورزشکاران رشته قایقرانی در زمان تمرین……………………………………………………….. 13
1-8 : میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در تحقیق حاضر…………………………………………………. 43
1-9 : دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر……………………………………………… 53
2 -1 : تصویر قطره آب بر روی سطح کالا قبل و بعد از اعمال فیلتر…………………………………………….. 93
3-1 : تصاویر SEM نمونهی آبگریز شده با سیلان (a) در مقایسه بـا نمونـه خـام(b)..ا……………………….45
3-2 : تصاویر SEM نمونه های تکمیل شده با سیلان به همراه نانو سیلیس (b) و سیلان به تنهایی (a) ..ا………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3 : تصاویر SEM نمونه های تکمیل شده با محلول های اولترا سونیک شده (a) و اولتراسونیک نشده (b). ………………………….ا…………………………………………………………………………………………………45
3 -4 : نمای شماتیک از اندازه گیری زاویه لغزش دینامیک قطره آب بر روی سطح کالا …………………………..60

 

ABSTRACT

The objective of this study is preparation of hydrophobic cotton fabrics, which was carried out by applying a solution containing silica nanoparticles, hydrophobic silan, which is called Trimethoxy(octa decyl) silan, and a crosslinker called Tetraethyl orthosilicate, on the surface of the fabric. The optimized consumption amount of silica nanoparticles and hydrophobic silan were determined, each conducting different experiments. The level of hydrophobicity of the finished fabrics was assessed measuring the contact angle of water drop with the surface of the item, this was performed by processing the image through MATLAB software. After the finishing was completed on the samples, we were able to obtain hydrophobic fabrics with significantly high level of hydrophobicity. These fabrics are known as superhydrophobic fabrics. In this study, other factors such as, the effect of creating ultrasonic conditions, durability, sliding angle of the drop on the item and level of breathability were also experimented and evaluated. When examining the results of the experiments, it became clear that not only did the hydrophobic samples show high hydrophobicity, but also possessed superb properties in terms of clothes making.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان