مقدمه:
مرتبط بودن برخی از منسوجات بی بافـت بـا بهداشـت و سـلامت انسـان و کـاربرد آنهـا در صـنایع بهداشتی ، ضرورت ضد باکتری کردن این دسته از منسوجات بی بافت را مشخص می نماید .با توجـه بـهکاربرد بسیار دستمال کاغذی در زندگی و ارتباط مستقیم این منسوج بـ ی بافـت بـا بهداشـت و سـلامتانسان تصمیم گرفته شد که با بهره گرفتن از فناوری نوپای نانو خواص این محصول مفیـ د بهبـود یابـد و باعث اثر بیشتر آن در بهداشت جامعه شود. محصول دیگری از منسوجات بی بافت که مـورد توجـه قـرارگرفت لایه بی بافت رویی نوار بهداشتی می باشد که اثر ویژه ای در بهداشت و سلامت بانوان دارد.نانو نقره در تعداد زیادی از منسوجات بی بافت کاربرد دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ولی به علت پرداخت کمتر محققان به دو محصول پر کاربرد ( دستمال کاغذی و نوار بهداشتی ) بررسـ ی اثـرنانو نقره برروی این دو منسوج بی بافت به تفضیل پرداخته شده است. در دسترس بـودن آسـان ، قیمـت مناسب ، ابعاد و تنوع زیاد ، جاذب الرطوبت بـودن و داشـتن لطافـت باعـث شـده کـه دسـتمال کاغـذی کاربرد های زیادی در زندگی بشر پیدا کند. حال با اضافه شدن خاصیت ضد میکروبـ ی بـه ایـ ن منسـوج بی بافت کاربرد هـا ی بیشـتر ی پیـ دا خواهـد کـرد و حتـی در بعضـ ی مـ وارد هـدف اصـلی از اسـتفاده ، ضد میکروب بودن آن خواهد بود.دستمال های مرطوب ضد میکروب بر پایه الکلی مدت هاست که در دسترس می باشد ولی به علـتقیمت بالاتر ، نوع بسته بندی ، مرطوب بودن و استفاده مشکل از آن کم تر مورد استفاده قرار می گیرد.در بسیاری موارد از دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و صورت استفاده می شـود و بـا توجـه بـهاینکه ممکن است مواد شوینده و ضد عفونی کننده در دسترس نباشد ، خشک کردن دست و صـورت بـااستفاده دستمال های ضد باکتری می تواند باعث از بین رفتن میکـروب و حفـظ سـلامتی انسـان شـود. حداقل کاری که ضد باکتری کردن دستمال کاغذی انجام می دهد اینست که باعـث عـاری مانـدن ایـ ن محصول از هر گونه باکتری در هنگام تولید در کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده می شود و اگـردر پروسه تولید و در هنگام بسته بندی کوتاهی یا اشتباه ناخواسته ای رخ دهد دسـتمال کاغـذی آلـودهنشود و کاملاً سالم و عاری از میکروب به دست مصرف کننده برسد.منسوج بی بافت دیگری که مورد توجه قرار گرفت و ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت بانوان دارد لایه رویی نوار بهداشتی است. کاربرد این محصول بسیار کمتر از دستمال کاغذی است ولی بـرا ی بـانوانبسیار حائز اهمیت است. زنان معمولاً در سن دوازده تا پانزده سالگی به این محصول نیاز پیدا مـ ی کننـدکه به خاطر سن کم ، احتمال رعایت نکردن درست نکات بهداشتی و بروز عفونت بـه خصـوص در دورانقاعدگی افزایش می یابد. [1]در مواردی که امکان دسترسی به آب نیست استفاده از نوار ضد باکتری نسبت بـه نـوع معمـولی آن بسیار بهتر به نظر می رسد ؛ زیرا محیط های گرم ، مرطوب و تاریک برای رشد و تکثیر انواع میکـروب وق ارچ و ب اکتری بیم اری زا بس یار مناس ب م ی باش د. در دس تگاه تناس لی ب انوان ی ک ن وع ب اکتری (لاکتو باسیلوس ) به طور طبیعی وجود دارد که باعث جلوگیری از رشد دیگر باکتری ها می شود ولی در مواردی که افراد بیمار هستند و مجبور به مصرف آنتی بیوتیک می باشند مقدار باکتری اشاره شده کاهش یافته و امکان رشد باکتری های دیگر به وجود می آید[ .
در نتیجه برای افرادی که به هر دلیل آنتی بیوتیک مصرف می کننـد بهتـر اسـت از نـوار بهداشـتی ضد باکتری استفاده کنند تا از رشد باکتری ها و قارچ های بیماری زا تا جایی که ممکن است جلوگیری شود.از خاصیت ضد باکتری نانو نقره در مواردی مثل :
ملحفه های بی بافت یک بار مصرف در بیمارستان ها – لباس های بی بافـت بـرای عمـل جراحـی- لباس های مخصوص سوختگی – لایه بی بافت چسب زخم ها – روکش های بی بافـت بـه کـار رفتـه دربیمارستان ها ، قطارها ، هواپیما ها و جا های دیگر – پتوهای مسافرتی بی بافـت کـه امکـان شستشـوی کمتری دارند – فیلترهـا ی مختلـف بـرای تصـف یه هـوا – موکـت هـا (مخصوصـا بـرای اتـاق کودکـان) و ماسک های مختلف می توان بهره گرفت.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

طرح شامل به دست آوردن بهترین شیوه استفاده از نقره بر روی منسوجات بی بافت به کار رفته در صنایع بهداشتی( دستمال کاغذی و نوار بهداشتی) و بررسی اثرات به کارگیری این مواد بر روی منسوجات بی بافت مورد نظر می باشد.به دست آوردن مقدار مناسب از نانو نقره برای ایجاد محیطی پایدار عاری از باکتری و جلوگیری از آلوده شدن منسوج بی بافت ، مقرون به صرفه ترین حالت برای صنعتی شدن طرح همچنین بررسی ماندگاری اثر نانو نقره از نکات مهم این پروژه می باشد. مرتبط بودن برخی از منسوجات بی بافت با بهداشت و سلامت انسان و کاربرد آنها در صنایع بهداشتی ، ضرورت ضد باکتری کردن این دسته از منسوجات بی بافت را مشخص می سازد. انتخاب نوع نانو نقره موثر، تهیه یک اسپری مناسب، بهترین حالت اسپری کردن و انجام تست های میکروبی از دیگر مراحل کار می باشد.به علت کاربرد بسیار زیاد دستمال کاغذی در زندگی و ارتباط مستقیم این منسوج بی بافت با بهداشت و سلامت انسان تصمیم گرفته شد که با بهره گرفتن از فناوری نوپای نانو خواص این محصول مفید را بهبود بخشیده و باعث اثر بیشتر آن در بهداشت جامعه شویم .منسوج بی بافت دیگری که مورد توجه قرار گرفت لایه بی بافت رویی نوار بهداشتی می باشد. . علی رغم کاربرد کمتر آن نسبت به دستمال کاغذی به علت اثر مستقیم آن در بهداشت و سلامت زنان لازم دانسته شد که به این محصول نیز توجه ویژه ای شود. با افزودن خاصیت ضد میکروبی به این محصول می توان باعث پیشگیری بسیاری از بیماری های عفونی در بانوان شد.اصولاً سدها به منظور ذخیره آب و تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ساخته می شوند. هرچند مهار سیلا بها و ایجاد ارتفاع آب به منظور تأمین انرژی پتانسیل برای ایجاد نیروگاه نیز می تواند از اهداف اولیه احداث سدهای بلند باشد. البته پس از احداث سد, دریاچه آن میتواند فواید دیگری از قبیل قایق رانی ،پرورش ماهی ها و زیبایی طبیعت را در بر داشته باشد.

 1-1) هدف ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5
 1-2) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 5
 1-3) فناوری نانو ………………………………………………………………………………………………………………… 9
 1-4) نانو نقره و اثر آن بر باکتری ها …………………………………………………………………………………………. 15
 1-5) میکرو ارگانیسم های به کار رفته …………………………………………………………………………………….. 17
 1-6) کاربرد نانو نقره در الیاف و منسوجات ………………………………………………………………………………… 20
 1-7) دلایل انتخاب روش ……………………………………………………………………………………………………… 22

تصو ری دو محصول  L2000و [7] LS200

تصو ری دو محصول L2000و [7] LS200

فصل دوم : تجربیات

به منظور اسپری کردن محلول مورد نظر بر روی سطوح منسوجات بی بافت به کار رفته ابتدا بایستی فاصله اسپری از سطح را تعیین کرد. برای این کار عرض سطح مورد نظر را روی یک کاغذ سفید علامت زده و از فاصله ای کم شروع به اسپری کردن به سطح کاغذ مورد نظر می شود ، سپس با سرعتی کم و یکنواخت شروع به افزایش فاصله دهانه اسپری از سطح کرده تا جائیکه عرض علامت زده روی کاغذ در محدوده پاشش قرار بگیرد. فاصله اسپری تا سطح بسته به تنظیم دهانه پاشش تعیین می شود به طوری که کلیه سطح منسوج بی بافت را در برگیرد. دهانه پاشش تقریباً در حد اکثر مقدار خود در حدود 45 درجه تنظیم می شود تا بتوان با حداقل فاصله اسپری از سطح بهترین پوشش را روی سطح داشت و از پخش شدن بیش از اندازه محلول نانو نقره در محیط و در نتیجه به هدر رفتن محلول جلوگیری شود .همچنین برای این منظور بایستی دهانه اسپری را در فاصله ای بین 25 تا 30 سانتیمتری از سطح دستمال کاغذی قرار داده و با توجه به عرض مورد استفاده کمتر نوار بهداشتی می توان این فاصله در حدود 20 تا 25 سانتیمتری نیز تنظیم کرد. با ریختن آب مقطر درون مخزن اسپری مقدار و دهانه پاشش از طریق پیچ های مربوط تنظیم می شود و مقداری پاشش آب مقطر ادامه داده می شود تا مسیر از آلودگی های احتمالی پاک شود. اگر مقدار پاشش خیلی زیاد باشد باعث مرطوب شدن زیاد دستمال و از بین رفتن شکل ظاهری آن می شود. تتنظیم فشار هوا به صورت تجربی و در حالتی تنظیم می شود که در هنگام اسپری کردن خللی در حرکت دو منسوج بی بافت مورد نظر ایجاد نشود. اگر فشار هوا از یک حدی کمتر باشد اسپری توانایی پودر کردن ذرات را نخواهد داشت.

در این آزمایش متغییر ها عبارتند از دز نانو نقره و میزان پاشش آن روی منسوج بی بافت، مقدار پاشش توسط پیچ تنظیم در اسپری تغییر می کند که سه حالت کم ، متوسط و زیاد با پیچاندن 180 ، 220 و 260 درجه ای پیچ تنظیم در نظر گرفته شده است. 260 درجه حالتی از تنظیم است که تقریباً بیشترین مقدار محلول بدون آنکه در شکل ظاهری دستمال کاغذی که به شدت حساس است تغییری ایجاد کند ،اسپری می شود. دو حالت تنظیم دیگر به این منظور انتخاب شده اند که در صورت حصول نتایج قابل قبول بتوان از مقادیر کمتر ماده نیز استفاده کرد.زمانی که پیچ تنظیم اسپری روی 260 درجه می باشد ، هنگام پاشش در طی زمان 60 ثانیه 5.5 میلی لیتر آب مقطر از دهانه اسپری خارج می شود. این مقدار برای دو حالت دیگر به ترتیب 4.5 و 3.5 میلی لیتر می باشد. با توجه به سرعت حرکت نوار نقاله (m/s 0.2) و میزان پاشش ، می توان مقدار حدودی پاشش محلول های مورد نظر را برای هر کدام از منسوجات بی بافت محاسبه کرد. مقدار محلول پاشیده شده رویسطح هر دو منسوج برای سه حالت تنظیم 260 ، 220 و 180 به ترتیب 0.1 ، 0.08 و 0.06 میلی لیتر   می باشد.حد اکثر مقدار پاشش با توجه به سرعت حرکت منسوج بی بافت در خط تولید و نوع آن تنظیم    می شود که باعث مرطوب شدن زیاد و تغییر شکل دستمال کاغذی نمی شود. البته این مسئله در مورد نواربهداشتی خیلی مطرح نیست زیرا جنس لایه رویی نوار، پلی پروپیلن است و مرطوب شدن کمی بیش از حد باعث تغییر شکل در آن نمی شود.آزمایش را به ترتیب از دزهای کم تا زیاد انجام داده و به منظور جلوگیری از بروز خطا بعد از اسپری کردن هر دز از محلول نانو نقره ، بایستی مخزن اسپری با آب مقطر کاملاً شسته شده سپس محلول بعدی ریخته شود ، باید توجه داشت بعد از شستن و ریختن محلول جدید بلافاصله اسپری کردن روی منسوج بی بافت انجام نمی شود چون در ابتدا آب مقطر درون مجاری اسپری خارج می شود پس بهتر است به منظور خارج شدن آب مقطر چند ثانیه ابتدایی پاشش روی منسوج بی بافت انجام نشود.

 2-1) مواد و وسایل آزمایش …………………………………………………………………………………………….. 24
 2-2-1) نحوه تولید نمونه …………………………………………………………………………………………………28
 2-2-2-1) تعیین حداقل غلظت مهاری ………………………………………………………………………………….29
 2-2-2-2) آزمایش کیفی تعیین خواص ضد میکروبی ………………………………………………………………….30
 2-2-2-3) آزمایش کمی تعیین خواص ضد میکروبی …………………………………………………………………..31
 2-2-3-1) میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی ……………………………………………………………………………32
 2-2-3-2) اندازه گیری هاله عدم رشد ………………………………………………………………………………….33
 2-2-3-3) شمارش کلونی ها …………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم : بحث و نتایج

در این بخش نتایج حاصله از آزمایش های انجام شده با جداول مجزا بیان می گردد و به منظور بررسی بیشتر ، مقایسه هایی از جمله اختلاف های بین دو منسوج بی بافت ، دو محلول کلوئیدی نانو نقره و دزهای مختلف آنها ، حالت های پاشش و فعالیت میکرو ارگانیسم ها توسط نمودارهای مختلف صورت می گیرد .به علت مختصر بودن نتایج حاصله از آزمایش M.I.C و اهمیت کمتر آن در ارتباط با محصولات نساجی تنها به بیان 4 دز بدست آمده برای دو میکروب و دو محلول کلوئیدی نانو نقره بسنده می شود.

به دلیل مشکل بودن انجام آزمایش های میکروبی بر طبق استاندارد AATCC 100 , 147 برای دامنه وسیعی از دز های دو محلول نانو نقره از این آزمایش ساده تر برای رسیدن به محدوده مناسب عملکرد استفاده شده است. در مورد محلول کلوئیدی نانو سیلور با نام تجاری LS2000 نتیجه آزمایش دز موثر ppm 150 برای میکروب ایکولای و ppm 125 برای میکروب استافیلوکوک بود. برای محلول کلوئیدی نانو سیلور با نام تجاری L2000 نتایج حاصله نشان دهنده دز موثرppm 200 برای ایکولای و ppm 175 برای استافیلوکوک بود ،که نشان دهنده اینست که محلول کلوئیدی LS2000 خاصیت کشندگی میکروب بیشتری نسبت به محلول کلوئیدی L2000 دارد. حال با داشتن این نتایج محدوده عملکرد ما برای انتخاب دز های مختلف برای انجام آزمایش های نهایی مشخص می شود. محدوده دز های انتخابی عبارتند از 75 ، 100 ، 125 ، 150 ، 175 ، 200 ، 225 ، 250 و 300 ppm با توجه به رنگی بودن هر دو محلول به کار رفته بخصوص L2000 در صورت استفاده از دز های بیشتر سطح منسوج بی بافت دچار تغییر رنگ مختصری می شود.

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 35
3-2) نتایج آزمایش تعیین حداقل غلظت مهاری ………………………………………………………………………… 35
3-3) نتایج آزمایش های کیفی…………………………………………………………………………………………….. 50
3-4) نتایج آزمایش های کمی …………………………………………………………………………………………….. 54
3-5) تصاویر میکروسکوپ الکترونی ……………………………………………………………………………………….. 56

SATAIE-TETA LM 2000  :

SATAIE-TETA LM 2000 :

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..59
 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………..60
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………. 61

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………… 62

سایت های اطلاع رسانی …………………………………………………………………………………………………. 63
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 64

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
3-1 : میزان هالـه عـدم رشـد بـا پاشـش(180 درجـه ) محلـولL2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی …………………36
3-2 : میزان هالـه عـدم رشـد بـا پاشـش(220 درجـه ) محلـولL2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی …………………36
3-3 : میزان هالـه عـدم رشـد بـا پاشـش(260 درجـه ) محلـولL2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی ………………….36
3-4 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(180 درجه) محلول L2000 بر روی لایه رویی نوار بهداشتی ………………37
3-5 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(220 درجه) محلول L2000 بر روی لایه رویی نوار بهداشتی ………………37
3-6 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(260 درجه) محلول L2000 بر روی لایه رویی نوار بهداشتی ……………….37
3-7 : میزان هاله عدم رشـد بـا پاشـش(180 درجـه ) محلـولLS2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی …………………..38
3-8 : میزان هاله عدم رشـد بـا پاشـش(220 درجـه ) محلـولLS2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی …………………..38
3-9 : میزان هاله عدم رشـد بـا پاشـش(260 درجـه ) محلـولLS2000 بـر رو ی دسـتمالکاغذی …………………..38
3-10 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(180 درجه) محلـولLS2000 بـر رو ی لایـ ه رویـی نوار بهداشتی ………..39
3-11 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(220 درجه) محلـولLS2000 بـر رو ی لایـ ه رویـی نوار بهداشتی …………39
3-12 : میزان هاله عدم رشد با پاشش(260 درجه) محلـولLS2000 بـر رو ی لایـ ه رویـی نوار بهداشتی ………..39
3-13 : میزان هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر بـا پاشـش(260 درجـه ) محلـولL2000 بـر روی لایه رویی نوار بهداشتی بعد از گذشت 2 هفته ، 2 و 6 ماه………………………………………………………………………………………………..43

3-14 : میزان هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر با پاشش(260 درجـه ) محلـولLS2000 بـر روی لایه رویی نوار بهداشتی بعد از گذشت 2 هفته ، 2 و 6 ماه …………………………………………………………………………………………….43
3-15 : تعداد کلنی هـا ی شـمارش شـده از نمونـه هـای دسـتمال کاغـذی حـاو ی محلـول L2000 ..ا……….50
3-16 : درصد کاهش تعداد کلنی های شمارش شده از نمونه های دستمال کاغذی حـاو ی محلول L2000 ….ا51
3-17 : تعداد کلنی هـا ی شـمارش شـده از نمونـه هـای دسـتمال کاغـذی حـاو ی محلـول LS2000 ا……….51
3-18 : درصد کاهش تعداد کلنی های شمارش شده از نمونه های دستمال کاغذی حـاو ی ………………….52

فهرست نمودارها

3-1 : میزان هالـه عـدم رشـد در سـه حالـت پاشـش بـرای محلـولLS2000 روی سـطح دستمال کاغذی در حضور میکروب استافیلوکوک …………………………………………………………………………………………………………….40
3-2 : میزان هاله عدم رشد در سه حالت پاشش برای محلول L2000 روی سطح دسـتمال کاغذی در حضور میکروب استافیلوکوک …………………………………………………………………………………………………………….40
3-3 : می زان هال ه ع دم رش د ب رای دو محل ول L2000 و LS2000 روی س طح ه ر دو منسوج بی بافت در حضور میکروب استافیلوکوک و حالت پاشش 260 درجه …………………………………………………………………………..41
3-4 : می زان هال ه ع دم رش د ب رای دو محل ول L2000 و LS2000 روی س طح ه ر دو منسوج بی بافت در حضور میکروب پسودوموناس و حالت پاشش 260 درجه …………………………………………………………………………41
3-5 : میزان هاله عدم رشد برای محلول L2000 روی سطح دستمال کاغذی………………………………. 42
3-6 : میزان هاله عدم رشد برای محلول LS2000 روی سطح دستمال کاغذی…………………………….. 42
3-7 : میزان هاله عدم رشد برای محلول LS2000 بر روی سطح لایه رویی نوار بهداشـت ی در حضور میکروب استافیلوکوک بعد از طی زمان های مشخص ……………………………………………………………………………………………44
3-8 : میزان هاله عدم رشد برای محلول L2000 بر روی سطح لایه رویی نوار بهداشتی و میکروب استاف بعد از طی زمان های مشخص …………………………………………………………………………………………………………….44
3-9 : درصد کاهش تعداد کلنی های شمارش شده از نمونه های دستمال کاغذی حـاو ی .محلول LS2000 در حضور میکروب استافیلوکوک ………………………………………………………………………………………………………..52
3-10 : درصد کاهش تعداد کلنی های شمارش شده از نمونه های دستمال کاغذی حـاو ی .محلول L2000 در حضور میکروب استافیلوکوک ……………………………………………………………………………………………………….53
3-11 : درصد کاهش تعداد کلنی های شمارش شده از نمونه های دستمال کاغذی……………………. 53

فهرست شکل ها

2-1 : دو محلول کلوئیدی نانو نقره LS2000 و L2000 ………………………………………………………….ا.24
2-2 : تصاویر TEM از ذرات نانو نقره سه محصول L100 , L200 , L2000 …………..ا…………………………25
2-4 : پمپ 4 لیتری STRONG …ا…………………………………………………………………………………..27
2-5 : میکروسکوپ SEM مدل VEGA-II ا……………………………………………………………………………33
2-6 : دستگاه شمارنده کلونی ACOL-CNC ا……………………………………………………………………..34
3-1 : نمونه ها دستمال کاغذی و میکروب استفاده شده ایکولای ………………………………………………45
45 3-2 : نمونه ها لایه رویی نوار بهداشتی و میکروب استفاده شده ایکولای …………………………………45
3-3 : نمونه ها دستمال کاغذی و میکروب استفاده شده استافیلوکوک ………………………………………..46
3-4 : نمونه ها لایه رویی نوار بهداشتی و میکروب استفاده شده استافیلوکوک ……………………………….46
3-5 : نمونه ها دستمال کاغذی و میکروب استفاده شده پسودومناس ………………………………………….47
3-6 : نمونه ها لایه رویی نوار بهداشتی و میکروب استفاده شده پسودومناس ………………………………….47
3-7 : نمونه ها دستمال کاغذی و میکروب استفاده شده استرپتوکوک …………………………………………..48
3-8 : نمونه ها لایه رویی نوار بهداشتی و میکروب استفاده شده استرپتوکوک ………………………………….48
3-9 : نمونه ها دستمال کاغذی و قارچ استفاده شده کاندیدا ………………………………………………………49
3-10 : نمونه ها لایه رویی نوار بهداشتی و قارچ استفاده شده کاندیدا …………………………………………..49
3-11 : تصویر SEM سطح دستمال کاغذی با بزرگنمای x 500 ا……………………………………………………..55
3-12 : تصویر SEM سطح دستمال کاغذی با بزرگنمای kx 5.00 ا……………………………………………………55
3-13 : تصویر SEM سطح دستمال کاغذی با بزرگنمای kx 50.00 ا……………………………………………………56
3-14 : تصویر SEM سطح لایه رویی نوار بهداشتی با بزرگنمای x 500 ا………………………………………………56
3-15 : تصویر SEM سطح لایه رویی نوار بهداشتی با بزرگنمای kx 5.00 ا……………………………………………57
3-16 : تصویر SEM سطح لایه رویی نوار بهداشتی با بزرگنمای kx 50.00ا……………………………………………57

ABSTRACT
Facial tissues and sanitary napkins are among everyday-used products that have direct impact on humans’ hygiene and health. In this study, silver nanoparticles were introduced to these nonwoven textiles (facial tissues and top layer of sanitary napkins) with spraying two colloidal solutions, L2000 and LS2000, and their antimicrobial activity was tested. MIC test was used to select different dosages of nanosilver solutions. Antimicrobial properties were tested qualitatively and quantitatively according to AATCC147 and AATCC100 standards, respectively and the optimum method of spraying, more effective colloidal solution and acceptable dosages for both nonwoven textiles were determined. Both nonwoven textiles were tested for nanosilver effects up to 6 months and showed relatively good effectiveness. SEM images demonstrated even distribution of silver nanoparticles on the surface of both nonwoven textiles.

  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان