فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می¬نماید. از آن¬جایی که دانش همیشه قدرت است، امروزه هیچ تغییری در خصوص اهمیت دانش ایجاد نشده است اما تغییر در مورد چگونگی مدیریت دانش ناشی از اطلاعات انبوه و سرعت بخشیدن به تولید دانش، حتمی و ضروری است. تغییرات عمیق در دنیای ما نشانگر نیاز به تغییر شکل دانش¬محور نظام¬های کنونی در هر بخش و ایجاد فضاها و ساختارهای جدید است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو¬ظهور، دانش را به عنوان پربارترین منبع و یادگیری را به عنوان پربارترین فرایند اقتصادی برجسته می¬کند. در نتیجه مبنای سرمایه از سرمایه¬های ملموس سنتی به یک سرمایه نا¬ملموس مانند نوآوری در کاربرد مؤثر دانش و منابع سرمایه انسانی تبدیل می¬شود (گورباز ، 2008). اگر-چه امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و نیز به عنوان یک دارایی مطرح شده است، ولی ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و در مواردی غیر ممکن است (میتال2، 2008). از نظر نوناکا3 دانش مفهومی چند وجهی با معانی چند¬لایه است و یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می¬شود که به کسب و حفظ قابلیت رقابتی بودن و مزیت¬های سازمان¬ها کمک می¬کند و فقط آن دسته از سازمان¬هایی در این مسیر رقابت حرکت خواهند کرد که بتوانند مفهوم پیچیده دانش را به¬ خوبی مدیریت کنند (قربانی¬زاده، 1387، ص144). بنابراین مدیریت دانش، در دنیای تجاری رقابتی می¬تواند موفقیت و پیشرفت سازمان را تضمین کند. مدیریت دانش اقدامی است که به واسطه آن دانش به شکلی قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره¬برداری واقع می¬شود. به بیان دیگر، «مدیریت دانش» به این سؤال پاسخ می¬دهد که «چگونه می¬توانیم آن¬چه را که از قبل می¬دانیم، به پایگاه دانش مفید تبدیل کنیم؟» (قربانی¬زاده، 1387، ص 145).
از طرف دیگر، از آن جایی که مدیریت دانش تبدیل به ابزاری کلیدی در محیط رقابتی کسب و کار شده است، این شاخه نو¬ظهور علمی سعی در یافتن جایگاه خود در زمینه¬های آموزشی و پژوهشی دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادی برای تفکر انتقادی، جایی که دانش به عنوان منبع ایجاد ارزش گسترش می¬یابد و به طور وسیعی در سراسر سازمان منتشر می¬شود، قابل انکار نیست در عین حال لازم است فرهنگ خلاقیت ایجاد شده و دانش از طریق روش¬های آموزش و یادگیری انتقال داده شود چرا که هدف هر دانشگاه تدارک محیطی است که در آن کارکنان و دانشجویان، مهارت¬ها، درک و ارزش¬های مشترک برای تحصیلات دانشگاهی را گسترش می¬دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ-التحصیلانی شایسته است که باید دارای قدرت تحلیل، مهارت حل مشکلات و درک میان فردی به عنوان بخشی از پیشرفت¬های یادگیری خود باشند و بدین وسیله به آرمان ملت در ساخت جامعه¬ای دانش¬محور کمک نمایند (محی¬الدین و همکاران، 2007).
پژوهش¬های انجام شده در مورد جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه¬ها و مؤسسات تحقیقاتی نشان می¬دهند که هر چند و در کمال تعجب، موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاه¬ها تنها در سال¬های اخیر مورد توجه قرارگرفته است ولی در حال حاضر این موضوعات از چشم¬انداز غالبی در پژوهش¬هایی که پیوسته در این زمینه گزارش می¬شوند، برخوردار است (لینتر و واردن2، 2004).

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………….2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………. 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………….. 5
1-4 اهداف…………………………………………………………………………… 6
1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………. 6
1-4-2 اهداف جزئی …………………………………………………………………7
1-5 سؤالات…………………………………………………………………………. 7
1-5-1 سؤال کلی………………………………………………………………….. 7
1-5-2 سؤالات جزئی……………………………………………………………… 7
1-6 فرضیه¬های پژوهش……………………………………………………….. 7
1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش………………………………………………….. 8
1-7-1 تعاریف نظری………………………………………………………………. 8
1-7-2 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………… 10

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

امروزه بهره¬وری بهینه دانش، دغدغه سازمان¬های قرن بیست و یکم است و اهمیت آن از اواسط دهه ١٩٩٠، در بسیاری از کنفرانس¬های بین المللی مطرح شده است. در حال حاضر، اطلاعات و دانش به عنوان قدرت و سلاح استراتژیک تلقی می¬شوند، سرمایه به حساب می¬آیند و در مدیریت مدرن به عنوان منابعی پذیرفته شده¬اند که مستعد مطالعه و پژوهش با استفاده از تکنیک¬هایی که برای سایر حوزه¬های کوشش انسانی ایجاد شده و به کار برده می¬شوند، هستند. دانش، به عنوان نیرویی قدرتمند، برای سازمان¬های بخش خصوصی و دولتی در دستیابی به سود رقابتی و مقایسه¬ای، عامل حیاتی به شمار می¬رود، اما اکثر مؤسسات و شرکت¬های عصر اطلاعات، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را به صورت تشریفاتی و روتین انجام می¬دهند. اگر¬چه تشخیص تفاوت میان داده¬ها، اطلاعات، دانش و عقل برای این مؤسسات، ضروری است اما تغییر شکل داده¬ها و اطلاعات و تبدیل آن¬ها به دانش و سپس مدیریت این دانش به نفع یک مؤسسه، اقدامی فعالانه است و مدیران برای این عمل باید مؤثر و مبتکر باشند (مختار، 2004). بنابراین با توجه به تغييرات سريع و دائمي در جهان کنونی، ضروري است كه سازمان¬ها بازگشت تمامي سرمايه¬هاي خود را به بيش¬ترين حد ممكن برسانند. یکی از سرمايه¬هايي كه كم¬ترين بهره¬برداري را داشته است، دانشي است كه در اختيار افراد آن سازمان است. دانش به طور سنتي، یا در اذهان متخصصان (به شكل دانش ضمني) و یا به شكل گزارش، ارائه مطالب، ويدئوها و اسناد (به شكل دانش صريح) ذخيره مي¬شود. ذخيره¬سازي دانش شخصي به شكل سند و گزارش دشوار است و در صورتي كه به عنوان دانش ضمني در اذهان متخصصان وجود داشته باشد، بازيابي و دسترسي به آن مشكل است. مديريت دانش، توانايي استفاده از دانش قبلي را براي شناخت ارزش اطلاعات جديد، تلفيق و يكپارچه¬سازي آن و به كاربردن آن براي توليد دانش و قابليت¬هاي جديد ترسيم مي¬كند (میتال، 2008).
از طرفی دیگر، مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز توليد و اشاعه دانش بيش از هر سازمان دیگری نيازمند اجرای مدیریت دانش هستند. با این¬که دانشگاه¬ها خود مخازن دانش هستند، تاکنون به سرمایه¬های فکری و منابع علمی توليد شده به ¬وسيله جامعه دانشگاهی توجه کافی مبذول نشده است به طوری که تا به امروز هيچ¬گونه کنترلی بر دانش غير مکتوب، دانش موجود در اذهان، صورت نگرفته و اطلاعات مدون توليد شده در داخل نيز به ندرت به گونه¬ای مجتمع و یکپارچه جمع¬آوری و در چارچوبی نظام¬مند مدیریت شده است. این ضعف مدیریتی سبب شده که بسياری از سرمایه¬های ارزشمند موجود برای هميشه ناشناخته و دور از دسترس و بسياری از خلاء¬های موجود هم¬چنان به قوت خود باقی بمانند. از سوی دیگر عدم توجه به اطلاعات توليد شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاری، دانشگاه¬ها را به لحاظ مادی نيز متضرر نموده و سبب شده است که بسياری از این اطلاعات توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطلاعاتی دوباره به خود دانشگاه¬ها فروخته شود (حاضری و صراف¬زاده، 1385).

2-2 تعاریف و مبانی نظری
2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش
بيان دقيق تاريخچه پيدايش و نضج مديريت دانش امکان¬پذير نیست. می¬توان چنین استدلال کرد که مدیریت دانش با اولین نقاشی¬ها در غارها و یا با استفاده از اولین ارتباطات کلامی آغاز شده است (فراپائولو ، 1388). بنابراین اگر¬چه مدیریت دانش مفهومی نسبتاً قدیمی است اما در مفهوم نوین خود از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. با نزدیک شدن به اواسط دهه 1980 و آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه، نظام¬های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام¬های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش، مهندسی دانش، نظام¬های دانش مدار و مانند آن رواج یافت (دراکر2، 1993). در اواخر دهه 80 می¬توان سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را در مجلات حوزه¬های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتاب¬های مربوط به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه¬ 1990 فعالیت گسترده شرکت¬های امریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشم¬گیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه 1990 تحرک تازه¬ای به حوزه مدیریت دانش بخشید. شبکه بین المللی مدیریت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده¬ فعالیت¬های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال 1995، اتحادیه اروپا طی برنامه¬ای به نام اسپریت3 بودجه قابل ملاحظه¬ای را برای اجرای طرح¬های مدیریت دانش اختصاص داد. به تدریج شرکت¬های بزرگی مانند ارنست و یانگ4، بوزآلن و همیلتون5 و ده¬ها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه مدیریت دانش شدند. اکنون مدیریت دانش در سال¬های آغازین قرن 21 برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکت-های بزرگ اروپایی از سال 2000 به بعد حدود 55% درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده¬اند (داوری و شانه¬ساز، 1380). گاه¬شمار مدیریت دانش را می¬توان به طور خلاصه به صورت جدول 2-1 نشان داد.

2-1 مقدمه………………………………………………………………………… 12
2-2 تعاریف و مبانی نظری………………………………………………………. 13
2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش………………………………………………… 13
2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………………………… 14
2-2-3 مفهوم داده………………………………………………………………… 14
2-2-4 مفهوم اطلاعات…………………………………………………………… 14
2-2-5 مفهوم دانش……………………………………………………………… 15
2-2-6 انواع دانش…………………………………………………………………. 16
2-3 معناسازی و دانش آفرینی………………………………………………….. 17
2-4 مفهوم مدیریت دانش……………………………………………………….. 20
2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش ……………………………………………….22
2-5-1 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش……………………………….. 22
2-5-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش……………………………… 23
2-5-3 نقش مدیریت در مدیریت دانش………………………………………… 24
2-6 شیوه¬های (مؤلفه¬های) مدیریت دانش………………………………. 24
2-7 ابعاد مدیریت دانش…………………………………………………………. 27
2-7-1 مدیریت دانش سازمانی………………………………………………….. 27
2-7-2 مدیریت دانش شخصی…………………………………………………… 28
2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی 30
2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی… 33
2- 10 نقش مدیریت دانش در برنامه¬ریزی درسی و فعالیت¬های آموزشی اعضای هیأت علمی……………………………………………………………………………… 35
2- 11 مرور پیشینه پژوهش……………………………………………………. 40
2- 12 نتیجه¬گیری………………………………………………………………. 43

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش

در این فصل نخست نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه¬گیری و چگونگی تعیین حجم نمونه آماری تشریح می¬شود، سپس به ابزار و روش گردآوری داده¬ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار و بالاخره روش¬های به کار رفته برای تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها پرداخته شده است.

3-2 نوع و روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان¬نامه با توجه به ماهيت، هدف¬ها و سؤال¬هاي پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. پژوهش پیمایشی به بررسی توزیع و چگونگی ویژگی¬های یک جامعه آماری می¬پردازد. هدف تحقیق پیمایشی در وهله نخست، توصیف وضعیت موجود است. پژوهش¬گر با این روش، آن¬چه را که هست توصیف می¬کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول و فرایندهای جاری توجه دارد. یکی از جنبه¬های مثبت این روش، قابلیت تعمیم¬پذیری یافته¬های پیمایش است. از این روش می¬توان برای بررسی مشکلات در شرایط واقعی استفاده کرد (بیابانگرد، 1386). در این پژوهش، کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند (جامعه پژوهش) مورد بررسی قرار گرفت. هم¬چنین تفاوت در میزان عمل به مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی بر اساس عواملی مانند سابقه کار، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و حوزه فعالیت در سطح کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی بررسی شد.

3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری
تمامی اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی دانشکده¬های زیر¬مجموعه دانشگاه بیرجند، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می¬دهند. با توجه به مقایسه داده¬های دانشکده¬های مختلف و به منظور اطمینان از اعتبار نتایج آزمون¬های آماری و با توجه به این¬که تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده¬های تازه تأسیس مانند هنر، تربیت بدنی و آموزشکده فنی قائن به حداقل حجم لازم برای یک نمونه مناسب نمی¬رسید، به ناچار دو مورد نخست زیرمجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مورد آخر زیرمجموعه دانشکده مهندسی در نظر گرفته شد. بنابراین جامعه آماری شامل 4 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم، کشاورزی و مهندسی است. از مجموع 235 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، 63 نفر عضو دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 63 نفر عضو دانشکده علوم، 52 نفر عضو دانشکده کشاورزی و 57 نفر عضو دانشکده مهندسی بودند.

ابزار و روش¬های گردآوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای یک پرسش¬نامه محقق¬ساخته و انجام مصاحبه نیمه¬ساختار یافته جمع¬آوری شده که یافته¬های حاصل از مصاحبه در تجزیه و تحلیل فصل پنجم به کار گرفته شده است. یک نمونه از پرسش¬نامه یاد شده در پیوست یک (ص، 101) آورده شده است. پرسش¬نامه مورد نظر با بهره¬گیری از پرسش¬نامه¬های استاندارد و معتبری که در بعضی از دانشگاه-های خارجی و داخلی در زمینه مدیریت دانش به کار گرفته شده بود از جمله پرسش¬نامه محی¬الدین (2007) و جعفرزاده (1389) و نیز تجزیه و تحلیل عناصر مدیریت دانش و انطباق آن با وضعیت فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی تدوین شده است. لازم به ذکر است که برخی از این پرسش¬نامه¬ها تنها به یکی از مؤلفه¬های مدیریت دانش پرداخته و برخی دیگر نیز زیرساخت¬های مدیریت دانش را مورد پرسش قرار داده¬اند. بنابراین، نخست با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و از طریق جستجو در پایگاه¬های اطلاعاتی و بررسی مجله¬های جدید مدیریت دانش ، مؤلفه¬های مدیریت دانش و چگونگی بررسی مدیریت دانش شخصی در دانشگاه¬ها تعیین شد و پرسش¬نامه¬های موجود به عنوان الگوی آغازین مورد استفاده قرار گرفت. سپس پرسش¬نامه نهایی بر پایه شاخص¬های مورد نظر، سؤالات پژوهش و با توجه به وظایف اعضای هیأت علمی در زمینه مدیریت دانش، تنظیم و طراحی گردید. سؤالات بر مبنای پژوهش درباره فعالیت¬های مدیریت دانش و برای کمک به استادان در راستای اندیشیدن به چگونگی انجام کار و کسب درک بهتری از شیوه¬های انجام کار دانشی طراحی شد. سپس با مراجعه حضوری، پرسش¬نامه¬ها توسط اعضای هیأت علمی تکمیل و اطلاعات گردآوری شده مورد بازبینی و دسته¬بندی قرار گرفت. تا حد امکان اطلاعات ناقص از طریق مراجعه مجدد تکمیل گردید.

پرسش¬نامه نهایی شامل 5 بخش و از 77 پرسش به شرح زیر تشکیل شده است:
• بخش اول «اطلاعات جمعیت¬شناختی»: متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سابقه کاری، بالاترین مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی و هم¬چنین نام دانشکده و گروه محل فعالیت پاسخگو در این بخش مورد پرسش قرار گرفته است.
• بخش دوم «شکل¬گیری دانش»: شامل سؤالاتی است که درباره درک پاسخگو از شکل¬گیری دانش طراحی شده است. این بخش شامل سه زیرمجموعه اکتساب، تجزیه و تحلیل و تولید دانش به ترتیب با 16، 5، 12 و در مجموع 33 پرسش می¬باشد که به توانایی اشخاص در کسب دانش، بسط اندیشه‏ها، خلق واقعیت¬ها و معناهای جدید و راه¬حل¬های نوین و مفید اشاره می¬کند.
• بخش سوم «سازماندهی»: برای کسب اطلاعاتی در زمینه درک پاسخگو از سازماندهی دانش تنظیم شده است. در این بخش که شامل 14 پرسش 5 گزینه¬ای با مقیاس لیکرت است محدوده هر گزینه آن کاملاً توضیح داده شده و به فرایند محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد و هنگام¬سازی مداوم دانش توسط اعضای هیأت علمی اشاره دارد.
• پخش چهارم «تبادل دانش»: تبادل دانش به شیوه توزیع و گسترش کانال¬های دانش در بین اعضای هیأت علمی مانند پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و مانند آن¬ها اطلاق می¬شود. برای گردآوری این اطلاعات از 24 پرسش استفاده شده است که علاوه بر 5 گزینه مشخص شده برای پاسخ در مقیاس لیکرت، با توجه به این¬که روش¬های انتشار دانش متنوع بوده و در هر مورد نیز تعداد آن از اهمیت برخوردار بوده است، به پاسخگو این امکان داده شده است که به صورت تشریحی موارد و تعداد روش¬های تبادل و انتشار دانش خود را ارائه نمایند.
• پخش پنجم «کاربرد دانش»: این بخش به به کارگیری دانش در محل مناسب خود اشاره دارد. میزان کاربرد اطلاعات فراهم شده و دانش بنا شده شخصی هر عضو هیأت علمی با 6 سوال 5 گزینه¬ای مورد سنجش قرار گرفت.
به پیشنهاد استادان راهنما و مشاور در اکثر موارد قابل انجام، پرسش¬نامه به صورت حضوری و با توضیحات پژوهشگر و با نوشتن نظرات تشریحی پاسخگویان تکمیل شده است.

3-1 مقدمه……………………………………………………………………….. 46
3-2 نوع و روش پژوهش………………………………………………………… 46
3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری………………………… 46
3-4 ابزار و روش¬های گردآوری اطلاعات……………………………………… 48
3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………. 49
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها…………………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش

در این فصل ابتدا با استفاده از نمودار توزیع فراوانی به توصیف داده¬های جمعیت¬شناختی پرسش-نامه پرداخته شده و سپس یافته¬های پژوهش و نتایج داده¬ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در قسمت اول داده¬های گردآوری شده از طریق پرسش¬نامه جمع¬بندی و بر اساس پرسش¬ها به صورت توصیفی ارائه شده و در برخی موارد نظرات پژوهشگر در مورد داده¬ها آورده شده است. در قسمت دوم با استفاده از داده¬های گردآوری شده و تجزیه و تحلیل¬های آماری فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و به پرسش¬های اساسی پاسخ داده شده است.

4-2 داده¬های جمعیت¬شناختی
نقطه آغازین در تجزیه و تحلیل داده¬ها، تبدیل داده¬های خام یا اولیه ثبت شده در پرسش¬نامه به اعداد و مرتب کردن آن¬ها به شکل جدول است. فنون آماری مختلفی برای این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرد. تحلیل توصیفی از جمله این فنون است که در واقع تغییر شکل داده¬های خام به شکلی است که فهم و تفسیر آن¬ها را آسان می¬نماید. این تحلیل معمولاً شامل یک خلاصه آماری است که مشاهدات و متغیرها را به ¬طور مختصر توصیف می¬کند. در این پژوهش نیز این تحلیل برای توصیف اطلاعات جمعیت¬شناختی پاسخگویان بر حسب توزیع و درصدها و هم¬چنین برای تعیین میزان کاربرد مدیریت دانش پاسخگو به کار رفته است.

4-1 مقدمه……………………………………………………………………….. 52
4-2 داده¬های جمعیت¬شناختی……………………………………………… 52
4-2-1 مدرک تحصیلی…………………………………………………………….. 53
4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………. 53
4-2-3 رتبه دانشگاهی…………………………………………………………… 54
4-2-4 دانشکده………………………………………………………………….. 55
4-2-5 سابقه کار………………………………………………………………… 56
4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی……………………………………. 57
4-3 تحلیل داده¬ها…………………………………………………………….. 58
4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی…………………………………………………. 58
4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل¬گیری دانش)………………………… 58
4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش)…………………………. 61
4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش) ……………………….62
4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش)…………………………………. 63
4-3-2 تحلیل استنباطی داده¬ها…………………………………………….. 64
4-3-2-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………. 64
4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………….. 64
4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………. 65
4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………… 66
4-3-2-5 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی……………………………………………………………………. 68
4-3-2-6 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………….. 71

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و بحث

در این فصل ابتدا خلاصه¬ای از یافته¬های پژوهش ارائه می¬شود و سپس نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته و نتیجه¬گیری کلی ارائه خواهد شد. هم¬چنین با توجه به اطلاعات به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن وضعیت مدیریت دانش در میان اعضای هیأت علمی و استفاده¬ مفیدتر از این پدیده¬ علمی جدید ارائه خواهد شد.

5-2 خلاصه پژوهش
مدیریت دانش در آموزش عالی را می¬توان به عنوان هنر افزایش ارزش از سرمایه¬های انتخابی دانش تلقی نمود. هم¬چنان که جهانی شدن موجب ایجاد اقتصادهای مبتنی بر دانش می¬شود، مؤسسات آموزش عالی در کشورهای گوناگون به دنبال مدیریت دانش برای رسیدن به اهداف و رسالت خود هستند. لذا بررسی مدیریت دانش در دانشگاه¬ها، کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش را در تمامی محیط¬های فرهنگی نوید می¬دهد. مدیریت دانش شخصی مفهومي است كه از طريق تركيب مديريت دانش و مديريت اطلاعات شخصي و توانایي¬هاي شناختي انساني نشأت گرفته است. به عبارت دیگر مديريت دانش شخصي مجموعه¬ای از مهارت¬ها و شیوه¬هایی است که به فرد این امکان را می¬دهد که به طور مؤثر و کارامد، داده¬ها، اطلاعات و دانشی را که به تملّک او درآمده است، پردازش نماید. در تئوری، این مهارت¬ها توانایی گرفتن تصمیمات آگاهانه¬تر و رفع سریع¬تر مشکلات را برای فرد میسر می¬سازد.
مؤلفه¬های مدیریت دانش عبارت¬اند از: شکل¬گیری دانش، که به توانایی اشخاص در بسط ایده¬ها، خلق واقعیت¬ها و معناهای جدید و راه¬حل¬های نوین و مفید اشاره می¬کند. سازماندهی دانش، فرایند محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد و به هنگام¬سازی مداوم دانش در سازمان می¬باشد. تبادل دانش، به شیوه¬ توزیع و گسترش کانال¬های دانش در بین اعضای هیأت علمی چون پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و غیره دارد. کاربرد دانش به به کارگیری دانش، در محل مناسب خود اشاره دارد.
این پژوهش با هدف تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در محدوده فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده است. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه¬ای از فرایندهایی مانند خلق، سازماندهی، تبادل و انتشار و کاربرد تعریف می-شود که دانش را برای بهینه ¬سازی نیل به اهداف و رسالت¬های دانشگاه استفاده می¬نماید.
روش پژوهش پیمایشی بود و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش¬نامه گردآوری شد. جامعه¬ آماری، کل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند بود که با روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای نسبتی 149 نمونه انتخاب و پرسش¬نامه¬ها تکمیل گردید. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار اس¬پی¬اس¬اس (SPSS) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

5-1 مقدمه………………………………………………………………………… 73
5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………. 73
5-3 خلاصه نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه¬های پژوهش.. 74
5-3-1 پرسش¬ها………………………………………………………………… 74
5-3-2 خلاصه نتایج فرضیه¬های پژوهش……………………………………… 75
5-4 بحث و نتیجه¬گیری…………………………………………………………. 76
5-4-1 بحث و بررسی نتایج مربوط به کل دانشگاه……………………………. 76
5-4-2 بحث و بررسی مؤلفه¬های مدیریت دانش در دانشکده¬ها………… 84
5-4-2 بحث و بررسی فرضیه¬ها………………………………………………. 87
5-5 پیشنهادات………………………………………………………………….. 90
5-6 محدودیت¬ها………………………………………………………………. 91

الف. منابع فارسی………………………………………………………………. 93
ب. منابع انگلیسی……………………………………………………………… 95
پیوست¬ها……………………………………………………………………… 100
پیوست یک: پرسش¬نامه……………………………………………………. 101
چکیده انگلیسی……………………………………………………………….. 110
صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………… 111

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول2-1 گاه¬شمار مدیریت دانش…………………………………………………… 14
جدول2-2 كاربرد و مزاياي مدیریت دانش براي فرايند تحقيق و پژوهش…………… 37
جدول2-3 كاربرد و مزاياي مدیریت دانش براي فرايند ايجاد برنامه درسي………… 38
جدول2-4 كاربرد و مزاياي مدیریت دانش براي خدمات دانشجويان و فارغ¬التحصيلان 39
جدول3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد….. 47
جدول4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی…………. 53
جدول4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت…………………. 53
جدول4-3 تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی……… 54
جدول4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی……….. 54
جدول4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده………………… 55
جدول4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی 57
جدول4-7 سهم منابع استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در اکتساب دانش 58
جدول4-8 بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی توسط اعضای هیأت علمی……………………………………………………………………………………. 59
جدول4-9 میزان و سهم هریک از روش¬های مختلف استفاده شده توسط اعضای . در تولید دانش……………………………………………………………………………………. 60
جدول4-10 سهم هریک از شکل¬های مختلف استفاده شده توسط اعضای … در سازماندهی دانش ……………………………………………………………………..61
جدول4-11 سهم هریک از روش¬های استفاده شده توسط اعضای … در تبادل و انتشار دانش……………………………………………………………………………………… 62
جدول4-12 سهم هریک از روش¬های استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در کاربرد دانش……………………………………………………………………………………… 63
جدول4-13 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. 64
جدول4-14 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیل……………………….. 65
جدول4-15 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………. 66
جدول4-16 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………………………………. 68
جدول4-17 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………………………… 69
جدول4-18 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی……………………………………………. 70
جدول4-19 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای….. به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………….. 71

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه دانش¬سازی بارتون……………………………………………. 18
نمودار 2-2 چرخه تکاملی دانش شخصی…………………………………………. 19
نمودار 2-3 چرخه دانش شخصی………………………………………………….. 19
نمودار 2-4 فرايند كلي دانش آفريني در دانشگاه¬ها…………………………… 20
نمودار 2-5 چرخه مؤلفه¬های مدیریت دانش……………………………………. 26
نمودار 2-6 طراحی ابتکارات مدیریت دانش …………………………………………32
نمودار 3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد 47
نمودار 4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی……… 53
نمودار 4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت……………… 54
نمودار 4-3 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی…….. 55
نمودار 4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده…………….. 56
نمودار 4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سابقه کار……………. 56
نمودار 4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی…………………………………………………………………………………57بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان