انتخاب صفحه

مقدمه

گابیون سلول های انفرادی بزرگی هستند که توسط پوشش های سیمی جوش داده شده یا مجموه بسته های سیمی متن بندی شده مستطیلی به وجود می آیند ودرکانال ها برای دیواره پشت بند دار ونگه داشتن دیواره ها به عنوان تکیه گاه کاربرد دارند.هدف گابیون عبارتند از سبدهای پرشده ازصخره هایی که کاملا به یکدیگر باسیم بسته شده اند به صورتی که به شکل کنترل فرسایش وتثبیت شیب ها بافرسایش بالای مواد به کار میروند.موارد کاربرد آن در جاهایی است که شیب کم یا پتانسیل فرسایش بالا باشد.گابیون ها معمولا درشیب دائمی یاغیر دائمی برای تثبیت خاک کاربرد دارند.موارد نصب آن شامل دیواره های حائل،تکیه گاه های پل ها،به عنوان دیوار محافظ درآبگذر بازهکش یاکف خروجی ها،حمایت کردن ازساحل یا کناره ها،سدهای کنترلی وازگابیون ها باید درطراحی سازه های کنترل رسوب وفرسایش استفاده شود.

 فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

فصل اول:آشنایی باسازه های توریسنگی

1-2-انواع سازه های توریسنگی

1)توریسنگ جعبه ای:سازه ای مستطیل شکل است که ازشبکه توری شش وجه بافته شده باسیم های گالوانیزه ساخته شده وباسنگ های رودخانه ای گرد گوشه ویا شکسته معدن با ابعاد مناسب پر میشوند.

2)توریسنگ تشکی:گونه ای خاص ازتوریسنگ جعبه ای است که عمق آن نسبت به طول وعرضش کوچک می باشد.این توریسنگ معمولا دارای شش خانه است که بااستفاده از دیافراگم ازهم جدا میشوند.یک واحد تورسینگ معمولی درحدود 6متر طول و2متر عرض می باشد.

3)تورسینگ کیسه ای:این گونه سازه،ازشبکه تک لایه ای که به صورت استوانه ای سرباز به شکل کیسه درآمده است،تشکیل یافته است.

4)توری حفاظ ریزش سنگ:دربرخی موارد برای جلوگیری ازریزش سنگ کوه ها و دامنه ها برروی جاده ها وخطوط راه آهن،یک شبکه توری به عنوان حفاظ برروی دامنه جای داده میوشد وبا میخ هایی به

ان اتصال وضمنا به رویش گیاهان برروی سطح مورد نظرکمک میکند.

1-1-تعریف         4

1-2-انواع سازه توریسنگ   4

1-3-ویژگی عمومی سازه توریسنگ   6

1-4-زمینه کاربرد سازه توریسنگ   8

1-5-ویژگی رفتاری توریسنگ     12

1-6-ویژگی رفتاری توریسنگ     12

1-7-ملاحظات کلی اجرای توریسنگ   13

1-8-ویژگی های مصالح   17

1-9-ویژگی های مصالح سنگی       19

تخریب دیواره حفاظتی بعلت آبشکستگی

تخریب دیواره حفاظتی بعلت آبشکستگی

فصل دوم:طرح و آنالیز سازه های توریسنگی

2-2-مبانی طرح وآنالیز سازه ها توریسنگی

آنالیز سازه ای سیستم های توریسنگی،شتکل شناخت رفتار واحد های توریسنگی وبررسی رفتار کل سازه توریسنگی درمقابل نیروهای وارده میباشد.بخش عمده ای ازآنالیز توریسنگ ها به بررسی پایداری واحدهای توریسنگ وکل سیستم سازه ای ارتباط می یابد.انواع ناپایداری درسازه ها عبارتنداز:

-لغزشی

-واژگونی

طرح سازه ای سیستم توریسنگ مشتمل است برتعیین قطر سیم های شبکه توری،محاسبه ضخامت سازه(درمورد پوشش های حفاظتی)،محاسبه سرعت مجاز آب ومحاسبه ابعاد و وضعیت سیستم توریسنگ است.همچنین در ازاء بلندا،زاویه سازه نسبت به جریان(درمورد دیواره های باله ای)،طول سرریز وابعاد حو ضچه آرامش(درمورد سرریزهای توریسنگی)باید محاسبه شوند.

2-1-جریان داخل توده سنگ   21

2-1-1-کلیات آنالیز   21

2-1-2-افت انرژی     21

2-1-3-عمق آب درپائین دست     22

2-1-4-نیمرخ سطح آزاد آب   22

2-1-5-رابطه دینامیکی جریان     23

2-2-مبانی طرح و آنالیز سازه های توریسنگی     24

2-3-نکاتی درمورد توریسنگ ها           25

2-4-بارهای وارده به سازه های توریسنگی     25

2-4-1-پایداری درمقابل لغزش     26

2-4-2-پایداری درمقابل واژگونگی     27

2-5-سازه های توریسنگی پلکانی       28

2-5-1-آنالیز پایداری تک توریسنگ     28

2-5-2- آنالیز پایداری در برابر واژگونی   30

2-6-توریسنگ واقع برسطوح شیب دار   30

2-6-1-پایداری درمقابل لغزش   32

2-6-2-پایداری درمقابل واژگونی   33

2-7-طرح وآنالیز قضیه های توریسنگی   34

نمایی از توریسنگ

نمایی از توریسنگ

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:دیوار حائل توریسنگی

3-1-کلیات

دیواره های حائل رابرای جلوگیری ازریزش خاکریزها،حفاظت دامنه ها،جاده ها وراه آهن می سازند.انواع دیواره های حائل عباتنداز:

-دیوارها وزنی تشکیل شده از سنگ،بتن،مصالح بنایی

-دیواره های گهواره ای ویا انباره ای تشکیل شده ازالوار،تیرهای بتن مسلح،تیرهای فلزی

-خاک مسلح تشکیل شده ازپیکری خاکی بالایه های فلزی تقویت شده

-دیواره های طره ای پشت بند دار تشکیل شده ازبتن مسلح

-دیواره های توریسنگی وشبکه فلزی جوش شده

-دیواره شمعی تشکیل شده ازشمع های بتنی ریخته شده درجا یاکوبیده شده

-دیواه های پشت مهاری متشکل ازیک جعبه نازک جلویی باشبکه ای ازمیله های مهاری

3-1-کلیات   36

3-2-انواع دیواره های توریسنگی وکاربردآنها     36

3-3-نیروهای وارده به دیواره های حائل   38

3-4-محاسبات سازه ای 39

3-4-1-آنالیز پایداری   39

فصل چهارم:سازه های حفاظتی توریسنگی دررودخانه ها

4-1-کلیات

سازه های توریسنگی درحفاظت کرانه های رودخانه ،سازماندهی رودها،وحفاظت بخش های دیگ یک آبراهه بزرگ وتاسیسسات واقع برروی آن نقش عمده ای دارند.دریک جمع بندی،ازدیدگاه طراحی واجرائی،موارد کاربرد سازه های توریسینگی در حفاظت کرانه رودخانه ها رادرچند مقوله زیرمیتوان جای داد.

-سازه های توریسنگی که بیرون ازآب اجرا میشوند.

-سازه ها توریسنگی اجرا شونده درزیرآب

-پیش بنها وپوشش هائی که بیرون از آب اجرا میگردند وباخمیر ماسیه آسفالتی تزریق میشوند.

-پیش بندها وپوشش های اجراشونده درزیرآب که باخمیر ماسه آسفالتی تزریق میگردند.

پیش از اقدام بطرح واجرای گونه ای خاص ازسازه حفاظتی توریسنگی،دریک پروژه باید مسائل زیر رامورد بررسی وپژهش قرار داد.

-بررسی تاثیر تاثیثات موردنظر برروی محیط

-بررسی امکان کاستن ازکارهای پوششی(که درنتیجه ازهزینه اویه وهزینه نگهداری آبراهه خواهدکاست)

-ارائه سیست بهینه ازنظر مصرف مصالح

-بررسی پایداری کرانه ها وبستر رودخانه(که ازنوسان سطح آب تاثی میگیرد)

-طرح یک سیستم منعطف که باحرکت های دراز مدت خاک هماهنگی داشته باشد

-بررسی امکان بهره گیری ازروش های آماری وآنالیز ریسک

سازه های توریسنگی حفاظتی را،چه آنکه بیرون از آب ویادرزیرآب اجرا شوند،ازنظر نوع وابعاد سازه وبتن ویژه آن به چهار گروه زیر تقسیم میگردند:

-دیوارهای حفاظتی توریسنگی ازنوع توریسنگ جعبه ای

-توریسنگ های تشکی

-پیش بندها،کف بندها وحفاظتی توریسنگی پنجه ای

-سازه های مرکب ازتوریسنگ های جعبه ای وتشکی

4-1-کلیات         43

4-2-دیواره های حفاظتی توریسنگی جعبه ای     44

4-3-توریسنگ های تشکی حفاظتی کرانه های رودخانه ها     47

4-4-توریسنگ تشکی پیش بند دار     49

4-5-سیستم های مرکب توریسنگی     50

4-6-دیواره های باله ای ودخانه ای     53

4-6-1-ویژگی هایی فنی دیواره های باله ای     53

نتیجه گیری     58

پیشنهادات       59

فهرست منابع       60

فهرست منابع فارسی       61

سایت اطلاع رسانی     62

چکیده انگلیسی   63

فهرست جداول

3-1- مشخصات سنگ های مورد استفاده       41

فهرست اشکال

1-1-نمایی از توریسنگ     4

1-2-توریسنگ تشکی   5

1-3-توریسنگ کیسه ای     5

1-4-توری حفاظ ریزش سنگ     6

1-5-ویژگی انعطاف پذیری توریسنگ     6

1-6-ویژگی تاب مکانیکی توریسنگ       7

1-7-ویژگی تاب مکانیکی توریسنگ       7

1-8-توریسنگ باپوشش گیاهی         8

1-9-توریسنگ جهت پوشش دیواره وکف کانال     9

1-10-توریسنگ جهت حفاظت دیواره ساحل     9

1-11-بند رسوبگیر گابیونی   10

1-12-باله گابیونی       10

1-13-پوشش دیواره ساحلی   11

1-14-دیواره حائل توریسنگی     11

1-15-سرریز گابیونی   12

1-16-نحوه دوختن کناره های توریسنگ     15

1-17-ابزارهای دوختن توریسنگ         15

1-18-بست اتصال توریسنگ     15

1-19-توریسنگ دراثر فشار شکم داده شده است 16

1-20-اجرای گابیون   17

1-21-بستن سیم       18

2-1-نیمرخ سطح آزاد آب   23

2-2-نیمرخ سطح آزاد آب   23

2-3-بارهای وارد برتوریسنگ   25

2-4-نیروهای مقاوم ومحرک وارد برتوریسنگ     26

2-5-نیروهای مقاوم ومحرک وارد برتوریسنگ       26

2-6-توریسنگ پلکانی 28

2-7-نیروهای وارد برتوریسنگ پلکانی   28

2-8-رابطه میان کمیت   وا       30

2-9-نیروهای وارد برتوریسنگ شیبدار   31

2-10-نیروهای وارد برتوریسنگ شیبدار   32

3-1-انواع دیوار توریسنگ   37

3-2-نیروی وارد بردیوار حائل توریسنگ    38

3-3-نیروهای وارد بر دیوار سنگی     39

4-1-دیواره حفاظتی با پیش بند متصل     44

4-2-تخریب حفاظتی بعلت آبشستگی   44

4-3-پوشش حفاظتی شیبدار   46

4-4-پوشش حفاظتی کرانه رودخاه   46

4-5-توریسنگ تشکی حفاظت کرانه رودخانه     47

4-6-پوشش حافظتی درکرانه باشیب زیاد     47

4-7-تقویت پوشش حفاظتی درپایین دست   48

4-8-پوشش تشکی مهارشده باشمع های چوبی     48

4-9-توریسنگ حفاظتی پیشبند دار     49

4-10-توریسنگ حفاظتی پیشبنددار   49

4-11-توریسنگ حفاظتی مرکب   50

4-12-مهار توریسنگ شیبدار   51

4-13-سیستم حفاظت بتنی پیش ساخته   52

4-14-سیستم حفاظت بتنی پیش ساخته           52

4-15-دیوارهای باله ای   53

4-16-طول وفاصله دیوارهای باله ای   56

1-1-آشنایی باسازه های توریسنگی

ساختمان هایی هستند که ازدومصالح اصلی سنگ وتوری های فلزی تشکیل یافته اند.این سازه ها میتوانند جوایگوی بسیاری از مسائل آب وخاک باشند.سازه های توریسنگی با تکنولوژی ساده تقریبا در هرجایی قابل اجرا هستند وافزون برآن دارای دوام وایمنی بسیار می باشند.ازلحاظ مصالح وفرم و عملکرد باطبیعت اطراف سازگاری دارند وازنظر اکولوژیک نیز ارزشمندند.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان