انتخاب صفحه

مقدمه

امروزه تحقیقات متعددی در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته ای از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـایزمینه فلزی هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت های زمینه فلزی با بهره گیری از دو فاز سـرامیکی و فلـزی دارای ویژگـی هـایی ازقبیل استحکام و سفتی ویژه بالا می باشند. یکی از انواع دسـته بنـدی کامپوزیـت هـای زمینـه فلـــزی،طبقه بندی آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد. بر این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزی رشته ای گفته می شود. کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد،دارای خواص و ویژگی های منحصر به فردی می باشــند. این دسته از کامپوزیـت هـای زمینـه فلــزی،دارای استحکام و سفتیِ بیشتری نسبت به کامپوزیت های زمینه فلزی با فاز تقویت کننده غیـر پیوسـتههستند. از طرفی در کامپوزیت های زمینه فلــزی رشته ای، به دلیـل اینکـــه الیـاف تقویـت کننـده درجهات خاصی در فـاز زمینه قرار می گیرند، لذا دارای خـواص آنیزوتروپیک مـی باشــند. بـه طـور کلـیکامپوزیت های زمینه فلزی در صنایعی از قبیل هوافضـا و خـودروسازی به طور گسـترده مـورد اسـتفادهقـرار می گیرند.
در کامپوزیت های زمینه پلیمری، استفاده از فاز تقویت کننده پیوسته چنـدان مـشکل نبـوده، لـذا درساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود. اما در کامپوزیـت هـای زمینـهفلزی به دلیل بالا بودن دمای فراوری کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تـر بـوده،لذا محدودیت هایی در استفاده از روش های حالت مایع (ذوبی) وجـ ود دارد . بـر ایـن اسـاس روش هـایفراوری حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند. از طرفی اغلب روش هـای فـراوری کامپوزیـت هـایزمینه فلزی در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویـت کننـده غیـر پیوسـته هـستند، زیـرافـراوری کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای، پیچیده تر و مشکل تر می باشد. به طور کلـی روش هـایمحدودی جهت فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی رشـته ای در حالـت جامـد وجـود دارد کـه در ایـنسمینار به آنها اشاره شده است.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………. 2

فصل اول: مروری بر کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت های زمینه فلزی1 همانند سایر انواع کامپوزیت ها، دست کم از دو فاز، که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی از هم مجزا هستند، تشکیل شده و دارای خواصی می باشند که هر یک از این فازها بـه تنهـاییفاقـد آن هستند. در این دسته از کامپوزیت ها معموًلاً دو فاز وج ود دارد، که یـک فـاز ماننـد الیـاف و یـاذرات در داخل یک زمینه فلزی توزیع شده است. به طور مثال می توان از کامپوزیـت زمینـه آلـومینیمیِتقویت شده با الیاف پیوسته 3Al2O نام برد که از آن در خطوط انتقال نیرو استفاده می شـود. بـه عنـوانمثال های دیگر می توان از کامپوزیت زمینه مسی با فیلامنت2 های تقویت کنندهNb-Ti ، که در ساخـتقطعات مغناطیسی ابر رسانا از آنها استفاده می شود و نیـز کامپوزیت زمینه آلـومینیمی تقویـت شـده بـاذراتSiC ، که در صنایع هوافضا، خودروسازی و کاربردهای مدیریت گرما مورد استفاده قرار می گیرد، نامبرد. در شـکل 1-1() ریز ساختار یک کامپوزیت Al/SiC نشان داده شده است [1].
به طور کلی اهداف مختلفی در تولید و به کارگیری کامپوزیت های زمینه فلزی دنبـال مـی شـود. بـهعنوان مثال با قرار دادن فاز دوم با استحکام بالا در فلزات سبک، کامپوزیت هایی تولید می شـوند کـه درعرصه هایی که کاهـش وزن در اولویت می باشد، به کــار می روند . از این رو می تـوان اهــداف توســعهکامپوزیت های زمینه فلزی سبک را به صورت ذیل عنوان نمود [2].
الف) افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی در دمای اتاق و دماهای بالاتر با حفظ حداقل داکتیلیتی ب) افزایش مقاومت به خزش در دماهای بالا، در مقایسه با آلیاژهای سنتیج) افزایش استحکام خستگی، به خصوص در دماهای بالاد) ارتقاء میزان مقاومت در برابر شوک های حرارتیه) ارتقاء میزان مقاومت به خوردگیو) افزایش مدول یانگز) کاهش میزان افزایش طول در اثر گرما در حدود بیش از 60 سال پیش، قبل از اینکه از واژه کامپوزیت های زمینه فلـزی اسـتفاده شـود، ایـندسته از مواد با نام سِِرمت3 شناخته می شدند؛ که این واژه بر گرفته از نام های سـرامیک و فلـز بـود. در واقع سرمت ها نماینده دسته ای از مواد بودند که از ادغام فلز و سرامیک تشکیل شده بودند. برای اولـین بار در حدود سال 1940 میلادی شاخص ترین نوع سرمت ها، یعنـی ابـزارآلات برشـی بـر پایـهWC/Co معرفی شدند [3].
هرچند راه کار استفاده از الیاف تقویت کننده به منظور افـزایش اسـتحکام و سـفتی فلـزات، اندیـشهجدیدی نیست، اما توســعه منظم و سیستماتیک فلزات تقویت شده با الیاف یـا همـان کامپوزیـت هـایزمینه فلزی تنها در حدود 40 سال است که آغاز شده است . در اوایل سال های 1960 مـیلادی، اشـتیاققابل توجهی در ارتباط با فلزات تقویت شــده با سیم های فلــزیِ نازک و مستحـکم وجــود داشـت؛ دراین سال ها کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای مورد توجه قرار گرفتند. هرچند، مشکلات واکنش هایبین مرزی و نیز استحکام در دمای بالای ضعیف الیاف، این کامپوزیت هـا را بـه مقـدار زیـادی از لحـاظتجاری کم اهمیت کرد.
مجدداً از حدود 25 سال پیش، مــوج جدیدی از تحقیقات در ارتباط با کامپوزیت هــای زمینه فلـزیآغاز شد . این امر از یک طرف به خاطر نیاز مبرمِ صنایع هوا-فضا و اتومبیل سازی بـه مـواد سـاختاریِ بـاکارایی بالا و از طرف دیگر به خاطر ظهـور تقویت کننده های جدید و با کیفیـت بـالا رخ داد. در حـدودسال 1980 میلادی کامپوزیت های زمینه فلزی با فاز تقویت کننده غیر پیوسـته نیـز مـورد توجـه قـرارگرفته و آلیاژهـای گوناگونی از آلومینیـــم، منیزیــم و تیتانیــــوم بـه طـور وسـیعی بـرای اسـتفاده درکامپوزیت های زمینـه فلــزی مورد آزمایش قرار گرفتند. امروزه نیز تحقیقـات متعــددی در ارتبـاط بـاجنبه های مختلف کامپوزیت های زمینه فلزی، به عنوان شاخه ای از مواد جدید، در حال انجام و توسعهمی باشد

ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزی Al/SiC

ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزی Al/SiC

1-1: کلیات و تاریخچه ای از کامپوزیت های زمینه فلزی……….. 4
1-2: طبقه بندی کامپوزیت های زمینه فلزی…………………….. 6
8 1-3: مقایسه کامپوزیت های زمینه فلزی با سایر مواد و کامپوزیت ها…………………………………………………………………………..8
9 1-4: ویژگی های ماتریس و فاز تقویت کننده در کامپوزیت های زمینه فلزی……………………………………………………………………….9

فصل دوم: مروری بر روش های فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی

همان طور که در فصل قبل اشــاره شــــد، روش فراوری و تولــید کامپوزیت هـای زمینـه فلــــزیمی تواند اثر تعیین کننده ای در خواص نهایی محصول بدست آمده داشـته باشـد، لـــــذا بـا توجـه بـهخواص مورد نیاز و نیز کـــاربرد قطعه کامپوزیتی، می بایـست روش مناسـب فـــراوری یـک کامپوزیـتزمینه فلزی انتخاب گردد.
مواد کامپوزیتی زمینه فلـــزی را می توان با روش ها و تکنیک هـای مختلفی تهیــه و تولـــید کـرد. به منظور انتخاب یک روش مهــندسی مناسب برای تولید کامپوزیت هـای زمینـه فلـــزی، مـی بایـستکمیت و توزیع فــاز تقویت کننده (ذرات و الیاف)، آلیاژ زمینه و نیـز کاربــــردهای کامپوزیـت را مـوردتوجه قرار داد [2]. از طرفی در انتخاب فرایند تولید هر کامپوزیت زمینه فلزی، فاکـــتورهای متعـددی در بهبـود خـواصکامپوزیت موثر هستند که باید رعایت شوند، برخی از این عوامل عبارتند از:
1. کم کردن صدمات وارده و حفظ استحکام فاز تقویت کننده
2. ارتقاء میزان ترشوندگی و اتصال میان فاز زمینه و تقویت کننده
3. انعـطاف پذیری، که امکــان پشت بندی1، فاصله بندی2 و جهت گیری3 مناسب فـاز تقویت کننده را در داخل فاز زمینه فراهم می کند.
فرایند اصلی ساخت صنعتی کامپوزیت های زمینه فلزی را می توان به دو دسـته فرایند فـاز مـایع4 وحالت جامد تقسیم بندی کرد. فراوری به کمک فاز مایـع، با اتصال و تماس فاز مایع با فـاز دوم و ایجـادفصل مشترک شناخته می شود. از این رو در این روش اتصالی محکم و قـوی حاصـل مـی گـردد. امـا ازطرفی این فرایند ممکن است باعث شکل گیری لایه های مرزی ترد و شکننده شود. در روش فـراوری درحالت جامد، به علت پائین تر بودن دمای فرایند، امکان تشکیل چنین لایه هایی بسیار کـم اسـت. البتـهباید توجه داشت که این روش نیز دارای محدودیت هایی است، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد [5].
در دسته بندی دیگر، علاوه بر روش های حالت جامد و حالت مایع، دو روش حالت گازی و درجا نیزگنجانده شده است. البته باید توجه داشت که بعضی از روش های تولید فقط مختص یکی از این دسته ها نبوده، بلکه وابسته و مشترک بین دو یا چند روش تولید هستند [6].
در بعضی از منابع نیز روش های تولید کامپوزیت های زمینه فلزی به سه دسته حالت جامد، مایع و گاز و یا حالت جامد، مایع و رسوب گذاری و پوشش تقسیم بندی می شوند. در شـکل 1-2() شماتیکی کلی ،بر اســاس دسته بندی سه تایی روش های تولید این کامپوزیت ها آورده شده است [1،7]. در ادامه مروری بر مهمترین روش های فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی، بر اســاس تقـسیم بنـدیدو تایی خواهد شد. البته باید توجه داشت که در تمام روش های فراوری، که در ادامـــــه بـه آن اشـارهمی گردد، الزاماً محصول نهایی بدست نمی آید؛ زیرا در بعضی روش ها تنها پیش مـاده مـورد نیـاز بـرایساخت کامپوزیت ها تولید شده و بعضی از این روش ها، فرایندهای ثانویه تولید می باشند.

مروری بر روش های کلی فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی در حالت مایع ویا نیمه جامد در این روش ها ، کامپوزیت های زمینه فلــزی در اثر ترکیب و درهم آمیختگی ماتریس فلــزی مذاببا فـاز زمینه تشکیل می شوند. مــزایای متعددی در استفاده از این روش ها برای تولــید کامپوزیت های زمینه فلزی وجود دارد. در این روش ها می توان قطعات کامپوزیتیِ نزدیک به شکل نهایی را تولید کـرد. در ضمن سرعت فراوری و تولید بالا بوده و در صورتیکه ماده فاز زمینه، از فلزات سبک مثل آلـومینیم یـامنیزیم باشد، دمای فرایند نیز نسبتاً کم خواهد بود. در این روش ها به دلیل حـضور فـاز مـذاب، اتـصالیمحکم بین ماتریس و فاز تقویت کننده برقرار خواهد شد [1،5]. در حال حــاضر روش های فــراوری کامپوزیت هـای زمینـه فلــزی در حالـت مـایع، دارای تقاضـا واهمیتِ صنعتی بیشتری نسبت به روش های حالت جامـــــد، خصوصاً روش متالورژی پـودر مـی باشـد. این روش ها اقتصادی تـر بـوده و قابلیـت اسـتفاده از فراینـدهای متــــداول ریختـه گـری بـرای تولیـدکامپوزیت های زمینه فلزی را دارند [2]. در عین حـــال باید توجه داشت که این روش ها نیز دارای معــایب و محـــدودیت هایی می باشـند.
این محدودیت ها با توجه به نوع فرایند می تواند متفاوت باشد، اما بـه طـور کلـی در اغلـب روش هــایحالت مایع، به دلیل بالا بودن دما، به خصوص نسبت به فرایندهای حالت جامد، امکان انجام واکنش هایناخواسته و تشکیل لایه های مــرزی ترد و شکننده و در نتیجه افت خواص مکانیکی کامپوزیت وجـــوددارد [5،6،3]. روش های متعددی برای فراوری کامپوزیت های زمینه فلـــزی در حالـت مـایع و یـا نیمـه جامــــدوجـود دارد، که مهـــم ترین آنها شامـــل روش های اختــلاط مستقیم ، تلقیـح ، اسـپری و درجـــا می باشند . در این میــان روش های اختــلاط مستقیــم و تلقیـــح، پـر کـاربرد تـر بـوده و در سـاختقطعات کــامپوزیتی زمینه فلــزی صنعتی بیشتر از این دو روش استفاده می شـــود. البتـه هـر یـک ازروش های فوق دارای زیر مجموعه هایی هستند که در ادامه و به اختصار تعدادی از آنها معرفی خواهنـدشد [1،3].
2-2-1: روش اختلاط مستقیم
روش اختلاط مستقیم به نام های ریخته گری هم زدنی یا گردابی نیز معروف می باشد. ایـن فراینـدیکی از روش های اصلی تولید کامپوزیت های زمینه فلـــــــزی می باشد، که به موجب آن اجـزاء مـادهفاز تقویت کننده، به صورت ذرات، الیاف کوتاه و یا ویسکر، با هم زدن و ایجاد اغتشاش وارد مذاب شده ودر آن توزیع می شوند. بدین ترتیب دوغابی حاوی مذاب فلزی و اجزاء فاز تقویت کننده بدست مـی آیـد،که به کمک یکی از روش های متداول ریخته گری به آن شکل می دهند. در شـکل(2-2) شـماتیکی ازاین روش نشان داده شده است [

شماتیک روش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب

شماتیک روش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب

: طبقه بندی روش های فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی ………11
2-2: مروری بر روش های کلی فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی در حالت …………………………………………………………………………….13
2-2-1: روش اختلاط مستقیم………………………………………. 14
2-2-2: روش های تلقیح…………………………………………….. 16
2-2-3: روش های اسپری……………………………………………19
2-2-4: روش های درجا………………………………………………..20
2-3: مروری بر روش های کلی فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی با فاز دوم ……………………………………………………………………………..21
2-3-1: روش متالـورژی پودر برای تولید کامپوزیت هایی با فــاز تقویت ……………………………………………………………………………..22
2-3-1-1: روش های فشردن……………………………………….. 24
 الف: پرس گرم……………………………………………………….. 24
 ب: پرس ایزواستاتیک گرم …………………………………………….24
 ج: پرس سرد……………………………………………………………. 25
 د: پرس ایزواستاتیک سرد…………………………………………….. 25
 ه: متراکم سازی از طریق شوک ناشی از انفجار…………………… 25
2-3-1-2: تف جوشی……………………………………………………..26
2-3-1-3: روش های ثانویۀ شکل دهی و متراکم سازی در متالورژی پودر…………………………………………………………………………….27
 الف: اکستروژن پودر……………………………………………………. 28
 ب: نورد پودر……………………………………………………………… 29
 ج: فورج پودر………………………………………………………………. 29
2-3-1-4: مزایای روش متالورژی پودر………………………………….. 30

فصل سوم: روش های فراوری کامپوزیت های زمینه فلـزی رشـته ای درحالت جامد

در این روش معمولاً ابتدا فویل ماتریس، تهیه شده و الیاف موجود از طریق رشته پیچی1 تـشکیل یـکنمد را می دهند. برای این کار الیاف به دور یک استوانه2 پیچیده شده و به کمک پاشش یک چسب آلی،یک نمد الیافی پیوسته ایجاد می شود. سپس لایه های تهیه شده (نمد های الیافی و فویل هـای فلـزی)، به طور متناوب بر روی هم قرار گرفته و تشکیل یک ساختار خا م را می دهند (کسر حجمی و یـا شـکلهندسی الیاف از پیش محاسبه شده است)؛ در پایان این مجموعه مونتاژ شده را در معـرض دمـایی، زیـرنقطه ذوب فاز زمینه قرار می دهند، همزمان با حرارت دهی، فشاری مناسب کامپوزیت نیز به آن اعمــالمی شود، تا اینکه این ساختار خـام به طور کامل متراکم گردد. ایـن کـار توسـط پـرس گــرم یـا پـرسایزواســتاتیک گرم انجــام می شود. در شـــکل (3-4) شماتیک این روش نشـان داده شده است. معمولاً قبل از لایه گذاری به صورت فویل-الیاف-فویل، می بایست سطح فویل ها با استفاده از تترا کلرید کربن تمیز شود، تا فیلم های سطحی، آلودگی ها و چربی ها از روی آن بر طرف شوند

علاوه بر روش رشته پیچی، نمدهای الیافی را می توان از طریق کنار هم قـرار دادن تـک تـک الیـاف و استفاده از روش بافتن تهیه کرد. در این صورت برای نگه داشتن الیـاف در سـر جایـشان، از سـیم هـا وروبان های فلــزی و یا چسب های آلی استفاده می گـــردد. در شـکل(3-5) شـماتیک دیگـری از ایـنروش مشـاهده می شود. به جزء روش های فوق، می توان برای کنترل چیـدمان الیـاف از تکنیـک هـایرشته پیچی هم زمان و یا شیاردار کردن فویل نیز استفاده کرد [16،15].
توزیع یکنواخت الیاف در فاز زمینه زمانی حاصل می شود که روش فویل-الیاف-فویل بـه خـوبی اجـراشود. با دقت در کنترل فرایند، می توان کیفیت توزیع الیاف را حتی در قطعات شکل داده شـده نیـز بـالابرد. در شکل(3-6) فرم های مختلف قطعات تولید شده از این روش نشان داده شـده اسـت. هرچنـد دراین روش تضمینی بابت عدم تماس الیاف با هم وجود ندارد. کیفیت توزیع الیاف در فاز زمینه تا حدی بهقطر الیاف بستگی دارد . معمولاً الیافی با قطرِ بیشتر، راحت تر به کار برده شـده و توزیـع یکنواخـت تـریخواهند داشت [16].
کامپوزیت های زمینه تیتانیمی که با الیاف پیوسته سرامیکی تقویت شده انـد، همـواره دارای خـواصمنحصر به فردی از قبیل استحکام، سفتی و کارایی مطلوب در دمای بـالا مـی باشـند. لـذا اغلـب از ایـنکامپوزیت ها در صنایعی از قبیل صنایع هوافضا به طـور گـسترده اسـتفاده مـی شـود. در جـدول 1-3() خــواص مکانیکی یک نمونه از این نوع کامپوزیت نشــان داده شده است. فاز تقویت کننـده در کامپوزیت های زمینه تیتانیمی معمولاً الیاف پیوستهSiC می باشـد. ایـن الیـافاغلب شامل دو نوعِ Textron SCS با قطری در حدود 140 میکـرون وDERA Sigma بـا قطـری در حـدود100 میکــرون هستند. به دلیل واکنش پذیری شیمیایی بالای تیتانیم، از روش های حالت مایع از قبیلروش های تلقیـح نمی توان برای فراوری این دسته از کامپوزیت ها استفاده کرد. لـذا این کامپوزیـت هـادر اغلب موارد از طریق روش های حالت جامد فراوری می شوند، که در بین روش هـای حالـت جامـــد،روش فویل-الیاف-فویل یکی از روش های مناسب فراوری این کامپوزیت ها می باشد [16].

شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف- فویل

شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف- فویل

3-1: مقدمه ……………………………………………………………….32
3-1-1: روش فویل-الیاف-فویل………………………………………….. 35
3-1-2: روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه…………………… 41
3-1-3: روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه………………………….. 44
3-1-3-1: شبیه سازی روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه……….. 46
 الف: اثر سیلان ماتریس بر توزیع تنش در فاز زمینه…………………… 48.
 ب: اثر هندسۀ چیدمان الیاف بر فرایند متراکم سازی…………………. 49
 ج: اثر ضخامت پوشش بر فرایند متراکم سازی………………………… 50
3-1-4: متالورژی پودر دوغابی………………………………………………..51
3-1-4-1: روش پودر-الیاف-پودر…………………………………………………52
3-1-4-2: روش پوشش دهی تک نوارها با پودر…………………………… 57
 الف: الیاف و رشته پیچی آنها………………………………………………. 58
 ب: پودرها…………………………………………………………………….. 59
 ج: چسب و دوغاب پودری………………………………………………….. 60
 د: ریخته گری نواری بر روی الیاف………………………………………….. 62
 ه: عملیات تثبیت و متراکم سازی………………………………………….. 64
 و: فراوری کامپوزیت های تقویت شده با الیاف هیبریدی با روش پوشش دهی ………………………………………………………………………………………66
3-1-4-3: روش پوشش دهی الیاف با پودر…………………………………. 68
 الف: فرایند دوغابی (حالت تر)……………………………………………….. 68
 ب: فرایند پیوسته (حالت خشک) ……………………………………………70
 3-1-5- سـایر روش ها…………………………………………………………. 74
 3-1-5-1- روش های فویل-کویل-فویل و نوار-کویل-نوار…………………………74
3-1-5-2: نورد هم زمان و اکستروژن هم زمان………………………………….75
3-1-5-3: روش آسیاب گلوله ای/ پرس گرم…………………………………… 77
79 3-1-5-4: لایه های فلزی تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمری………..79
80 3-1-5-5: فراوری کامپوزیت زمینه فلزی رشته ای با کمک یک فاز مایع……80
3-1-5-6: پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر……………………………. 82
3-2: فرایند تثبیت و متـراکم سازی در فـراوری کامپوزیت های زمینه فلـزی …………………………………………………………………………………………..84
3-2-1: پارامترهای فرایند تثبیت و متـراکم سازی……………………………… 85
3-3: مقایسه روش های مختلف تولید …………………………………………..89

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1: نتیجه گیری……………………………………………………………..94
5-2: پیشنهادهامنابع و ماخذ………………………………………………. 95

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………. 96
 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………..98

ABSTRACT
The continuous fiber metal matrix composites exhibit unique properties due to the presence of aligned fibers in certain directions. These composites demonstrate higher specific strength and stiffness as compared with the particulate metal matrix composites. Basalt fibers show good physical and mechanical properties as well as a relatively low cost (as compared with graphite, alumina SiC..) and are usually used as a reinforcement for polymer matrix composites. In only one investigation the basalt fibers were used for production of an aluminum matrix composite by a liquid processing method. However, due to a relatively high processing temperature, the mechanical properties of the fibers were deteriorated resulting in weak composite tensile strength. In the present investigation, due to the lower processing temperature of powder the metallurgy method it was optimized for processing of such composites  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان