مقدمه

امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـايزمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي داراي ویژگـی هـایی ازقبیل استحکام و سفتی ویژه بالا می باشند. یکی از انواع دسـته بنـدي کامپوزیـت هـاي زمینـه فلـــزي،طبقه بندي آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد. بر این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي گفته می شود. کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد،داراي خواص و ویژگی هاي منحصر به فردي می باشــند. این دسته از کامپوزیـت هـاي زمینـه فلــزي،داراي استحکام و سفتیِ بیشتري نسبت به کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیـر پیوسـتههستند. از طرفی در کامپوزیت هاي زمینه فلــزي رشته اي، به دلیـل اینکـــه الیـاف تقویـت کننـده درجهات خاصی در فـاز زمینه قرار می گیرند، لذا داراي خـواص آنیزوتروپیک مـی باشــند. بـه طـور کلـیکامپوزیت هاي زمینه فلزي در صنایعی از قبیل هوافضـا و خـودروسازي به طور گسـترده مـورد اسـتفادهقـرار می گیرند.
در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري، استفاده از فاز تقویت کنندة پیوسته چنـدان مـشکل نبـوده، لـذا درساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود. اما در کامپوزیـت هـاي زمینـهفلزي به دلیل بالا بودن دماي فراوري کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تـر بـوده،لذا محدودیت هایی در استفاده از روش هاي حالت مایع (ذوبی) وجـ ود دارد . بـر ایـن اسـاس روش هـايفراوري حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند. از طرفی اغلب روش هـاي فـراوري کامپوزیـت هـايزمینه فلزي در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویـت کننـده غیـر پیوسـته هـستند، زیـرافـراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، پیچیده تر و مشکل تر می باشد. به طور کلـی روش هـايمحدودي جهت فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشـته اي در حالـت جامـد وجـود دارد کـه در ایـنسمینار به آنها اشاره شده است.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………. 2

فصل اول: مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي

کامپوزیت هاي زمینه فلزي1 همانند سایر انواع کامپوزیت ها، دست کم از دو فاز، که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی از هم مجزا هستند، تشکیل شده و داراي خواصی می باشند که هر یک از این فازها بـه تنهـاییفاقـد آن هستند. در این دسته از کامپوزیت ها معموًلاً دو فاز وج ود دارد، که یـک فـاز ماننـد الیـاف و یـاذرات در داخل یک زمینه فلزي توزیع شده است. به طور مثال می توان از کامپوزیـت زمینـه آلـومینیمیِتقویت شده با الیاف پیوسته 3Al2O نام برد که از آن در خطوط انتقال نیرو استفاده می شـود. بـه عنـوانمثال هاي دیگر می توان از کامپوزیت زمینه مسی با فیلامنت2 هاي تقویت کنندهNb-Ti ، که در ساخـتقطعات مغناطیسی ابر رسانا از آنها استفاده می شود و نیـز کامپوزیت زمینه آلـومینیمی تقویـت شـده بـاذراتSiC ، که در صنایع هوافضا، خودروسازي و کاربردهاي مدیریت گرما مورد استفاده قرار می گیرد، نامبرد. در شـکل 1-1() ریز ساختار یک کامپوزیت Al/SiC نشان داده شده است [1].
به طور کلی اهداف مختلفی در تولید و به کارگیري کامپوزیت هاي زمینه فلزي دنبـال مـی شـود. بـهعنوان مثال با قرار دادن فاز دوم با استحکام بالا در فلزات سبک، کامپوزیت هایی تولید می شـوند کـه درعرصه هایی که کاهـش وزن در اولویت می باشد، به کــار می روند . از این رو می تـوان اهــداف توســعهکامپوزیت هاي زمینه فلزي سبک را به صورت ذیل عنوان نمود [2].
الف) افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی در دماي اتاق و دماهاي بالاتر با حفظ حداقل داکتیلیتی ب) افزایش مقاومت به خزش در دماهاي بالا، در مقایسه با آلیاژهاي سنتیج) افزایش استحکام خستگی، به خصوص در دماهاي بالاد) ارتقاء میزان مقاومت در برابر شوك هاي حرارتیه) ارتقاء میزان مقاومت به خوردگیو) افزایش مدول یانگز) کاهش میزان افزایش طول در اثر گرما در حدود بیش از 60 سال پیش، قبل از اینکه از واژه کامپوزیت هاي زمینه فلـزي اسـتفاده شـود، ایـندسته از مواد با نام سِِرمت3 شناخته می شدند؛ که این واژه بر گرفته از نام هاي سـرامیک و فلـز بـود. در واقع سرمت ها نمایندة دسته اي از مواد بودند که از ادغام فلز و سرامیک تشکیل شده بودند. براي اولـین بار در حدود سال 1940 میلادي شاخص ترین نوع سرمت ها، یعنـی ابـزارآلات برشـی بـر پایـهWC/Co معرفی شدند [3].
هرچند راه کار استفاده از الیاف تقویت کننده به منظور افـزایش اسـتحکام و سـفتی فلـزات، اندیـشهجدیدي نیست، اما توســعه منظم و سیستماتیک فلزات تقویت شده با الیاف یـا همـان کامپوزیـت هـايزمینه فلزي تنها در حدود 40 سال است که آغاز شده است . در اوایل سال هاي 1960 مـیلادي، اشـتیاققابل توجهی در ارتباط با فلزات تقویت شــده با سیم هاي فلــزيِ نازك و مستحـکم وجــود داشـت؛ دراین سال ها کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي مورد توجه قرار گرفتند. هرچند، مشکلات واکنش هايبین مرزي و نیز استحکام در دماي بالاي ضعیف الیاف، این کامپوزیت هـا را بـه مقـدار زیـادي از لحـاظتجاري کم اهمیت کرد.
مجدداً از حدود 25 سال پیش، مــوج جدیدي از تحقیقات در ارتباط با کامپوزیت هــاي زمینه فلـزيآغاز شد . این امر از یک طرف به خاطر نیاز مبرمِ صنایع هوا-فضا و اتومبیل سازي بـه مـواد سـاختاريِ بـاکارایی بالا و از طرف دیگر به خاطر ظهـور تقویت کننده هاي جدید و با کیفیـت بـالا رخ داد. در حـدودسال 1980 میلادي کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیر پیوسـته نیـز مـورد توجـه قـرارگرفته و آلیاژهـاي گوناگونی از آلومینیـــم، منیزیــم و تیتانیــــوم بـه طـور وسـیعی بـراي اسـتفاده درکامپوزیت هاي زمینـه فلــزي مورد آزمایش قرار گرفتند. امروزه نیز تحقیقـات متعــددي در ارتبـاط بـاجنبه هاي مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي، به عنوان شاخه اي از مواد جدید، در حال انجام و توسعهمی باشد

ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزي Al/SiC

ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزي Al/SiC

1-1: کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه فلزي……….. 4
1-2: طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي…………………….. 6
8 1-3: مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد و کامپوزیت ها…………………………………………………………………………..8
9 1-4: ویژگی هاي ماتریس و فاز تقویت کننده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي……………………………………………………………………….9

فصل دوم: مروري بر روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي

همان طور که در فصل قبل اشــاره شــــد، روش فراوري و تولــید کامپوزیت هـاي زمینـه فلــــزيمی تواند اثر تعیین کننده اي در خواص نهایی محصول بدست آمده داشـته باشـد، لـــــذا بـا توجـه بـهخواص مورد نیاز و نیز کـــاربرد قطعه کامپوزیتی، می بایـست روش مناسـب فـــراوري یـک کامپوزیـتزمینه فلزي انتخاب گردد.
مواد کامپوزیتی زمینه فلـــزي را می توان با روش ها و تکنیک هـاي مختلفی تهیــه و تولـــید کـرد. به منظور انتخاب یک روش مهــندسی مناسب براي تولید کامپوزیت هـاي زمینـه فلـــزي، مـی بایـستکمیت و توزیع فــاز تقویت کننده (ذرات و الیاف)، آلیاژ زمینه و نیـز کاربــــردهاي کامپوزیـت را مـوردتوجه قرار داد [2]. از طرفی در انتخاب فرایند تولید هر کامپوزیت زمینه فلزي، فاکـــتورهاي متعـددي در بهبـود خـواصکامپوزیت موثر هستند که باید رعایت شوند، برخی از این عوامل عبارتند از:
1. کم کردن صدمات وارده و حفظ استحکام فاز تقویت کننده
2. ارتقاء میزان ترشوندگی و اتصال میان فاز زمینه و تقویت کننده
3. انعـطاف پذیري، که امکــان پشت بندي1، فاصله بندي2 و جهت گیري3 مناسب فـاز تقویت کننده را در داخل فاز زمینه فراهم می کند.
فرایند اصلی ساخت صنعتی کامپوزیت هاي زمینه فلزي را می توان به دو دسـته فرایند فـاز مـایع4 وحالت جامد تقسیم بندي کرد. فراوري به کمک فاز مایـع، با اتصال و تماس فاز مایع با فـاز دوم و ایجـادفصل مشترك شناخته می شود. از این رو در این روش اتصالی محکم و قـوي حاصـل مـی گـردد. امـا ازطرفی این فرایند ممکن است باعث شکل گیري لایه هاي مرزي ترد و شکننده شود. در روش فـراوري درحالت جامد، به علت پائین تر بودن دماي فرایند، امکان تشکیل چنین لایه هایی بسیار کـم اسـت. البتـهباید توجه داشت که این روش نیز داراي محدودیت هایی است، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد [5].
در دسته بندي دیگر، علاوه بر روش هاي حالت جامد و حالت مایع، دو روش حالت گازي و درجا نیزگنجانده شده است. البته باید توجه داشت که بعضی از روش هاي تولید فقط مختص یکی از این دسته ها نبوده، بلکه وابسته و مشترك بین دو یا چند روش تولید هستند [6].
در بعضی از منابع نیز روش هاي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي به سه دسته حالت جامد، مایع و گاز و یا حالت جامد، مایع و رسوب گذاري و پوشش تقسیم بندي می شوند. در شـکل 1-2() شماتیکی کلی ،بر اســاس دسته بندي سه تایی روش هاي تولید این کامپوزیت ها آورده شده است [1،7]. در ادامه مروري بر مهمترین روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي، بر اســاس تقـسیم بنـديدو تایی خواهد شد. البته باید توجه داشت که در تمام روش هاي فراوري، که در ادامـــــه بـه آن اشـارهمی گردد، الزاماً محصول نهایی بدست نمی آید؛ زیرا در بعضی روش ها تنها پیش مـاده مـورد نیـاز بـرايساخت کامپوزیت ها تولید شده و بعضی از این روش ها، فرایندهاي ثانویه تولید می باشند.

مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت مایع ویا نیمه جامد در این روش ها ، کامپوزیت هاي زمینه فلــزي در اثر ترکیب و درهم آمیختگی ماتریس فلــزي مذاببا فـاز زمینه تشکیل می شوند. مــزایاي متعددي در استفاده از این روش ها براي تولــید کامپوزیت هاي زمینه فلزي وجود دارد. در این روش ها می توان قطعات کامپوزیتیِ نزدیک به شکل نهایی را تولید کـرد. در ضمن سرعت فراوري و تولید بالا بوده و در صورتیکه ماده فاز زمینه، از فلزات سبک مثل آلـومینیم یـامنیزیم باشد، دماي فرایند نیز نسبتاً کم خواهد بود. در این روش ها به دلیل حـضور فـاز مـذاب، اتـصالیمحکم بین ماتریس و فاز تقویت کننده برقرار خواهد شد [1،5]. در حال حــاضر روش هاي فــراوري کامپوزیت هـاي زمینـه فلــزي در حالـت مـایع، داراي تقاضـا واهمیتِ صنعتی بیشتري نسبت به روش هاي حالت جامـــــد، خصوصاً روش متالورژي پـودر مـی باشـد. این روش ها اقتصادي تـر بـوده و قابلیـت اسـتفاده از فراینـدهاي متــــداول ریختـه گـري بـراي تولیـدکامپوزیت هاي زمینه فلزي را دارند [2]. در عین حـــال باید توجه داشت که این روش ها نیز داراي معــایب و محـــدودیت هایی می باشـند.
این محدودیت ها با توجه به نوع فرایند می تواند متفاوت باشد، اما بـه طـور کلـی در اغلـب روش هــايحالت مایع، به دلیل بالا بودن دما، به خصوص نسبت به فرایندهاي حالت جامد، امکان انجام واکنش هايناخواسته و تشکیل لایه هاي مــرزي ترد و شکننده و در نتیجه افت خواص مکانیکی کامپوزیت وجـــوددارد [5،6،3]. روش هاي متعددي براي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلـــزي در حالـت مـایع و یـا نیمـه جامــــدوجـود دارد، که مهـــم ترین آنها شامـــل روش هاي اختــلاط مستقیم ، تلقیـح ، اسـپري و درجـــا می باشند . در این میــان روش هاي اختــلاط مستقیــم و تلقیـــح، پـر کـاربرد تـر بـوده و در سـاختقطعات کــامپوزیتی زمینه فلــزي صنعتی بیشتر از این دو روش استفاده می شـــود. البتـه هـر یـک ازروش هاي فوق داراي زیر مجموعه هایی هستند که در ادامه و به اختصار تعدادي از آنها معرفی خواهنـدشد [1،3].
2-2-1: روش اختلاط مستقیم
روش اختلاط مستقیم به نام هاي ریخته گري هم زدنی یا گردابی نیز معروف می باشد. ایـن فراینـدیکی از روش هاي اصلی تولید کامپوزیت هاي زمینه فلـــــــزي می باشد، که به موجب آن اجـزاء مـادهفاز تقویت کننده، به صورت ذرات، الیاف کوتاه و یا ویسکر، با هم زدن و ایجاد اغتشاش وارد مذاب شده ودر آن توزیع می شوند. بدین ترتیب دوغابی حاوي مذاب فلزي و اجزاء فاز تقویت کننده بدست مـی آیـد،که به کمک یکی از روش هاي متداول ریخته گري به آن شکل می دهند. در شـکل(2-2) شـماتیکی ازاین روش نشان داده شده است [

شماتیک روش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب

شماتیک روش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب

: طبقه بندي روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي ………11
2-2: مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت …………………………………………………………………………….13
2-2-1: روش اختلاط مستقیم………………………………………. 14
2-2-2: روش هاي تلقیح…………………………………………….. 16
2-2-3: روش هاي اسپري……………………………………………19
2-2-4: روش هاي درجا………………………………………………..20
2-3: مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز دوم ……………………………………………………………………………..21
2-3-1: روش متالـورژي پودر براي تولید کامپوزیت هایی با فــاز تقویت ……………………………………………………………………………..22
2-3-1-1: روش هاي فشردن……………………………………….. 24
 الف: پرس گرم……………………………………………………….. 24
 ب: پرس ایزواستاتیک گرم …………………………………………….24
 ج: پرس سرد……………………………………………………………. 25
 د: پرس ایزواستاتیک سرد…………………………………………….. 25
 ه: متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار…………………… 25
2-3-1-2: تف جوشی……………………………………………………..26
2-3-1-3: روش هاي ثانویۀ شکل دهی و متراکم سازي در متالورژي پودر…………………………………………………………………………….27
 الف: اکستروژن پودر……………………………………………………. 28
 ب: نورد پودر……………………………………………………………… 29
 ج: فورج پودر………………………………………………………………. 29
2-3-1-4: مزایاي روش متالورژي پودر………………………………….. 30

فصل سوم: روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلـزي رشـته اي درحالت جامد

در این روش معمولاً ابتدا فویل ماتریس، تهیه شده و الیاف موجود از طریق رشته پیچی1 تـشکیل یـکنمد را می دهند. براي این کار الیاف به دور یک استوانه2 پیچیده شده و به کمک پاشش یک چسب آلی،یک نمد الیافی پیوسته ایجاد می شود. سپس لایه هاي تهیه شده (نمد هاي الیافی و فویل هـاي فلـزي)، به طور متناوب بر روي هم قرار گرفته و تشکیل یک ساختار خا م را می دهند (کسر حجمی و یـا شـکلهندسی الیاف از پیش محاسبه شده است)؛ در پایان این مجموعه مونتاژ شده را در معـرض دمـایی، زیـرنقطه ذوب فاز زمینه قرار می دهند، همزمان با حرارت دهی، فشاري مناسب کامپوزیت نیز به آن اعمــالمی شود، تا اینکه این ساختار خـام به طور کامل متراکم گردد. ایـن کـار توسـط پـرس گــرم یـا پـرسایزواســتاتیک گرم انجــام می شود. در شـــکل (3-4) شماتیک این روش نشـان داده شده است. معمولاً قبل از لایه گذاري به صورت فویل-الیاف-فویل، می بایست سطح فویل ها با استفاده از تترا کلرید کربن تمیز شود، تا فیلم هاي سطحی، آلودگی ها و چربی ها از روي آن بر طرف شوند

علاوه بر روش رشته پیچی، نمدهاي الیافی را می توان از طریق کنار هم قـرار دادن تـک تـک الیـاف و استفاده از روش بافتن تهیه کرد. در این صورت براي نگه داشتن الیـاف در سـر جایـشان، از سـیم هـا وروبان هاي فلــزي و یا چسب هاي آلی استفاده می گـــردد. در شـکل(3-5) شـماتیک دیگـري از ایـنروش مشـاهده می شود. به جزء روش هاي فوق، می توان براي کنترل چیـدمان الیـاف از تکنیـک هـايرشته پیچی هم زمان و یا شیاردار کردن فویل نیز استفاده کرد [16،15].
توزیع یکنواخت الیاف در فاز زمینه زمانی حاصل می شود که روش فویل-الیاف-فویل بـه خـوبی اجـراشود. با دقت در کنترل فرایند، می توان کیفیت توزیع الیاف را حتی در قطعات شکل داده شـده نیـز بـالابرد. در شکل(3-6) فرم هاي مختلف قطعات تولید شده از این روش نشان داده شـده اسـت. هرچنـد دراین روش تضمینی بابت عدم تماس الیاف با هم وجود ندارد. کیفیت توزیع الیاف در فاز زمینه تا حدي بهقطر الیاف بستگی دارد . معمولاً الیافی با قطرِ بیشتر، راحت تر به کار برده شـده و توزیـع یکنواخـت تـريخواهند داشت [16].
کامپوزیت هاي زمینه تیتانیمی که با الیاف پیوسته سرامیکی تقویت شده انـد، همـواره داراي خـواصمنحصر به فردي از قبیل استحکام، سفتی و کارایی مطلوب در دماي بـالا مـی باشـند. لـذا اغلـب از ایـنکامپوزیت ها در صنایعی از قبیل صنایع هوافضا به طـور گـسترده اسـتفاده مـی شـود. در جـدول 1-3() خــواص مکانیکی یک نمونه از این نوع کامپوزیت نشــان داده شده است. فاز تقویت کننـده در کامپوزیت هاي زمینه تیتانیمی معمولاً الیاف پیوستهSiC می باشـد. ایـن الیـافاغلب شامل دو نوعِ Textron SCS با قطري در حدود 140 میکـرون وDERA Sigma بـا قطـري در حـدود100 میکــرون هستند. به دلیل واکنش پذیري شیمیایی بالاي تیتانیم، از روش هاي حالت مایع از قبیلروش هاي تلقیـح نمی توان براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها استفاده کرد. لـذا این کامپوزیـت هـادر اغلب موارد از طریق روش هاي حالت جامد فراوري می شوند، که در بین روش هـاي حالـت جامـــد،روش فویل-الیاف-فویل یکی از روش هاي مناسب فراوري این کامپوزیت ها می باشد [16].

شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف- فویل

شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف- فویل

3-1: مقدمه ……………………………………………………………….32
3-1-1: روش فویل-الیاف-فویل………………………………………….. 35
3-1-2: روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه…………………… 41
3-1-3: روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه………………………….. 44
3-1-3-1: شبیه سازي روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه……….. 46
 الف: اثر سیلان ماتریس بر توزیع تنش در فاز زمینه…………………… 48.
 ب: اثر هندسۀ چیدمان الیاف بر فرایند متراکم سازي…………………. 49
 ج: اثر ضخامت پوشش بر فرایند متراکم سازي………………………… 50
3-1-4: متالورژي پودر دوغابی………………………………………………..51
3-1-4-1: روش پودر-الیاف-پودر…………………………………………………52
3-1-4-2: روش پوشش دهی تک نوارها با پودر…………………………… 57
 الف: الیاف و رشته پیچی آنها………………………………………………. 58
 ب: پودرها…………………………………………………………………….. 59
 ج: چسب و دوغاب پودري………………………………………………….. 60
 د: ریخته گري نواري بر روي الیاف………………………………………….. 62
 ه: عملیات تثبیت و متراکم سازي………………………………………….. 64
 و: فراوري کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف هیبریدي با روش پوشش دهی ………………………………………………………………………………………66
3-1-4-3: روش پوشش دهی الیاف با پودر…………………………………. 68
 الف: فرایند دوغابی (حالت تر)……………………………………………….. 68
 ب: فرایند پیوسته (حالت خشک) ……………………………………………70
 3-1-5- سـایر روش ها…………………………………………………………. 74
 3-1-5-1- روش هاي فویل-کویل-فویل و نوار-کویل-نوار…………………………74
3-1-5-2: نورد هم زمان و اکستروژن هم زمان………………………………….75
3-1-5-3: روش آسیاب گلوله اي/ پرس گرم…………………………………… 77
79 3-1-5-4: لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري………..79
80 3-1-5-5: فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي با کمک یک فاز مایع……80
3-1-5-6: پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر……………………………. 82
3-2: فرایند تثبیت و متـراکم سازي در فـراوري کامپوزیت هاي زمینه فلـزي …………………………………………………………………………………………..84
3-2-1: پارامترهاي فرایند تثبیت و متـراکم سازي……………………………… 85
3-3: مقایسه روش هاي مختلف تولید …………………………………………..89

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم : نتیجه گیري و پیشنهادها

5-1: نتیجه گیري……………………………………………………………..94
5-2: پیشنهادهامنابع و ماخذ………………………………………………. 95

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………. 96
 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………..98

ABSTRACT
The continuous fiber metal matrix composites exhibit unique properties due to the presence of aligned fibers in certain directions. These composites demonstrate higher specific strength and stiffness as compared with the particulate metal matrix composites. Basalt fibers show good physical and mechanical properties as well as a relatively low cost (as compared with graphite, alumina SiC..) and are usually used as a reinforcement for polymer matrix composites. In only one investigation the basalt fibers were used for production of an aluminum matrix composite by a liquid processing method. However, due to a relatively high processing temperature, the mechanical properties of the fibers were deteriorated resulting in weak composite tensile strength. In the present investigation, due to the lower processing temperature of powder the metallurgy method it was optimized for processing of such composites  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان