انتخاب صفحه

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی رابطه ی خودکارآمدی با نگرش دختران نسبت به فعالیت جسمانی و مقایسه ی آن در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی و غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 240 نفر دانش آموز (120 نفر از مدارس دولتی و 120 نفر از مدارس غیر دولتی) انتخاب شدند. نگرش دانش آموزان به فعالیت بدنی با استفاده از سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنی (واعظ موسوی و همکاران) و خودکارآمدی دانش آموزان با استفاده از مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر مورد سنجش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود رابطه ی مثبت معنی دار بین خودکارآمدی و حیطه های تداوم اجتماعی، پالایش و ریاضت کشی در مدارس دولتی و حیطه های تداوم اجتماعی، زیباشناسی و پالایش در مدارس غیر دولتی بود. بین میزان خودکارآمدی در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی داری در حیطه های تداوم اجتماعی، سلامتی و آمادگی جسمانی، خطر و هیجان و زیباشناسی در بین دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی وجود داشت(05/0 ≤ P). همچنین دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دولتی در سه حیطه ی تداوم اجتماعی ،سلامتی و آمادگی جسمانی و زیباشناسی نسبت به دانش آموزان دختر مدارس متوسطه غیر دولتی نگرش بهتری داشتند و تنها در حیطه ی هیجان و خطر دانش آموزان دختر مدارس متوسطه غیر دولتی نگرش مثبت تری داشتند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان مطرح کرد که مسئولین آموزش و پرورش و معلمین ورزش می توانند با فراهم کردن امکان فعالیت بدنی منظم برای دانش آموزان، نگرش و خودکارآمدی آنها را به ورزش و فعالیت جسمانی ارتقاء بخشند.

واژه های کلیدی: خودکارآمدی، نگرش، دختران مقطع متوسطه، فعالیت جسمانی، مدارس دولتی و غیر دولتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه                                

فصل اول: طرح مسأله

– مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

– بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

– ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

– اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 -1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

-2- اهداف ویژه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

– فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

– محدوده ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

– محدودیت های خارج از کنترل…………………………………………………………………………………………… 6

1-7 – تعریف واژگان و مفاهیم نظری و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………… 6

1-7 -1- نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7 -1-1- رشد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 -1-2- تداوم اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7 -1-3 سلامتی و آمادگی جسمانی……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 -1-4- خطر و هیجان………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 -1-5- زیباشناسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7 -1-6- پالایش……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7 -1-7- ریاضت کشی……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 -2- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7 -3- فعالیت جسمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7 -4- مدارس دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7 -5- مدارس غیر دولتی……………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

– مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

– مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 -1- نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 -1-1- تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 -1-2- پارک برای نگرش 4 ویژگی زیر را بیان می کند…………………………………………………………….12

2-2 -1-3- تفاوت نگرش با ارزش، عقیده و علاقه…………………………………………………………………………… 12

2-2 -1-4- شکل گیری نگرش ها……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2 -1-5- برخی دیگر از محققان، عوامل تکوین نگرش ها را 4 عامل عمده زیر دانسته اند………… 14

2-2 -1-6- نگرش و نقش آن در ورزش…………………………………………………………………………………………… 14

2-2 -1-6-1- نگرش های مثبت………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2 -1-6-2- نگرش های منفی………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2 -1-7- ماهیت نگرش ها……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2 -1-7-1- رویکرد عملی…………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 -1-7-2- رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 -1-8- کاربرد رویکرد ساختاری در ورزش……………………………………………………………………………….. 16

2-2 -1-9- سه بخش نگرش……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2 -1-10- نگرش ها و رفتار…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2 -1-11- اندازه گیری نگرش……………………………………………………………………………………………………… 18

2-2 -1-12- تغییر نگرش………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2 -1-12-1- نظریه ناهماهنگی شناختی……………………………………………………………………………………. 19

2-2 -1-12-2- ارتباطات قانع کننده………………………………………………………………………………………………..19

2-2 -1-12-3- نظریه خودادراکی………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2 -1-13- ویژگی های نگرش…………………………………………………………………………………………………………….21

2-2 -2- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2 -2-1- مفهوم خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2 -2-2- برداشت انسان از خودکارآمدی……………………………………………………………………………………….. 22

2-2 -2-3- منابع خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2 -2-4- چگونه خودکارآمدی بر عملکرد تأثیر می گذارد؟…………………………………………………………… 24

2-2 -2-5- تأثیر خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی……………………………………………………………………… 26

2-2 -2-6- خودکارآمدی و فرایندهای هیجانی…………………………………………………………………………………. 27

2-2 -2-7- نظریه شناختی اجتماعی باندورا……………………………………………………………………………………… 28

2-2 -2-7-1- مفهوم خود در نظریه باندورا……………………………………………………………………… 28

2-2 -2-7-2- خودباوری ها در نظریه شناختی اجتماعی باندورا…………………………………….. 29

2-2 -2-7-3- مبانی نظریه شناختی- اجتماعی باندورا……………………………………………………. 29

2-2 -2-7-4- نظریه شناختی اجتماعی و خودکارآمدی………………………………………………….. 30

2-2 -2-8- ابعاد خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………32

2-2 -2-9- چگونه خودکارآمدی، رفتار و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟……………………………………32

2-2 -2-9-1- تأثیر خودکارآمدی بر رفتار………………………………………………………………………. 32

2-2 -2-9-2- تأثیر خودکارآمدی بر عملکرد………………………………………………………………….. 33

2-2 -2-10- ارتباط و تفاوت خودکارآمدی با برخی مفاهیم…………………………………………………… 34

2-2 -2-11- باورهای خودکارآمدی، مقایسه ها و بازخوردهای اجتماعی……………………………….. 35

2-2 -2-12- تمایز بین خودکارآمدی و سازه های مشابه………………………………………………………….35

2-2 -2-13- اعتماد به نفس و خودکارآمدی……………………………………………………………………………. 36

2-2 -2-14- خودکارآمدی عمومی…………………………………………………………………………………………… 36

2-2 -2-15- خودکارآمدی و بزرگسالی………………………………………………………………………………………………….37

2-2 -2-16- خودکارآمدی و جنس……………………………………………………………………………………………………… 37

2-2 -2-17- خودکارآمدی و عملکرد ورزشی………………………………………………………………………………………. 38

-3- مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………………………………………………………. 39

– تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

– تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

– روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

– جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

– نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..55

– متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-5 -1- متغیر ملاک…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5 -2- متغیر پیش بین…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-5 -3- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………… 55

فهرست مطالب

3-5 -4- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-6-1 – پرسشنامه مشخصات فردی…………………………………………………………………………………………………. 56

3-6-2 – مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر…………………………………………………………………………………………56

3-6-3 – سیاهه ی نگرش کودکان به فعالیت بدنی (آزمون نکفب)…………………………………………………… 56

3-7 – فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 57

3-8 -1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-8 -2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

– توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2 -1- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2 -2- نگرش به فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2 -2-1- مدارس دولتی……………………………………………………………………………………………………………. 62

-2-2- مدارس غیر دولتی…………………………………………………………………………………………………….. 62

– آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 67

-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-3 -2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-3 -3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-3 -4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-3 -5- فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-3 -6 – فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-3 -7- فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-3 -8- فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-3 -9- فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

4-3 -10- فرضیه دهم………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-3 -11- فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

– مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

– خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

– بحث و تفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

5-3 -1- رابطه ی خودکارآمدی و نگرش در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی………………………………….. 81

5-3 -2- مقایسه ی خودکارآمدی در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی……………………………………………… 83

5-3 -3- مقایسه ی حیطه های نگرش به فعالیت بدنی…………………………………………………………………………….. 83

5-3 -4- مقایسه ی رابطه ی خودکارآمدی و حیطه های نگرش به فعالیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی

و غیر دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-4 – پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق (آموزشی)………………………………………………………………………………….. 89

5-4 -2- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی (پژوهشی)…………………………………………………………………………………… 89

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  91

پرسشنامه مشخصات فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر……………………………………………………………………………………………………………………93

سیاهه ی نگرش کودکان به فعالیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………..94

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

فهرست جداول

جدول1-3 تعداد کل دانش آموزان متوسطه دخترانه مدارس دولتی و غیر دولتی…………………………………………… 54

جدول 4-1 توصیف آماری متغیر خودکارآمدی در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………………. 61

جدول 4-2 توصیف آماری حیطه های نگرش در مدارس دولتی………………………………………………………………………. 62

جدول 4-3 توصیف آماری حیطه های نگرش در مدارس غیر دولتی……………………………………………………………….. 63

جدول 4-4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی و حیطه های نگرش به فعالیت بدنی در مدارس

دولتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

جدول 4-5 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی و حیطه های نگرش به فعالیت بدنی در مدارس

غیردولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-6 نتایج t  مستقل بین خودکارآمدی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………….. 72

جدول4-7 نتایج یو من ویتنی بین رشداجتماعی در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………………73

جدول 4-8 نتایج یو من ویتنی بین تداوم اجتماعی در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………….74

جدول 4-9 نتایج یو من ویتنی بین سلامتی و آمادگی جسمانی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………..74

جدول 4-10 نتایجt مستقل بین خطر و هیجان در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………….75

جدول 4-11 نتایج یو من ویتنی بین زیبا شناسی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………75

جدول 4-12 نتایج یو من ویتنی بین پالایش در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………76

جدول 4-13 نتایج یو من ویتنی بین ریاضت کشی در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………….77

جدول 4-14 نتایج z بین رابطه ی خودکارآمدی و حیطه های نگرش به فعالیت بدنی در مدارس دولتی و غیر

دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 توزیع نمرات خودکارآمدی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………………….61

نمودار 4-2 توزیع نمرات حیطه های نگرش به فعالیت بدنی در مدارس دولتی غیر دولتی………………………………..63

نمودار 4-3 مقایسه نمرات رشد اجتماعی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………………64

نمودار 4-4 مقایسه نمرات تداوم اجتماعی در مدارس دولتی و غیر دولتی…………………………………………………………..64

نمودار 4-5 مقایسه نمرات سلامتی و آمادگی جسمانی در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………65

نمودار 4-6 مقایسه نمرات خطر و هیجان در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………………65

نمودار 4-7 مقایسه نمرات زیباشناسی در مدارس دولتی و غیر دولتی…………………………………………………………………66

نمودار 4-8 مقایسه نمرات پالایش در مدارس دولتی و غیر دولتی………………………………………………………………………..66

نمودار 4-9 مقایسه نمرات ریاضت کشی در مدارس دولتی و غیر دولتی……………………………………………………………. 67

نمودار 4-10 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی تداوم اجتماعی در مدارس دولتی………………………………………….68

نمودار 4-11 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی ریاضت کشی در مدارس دولتی…………………………………………….69

نمودار 4-12 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی پالایش در مدارس دولتی………………………………………………………69

نمودار 4-13 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی تداوم اجتماعی در مدارس غیر دولتی…………………………………..71

نمودار 4-14 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی زیبا شناسی در مدارس غیر دولتی………………………………………..71

نمودار 4-15 ارتباط بین خودکارآمدی و حیطه ی پالایش در مدارس غیر دولتی……………………………………………….72

فهرست اشکال

شکل 2-1 عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………..13

شکل 2-2 ماهیت نگرش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………16

شکل 2-1 ابعاد نگرش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….17

شکل 2-4 منابع خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………….24

شکل 2-5 فرایندهای فعال کننده خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………..26

شکل 2-6 بازنمایی ارتباط انتظارات خودکارآمدی و انتظارات نتیجه…………………………………………………………………..34

 فصل اول

 طرح مسئله

  • 1– مقدمه:

با پیشرفت روزافزون و شگفت آور عرصه های علوم و تکنولوژی در کشورها و در شرایط جدید جهانی ،جوامعی عزت و استقلال و حیاتی پر افتخار خواهند داشت که حساسیت و ارزش فوق العاده ی شرایط زمانی را از نظر سرعت تحولات علمی و تکنولوژیک دریابند. لذا تربیت بدنی و ورزش به عنوان یکی از دستاوردهای علمی و فرهنگی انسان در طول تاریخ به لحاظ توانمندی و تأثیرات مفید و سازنده ای که در تأمین سلامت جسمی و نشاط روانی آحاد جامعه ایفا می نماید از جمله علومی است که مورد توجه عمیق اندیشمندان و دانش پژوهان جهان امروزی واقع گردیده است. پرورش و تربیت افراد سالم و تندرست به خصوص در بعد روانی، از جمله امور خطیر آموزش و پرورش می باشد، دانش آموزان امید های آینده جامعه هستند، موفقیت و بهروزی فردی جامعه ما بستگی به درک قابلیت و ارزش هایی دارد که دانش آموزان در مدارس می آموزند ،لذا استفاده از اهرم ورزش تأثیر شگرفی در تقویت روحیه و نشاط افراد دارد (صفوی زاده ،1381).

دوره ی نوجوانی دوره ای از چرخه ی تحول است که در خلال آن ،باورهای خودکارآمدی[1] بر پیامدهای روانشناختی ،تأثیرگذار و مهم است، چه، در این دوره افراد با چالش های جدیدی مواجه می شوند و چگونگی کنار آمدن و سازگاری با این چالش ها تا حدی تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی فرد است (کاپرارا[2] و همکاران ،2004). اگر شخصی نسبت به موضوعی گرایش مثبت داشته باشد، آمادگی برای همکاری و حمایت از آن را نیز دارد، بنابراین نگرش[3] و باور مثبت فرد، تأثیر شگرفی در انجام فعالیت های ورزشی و جسمانی دارد. عوامل متعددی ممکن است در نگرش افراد تأثیر داشته باشد. یکی از این عوامل خودکارآمدی[4] است که از سال 1977 با مقاله ی آلبرت باندورا[5] وارد پیشینه ی روان شناسی شد. لذا این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه خودکارآمدی با نگرش دختران نسبت به فعالیت جسمانی و مقایسه آن در مدارس  متوسطه دولتی و غیر دولتی را تعیین کند.

12– بیان مسأله تحقیق: 

حرکت اولین و ساده ترین پاسخ آدمی به محیط و زیربنای دانش تربیت بدنی و نهادهای آموزشی- اجتماعی مربوط به آن است. تربیت بدنی و ورزش به منزله دانشی سازمان یافته و فعالیتی زیستی، روانی و اجتماعی بر پایه حرکت قرار گرفته و همه مطالعات نظری و فعالیت های عملی آن حول محور حرکت، سازماندهی و اجرا می شود. حرکت کانون اصلی توجه دانش تربیت بدنی و ورزش است. به عبارت دیگر، مطالعه حرکت آدمی از جنبه های مختلف زیستی، اجتماعی و فرهنگی ماهیت اصلی دانش تربیت بدنی و ورزش را تشکیل می دهد (رمضانی نژاد، 1388).

از اواخر قرن بیستم، محققین هدف تعلیم و تربیت را بیش از پیش متوجه آماده کردن افراد در ابعاد مختلف زندگی می دانند و امروزه همگان معتقدند که تربیت و پرورش انسان با شخصیت سالم، بسیار مؤثرتر از آن است که داده های علمی به او بیاموزند با چنین نگرشی می توان دریافت که هدف از تحصیل در مدارس صرفا بالا بردن سطح ذهنی و پر کردن آن با علوم مختلف نمی باشد بلکه آنچنان که انتظار می رود مدارس باید دانش آموزانی را در تمام ابعاد از جمله آمادگی ذهنی، جسمی، و عاطفی آماده سازند (عزیزی،1386). به این ترتیب می توان گفت که تربیت بدنی و ورزش یکی از پایه های اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه بوده و به عنوان یک روش تربیتی در جهت متعادل ساختن و تکامل یافتن ابعاد وجودی انسان در زندگی او مطرح است (علی محمدی، 1385).

از دیدگاه باندورا خودکارآمدی توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک موقعیت ویژه است. به عبارتی ،خودکارآمدی به قضاوت های افراد در رابطه با توانایی هایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده ی عملکرد اطلاق می شود ( پاجاریز[6]، 1996).

باندورا بر اهمیت ادراک فرد از کارآمدی به عنوان میانجی شناختی عمل انسان تأکید دارد. از طرفی چاپ صدها مقاله در دهه گذشته در مجله های مختلف علمی بیانگر اهمیت و جایگاه سازه خودکارآمدی در جنبه های مختلف زندگی و سلامت انسان ها است (مادوکس[7]، 2002).

دختران قشر عظیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند و از آنجائیکه این قشر از جامعه مادران فردا هستند و  سلامتی افراد آینده در گرو سلامتی مادران آن جامعه است و اگر ما می خواهیم دختران سالم و در راستای آن مادران و فرزندان سالم داشته باشیم نیاز داریم که ورزش در بین دختران از تحکیم، استواری، پویایی و تحرک خاصی برخوردار باشد.  با توجه به کمرنگ شدن فعالیت جسمانی در جامعه آموزشی دختران (احسانی ،1384) و تأثیر معنی دار نگرش بر انجام فعالیت جسمانی (کینگ[8]، 2000؛ چونگ و فیلیپس[9]، 2002؛ استلزر[10] و همکاران، 2004؛ کوکا[11]، 2005 و اراباسی[12]، 2009) و همچنین بدلیل تأثیر مستقیم خودکارآمدی بر انجام فعالیت جسمانی (والاس[13] و همکاران، 2000 و و فولی[14] و همکاران، 2008). در این تحقیق تلاش شد تا رابطه خودکارآمدی با نگرش دختران نسبت به فعالیت جسمانی و مقایسه آن در مدارس  متوسطه دولتی و غیر دولتی بررسی شود.

13– ضرورت و اهمیت تحقیق : 

امروزه، عملکرد دانش آموزان در  زمینه ورزش و فعالیتهای جسمانی مقوله ای مهم و مورد توجه  دست اندرکاران تعلیم و تربیت است. بهبود ورزش در مدارس، به خصوص مقطع دبیرستان، نه تنها موجب سلامت روح وجسم فراگیران می

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید