انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)

سازگاری را فرایندی پیوسته تعریف کرده اند که درآن ،تجارب یادگیری اجتماعی شخص توانایی ومهارتهایی فراهم می سازد که از طریق آن می توان به ارضای نیازها پرداخت (گودشتاین ولانیون ،1995). سازگاری را مفهومی عام می دانند که همه راهبردهای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی ،اعم از تهدیدات واقعی وغیر واقعی را شامل می شود .هرگاه تعادل جسمی وروانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که ناخوشایندی به وی دست دهد ،برای ایجاد توازن نیازمند به کار گیری نیروهای درونی وحمایت خارجی است . اگر دربه کارگیری سازو کارهای جدید موفق شود ومسئله را به نفع خود حل کند، فرایند سازگاری ایجاد شده است(رحیم نیا ورسول نیا ،1385) .ابعاد سازگاری شامل سازگاری اجتماعی ،عاطفی ،جسمانی واخلاقی است که در راس همه ، سازگاری اجتماعی قرار دارد ؛ به طوری که این سازگاری پیش درآمد رسیدن به سازگاری عاطفی واخلاقی تلقی می شود. (مظاهری وهمکاران ،1385).
درحوزه شناخت درمانی، بک (1967)دراولین نوشته هایش به مفهوم طرحواره اشاره کرد . بااین حال دربافت روانشناسی وروان درمانی ،طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی درنظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است.یکی از مفاهیم جدی وبنیادین حوزه روان درمانی ،این است که بسیاری از طرحواره ها دراوایل زندگی شکل می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند وخودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند ،حتی اگر هیچ گونه کاربرد دیگر نداشته باشند(بک،1967)
این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود ،یعنی حفظ دیدگاهی باثبات درباره خودیا دیگران ،حتی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد .با این تعریف کلی ،طرحواره می تواند مثبت یا منفی،سازگار یا ناسازگار باشد ؛ همچنین می تواند دراوایل زندگی یا درسیر بعدی زندگی شکل بگیرد(یانگ ،گلوسکو وویشار ،2003)
طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی وشناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد وتحول ذهن، شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.این طرحواره ها به 5 حوزه تقسیم شده اند که هر حوزه شامل چند طرحواره می باشد ازجمله: 1- حوزه طردوبریدگی شامل طرحواره های رهاشدگی / بی ثباتی ،بی اعتمادی / بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص / شرم وانزوای اجتماعی / بیگانگی 2-حوزه خودگردانی وعملکرد مختل شامل طرحواره های وابستگی / بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتار،شکست3-حوزه محدودیتهای مختل شامل طرحواره های استحقاق / بزرگ منشی ،خویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی 4-حوزه دیگر جهت مندی شامل طرحواره های اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی / جلب توجه 5- حوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری نیز شامل طرحواره های منفی گرایی / بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی وتنبیه می باشد(یانگ ،کلوسکووویشار،2006)

بیان مسئله
افراد برحسب گروه های سنی باوضعیت های مختلف اجتماعی روبرو می شوند ازجمله می توان دوره جوانی را درنظر گرفت (ریچاردسون ،2003،فلمینگ ،2003) بنابراین تجربه دانشگاهی افراد تداوم بخش جنبه های رشد فردی واجتماعی دانشجویان تلقی می شود (آدامز وهمکاران ،2000) که سازگاری اجتماعی را می توان با نحوه عملکرد تجارب دانشجویان از دانشگاه ، که شامل شرکت درفعالیت های اجتماعی ورضایتشان از جنبه های مختلف اجتماعی می باشد بررسی کرد. (دیسون ورنک ،2006)روانشناسان، سازگاری فرد را دربرابر محیط مورد توجه قرار داده اند وویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کند تا خودرا با جهان پیرامون خویش سازگار سازد یعنی با دیگران در صلح وصفا زندگی کند وجایگاهی برای خویش بدست آورد. (اتکینسون وهیلگارد ،1370)
سازگاری اجتماعی، فرایندی است که افراد را قادر می سازد تارفتار دیگران را درک وپیش بینی کنند ،رفتار خودرا کنترل وتعاملات اجتماعی خودرا تنظیم کنند.(اسلوموسکی ودان ،1996) سازگاری اجتماعی به عنوان یک شاخص روانشناختی در برگیرنده قالبهای اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،علایق اجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط مدرسه ای وروابط اجتماعی تعریفمی شود.(فرقدانی،1383)

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………2
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………4
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………..9
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………….12
1-5- سئوالات پژوهش……………………………………………………………………..13
1-6- تعریف واژگان…………………………………………………………………………..14
1-6-1طرحواره های ناسازگار اولیه…………………………………………………………14
1-6-2سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………….14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم (پیشینه تحقیق )

کلمه طرحواره به طورکلی ،به عنوان ساختار ،قالب یا چارچوب تعریف می شود(یانگ ،1990).طرحواره یک ساختار شناختی به منظور غربال کردن ،کدگذاری وارزیابی محرکی است که ارگانیزم درمعرض آن قرار گرفته است (بک وراش ،1968).
دربافتار روانشناسی وروان درمانی ،طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی درنظر گرفته می شود که برای درک تجربه های زندگی فرد ضروری است(داتیلیو ،2005).
تعریف طرحواره
سگال (1995)طرحواره رابه عنوان عناصر نظام مندی از واکنش هاوتجربه های گذشته می داندکه پیکره نسبتاًمنسجم وپایداری از دانش راشکل می دهد و می تواند ادراک ها وارزیابی های بعدی راهدایت کند؛ با این تعریف کلی طرحواره می تواند مثبت یا منفی ،سازگار یاناسازگار باشدوعمدتاًدرنتیجه تجارب ناگواردوران کودکی شکل می گیرد که هسته ی اصلی اختلالات شخصیت ،مشکلات منش شناختی وبسیاری ازاختلالات محورI قرار می گیرد (ریزو وهمکاران ،2007).
بک (1979) طرحواره ها را ،فرضیاتی می داند که درنتیجه تجارب پیشین فرد شکل گرفته اند ،برخی از این فرضیات غیر قابل انعطاف ،افراطی ومقاوم دربرابر تغییر ،یعنی ناکارآمد هستند (بک و راش ،1979)همچنین طرحواره های بدکنشی ،افکاری هستند که غیر قابل انعطاف ،خشک وسخت تر از طرحواره های طبیعی هستند (بک و راش ،1968). بک و راش (1968)طرحواره های ناسازگاراولیه مانند فقدان ،شکست ودوست نداشتن را معرفی کردند که درطی دوران اولیه کودکی شکل می گیرند وبامفاهیمی همچون یکپارچگی بیولوژیک ،مثل توانایی زنده ماندن ،صلاحیت واعتبار مراقبین ،ترک شدن وهدایت خطر فیزیکی به سمت خود ،درارتباط هستند (بک و امری ،1985).
ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه
یانگ (1990)بیان می دارد که طرحواره های ناسازگاراولیه دارای ویژگی های به شرح زیر هستند:
1-الگوها یادرون مایه ی های عمیق وفراگیری هستند،
2-ازخاطرات ،هیجان ها ،شناختواره ها واحساسات بدنی تشکیل شده اند،
3-دردوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند،
4-درسیر زندگی خود تداوم دارند،
5-درباره ی خود ورابطه بادیگران هستند ،
6-به شدت ناکارآمدند،
7-اغلب توسط برخی تغییرات درمحیط ازجمله فقدان یاازدست دادن شغل فعال می شوند
8- هنگامی که فعال می شوند باسطوح بالای هیجان همراه هستند
9- معمولا ناشی از تعامل سرشت کودک باتجارب مختلف دوره تحولی در ارتباط با اعضای خانواده یامراقبین درخانواده شکل می گیرند ( یانگ ،گلوسکو وویشار ،2003).
ریشه های تحولی طرحواره ها
الف –نیازهای هیجانی اساسی
یانگ وگلوسکو وویشار (2003)،براین باورند که طرحوارها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها ی هیجانی اساسی دوران کودکی شامل مواردزیر می باشد:
1-دلبستگی ایمن به دیگران (مانندنیاز به امنیت ،ثبات ،محبت (پذیرش )
2-خودگردانی ،کفایت وهویت
3-آزادی دربیان نیازها وهیجان سالم
4-خود انگیختگی وتفریح
5- محدودیتهای واقع بینانه وخویشتن داری ( یانگ ،1990).
لازم به ذکر است که این نیازها جهان شمول هستند وهمه انسان ها ،این نیازها رادارند .اگرچه شدت این نیازها دربعضی افراد بیشتر است ،فردی که از سلامت روان برخوردار است ،می تواند این نیازها ی هیجانی اساسی رابه طور سازگارانه ای ارضا ءکند(یانگ گلوسکو وویشار ،2003).
علاوه بر تاکید برارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی ونقش آنها درشکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه به دومقوله ی تجارب اولیه زندگی کودک وتعامل بین خلق وخوی فطری کودک ومحیط اولیه ،درعدم ارضاءاین نیازها اشاره می شود (یانگ ،1990).
ب- تجربه های اولیه زندگی
ریشه تحولی طرحواره های ناسازگار اولیه درتجربه های ناگوار دوران کودکی نهفته است (اسکین ،2007).
طرحواره هایی که زودتر به وجود می آیند ومعمولاٌقوی ترین هستند،از خانواده های هسته ای نشأت می گیرند.همزمان با تحول کودک ،سایر عوامل تاثیر گذار مانند همسالان ،مدرسه ،انجمن های گروهی وفرهنگ ، درشکل گیری طرحواره ها نقش بازی می کنند (یانگ ،گلوسکو ویشار ،2003). یانگ (2003)بیان می کند ،چهاردسته ازتجارب اولیه زندگی ،رونداکتساب طرحواره ها را تسریع می کنند که این چهار دسته عبارتنداز :
1-ناکامی ناگوار نیازها :این حالت وقتی اتفاق می افتد که کودک تجارب خوشایندی راتجربه نکند ،درمحیط زندگی چنین کودکی ،ثبات ،درک شدن یاعشق وجودندارد .
2-تجارب اولیه زندگی که طرحواره هارابه وجود می آورند ،دربرگیرنده آسیب دیدن وقربانی شدن هستند،درچنین وضعیتی کودک آسیب می بیند یاقربانی می شود.
3-سومین نوع تجارب ، این است که کودک ،زیادی چیزهای خوب راتجربه می کند ،والدین جهت رفاه وآسایش کودک ،همه کار می کنند،درحالی که تامین رفاه وراحتی درحد متعادل برای رشد سالم کودک لازم است.
4- نوع چهارم تجارب زندگی، درونی سازی انتخابی یا همانندسازی با افراد مهم زندگی است .کودک به طور انتخابی با افکار ،احساسات ،تجارب ورفتارهای والدین خود همانندسازی کرده وآنهارا درونی سازی می کند (یانگ وگلوسکو وویشار ،2003).

2-1طرحواره……………………………………………………………………………………16
تعریف طرحواره…………………………………………………………………………………16
ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه…………………………………………………..17
ریشه های تحولی طرحواره ها …………………………………………………………….18
نیازهای هیجانی …اساسی……………………………………………………………….18
تجارب اولیه زندگی…………………………………………………………………………..19
خلق وخوی هیجانی…………………………………………………………………………20
انواع طرحوارهای ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه……………………………………21
حوزه اول :بریدگی /طرد……………………………………………………………………21
رهاشدگی /بی ثباتی……………………………………………………………………..22
بی اعتمادی /بدرفتاری…………………………………………………………………….22

نقص/شرم……………………………………………………………………………………23
انزوای اجتماعی /بیگانگی………………………………………………………………….23
حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل……………………………………………………23
وابستگی /بی کفایتی……………………………………………………………………..24
آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری…………………………………………………..24
گرفتار /خودتحول نیافته ……………………………………………………………………24
شکست……………………………………………………………………………………..25
حوزه سوم :محدودیت های مختل ………………………………………………………25
استحقاق /بزرگ منشی…………………………………………………………………..25
خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی…………………………………………………….26
حوزه چهارم :دیگر جهت مندی……………………………………………………………26
اطاعت………………………………………………………………………………………..27
ایثار …………………………………………………………………………………………27
تأییدجویی /جلب توجه…………………………………………………………………..28
حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری ……………………………………..28
بدبینی /منفی گرایی…………………………………………………………………….29
بازداری هیجانی……………………………………………………………………………29
معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی…………………………………………….30
تنبیه………………………………………………………………………………………….30
عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………30
تداوم طرحواره …………………………………………………………………………….30
بهبود طرحواره …………………………………………………………………………….31
طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی ………………………….33
بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه …………………………………………………..34
سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا…………………..35
2-2سازگاری اجتماعی ………………………………………………………………….36
تعریف سازگاری اجتماعی………………………………………………………………37
ملاکهای سازگاری اجتماعی…………………………………………………………….42
ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی ………………………………………….43
رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی……………………………………………….44
تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی……………………………………………………56
ابعاد سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………57
سازگاری در خانواده …………………………………………………………………….57
سازگاری درمدرسه………………………………………………………………………58
سازگاری باهمسالان …………………………………………………………………..59
عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی………………………………………………..60
انواع ناسازگاری…………………………………………………………………………..64
ناسازگاری اجتماعی……………………………………………………………………..65
اختلالات سازگاری………………………………………………………………………..66
عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری………………………………………………..68
2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران ……………………………………….72

فصل سوم (روش تحقیق)

پژوهش حاضر ازنوع همبستگی و به منظور بررسی پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه از طریق رگرسیون است .
جامعه ونمونه آماری وروش نمونه گیری :
جامعه مورد نظر شامل کلیه دانشجویان دختر وپسرمجرد درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا ، ورودی سالهای تحصیلی 88تا 92 دانشگاه علوم بهزیستی شامل 1517نفر دررشته های مختلف تحصیلی
می باشدکه از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده بااحتمال خطای نوع اول ∝0.05وتوان آزمون 0.80 تعداد نمونه ها حداقل200 نفرتعیین شد که بااستفاده ازفرمول زیر محاسبه شد.

ابزار جمع آوری داده ها :
ابزار پژوهش :
1-پرسشنامه سازگاری بل: این پرسشنامه درسال 1961 توسط بل تدوین گردید . این آزمون مربوط به بزرگسالان و شامل 160 سوال می باشدکه به صورت بلی و خیر نمره گذاری می شود. هرفرم 5 بعد سازگاری رادربر می گیرد که عبارتند از:الف)سازگاری درخانه ب)سازگاری بهداشتی ج)سازگاری اجتماعی د) سازگاری عاطفی ه) سازگاری شغلی (تحصیلی). دلاور این آزمون را درسال 1375 درایران هنجاریابی کرده است. ضرایب اعتبار هریک از قسمتهای پرسشنامه وکل نمرات به روش همبستگی موارد فرد وزوج واستفاده از فرمول اسپیر من ،براون به ترتیب برای سازگاری درخانه 91%،سازگاری در تندرستی 81%،درسازگاری اجتماعی 88%وعاطفی وشغلی 94% درصد بوده است واز طریق ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 30نفری برابر 94 درصد وبرای 5مقیاس آن بدین شرح بوده است: سازگاری درخانه 70درصد ،تندرستی 72 درصد ، اجتماعی 73 درصد ،عاطفی 81 درصد وشغلی 85 درصد(دلاور ،1375). برای سنجش این پژوهش از مقیاس سازگاری اجتماعی استفاده می کنیم که 32 سوال دارد و نمره بالاتر نشانگر سازگاری اجتماعی پایین تر است وسئوالهایی مانند “آیا از شادی های دسته جمعی لذت می برید ؟یا آیا براحتی دوست پیدا می کنید ؟”درآن طرح می شود.پایایی این خرده مقیاس درپژوهشِ رابطه هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان که بر روی 50 دانشجو دوره کارشناسی بررسی شد وضریب آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس سازگاری اجتماعی80درصد بود(امام زاده مدیدی،1387). درپژوهش حاضرضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه سازگاری اجتماعی روی 20 نفر از دانشجویان 74/0براساس جنس ومقطع تحصیلی بدست آمده است.
2- پرسشنامه طرحواره یانگ( فرم کوتاه) :فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 75 سئوال است که 15 طرحواره ناسازگار اولیه را می سنجد 1-محرومیت هیجانی 2-رهاشدگی /بی ثباتی 3-بی اعتمادی بد رفتاری 4-انزوای اجتماعی /بیگانگی 5-نقص /شرم 6- شکست 7-وابستگی /بی کفایتی 8-اسیب پذیری نسبت به ضرر ویا بیماری 9-خود تحول نیافته /گرفتاری 10-ایثار 11-بازداری هیجانی 12-معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی 14-استحقاق /بزرگ منشی 14-خود کنترلی وخود انضباطی ناکافی 15-اطاعت (یانگ ،2005). هر سئوال روی پیوستاری 6درجه ای (یک:کاملا درست ،دو:تقریبا درست ،سه:اندکی درست ،چهار:بیشتر درست است تا غلط،5:تقریبا غلط ،شش:کاملا غلط )پاسخ داده می شودو نمره بالای یک خرده مقیاس، نشانگر طرحواره ناسازگار است (رفیعی ،1390). اولین پژوهشهای جامع درمورد ویژگی های روانسنجی این طرحواره هارا اسمیت ،جونیروتلچ ( 1995 )انجام دادند وضریب آلفای کرنباخ درجمعیت غیر بالینی برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین .5/0و82/0 بدست آمد وهمچنین این پژوهشگران نشان دادند ،پرسشنامه طرحواره یانگ بامقیاسهای پریشانی روانشناختی واختلالات شخصیت همبستگی بالایی دارد وبنابراین ازروایی مطلوبی برخوردار است (اسمیت وهمکاران ،1995،نقل از لطفی ،1385).این پرسشنامه درایران توسط ذوالفقاری وهمکارانش(1387) ،روی 70نفر از زوجین اجرا گردیدکه ضریب همسانی درونی این پژوهش از طریق محاسبه ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه 94/0 وبرای 5حوزه آن به این شرح بدست آمد :بریدگی /طرد91/0،خودگردانی /عملکرد مختل 90/0،محدودیتهای مختل 73/0،دیگر جهت مندی 67/0وگوش به زنگی بیش از حد وبازداری 78/0.

3-1نوع مطالعه………………………………………………………………………….86
3-2جامعه ونمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………86
3-3ابزارجمع آوری داده ها………………………………………………………………86
– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل………………………………………………….86
–پرسشنامه طرحواره یانگ……………………………………………………………87
3-4روش اجرا……………………………………………………………………………..90
3-5روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………….90

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

4-1آمار توصیفی………………………………………………………………………….92
4-2آمار استنباطی………………………………………………………………………102

فصل پنجم (نتیجه گیری )

باتوجه به یافته های فصل 4 نشان می دهد از بین 15 طرحواره های ناسازگار اولیه 14 مورد رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی دانشجویان دارد وتنها درطرحواره ایثار این رابطه معنادار نبوده است .از بین 15 طرحواره های ناسازگار اولیه فقط 6طرحواره شامل اطاعت ،خویشتن – داری وخودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی ،استحقاق / بزرگ منشی ،توان پیش بینی سازگاری اجتماعی را داشتند لذا برای بسط بیشتر یافته ها سوالات پژوهش به شرح ذیل مورد بحث قرار می گیرد
سوال اول :
سازگاری اجتماعی دانشجویان به چه میزان از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه قابل پیش بینی است ؟نتایج جدول 4-9نشان می دهد که فقط 6 طرحواره شامل : اطاعت ،خوشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی ،استحقاق/بزرگ منشی ،توان پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان را دارند و بقیه طرحواره ها با اینکه را بطه معناداری با سازگاری اجتماعی داشتند ولی قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی نبودند.
در پژوهش مدیدی(1387) که با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی – اجتماعی وسازگاری اجتماعی دردانشجویانِ دارای حکم انضباطی ومقایسه آن با دانشجویانِ بدون حکم انضباطی انجام شد، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ،مولفه های خلق کلی ،مهارتهای درون فردی ،سازگاری وداشتن حکم انضباطی ، به شکل معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی بوده اند
پژوهش کاگنیسی(2012) با عنوان پیش بینی سازگاری دانشجویان با شخصیت چند فرهنگی، ،پیش بینی قوی سازگاری اجتماعی دانشجویان با دانشگاه، از طریق خرده مقیاس های ثبات عاطفی وخلاقیت اجتماعی را نشان می دهد.
این پژوهش هم نشان می دهد که 6 مورد از طرحواره های ناسازگار اولیه نیز می تواند به عنوان متغیر پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی در نظر گرفته شود.
سوال دوم :
آیا بین طرحواره هادرحوزه طرد وبریدگی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد؟یافته های این پژوهش در جدول4-4نشان می دهد که همه ی طرحواره های این حوزه شامل محرومیت هیجانی ،بی اعتمادی /بدرفتاری ،نقص / شرم وانزوای اجتماعی /بیگانگی درحوزه طردوبریدگی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعناداری وجوددارد.
سوال سوم :
آیا بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد ؟یافته های این پژوهش درجدول 4-5 نشان می دهد کل طرحواره های دراین حوزه شامل شکست ،وابستگی / بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتاری درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل دردانشجویان باسازگاری اجتماعی ،رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد.
سوال چهارم :
آیا بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش در جدول 4-6 نشان داد کل طرحواره ها دراین حوزه شامل استحقاق / بزرگ منشی ،خویشتن – داری وخود-انضباطی ناکافی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد.
سوال پنجم:
آیا بین طرحواره ها درحوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد ؟ یافته های این پژوهش در جدول 4-7نشان می دهد طرحواره اطاعت درحوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد ، ولی طرحواره ایثار با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود ندارد .
سوال ششم:
آیا بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری با سازگاری اجتماعی دردانشجویان رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد ؟یافته های پژوهش درجدول 4-8 نشان می دهد کل طرحواره ها ی دراین حوزه شامل معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی وبازداری هیجانی درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد.
نتایج پژوهش سیهان (2006)نشان داد بین مهارت های اجتماعی وسازگاری اجتماعی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .نتایج پژوهش استاراداس وهمکاران (2006)نشان داد بین منبع کنترل وسازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش زکی (1389)نشان داد بین سازگاری اجتماعی وحمایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج پژوهش امانی (1391)نشان داد بین سبک های دلبستگی ناایمن –اجتنابی ودوسوگرا با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد .نتایج پژوهش میکائیل منیع (1388)نشان داد بین سازگاری اجتماعی وباورهای غیر منطقی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد.این پژوهش نیز نشان می دهد که 14 مورد از طرحواره های ناسازگار اولیه باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد.

5-1پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………….112
5-2 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………..112
-فهرست منابع…………………………………………………………………………..113

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 4-1 : میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی…………………………………………………………………………………92
جدول 4-2: فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ………………………………………………………………………………………………92
جدول4-3 :فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ……………………………………………………………93
جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی/ طرد باسازگاری اجتماعی دردانشجویان………………………………………………………………….95
جدول 4-5:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ……………………………………………………..96
جدول 4-6:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل باسازگاری اجتماعی دردانشجویان……………………………………………………..97
جدول 4-7:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان …………………………………………………………………97
جدول 4-8:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها در حوزه گوش به زنگی بیش از حدوبازداری با سازگاری اجتماعی در دانشجویان……………………………………..98
جدول 4-9:نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاراولیه ………………………………………………………………99
جدول 4-10:نتایج آزمون Tگروههای مستقل دانشجویان بومی وغیر بومی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………………….102

Abstract
Background :social adjustment is process that individual able to understand and predict others behavior ,control own behavior and reglate own social interactions in forming social adjustment factors such as educational procedures ,values and believes are effective on individual and peers ,family and education society .so with factors relate such as heredity ,invirement ,family ,sexsual identity communal membership ,including factors that can investigate in setting effectiveness on social adjustment is early maladaptive schema ,that is self – defeating emotional and cognitive patterns that first is taken on mind development and evulation and is repeated life .
Aim: The research aimed to predicted social adjustment based on early maladaptive schemas in single students .
Methods :first list of students are education in university of social welfare and rehabilitation is perceived from university education management ,then 200 person of them are selected into class random for attend in research .with explain research aims of particulars is wanted to fill two young early maladaptive schemas and bell social adjustment .after collection information ,for data analysis is used from pearson correlation and multiple regression tests ,T- test and so spss 16 software.
Results :pearson correlation cofficient results with (P<0/05)showed that there are abandonment/instability,mistrust/abuse,emotional deprivation defectiveness/shame and social isolation /alienation schemas in disconnectionand rejection domain,dependence/incompetence,vulnerability to harm or illness,enmeshment/undeveloped self and failure schemas in impairedautonomy and performance domain,entitlement/grandiosityand insufficient self – control /self – discipline schemas in impaired limits domain negative and meaningfulness relationship and so it is subjugation schema negative and meaningfulness relationship, but it isn,t, with self –sacrifice schema in other directedness domain negative and meaningfulness relationship and there are emotional inhibition , unrelenting standards /hipercriticalness schemas in overvigilance /inhibition domain negative and meaningfulness relationship and so with (P<0/05, F=22/2)results showed that subjugation ,Insufficient self – control /self – discipline ,emotional deprivation ,failure ,emotional inhibition and entitlement /grandiosity schemas potency prediction to have social adjustment and T-test independent groups with (P0/05) showed that there are enmeshment /undeveloped self ,mistrust /abuse and emotional inhibition schemas in innative and native students significant difference , but there aren,t in other schemas the two groups significant diference .
Conclusion :among total early maladaptive schemas , subjugation ,insufficient self –control /self –discipline ,emotional deprivation ,failure ,emotional inhibition and entitlement /grandiosity schemas can predict rate social adjustmentبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.