انتخاب صفحه

مقدمه

در سال 1314راه آهن ایران رسماً افتتاح گردید. از آن زمان تا کنون بیش از ۷۰ سال می گذرد. و این رکن مهم سازندگی کشور فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در کشوری با موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران، شبکه گسترده و مناسب راه آهن می تواند نقش بسیار مهمی از لحاظ افزایش درآمد ملی، کاهش حوادت در سایر بخش های حمل و نقل، افزایش کیفیت و بهبود شبکه حمل و نقل کشور و… ایفا کند. مقایسه های آماری کشور در خصوص شبکه ریلی با کشورهای خاورمیانه و همسایگان دور و نزدیک، بیانگر عقب ماندگی ایران از نظر طول شبکه ریلی می باشد. توسعه شبکه ریلی نیازمند برنامه ریزی مناسب و علمی مبتنی بر بهترین انتخاب ها است که در حال حاضر به دلیل فقدان طرح جامع حمل و نقل در کشور از رویه مشخص و درستی تبعیت نمی کند. در مطالعات حاض سر ابتدا اهدافی برای توسعه شبکه ریلی پیشنهاد شده اند: سپس بر مبنای اهداف مذکور پیشنهاداتی برای توسعه شبکه ارائه شده است. شاخص هایی نیز برای کنترل انطبایی مسیرهای پیشنهادی با اهداف، مطرح شده وسعی شده که حتی الامکان روشهایی برای کمی نمودن معیارهای مذکور وبی نیاز شدن ازنظرسنجی های متعدد پیشنهاد گردد.پژوهش های اتی میتوانند درتکمیل روشهای مذکور وافزایش قابلیت استفاده این روش های نقش موثری ایفا نمایند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

۱-۱- تعریف مساله (زمینه تحقیق)

آنچه که مسلم است شبکه ریلی در وضعیت موجود همانند سایر بخشهای حمل و نقل و سایر زیرساختهای کشور نیاز به توسعه دارد. اما اینکه توسعه شبکه به چه نحوی اعمال شود یا به بیان واضحتر کدام کمانها برای این مهم پیشنهاد گردند و از بین این پیشنهادات کدام نسبت به مابقی از ارجحیحت بیشتری برخوردار است مساله ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید توجه داشت که متغیر هزینه احدات به تنهایی برای انتخاب طرح های توسعه جوابگو نبوده و به همین دلیل متغیرهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرند که در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی واقع می شود.

1-1-تعریف مساله   17

1-2-اهداف مساله 17

1-3-لزوم انجام تحقیق 18

1-4-اثرات مهم تحقیق روی مساله     19

1-5-دامنه اثر مساله وفرضیات کلیدی  19

1-6-شیوه تحقیق  21

1-7-خلاصه پایان نامه 21

1-8-تعاریف   22

1-9-نتیجه گیری     23

خطوط اصلی ریلی در ایالت تگزاس

خطوط اصلی ریلی در ایالت تگزاس

فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده

۱۴-۱-۲- الگوی پیشنهادی وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری در معاونت ساخت و توسعه راه آهن نیز اقدام به مطالعاتی در خصوص پیشنهاد نقشه توسعه شبکه ریلی کشور نموده است. الگوی پیشنهادی توسعه و مراحل اجرایی و مطالعاتی هرکدام از پیشنهادات در شکل های (۲-الف) تا (۲-ج) ملاحظه می گردد.در این الگو نقش راه آهن ساحلی شمال و جنوب با توجه به به اینکه حمل و نقل دریایی بند به بندر از حمل و نقل ریلی کم هزینه تر است. با در نظر داشتن طول این خطوط، چندان مهم و حیاتی به نظر نمی رسد؛ البته در ادامه این پژوهش اولویت بندی در خصوص تعداد محدودی از مسیرهای راه آهن مندرج در آخرین نقشه تهیه شده در وزارت راه انجام خواهد شد.

2-1-مطالعات انجام شده درسطح کشور  24

2-1-1-گزارش اولویت بندی خطوط اصلی پیشنهادی درشبکه راه آهن    24

2-1-2-مقاله روش اولویت بندی پروژهع های حمل ونقل درایران 26

2-1-3-مطالعات طرح جامع بهینه سازی وگسترش راه آهن ایران  28

2-1-4-برنامه راه آهن1400    29

2-1-5-بررسی تئوریکی راه آهن سراسری ازدیدگاه شبکه ها 31

2-1-6-مقاله نحوه تعیین اولویت خطوط جدید راه آهن  32

2-1-7-طرح ساماندهی حمل ونقل ریلی     32

2-1-8-تاریخچه ساخت راه آهن درایران وضرورت های توسعه آن    34

2-1-9-طرح مطالعاتی راه آهن1400       36

2-1-10-طرح جامع پیشنهادی شبکه راه آهن ایران 37

2-1-11-اولویت بندی اتصال کانونهای مسافر نزدیک راه آهن به شبکه ریلی 40

2-1-12-طرح پیشنهادی دردفتر راه وترابری 42

2-1-13-مقاله تحولات جهانی راه آهن وآینده شبکه ریلی درایران  44

2-1-14-الگوی پیشنهادی وزارت راه و ترابری 50

2-1-15-طراحی یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی طرح های توسعه راه آهن        51

2-2-بررسی نمونه های مطالعات مرتبط با این تحقیق درکشورهای خارجی   55

2-2-1-آمریکا 55

2-2-2-پاکستان   58

2-2-3-ترکیه     58

2-3-بررسی های آیین نامه ای        58

2-3-1-عوامل موثردرطراحی   58

2-3-2-سرعت طرح  59

2-3-3-ظرفیت خطوط وترافیک عبوری   59

2-3-4-بارمحوری 59

2-3-5-عوامل طبیعی ومصنوعی    59

2-3-6-طبقه بندی خطوط 60

2-3-7-شیب طولی ومحدوده تغییرآن   60

2-3-8-شیب مبنا  61

2-4-نتیجه گیری  62

طرح معاونت ساخت وتوسعه

طرح معاونت ساخت وتوسعه

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۲-۳- ارائه پیشنهادات توسعه

در برخی از مطالعات قبلی که مورد بررسی قرار گرفته اند مسیرهایی برای توسعه شبکه پیشنهاد شده اند اما به دلیل اینکه عموما پیشنهادات توسعه بر اساس تجربه و یا سلیقه شخصی تهیه کنندگان طرحها ارائه شده اند بعضا مسیرها نامناسب بوده و در برخی موارد از کارایی خاصی برخوردار نبوده اند و یا به طور کلی موضوعیتی به لحاظ حمل و نقل مسافر و یا کالا نداشته اند. در تحقیق حاض سر پیشنهاد مسیر بر مبنای اهداف توسعه انجام شده است.

۱-۳-۳- تعیین اهداف توسعه شبکه ریلی از دید این پژوهش

ابتدایی ترین مرحله برای تعیین پیشنهادات توسعه شبکه راه آهن مشخص کردن اهداف توسعه شبکه می باشد. روشی که در این تحقیق برای تعیین اهداف بکار برده شد بررسی اهداف نظام، اهداف اولیه (اهداف مطرح شده در مقاله تحولات جهانی راه آهن و آینده شبکه ریلی ایران) و در نظر گیری اهداف ثانویه و تکمیلی بود. سپس این اهداف بر اساس محدودیتهای تحقیق دسته بندی شدند. در مرحله بعد اهدافی که از میان فهرستهای ذکر شده در فوق با یکدیگر دارای همپوشانی بودند و همچنین اهدافی که در هر کدام از فهرست ها جداگانه مطرح شده بودند انتخاب و فهرست واحدی از اهداف مورد نظر این پژوهش در نظر گرفته شد.

3-1-مقدمه   63

3-2-مسائل مورد بحث 63

3-2-1-ارائه پیشنهادات توسعه  63

3-2-2-ارائه روش اولویت  دهی   63

3-3-روش تحقیق         64

3-3-1-تعیین اهداف توسعه شبکه ریلی ازدید این پژوهش     64

3-3-2-پیشنهاد گزینه هایی برای توسعه راه آهن 64

3-3-3-شناسایی معیارهای مطلوبیت طرح ها شامل انواع منافع وهزینه های اقتصادی وغیراقتصادی طرح های راه آهن 65

3-3-4-شناخت تصمیم گیران ذیصلاح     67

3-3-5-انجام نظرسنجی های لازم   68

3-3-6-محاسبه وزن معیارها ازدید صاحبنظران 68

3-3-7-محاسبه یابرآورد مقدار هریک از گزینه ها تحت معیارها       68

3-3-8-انتخاب مدل چندسیاره مناسب برای ارائه اولویت دهی اولیه   68

3-3-9-اعمال قضاوت کارشناسی دراولویت دهی اولیه وارائه اولویت دهی نهایی      78

3-4-نرم افزارها   78

3-5-روابط ریاضی    78

3-5-1-مطالعات ظرفیت خط    79

3-5-2-روشهای کاربردی در ارزیابی اقتصادی پروژه ها  86

3-6-نکات مثبت  90

کریدور شمال جنوب-شاخه های رقیب

کریدور شمال جنوب-شاخه های رقیب

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

۱-۴- مقدمه

برای انجام تحقیق حاضر نیاز به جمع آوری منابع اطلاعاتی بسیاری بوده است. البته لازم به ذکر است که پراکندگی مکانی اطلاعات مورد نیاز باعث شد که اطلاعات با روش های مختلفی جمع آوری شوند. در ادامه به توضیح روش ها پرداخته خواهد شد.

۴- ۲- اطلاعات مربوط به سوابق مطالعاتی

جمع آوری سوابق مطالعاتی عموماً از طریق مراجع به وزارت راه و ترابری و استفاده از کتابخانه معاونت ساخت و توسعه راه آهن ایران انجام شده است. البته تعداد محدودی از این سوابق نیز از کتابخانه مرکز تحقیقات راه آهن بدست آمده است. در ارائه نقطه نظرات پیرامون سوابق مطالعاتی هم از کارهای انجام شده (با ذکر مرجع) و هم از نظرات شخصی استفاده گردیده است.

4-1-مقدمه  91

4-2-اطلعات مربوطبه سوابق مطالعاتی  91

4-3-اطلاعات آیین نامه ای 91

4-4-اطلاعات مربوط به شبکه راه آهن وامکانات موجود شبکه 91

4-5-مصاحبه ها ونظرسنجی ها    92

4-5-1-اطلاعات مورد نیاز ازطرح جامع بنادر ایران        92

4-5-2-اطالعات مورد نیاز درخصوص برآورد هزینه مقدماتی احداث خطوط 93

4-5-3-نظرسنجی ها    93

فصل پنجم:بررسی سیستم حمل ونقل ریلی وتوسعه آن

۱-۴-۵- توان بالفعل و بالقوه توسعه شبکه راه آهن

اجرای خضرض راهآهن به میزان ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در سال عملی میباشد. در در جلسات برسرسی رونا۔ احاسات راهآهن دیر سالعباسی گا۔ شستہ نشانل میدما۔ مغپمترین عاممال محا۔ مرد کننا۔ 5 احا۔ائٹ راه آمن تامین منابع مالی برای احداث میباشد. البته لازم به ذکر است که از نظر توان اجرائی امکانات کافی از قبیل نیروی انسانی ، مشاورین ، پیمانکاران و تولید عمده مصالح در داخل کشور فراهم میباشد و در صورت تامین منابع مالی مشکاتی خامسی برای افزایش ساخت راهآهن تا حدود یک هزار کیامورم تر در سال بنظر نمی رسا۔۔ یاد آیر میتسود اجرا کی مصر طرح حا۔عید پنج سالک زمان لازم دارد. ، بنابراین برای آنکه در برنامه ۸ ساله بتوان به اجرای ۹۰۰ کیلومتر طرح جدید دست یافت بایستی ضمن تسریع در اتمام طرحهای در دست احدات ، طرحهای باقیمانده را نیز هرچه سریعتر شروع نمود.

5-1-کریدورهای داخلی وامکانات راه آهن کشوردرحال حاضر 94

5-2-امکانلات راه آهن جمهوری اسلامی ایران     95

5-2-1-کریدورهای ترانزیت مستقیم ازطریق راه آهن     95

5-2-2-کریدورهای ترانزیت دریایی-ریلی 96

5-2-3-کریدور ترانزیت دریا-ریل-جاده-ریل   97

5-3-بررسی لزوم توسعه شبکه ریلی کشور وآشنایی با فرصت های تزانزیت کالا از طریق راه آهن 98

5-3-1-آشنایی با موقعیتایران دربازار ترانزیت کالا    98

5-3-2-اهمیت موقعیت ایران ازنظر مسیرحمل ونقل عبوری(کریدورهای تزانزیتی)  106

5-4-سیاست توسعه راه آهن       110

5-4-1-توان بالفعل وبالقوه توسعه شبکه راه آهن       110

5-4-2-اولوبت بندی محورهای توسعه راه آهن     110

5-4-3-بررسی نقاط قوت وضعف حمل ونقل ریلی وفرصت ها وتهدیدهای آن       111

فصل ششم:ارائه الگوی توسعه شبکه ریلی کشور برای سال 1410

۱-۶- مقدمه

در فصول گذشته به گزیده ای از مفاهیم مورد نیاز برای انجام مطالعات حاضر و سوابق مطالعاتی که در خصوص موضوع فعلی و یا در حواشی آن صورت پذیرفته است، پرداخته شد.فصل حاضر سعی در ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شبکه ریلی کشور داشته و در بخشهای مختلف، مرحله به مرحله به سمت ارائه نقشه پیشنهادی الگوی توسعه شبکه ریلی برای سال 1410 حرکت خواهد شد.

6-1-مقدمه   114

6-2-تعینی اهداف توسعه شبکه ریلی براساس فرضیات مندرج درمطالعات 116

6-2-1-اهداف کلی توسعه شبکه ریلی درنظام 116

6-2-2-اهداف مطرح شده توسط این پژوهش 117

6-2-3-انتخاب اهداف براساس فرضیات پژوهش حاضر 121

6-3-پیشنهادات راساس اهداف این مطالعات   122

6-3-1-پیشنهادات معاونت ساخت وتوسعه راه آهن  122

6-3-2-پیشنهادات اولیه    123

6-3-3-پیشنهادات ثانویه   124

6-3-4-انتخاب پیشنهادات مورد نظر این پژوهش برای انجام اولویت دهی 124

6-4-نحوه اولویت دهی وملزومات این فرآیند  126

6-4-1-شرایط حل مسئله اولویت بندی طرح های توسعه راه آهن     128

6-4-2-شناسایی معیارهای موثربراولویت بندی پروژه های توسعه راه آهن  130

6-4-3-نحوه تعیین شاخص های اولویت دهی پروژه های راه آهن     133

6-5-تعیین اولوبت خطوط راه آهن 146

6-5-1-برآورد شاخص های کمی وکیفی 146

6-5-2-انتخاب مدل تصمیم گیری چندسیاره   151

6-6-کنترلهای انجام شده برروی فایل (EXPERT CHOISE) E.Cا   154

6-6-1-کنترل ناسازگاری ها  154

6-6-2-آنالیز حساسیت 155

6-7-بحث درخصوص نتایج روش AHP و ارائه اولویت دهی نهایی     158

فصل هفتم:کاربردها،نتایج وپیشنهادات این پژوهش

۲-۷- کاربردهای روش پیشنهادی این پژوهش برای اولویت دهی

در حال حاضر که روش منسجم و مشخصی برای اولویت دهی طرحهای راه آهن وجود ندارد و تصمیم گیری طی مذاکرات در فضایی دارای ابهام برای طرفین و بصورت تجربی همراه با چانهزنی از سوی عوامل ذینفع هر طرح صورت می پذیرد این پژوهش پیشنهادی بعنوان یک ابزار علمی مقایسه کاربردهای زیادی از قبیل موارد ذیل دارد:

– در برنامه ریزی های بلندمدت برای طرحهای توسعه راهآهن

– هنگام وجود ضرورت کاهش بودجه پیش بینی شده برای پروژه ها

– زمانی که تصمیم به شروع طرحی جدید گرفته شده و ضرورت مقایسه طرح مذکور با سایر طرحهای در دست اقدام پیش می آید.

– هنگام برآورد اهمیت یک مسیر به لحاظ حمل کالا و نه مسافر (در مناطقی که احتمال جذب مسافر کمی به سیستم ریلی می رود.)

– برای کاهش فشارها برای اجرای یر واژه های کم بازده

7-1-شرایط استفاده از این تحقیق  161

7-2-کاربردهای روش پیشنهادی این پژوهش برای اولویت دهی  162

7-3-نتایج حاصله از پژوهش  162

7-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی  163

فهرست اشکال

2-1-مراحل برنامه ریزی برای توسعه راه آهن درمقاله مذکور 27

2-2-طرح کوتاه مدت توسعه  48

2-3-طرح بلبند مدت توسعه  49

2-4-الف-طحر معاونت ساخت وتوسعه 51

2-4-ب-مسیرهای موجود و در دست احداث  52

2-4-ج-مسیرهای دردست مطالعه 53

2-5-خطوط اصلی ریلی درایالت تگزاس 57

3-1-مقیاس دوقطبی برای کمی کردن مطلوبیت درشاخص های کیفی 71

5-1-کریدور شمال جنوب وکریدور کراچی بخارا وکریدور دریایی 101

5-2-کریدور شرق-غرب شاخه جنوبی 101

5-3-کریدور شمال جنوب ودریایی وکریدور کراچی-بخارا وکراچی مرو    102

5-4-کریدور شرق غرب شاخه مرکزی و جنوبی  102

5-5-کریدور شمال جنوب درروسیه  103

5-6-کریدور شمال جنوب دردریای خزر 104

5-7-کریدور شمال جنوب ایران   105

6-1-سلسله مراتب معیارها  132

6-2-تفکیک کردیورها وشاخه های عبوری از ایران      139

6-3-شاخه های سه گانه کریدور شرق-غرب   140

6-4-شاخه مرکزی کریدور شمال وجنوب عبوری ازایران 141

6-5-کردیور شمال جنوب-شاخ هیا رقیب    142

6-6-نتایج اولویت دهی اولیه توسط نرم افزار E.Cا    153

6-7-نمایش نموداری نتایج آنالیز حساسیت 157

6-8-مسیرهای پیشنهادی برای اجرا ومطالعات به ترتیب اولویت  160

فهرست جداول

1-1-طرح های در دست مطالعه مرحله دوم وآماده اجرا 20

1-2-خطوط دردست احداث   21

2-1-اهداف کمی توسعه راه آهن دربرنامه راه آهن 1400       30

2-2-عوامل موثردراولویت بندی وضریب اهمیت هریک از آنها     38

2-3-طبقه بندی خطوط راه آهن    60

2-4-حداکثر شیب خطوط راه آهن برحسب طبقه آن  61

4-1-کالای تخصیص یافته به بنادر درسال 1394 درسناروی چندقطبی(برحسب میلیون تن)  92

4-2-قیمت های اولیه برای برآورد مقدماتی هزینه   93

5-1-خصوصیات مسیرکریدور شمال جنوب درکشور روسیه   103

5-2-خصوصیات مسیرکریدور شمال جنوب دردریای خزر     104

5-3-خصوصیات مسیرکریدور وشمال جنوب درایران 105

5-4-سناریوهای توسعه راه آهن برای سال 1400       113

6-1-انتخاب اولیه پیشنهادات  125

6-2-وزن محاسبه شده برای هر بندر نسبت به کل تناژ تخلیه وبارگیری ایران   127

6-3-برآورد هزینه 147

6-4-مقادیر شاخص های کمی وکیفی   149

6-5-وزن شاخص ها 150

6-6-راهنمای نتایج نرم افزار Export Choiceا       153

6-7-نتایج آنالیز حساسیت اولویت دهی نسبت به تغییروزن معیارها     156

6-8-گینه های پیشنهادی ومطالعاتی به ترتیب اولویت از دید این پژوهش  159

فهرست نمودارها

5-1-حجم بارترانزیت شده مسیرهای راه آهن   109

5-2-پیش بینی ترانزیت مسیرهای راه آهن توسط UN درسال 1379       109

6-1-روش کلی ومراحل اولویت دهی خطوط پیشنهادی راه آهن    115


Abstrasct

The good choice of railway development design is effective in true direction at country development and budget effectivness in railroad development.this development must be base on clear manner and see that he does government policy and improving network, in this thesis the country and proposal aims for network develop are saw and with those combining this thesis aime are detected for carriage point view.after this step the develop design for the railway network are determine.for fitness messuring some indexes is stablishedht the next step ailway proposal and aim develop design are ranked base indexes and this ranking are improved with the engineering judgment and said development railway network map for the 1410 at iranat the end some propose stablished for cantiniue this research


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید