انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………..1

فصل او ل

حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، زمین لغزش و بهمن مسائلی هستند که از زمان های بسیار دور توجه جوامع بشری را به خود جلب کرده اند.به دلیل رشد و توسعه جوامع بشری از یکسو و بروز خسارات فراوان ناشی از این حـوادثاز سوی دیگر توجه به این پدیدهها در آستانه ورود به قرن بیستم به حدی رسید که این پدیـدهجایگاه ویژه ای در محافل علمی سیاسی و اجتماعی یافت و سازمان ملل متحد دهه آخر بیستمرا دهه کاهش حوادث طبیعی (IDNDR) نام نهاد.در بیان حوادث طبیعی پدیده زمین لغزش با تعریف کلی مصالح ناپایدار شده بر روی دامنه ها، و پدیده بهمن با تعریف کلی »انباشت توده های ناپایدار برف بر روی دامنه ها« به دلیل نقش حائز اهمیت این پدیده در کاربری مناسب زمین واثرات مخرب آن ها بر منابع طبیعی، راه های مواصلاتی و ارتباطی و دیگر ساخته های بشری با شدت و ضعف متفاوت درمناطق مختلف جهان در دهه های اخیر مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان کشورهای مختلف قرار گرفته و برای مدیریت حوادث ناشی از آن برنامه ریزی هایی انجام می گیرد.
1-1- طرح مسئله
اگرچه در کشور ما به دلیل نبود سیستمی منظم برای ثبت زمین لغـزشهـا وبهمـن آمـاری،دقیق از میزان خسارت سالیانه ناشی از این دو پدیده ارائه نشده امـا، آمـار پراکنـده موجـود وبازدیدهای میدانی و صحرائی به خوبی گواه بر اهمیت توجه به این پدیده است.
زمین لغز شها و بهمنها حوادثی ناگهانی هستند که جادهها و راه های ارتبـاطی را مسـدودکرده و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار می آورد.
به طور مثال زمین لغزش وبهمن در سال 84 و 85 در جاده کرج- چـالوس نزدیـک بـه 16 روز جاده را مسدود کرد و وقوع بهمن در همین جاده در سـال 81 م وجـب کشـته و مجـروحشدن 12 نفر و ریزش کوه در منطقه هفت برادران این جاده باعث کشته شدن 16 نفر گردید.
وقوع زمین لغزش های فروان در چند سال اخیر در استان های گیلان، مازندران، چهارمحالبختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان، تهران و خراسـانبعلاوه مسدود شدن راه های ارتباطی پر تردد کشور مانند سـقز- مریـوان، شـاهیندژ- تکـاب،مریوان- اورامانات، ابهر- قیدار، سمنان- شهمیرزاد، کیاسـر- سـاری کـرج- چـالوس و هـراز،نشان از گسترش این پدیده ها و لزوم مدیریت آن در سطح کشور دارد.

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………..3

طرح مسئله …………………………………………………………………………………………..3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

زمین لغزشها و بهمنها سبب مسدود شدن جادهها و راههای کوهستانی و همچنـین پـایینآمدن ایمنی در جادهها می گردد . درباره مدیریت حوادث زمین لغزش و بهمن تاکنون پژوهشی انجام نگرفته و اکثر پژوهشها به مطالعات موردی مانند پهنه بندی خطرزمین لغزش و یا طراحیوساخت سازه های دفاعی برای مقابله با بهمـن کـاملاَ محـدود گردیـده اسـت. درمطالعـات وپژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور به روشهای ارزیابی ریسک این حوادث هـیچ گونـهاشاره ای نگردیده و در بیشتر مطالعات ارائه شده، به روشهای راهـداری و مـدیریت نگهـداریراه بسنده گردیده است.
با مطالعه اقدامات انجام شده در کشورهای توسعه یافته این نتیجه حاصل گردیـد کـه کلیـهاین کشورها برای توسعه پایدار برای مدیریت زمین لغزش و بهمن اقدام بـه تهیـه نقشـه هـایریسک این حوادث نموده، و تا حد امکان از گسترش و توسـعه راههـا و منـاطق مسـکونی درمناطق پرخطر جلوگیری گردیده اند.در ادامه پایان نامهها و مطالعاتی که در ایران و در کشورهای دیگـر بـر روی مـدیریت ایـنحوادث صورت پذیرفته به صورت مختصر شرح داده می شود.لازم به توضیح است که در این پژوهش به مطالعات مـوردی انجـام شـده در مـورد زمـینلغزشها در نقاط مختلف استناد گردیده ولی بـه علـت فراوانـی و گسـتردگی گـزارشهـا ، ایـنگزارشها به صورت مستقیم در این قسمت مطرح نگردیده و بیشتر از نتـایج ایـن پـژوهشهـااستفاده شده است.
2-1-1- منتظری محمود آبادی- علی، برنامه ریزی راهداری ونگهداری راهها با توجه به حوادث غیر مترقبه.
در این پایان نامه ضمن پرداختن به علل کم توجهی به امـور راهـداری و نگهـداری راه بـهبررسی مشکلات برنامه ریزی راهداری در ایران پرداخته شده و در ادامه پیشـنهاداتی در مـوردچگونگی مقابله با حوادث غیر مترقبه در امر راهداری بیان می کند.
در این پایان نامه آمده است طبیعت یک حادثه غیر مترقبه، غیر قابل پـیش بینـی و تبعـاً بـهصورت کامل غیر قابل کنترل است. به همین علت هر گونه مقابله با حوادث با پـذیرش میـزانقابل توجهی از ریسک همراه است. مسئولین تصـمیم گیرنـده بـرای مهـار حـوادث ناچـار بـهریسک پذیری هستند. نیروهای راهدار از یک سونگران روشهای کنترل حوادث و از دیگر سو،خواستار پیشگیری از وقوع حادثه به نحوی هستند که منافع حیاتی و ملی کشور حفظ شوند.برای مهار و کنترل حوادث غیر مترقبه نیاز بـه یـک اسـتراژدی داریـم و اصـلاح و تـدوین استراتژی ها نیز جزء در پرتو قدرت ملی میسر نمی گردد.در مقابله و کنترل حوادث می توان از استراتژیهای بازدارنده، واکنشی و تعاملی بهره جستو برای توصیف این استراتژیها لازم است 5 فرایند مدیریت حوادث غیر مترقبه تعریف شوند:
1- دریافت و ضبط علایم و خصوصیات حادثه
2- آمادگی و محیا شدن جهت مقابله با این حوادث
3- مقابله با حادثه پس از وقوع آن و محدود کردن دامنه خسارت آن
4- بازسازی و ترمیم آثار حادثه
5- تلاش برای استقرار وضعیت عادی
در استراتژی های بازدارنده دریافت و ضـبط علایـم و نشـانه هـای حادثـه و تـلاش بـرایجلوگیری ازآن، فعالیت اصلی این استراتژی به شمار می آیند. استراتژی واکنشـی مراحـل 3و4 را مدنظر قرار داده و پس از وقوع حادثه وارد عمل می شود و بـه مقابلـه بـا حادثـه و محـدودکردن دامنه خسارات ناشی از آن و مرمت و بازسازی تخریب های حاصل از حادثه میپردازد.در استراتژی های تعاملی مسئولین تصمیم گیرنده تجربه اندوزی ازحوادث قبلی و بهره گیـریاز برنامه های منظم و دقیق مقابله با حوادث، هدف اصلی به شمار می آید.این پایان نامه در یک جمع بندی کلی حوادث غیـر مترقبـه را مسـتلزم توجـه بـه 5 مقولـهسازماندهی، ارتباطات، تصمیم گیری، شناخت عوامل حادثه و طراحی می داند.
– هر اندازه سازماندهی نیروهای راهداری مقابله کننده بـا حادثـه بیشـتر باشـد سـرعتکنترل حادثه بیشتر است.
– هر قدر عوامل دخیل در حادثه برای مدیریت این حوادث شناخته تـر باشـند کنتـرلحادثه سهل تر است.
– میان وجود برنامه ریزی دقیق و شرح وظایف مدون برای نیروهای مقابلـه کننـده بـاحادثه رابطه مستقیم وجود دارد.
– هر اندازه میزان ارتباطات بین ارگانها و سازمانهای مقابله کننده بیشتر باشد مـدیریتحادثه کاراتر خواهد بود.
– هر اندازه سرعت تصمیم گیری از سوی مدیریت حوادث بیشتر باشد سرعت کنتـرلحادثه بیشتر است.
لازمه مدیریت حوادث غیر مترقبه جمع آوری مداوم اطلاعات پرورش یافتـه اسـت. چـونحوادث طبیعی اغلب غیر منتظره اند، اطلاعات دسته بندی شده به حد کافی یافت نمی شـود واین بدان دلیل است که در اکثر موارد قبلی اطلاعات کد بندی و مرتب نشـده انـد تـا بتـوان ازروشهای مقابله و برنامه ریزی هایی که در آن اطلاعات وجود دارد در تصمیم گیری های آیندهاستفاده کرد.در این پایان نامه نام تعداد معدودی از سازمانهایی که درگیـر حـوادث غیـر مترقبـه هسـتندعنوان شده و حوزه فعالیت آنها شرح داده شده است.
همچنین در ادامه انواع حوادث غیرمترقبه در جاده های کشور بـه صـورت بسـیار اجمـالیمورد بررسی قرار گرفته و به حوادث رانش و ریزش نیز اشاره شده و پیشنهاداتی در این زمینـهارائه گردیده است.

2- کاوش در متون …………………………………………………………………………………….9
2-1-1- برنامه ریزی راهداری و نگهداری راهها با توجه به حوادثغیرمترقبه …………………….10
2-1-2- نگهداری راههای کوهستانی و سردسیر ………………………………………………..13
2-1-3- استراتژی های متفاوت ملی در مقابله با زمین لغزش ………………………………….16
2-1-3-1- ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………….17
2-1-3-2- پاکستان ……………………………………………………………………………………17
2-1-3-3- هندوستان ………………………………………………………………………………….18
2-1-4- مطالعات انجام شده در isle wight of uk برای مدیریت خطر
زمین لغزش ……………………………………………………………………………………………21
2-1-5- مدیریت ریسک زمین لغزش در شبکه راههای nsw کشور ایتالیا ……………………….23
2-1-6- ارزیابی خطر ریسک برای جاده های روستایی در نپال …………………………………..25
2-1-7- کنترل و ارزیابی لغزش لایه های عمیق در بزرگراههای کشور ژاپن ……………………26
2-1-8- سیستم ارزیابی ریزش سنگ در ایالت اروگان ایالات متحده آمریکا …………………….28
2-1-9- کاربرد نقشه خطر زمین لغزش برای راههای برزیل ………………………………………31
2-1-10- کاربرد نقشه خطر زمین لغزش در طول راههای کشور فرانسه ……………………….31
2-1-11- استفاده ازنقشه خطرزمین لغزش در کشور ژاپن ……………………………………….32
2-1-12- جایگاه آموزش در مدیریت حوادث زمین لغزش ………………………………………….32
2-1-12-1- ضرورت اجرای برنامه های آموزشی …………………………………………………..33
2-1-12-2- سیاست های آموزشی ………………………………………………………………..34
2-1-12-3- انواع دوره های آموزشی و طبقه بندی مسئولین و کارشناسان ………………….35
2-1-12-4- آموزشهای تخصصی ……………………………………………………………………37
2-1-12-5- آگاهی دادن به عموم افراد …………………………………………………………….38
2-1-12-6- همکاری و درک متقابل دولت و جامعه ……………………………………………….38
2-1-12-7- روش های آموزشی اجرا شده در خارج از کشور …………………………………..40
2-2-1- تعیین عوامل موثر در وقوع بهمن در جاده های هراز و افزایش ایمنی
آنها …………………………………………………………………………………………………….45
2-2-2- بررسی پایداری پل ها و حایل های برفی و عملکرد آنها در کنترل بهمن
کندوان ………………………………………………………………………………………………….47

-2-3- آنالیزهای ریسک بهمن ………………………………………………………………………..49
2-2-4- پیش بینی وقوع بهمن و سیستم های هشدار و ردیابی بهمن ………………………..53
2-2-5- پروژه IFKIS برای مدیریت ریسک بهمن در مناطق مسکونی و راهها در
کشور سوئیس …………………………………………………………………………………………58

2-2-5-1- ایجاد یک سیستم اطلاعاتی هشدار بهمن ……………………………………………60

محور قزوین- رشت ایجاد ترانشه های متعدد در کنار آزاد راه قزوین- رشت

محور قزوین- رشت ایجاد ترانشه های متعدد در کنار آزاد راه قزوین- رشت

فصل سو م متودولوژی و روش تحقیق

در این تحقیق پس از طرح مسئله متدلوژی تحقیق و شیوه گرد آوری مطالـب کتابخانـه ایتعیین گردید . منظور از اصطلاح کتابخانه ای در ایـن تحقیـق جمـع آوری اطلاعـات از تمـامیمنابع موجود از جمله استفاده از منابع اینترنتی و گزارشات موسسات و سازمان های دولتـی راعلاوه بر کتابخانه های رسمی و معمول دربر می گیرد.
بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، ابتدا علل وقوع و ابعاد مـدیریت حـوادث زمـینلغزش وبهمن شناخته شده و مشخص گردید. سپس مطالعات و پژوهش و اقدامات انجام شدهدر زمینه مدیریت حوادث زمین لغزش و بهمن در ابعاد مختلف مـورد بررسـی قـرار گرفـت واصول و روند انجام این مدیریت به همراه چگونگی ارزیابی ریسـک زمـین لغـزش وبهمـن در کشورهای متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در ادامه، روش های کاهش ریسک و خطر این دو حادثـه را مـورد توجـه قـرارداده واز طریق مراجعه به کتابخانهها و موسسات دولتی در حدامکان، اکثـر مطالعـات صـورتگرفته در داخل کشور از طریق اینترنـت و برخـی منـابع انگلیسـی زبـان، بعضـی از تحقیقـاتصورت گرفته در خارج کشور را تحقیق و اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت ایـن حـوادثرا بررسی کرد. در زم ینه مدیریت حوادث زمین لغزش وبهمن با مراجعه به مرکز اطلاعات راههـای کشـوراطلاعاتی در زمینه مسدود شدن راهها بـه هنگـام زمـین لغـزش وبهمـن جمـع آوری گردیـد. همچنین با مراجعه به راهداری استان تهران و راهدارخانه گچسـر از اقـدامات صـورت گرفتـهبرای مدیریت این حوادث اطلاعاتی به دست آمد. لازم به ذکر است که در کلیه راههای اسـتانتهران هیچگونه اقدام مدیریتی قابل توجهی بـرای کـاهش خطـر ایـن حـوادث انجـام نشـده واطلاعات کسب شده در این زمینه تنها محدود به چند مطالعه موردی در چند نقطه و فقـط بـهمنظور کاهش خطر زمین لغزش درآن نقطه بدون در نظر گـرفتن سـطح ریسـک موجـود بـودهاست. در این تحقیق برای شناسایی مشکلات موجـود در مـدیریت ایـن حـوادث همچنـین بـاحضور در چند نقطه از علل ایجاد این حوادث و کاستی های موجود در زمینـه مـدیریت ایـنحوادث آگـاهی هـای لازم کسـب گردیـد و تـا حـد امکـان بـرای کاسـتن از ایـن مشـکلاتراه حل هایی ارائه گردید.

3-1- تعریف زمین لغزش ……………………………………………………………………………..65
3-1-1- شناسایی و طبقه بندی زمین لغزشها ……………………………………………………68
3-1-1-1- ریزشها ……………………………………………………………………………………..73
3-1-1-2- واژگونی …………………………………………………………………………………….73
3-1-1-3- لغزشها ……………………………………………………………………………………..74
3-1-1-4- حرکت با گسترش جانبی …………………………………………………………………76
3-1-1-5- جریانها ………………………………………………………………………………………77
3-1-1-6- زمین لغزشهای مرکب …………………………………………………………………….77
3-1-2- عوامل موثر در وقوع زمین لغزشها ………………………………………………………….78
3-1-3- عوامل موثر در وقوع زمین لغزشها در راهها ……………………………………………….83
3-1-4- تأثیر پوشش گیاهی بر وقوع زمین لغزش ………………………………………………….83
3-2- ارزیابی احتمال وقوع زمین لغزش ……………………………………………………………..88
3-2-1- اهمیت نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش در مدیریت حوادث زمین
لغزش ………………………………………………………………………………………………….92
3-2-2- تقسیم بندی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش …………………………………….93
3-2-2-1- روش های مبتنی بر تاریخچه منطقه ……………………………………………………93
3-2-2-2- روشهای مبتنی بر ریشه یابی علل ناپایداری ………………………………………….94
3-2-2-3- روش های ترکیبی …………………………………………………………………………94
3-2-3- روشهای تهیه نقشه خطر بر اساس تحلیل پایداری دامنه ها …………………………..95
3-2-3-1- روشهای تحلیل خطر زمین لغزش ………………………………………………………..95
3-2-4- روش های بررسی و ارزیابی کلی خطر زمین لغزش ……………………………………..97
3-2-4-1- بررسی تاریخچه حوادث طبیعی و شناسایی صحرایی ………………………………..97
3-2-4-2- نقشه های توپوگرافی ……………………………………………………………………..99
3-2-4-3- نقشه های زمین شناسی، شامل نقشه های خاک شناسی ……………………..100
3-2-4-4- عکس های هوایی ………………………………………………………………………..101
3-2-4-5- تصاویر ماهواره ای …………………………………………………………………………103
3-2-4-6- سوابق نزولات آسمانی …………………………………………………………………..104
3-2-4-7- اسناد موجود زمین لغزش ………………………………………………………………..104
3-2-4-8- توسعه نقشه های خطر زمین لغزش با استفاده از داده های GISا …………………104
3-2-5- شواهد حرکت زمین لغزش ها ……………………………………………………………..105
3-2-5-1- ریخت شناسی …………………………………………………………………………….106
3-2-5-2- شواهد زهکشی …………………………………………………………………………..106
3-2-5-3- پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………..107
3-2-5-4- شواهد تحت الارضی ………………………………………………………………………107
3-2-6- ارزیابی آسیب پذیری خطر زمین لغزش …………………………………………………….109
3-2-6-1- ارزیابی و سطح بندی ریسک زمین لغزش ……………………………………………….111
3-2-6-2- تخمین عددی ریسک ……………………………………………………………………….113
3-3- روش های کنترل و پیش بینی وقوع زمین لغزش …………………………………………….115
3-3-1- بررسی تغییر شکل ها و سطوح …………………………………………………………….117
3-3-1-1- اکستنسومتر ………………………………………………………………………………..118
3-3-1-2- چرخش سنجها ……………………………………………………………………………..118
3-3-1-3- کوبیدن تیرهای چوبی جهت اندازه گیری جابه جایی …………………………………..119
3-3-1-4- اندازه گیری جابه جایی به وسیله پیمایش ………………………………………………119
3-3-1-5- تعیین جابه جایی با استفاده از عکس هوایی ……………………………………………119
3-3-1-6- سیستم موقعیت یاب جهانی……………………………………………………………….119
3-3-1-7- سیستم پیمایش اتوماتیک …………………………………………………………………..119
3-3-2- بررسی ساختار زمین شناسی ……………………………………………………………….120
3-3-2-1- گمانه زنی………………………………………………………………………………………120
3-3-2-2- برداشت های ژئوفیزیکی …………………………………………………………………….121
3-3-3- ارزیابی صفحه لغزش ……………………………………………………………………………121
3-3-3-1- کرنش سنج لوله ای ………………………………………………………………………….122
3-3-3-2- انحراف سنج ها ……………………………………………………………………………….122
3-3-3-3- جابه جایی سنج چند نقطه ای ……………………………………………………………..122
3-3-4- بررسی آب زیرزمینی …………………………………………………………………………….123
3-3-4-1- بررسی تغییرات سطوح آب زیرزمینی ………………………………………………………..123
3-3-4-2-فشار روزنه ای …………………………………………………………………………………..123
3-3-4-3-ثبت اطلاعات مربوط به آب زیرزمینی…………………………………………………………..124
3-3-4-4-آزمایشهای ردیابی آب زیرزمینی ………………………………………………………………124
3-3-4-5- آزمایش مخروط افت…………………………………………………………………………….124
3-3-4-6- آزمایشات کیفی آب ……………………………………………………………………………124
3-3-5- بررسی ژئوترمال …………………………………………………………………………………..125
3-3-6- بررسی ژئوتکنیکی (آزمایشات مکانیک سنگ) …………………………………………………125
3-4-1- روشهای پایدار سازی …………………………………………………………………………….126
3-4-1-1- روش های هندسی ……………………………………………………………………………128
3-4-1-2- مسلح سازی به وسیله محبوس کردن، دیوارهای گابیون، سبد و
صندوق ………………………………………………………………………………………………………129

3-4-1-3- دیوارهای خاک مسلح …………………………………………………………………………..130
3-4-1-4- دیوارهای حایل وزنی ……………………………………………………………………………131
3-4-1-5- مسلح سازی بوسیله فایبروتکسول …………………………………………………………..131
3-4-1-6- شمع ها و پایه ها ……………………………………………………………………………….133
3-4-1-7- دیوارهای مهار شده …………………………………………………………………………….133
3-4-1-8- اصلاح مکانیکی و تراکم …………………………………………………………………………134
3-4-1-9- اصلاح شیمیایی …………………………………………………………………………………135
3-4-1-10- پوشش نفوذ ناپذیر ……………………………………………………………………………..135
3-4-1-11- روش تثبیت بیوتکنیکی و مهندسی زیست خاکی ………………………………………….135
3-4-1-11-1- روش تثبیت بیوتکنیکی ……………………………………………………………………….137
3-4-1-11-2- روش های مهندسی زیست خاکی ………………………………………………………..138
3-4-2- عملیات زهکشی در کنترل زمین لغزش …………………………………………………………..139
3-4-2-1- پر کردن ترک های کششی ………………………………………………………………………141
3-4-2-2- غیر قابل نفوذ کردن دامنه ………………………………………………………………………..142
3-4-2-3- زهکشهای افقی ………………………………………………………………………………….142
3-4-2-4- خندقهای زهکشی ………………………………………………………………………………..143
3-4-2-5- چاههای پمپاژ ………………………………………………………………………………………144
3-4-2-6- چاههای ثقلی ……………………………………………………………………………………..144
3-4-2-7- زهکشی سیفونی …………………………………………………………………………………145
3-4-2-8- گالریهای زهکشی ………………………………………………………………………………….146
3-4-2-9- زهکشی الکتریکی …………………………………………………………………………………146
3-4-2-10- زهکشی به روش حرارتی ……………………………………………………………………….147
3-4-2-11- زهکشهای شیمیایی …………………………………………………………………………….147
3-4-2-12- حفاظت کانالها ……………………………………………………………………………………147
3-4-3- ایمنی شیب ترانشه های سنگی ………………………………………………………………….148
3-4-3-1- روشهای پایدار کردن شیب های سنگی ………………………………………………………..151
3-5-1-1- بحران ………………………………………………………………………………………………..154
3-5-1-2- مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………155
3-5-1-3- مدیریت ملی بحران ………………………………………………………………………………..156
3-5-1-4- مقابله با بحران در کشورهای در حال توسعه و ضرورت تغییر در روش ها
و نگرش ها ……………………………………………………………………………………………………….157

3-5-1-5- مدیریت علمی و عملی بحران ……………………………………………………………………..159
3-5-1-6- نیازهای اساسی جهت مقابله با بحران …………………………………………………………..159
3-5-1-7- ضرورت وجود اطلاعات ………………………………………………………………………………..160
3-5-2- پیشگیری ………………………………………………………………………………………………..163
3-5-2-1- موارد مشکل آفرین در بخش پیشگیری از بحران زمین لغزش ………………………………….163
3-5-2-2- ایجاد دیدگاههای مثبت نسبت به پیشگیری از حوادث زمین لغزش …………………………….163
3-5-2-3- منابع موجود و در دسترس در بخش پیشگیری از بحران زمینلغزش………………………………164
3-5-3- آمادگی ……………………………………………………………………………………………………166
3-5-3-1- نیازهای مربوط به بخش آمادگی …………………………………………………………………….168
3-5-3-2- تعیین اقدامات لازم و اهداف عملیات در صورت بروز زمین لغزش …………………………………168
3-5-3-3- شناخت وضعیت مو جود سازمانها و ارگانهای مسئول …………………………………………….169
3-5-3-4- شناخت وضعیت موجود سازمانها و ارگانهای غیر مسئول ………………………………………..170
3-5-3-5- منابع موجود جهت انجام اقدامات احتیاطی در بخش آمادگی …………………………………….170
3-5-3-6- سیستم اخطار رسانی و اطلاع رسانی …………………………………………………………….172
3-5-4- پاسخگویی و امداد رسانی ………………………………………………………………………………174
3-5-4-1- نیازهای لازم جهت واکنش سریع …………………………………………………………………….175
3-5-4-2- سوابق عمومی مربوط به آمادگی ……………………………………………………………………175
3-5-4-3- آمادگی سریع منابع انسانی ………………………………………………………………………….176
3-5-4-4- سیستم اخطار و اطلاع رسانی ……………………………………………………………………….176
3-5-4-5- تخلیه ……………………………………………………………………………………………………..177
3-5-4-6- مدیریت اطلاعات …………………………………………………………………………………………177
3-5-4-7- ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..178
3-5-4-8- منابع مورد نیاز جهت انجام امور مختلف در بخش پاسخگویی و امداد
رسانی ……………………………………………………………………………………………………………….179
3-5-4-9- هماهنگی عملیات بخش پاسخگویی و امداد رسانی ……………………………………………….181
ک
3-5-4-10- فعال سازی سیستم های مربوط به بخش پاسخگویی وامداد رسانی …………………………. 181
3-6- مفاهیم و اصطلاحات بهمن ……………………………………………………………………………………185
3-6-1- عوامل موثر در ایجاد بهمن ………………………………………………………………………………….187
3-6-2- عوامل مربوط به برف ………………………………………………………………………………………..187
3-6-3- نوع بلورهای برف …………………………………………………………………………………………….188
3-6-4- عمق برف ……………………………………………………………………………………………………..188
3-6-5- تراکم برف ……………………………………………………………………………………………………..189
3-6-6- نحوه بارش و انباشت برف …………………………………………………………………………………..190
3-6-7- اثر شرایط جوی در وقوع بهمن ……………………………………………………………………………..190
3-6-7-1- ریزش های جوی …………………………………………………………………………………………..190
3-6-7-2- دما …………………………………………………………………………………………………………..192
3-6-7-3- باد ……………………………………………………………………………………………………………192
3-6-8- عوامل مربوط به بستر ………………………………………………………………………………………..193
3-6-9- شیب ……………………………………………………………………………………………………………193
3-6-10- نقش ارتفاع در سقوط بهمن ………………………………………………………………………………..194
3-6-11- نقش گیاهان در سقوط بهمن ……………………………………………………………………………….196
3-6-12- عوامل ز مین شناسی ………………………………………………………………………………………..197
3-6-13- شکل زمین ……………………………………………………………………………………………………..197
3-6-14- عوامل بیرونی ………………………………………………………………………………………………….198
3-6-15- سرعت بهمن …………………………………………………………………………………………………..198
3-7- انواع بهمن …………………………………………………………………………………………………………..199
3-7-1- طبقه بندی بهمن بر اساس نوع برف ………………………………………………………………………….199
3-7-2- تقسیم بندی بهمن ها از نظر ظاهری …………………………………………………………………………201
3-7-3- طبقه بندی بهمن ها از نظر مواد تشکیل دهنده ……………………………………………………………..201
3-7-4- طبقه بندی بهمن ها بر اساس سطح ریزش ………………………………………………………………….202
3-7-5- طبقه بندی بهمن ها بر اساس فراوانی ………………………………………………………………………..202
3-7-6- طبقه بندی بهمن ها بر اساس قدرت تخریب ………………………………………………………………….203
3-7-7- طبقه بندی بهمن ها در کشور کانادا بر اساس قدرت تخریب ……………………………………………….204
3-8- انواع مطالعات برای مدیریت مناطق بهمن گیر ……………………………………………………………………205
3-8-1- مطالعات هوا و اقلیم ……………………………………………………………………………………………..205
3-8-2- اندازه گیری و محاسبه بیشترین ارتفاع برف …………………………………………………………………..205
3-8-3- بررسی جریان هوا و سرعت باد ………………………………………………………………………………..207
3-8-4- پراکندگی و میانگین بلند مدت دما ……………………………………………………………………………..208
3-8-5- مطالعات زمین شناسی………………………………………………………………………………………….208
3-8-6- مطالعه شبکه هیدروگرافی و تراکم زهکشی ………………………………………………………………..208
3-8-7- مطالعات ژئومورفولوژی …………………………………………………………………………………………..209
3-8-8- تهیه نقشه شیب …………………………………………………………………………………………………210
3-8-8-1- تهیه نقشه جهت دامنه ها …………………………………………………………………………………….210
3-8-8-2- مطالعات هیپومتری ……………………………………………………………………………………………..211
3-8-8-3- نقشه تیپ گذرگاه ………………………………………………………………………………………………211
3-8-8-4- بررسی و تهیه نقشه خاک منطقه …………………………………………………………………………….211
3-8-9- مطالعه پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………211
3-8-10- مطالعه ویژگیهای گذرگاههای بهمن از نظر شرایط مناسب روشهای انتخابی
کنترل بهمن ……………………………………………………………………………………………………………………211

3-9- تعیین و سطح بندی دوره تناوب وقوع بهمن ها ……………………………………………………………………..212
3-10- آمادگی برای مقابله با حوادث بهمن …………………………………………………………………………………216
3-11- آنالیزهای ریسک بهمن …………………………………………………………………………………………………218
3-12-1- اقدامات حفاظتی کوتاه مدت برای مقابله با بهمن ……………………………………………………………….219
3-12-1-1- اعلام ریزش بهمن …………………………………………………………………………………………………219
3-12-1-2- مسدود کردن قسمت هایی از جاده …………………………………………………………………………….219
3-12-1-3- ایجاد شرایط مصنوعی ریزش بهمن ……………………………………………………………………………..220
3-12-1-4- مشکلات انفجار ……………………………………………………………………………………………………221
3-12-1-5- ایجاد تحکیم مصنوعی در برف ……………………………………………………………………………………222
3-12-2- اقدامات بلند مدت و اساسی جهت کاهش خطرات
ناشی از سقوط بهمن ………………………………………………………………………………………………………….222

3-12-2-1- حفاظت بیولوژیک برای مقابله با بهمن ……………………………………………………………………………222
3-12-2-2- شبکه تیرهای چوبی کوبیده شده در زمین ………………………………………………………………………224
3-12-2-3- پل های برفی و حایل های برفی ………………………………………………………………………………….225
3-12-2-4- تورهای نایلونی یا فولادی …………………………………………………………………………………………..226
3-12-2-5- تراس ها ………………………………………………………………………………………………………………227
3-12-2-6- تراس های جلوگیری کننده از آزاد شدن بهمن …………………………………………………………………..227
3-12-2-7- تراس های کنترل کننده ریزش ها و بهمن ها …………………………………………………………………….228
3-12-2-8- محافظت در مقابل با دروبه ها ………………………………………………………………………………………229
3-12-2-9- ابنیه تأخیر دهنده و نگهدارنده ………………………………………………………………………………………229
3-12-2-10- گالری ها ……………………………………………………………………………………………………………230
3-12-2-11- مقسم های مثلثی …………………………………………………………………………………………………232
3-12-2-12- دیوارهای شطرنجی ………………………………………………………………………………………………..232
3-12-2-13- تفسیر مسیر هندسی راه …………………………………………………………………………………………232
3-12-2-14- تونل سازی و عبور راه از تونل ……………………………………………………………………………………..233

محور کرج-چالوس گابیون بندی

محور کرج-چالوس گابیون بندی

فصل چهارم

پس از تعیین روش تحقیـق و مشـخص شـدن روش کتابخانـه ای بـا توجـه بـه اصـطلاحکتابخانهای که دسترسی به منابع موجود در کتابخانه ها اینترنـت و موسسـات و سـازمان هـایدولتی مدنظر بود، فهرستی برای اولویت جمع آوری اطلاعات آماده و طبق این اولویت بنـدی،جمع آوری اطلاعات ابتدا برای علل وقوع زمـین لغـزش و بهمـن و سـپس عوامـل مـوثر بـرمدیریتی کارا برای مدیریت این حوادث آغاز گردید. برای این منظور عوامل موثر در مدیریت این حوادث از جمله، ارزیابی ریسک و خطر زمینلغزش مورد توجه قرار گرفت و در ادامه عوامل موثر برکاهش اثرات گردآوری گردید. لازم به ذکر است که در تمامی موارد ابتدا از مطالب مورد نظر طبق فهرست بنـدی مطالـبفیش برداری گردید ومطالب با کد گذاری مشخص گردید. سپس با ارتباط و پیوند مطالـب بـهموضوع، مطالب جمع بندی وتدوین و تنظیم گردید. برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر مراجعه به کتابخانـه واینترنـت در دانشـگاهها و مراکـزعلمی به موسسات و سازمانهای دولتی نیز مراجعه گردید. همچنین بعضی مراجعات برای مشاهدات عینی وقوع ریزش و بهمن در جاده هـای کـرج-چالوس و جاجرود انجام شد و در این مورد علاوه بر مراجعه به راهداری ها وکسب اطلاعاتتصاویری از حوادث نیز گرفته شد. البته با توجه به روش تحقیق که کتابخانه ای است چنین مشاهداتی بیشـتر در یـک تحقیـق صحرایی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

4-1- جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………236
4-2- موانع و مشکلات ………………………………………………………………………………………………………….237

فصل پنجم

5-1-1- گزینه هایی برای مقابله با حوادث زمین لغزش درایران …………………………………………………………….253
5-1-1-2- ابزار مدیریت خطر زمین لغزش ………………………………………………………………………………………254
5-1-1-3- تشکیل بانک اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………….255
5-1-1-4- کسب و به کارگیری فنون لازم ………………………………………………………………………………………255
5-1-1-5- تهیه نقشه های پهنه بندی خطر و ریسک زمین لغزش…………………………………………………………..256
5-1-1-6- قانون گذاری جهت وظیفه مند کردن سازمان ها و تعیین .
کاربری صحیح اراضی …………………………………………………………………………………………………………..256
5-1-1-7- نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی برای دستیابی به مدیریت
زمین لغزش ……………………………………………………………………………………………………………………….259

5-1-1-8- آموزش………………………………………………………………………………………………………………….261
5-1-1-10- شیوه مدیریت ……………………………………………………………………………………………………….262
5-1-2- مدیریت ریسک و خط زمین لغزش ……………………………………………………………………………………..264
5-1-3- چارچوب کلی برای مدیریت و ارزیابی ریسک زمین لغزش…………………………………………………………..265
5-1-4- نیازهای اساسی جهت مدیریت موثر حوادث زمین لغزش……………………………………………………………266
5-1-5- مراحل مدیریت حوادث زمین لغزش…………………………………………………………………………………….267
5-1-5-1- پیشگیری و کاهش اثرات …………………………………………………………………………………………….267
5-1-5-2- برنامه های کنترلی…………………………………………………………………………………………………….268
5-1-5-3- پایدار سازی……………………………………………………………………………………………………………..269
5-1-5-4- پذیرش خطر و آمادگی………………………………………………………………………………………………….272
5-1-6- ارزیابی خطر زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………273
5-1-7- ارزیابی آسیب پذیری……………………………………………………………………………………………………..275
5-1-8- ارزیابی ریسک خطر زمین لغزش ………………………………………………………………………………………..275
5-1-9- تهیه نقشه های پهنه بندی و ریسک خطر زمین لغزش ………………………………………………………………278
5-2- بهمن…………………………………………………………………………………………………………………………..283
5-2-1- اقدامات حفاظتی کوتاه مدت جهت پیشگیری از وقوع بحران ………………………………………………………..289
5-2-2- اقدامات حفاظتی بلند مدت جهت پیشگیری از وقع بهمن …………………………………………………………..290
5-2-3- پیش بینی وقوع بهمن و سیستم های هشدار و ردیابی بهمن در ایران ……………………………………………292
5-2-4- ایجاد مرکز مدیریت بحران در شبکه راههای کشور
برای مقابله با بهمن…………………………………………………………………………………………………………………294

5-2-5- تعیین روش کسب اطلاع بموقع از وقوع حادثه………………………………………………………………………….296
5-2-6- تعیین روش سطح بندی حادثه با توجه به وسعت و شدت وقوع…………………………………………………….297
5-2-7- رعایت کاربری زمین ……………………………………………………………………………………………………..299
5-2-8- مدیریت طراحی راهها……………………………………………………………………………………………………299
5-2-9- تعیین سطح خدمت در جاده ها…………………………………………………………………………………………300
5-2-10- مکتوب کردن و ثبت کلیه وظایف و گزارشات مربوطه………………………………………………………………..301
5-2-11- استراتژی های زیست محیطی………………………………………………………………………………………301
5-2-12- راهکارهای جبران تجهیزات و منابع مالی …………………………………………………………………………..302
5-2-13- اطلاع رسانی مناسب و به موقع…………………………………………………………………………………….302
5-2-14- برنامه ریزی و هماهنگی های فصلی………………………………………………………………………………..303
5-2-15- آموزش……………………………………………………………………………………………………………………303

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

ایجاد ترانشه های متعدد برای مقابله با زمین لغزش در محور قزوین- رشت

ایجاد ترانشه های متعدد برای مقابله با زمین لغزش در محور قزوین- رشت

فصل ششم

6-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………307
6-2- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………312
ضمائم………………………………………………………………..و………………………………………………………….318 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….325

»فهرست جداول«

2-1- خلاصه ای از سیستم درجه بندی خطر ریزش سنگ در ایالت
اورگان آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….30

3-1- طبقه بندی زمین لغزه ها دیکایو (Dikau 1996)..ا………………………………………………………………………72
3-2- طبقه بندی حرکات توده ای دامنه وارنز (varnes 1978)…ا……………………………………………………………72
3-3- طبقه بندی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش ها ………………………………………………………………………82
3-4- خلاصه ای از مقادیر پیشنهادی برای آسیب پذیری تلفات ناشی
از زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………………………110
3-5- طبقه بند و سطح بندی کمی احتمال وقوع زمین لغزش
(انجمن ژئومکانیک استرالیا 2000)……………………………………………………………………………………………..113
3-6 سطح بندی زمین لغزش با توجه به خسارت های مالی
(انجمن ژئومکانیک استرالیا 2000)……………………………………………………………………………………………..114
3-7- راهنمایی های لازم برای سطوح مختلف ریسک
(انجمن ژئومکانیک استرالیا 2000)………………………………………………………………………………………………114
3-8- سطح بندی عددی ریسک در کشور کانادا……………………………………………………………………………….186
3-9- رابطه بین عمق برف با خطر سقوط بهمن ………………………………………………………………………………189
3-10- فراوانی سقوط بهمن در شیب های مختلف…………………………………………………………………………..194
3-12- سطوح خطر با توجه به احتمال وقوع بهمن و دوره بازگشت سالیانه ……………………………………………..214
3-13- احتمال وقوع بهمن با توجه به دوره های بازگشت مختلف …………………………………………………………215
5-1- روشهای پایدارسازی برای مقابله با زمین لغزش ……………………………………………………………………..272

»فهرست اشکا ل«
2-1- برنامه کاهش خطر زمین لغزش در ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………19
2-2- برنامه کاهش خطر زمین لغزش در پاکستان …………………………………………………………………………20
2-3- برنامه کاری مطالعات زمین لغزش (Isle of wight uk).ا…………………………………………………………….23
2-4- نحوه انتقال اطلاعات بین ایستگاههای پیش بینی بهمن و سرویس های
ایمنی در داوس سوئیس………………………………………………………………………………………………………60

-1- سیکل مدیریت خطر (کارتر 1991)……………………………………………………………………………………….162
5-1- مدیریت خطر زمین لغزش در ایران (پیشنهادی)………………………………………………………………………263
5-2- چارچوب کلی مدیریت و ارزیابی ریسک زمین لغزش…………………………………………………………………..266
5-3- طرح عملیاتی مدیریت خطر زمین لغزش ……………………………………………………………………………..282
5-4- مدل نحوه انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی در وزارت راه و ترابری ………………………………………………….296
5-5- مدل پیشنهادی نحوه انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی……………………………………………………………….297
5-6- طرح عملیاتی مدیریت حادثه بهمن ……………………………………………………………………………………298
4-1- وقوع زمین لغزش در جاده فرعی جاجرود………………………………………………………………………………239
4-2- وقوع زمین لغزش و ایجاد ترکها در سمت چپ سد لتیان ……………………………………………………………240
4-3- تخریب جاده فرعی جاجرود………………………………………………………………………………………………240
4-4- مسدود بودن جاده کرج- چالوس دوراهی دیزین نوروز 1385………………………………………………………….242
4-5- جاده کرج- چالوس، سرگردانی هزاران مسافر به علت
اطلاع رسانی نادرست …………………………………………………………………………………………………………242
4-6- محور قزوین- رشت ایجاد ترانشه های متعددی در آزاد
راه قزوین و رشت ………………………………………………………………………………………………………………..244

4-7- محور کرج- چالوس گابیون بندی………………………………………………………………………………………….244
4-8- ایجاد ترانشه های متعدد برای مقابله با زمین لغزش در
محور قزوین-رشت………………………………………………………………………………………………………………..245

4-9- وقوع زمین لغزش در محور کرج- چالوس………………………………………………………………………………..246
4-10- وقوع بهمن در دهانه جنوبی تونل کندوان…………………………………………………………………………….247
4-11- وقوع بهمن در قسمت جنوبی تونل کندوان ………………………………………………………………………….247
4-12- تخریب گاردریلها دراثر وقوع بهمن ……………………………………………………………………………………..249
4-13- وقوع بهمن در محور چالوس……………………………………………………………………………………………..250
4-14- بهمن برداری توسط گریدر، محور چالوس………………………………………………………………………………250
4-15- وجود خطر بالا به علت بهمن برداری ناقص…………………………………………………………………………….251

Abstract:
Landslide and avalanche , damage to transportation industry a lot and cause a great loss of proprety and mankind injuryThe considerable damages and injuries caused by these two necessiate a comprehensive scientific observation , so , the problems and the ways of prevention and prepration against them are to be foond out. This thesis , firstly , focuses its atlention on surveying the effective factors of creating this phenomena: then proposes some methods for decreasing these phenomena and classifying the risks of it: while studying the efforts and steps of preventing and confronting against it in other developed and devoloping countriesThe survey and study in this thesis show that a scientific management in prevention and prepration fields , has a great effect on reducing a damage of property and a loss of mankind caused by the landslide and avalanche , furthermore it can prevent its occurance and diminish its damayeThis thesis emphasize this point that we can organize setlling preventing constructions or maintaining designs against this phenomena. Also we can take more effective steps in managing the events of which happens After it. Then , it stats the waye of preventing and preparing againts these problemsThe strdy of the effective management against landslide and avalanche it necessiatos a suitable cooperation betweon the relative organizationsPlus enough facilities and equipments against itFinally, it porvides some suggestions for effective struggle against landsilde and avalanche.

 

 


 


مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

[purchase_link id=”20265″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word

35000تومان

[purchase_link id=”20266″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید