انتخاب صفحه

چکیده:

با افزیاش روز افزون وسایل نقلیه و تمایل جوامع به استفاده از آنها هزینه های گوناگونی به کاربران شبکه حمل و نقل تحمیل می گردد.از جمله مهمترین این هزینه ها زمان سفر بین مبدا و مقصد است.تاکنون پژوهش های متعددی در جهت توزیع عادلانه زمان سفر در بین کاربران شبکه حمل و نقل صورت پذیرفته است.در این میان،متغیری که توجه کمتری را به خود معطوف داشته ، تغییرات زمان سفر می باشد؛به این معنی که کاربر هنگام استفاده از شبکه حمل و نقل،علاوه بر نیاز داشتن اطلاعاتی مبنی بر زمان مورد نیاز برای انجام این سفر ، می بایست از احتمال تغییر این زمان و بازه تغییرات آن نیز آگاهی داشته باشد.لذا تغییرات زمان سفر نیازمند بررسی بیشتر و انجام تحقیقات گسترده می باشد.به همین منظور و با به کارگیری روش های هندسی ، بر اساس مشخصات جریان ترافیک و ویژگی های تقاطع ، مدلی تحلیلی برای محاسبهزمان سفر ارائه می گردد. در این مدل سازی تا حد امکان پارامتر های ثابت و متغیر دخیل در زمان سفر از جمله فاصله تقاطع ها،مدت زمان هر فاز چراغ ها،نرخ جریان ورودی و نرخ جریان خروجی لحاظ شده اند. پس از آن اعتبار مدل پیشنهادی، به کمک آمار گرد آوری شده از یکی از شریان های تهران و از طریق حرکت خودروی حامل یک آمارگیر در مسیر به همراه ثبت نرخ جریان ها توسط دیگر آمارگیر سنجیده می شود در اثر این اعتبار سنجی،اهمیت توجه بیشتر به نرخ جریان ورودی به مسیر بیشتر مشخص شده ، تاثیر آن در مدل افزایش پیدا می کند.همچنین مدل ارائه شده در نهایت به منظور ایجاد تابع توزیع احتمال تاخیر مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله امتیازات این تحقیق ، قالبیت در نظر گرفتن تقاطع های پی در پی در مسیر حرکت خودرو ،تفاوت میان طول سیکل این تقاطع ها و تفاوت سهم فاز های قرمز و سبز آنها می باشد.نتایج نشان می دهند که مدل از لحاظ آماری قابل قبول بوده و براساس مقایسه آن با مدل وبستر،برتری مدل ارائه شده نشان داده می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمه

1-1- پیشگفتار

در چند دهه اخیر و با توجه به گسترش استخراج و استفاده از سوخت های فسیلی و در پی ان، رشد روز افزون صنایع خودروسازی و راه سازی، شهرها از لحاظ ابعاد توسعه چشمگیری داشته و نیاز به توسعه خدمات حمل و نقلی در آنها احساسی می شود. در بدایت امر، احداث و توسعه تسهیلات حمل و نقل شخصی و همگانی، دغدغه اصلی متولیان امر در این حوزه بود، لکن با توجه به افزایش دسترسی به سایر نقاط شهری و نیز پراکنده تر شدن مشاغل و نیازها در سطح شهرهای بزرگ و در عین حال تاثیر گذارتر شدن زمان در مسایل روزمره جامعه، نیاز به حمل و نقل اصولی و برنامه ریزی شده و دارای سرعت و امنیت بیشتر، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.

در راستای نیل به این هدف، مزایا و مضرات سیستمهای گوناگون حمل و نقل و نیز برنامه ریزیهای مختلف حاکم بر این سیستم ها در قالب متغیرهایی مطرح شده اند. این متغیرها که به عنوان نمادی از خروجی های حاصل از هر سیستم تلقی می شوند، مدنظر بسیاری از کارشناسان قرار گرفتند و در جنبه های گوناگون به منظور کاهش هزینههای وارد بر ارائه دهنده و مصرف کننده تلاشی های فراوانی صورت پذیرفت.از جمله مهمترین این هزینه ها زمان سفر بین مبدا و مقصد می باشد که خود به متغیرهای گوناگونی گذار بر این هزینه می باشند. پژوهشگران، در طی سالیان متمادی، پیرامون مطالبی همچون میزان اهمیت این هزینه نزد مصرف کننده، نحوه محاسبه آن و نیز روشی های کاهش آن کاوش نموده اند.همچنین به بررسی تاثیر آن بر انتخاب مسیر، انتخاب وسیله و حتی زمان خروج از مبدا پرداخته اند و امروزه، کارشناسان علاوه بنر بر راستخراج و مطالعه پیرامون تحقیقات s فعالیتهای انجام شده در مورد ذات این متغیر و عوامل موثر بر آن و یا متاثر از آن، به دنبال یافتن راه هایی برای تعیین تغییرات این هزینه ها ونیز نحوه تاثیرگذاری این تغییرات بررفتار مصرف کنندگان میگذارد.

۱- ۲ طرح مساله

پژوهشهای اخیر به دنبال یافتن روشهای متفاوت برای مدل نمودن زمان سفرهای درون شهری و دامنه تغییرات این زمان سفرها می باشند. این بررسیها به دنبال ارائه توزیع های احتمالی به جای زمان سفر متوسط هستند، هرچند که این توزیع ها به ندرت دارای مفهوم فیزیکی بوده و متغیرهایی همچون میزان جریان ترافیک و یا نحوه کنترل ترافیک را در بر گرفته اند.بررسی این که آیا برای زمان سفر شریان های شهری و نیز تغییرات آن الگویی قابل پیش بینی وجود دارد، و در صورت وجود چنین الگویی، چگونه می توان آن را به صورت کمی محاسبه نمود و تا چه درجه اطمینانی می توان از آن در پیش بینی زمان سفرهای آتی استفاده نمود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱- ۵ فصل بندی

فصول اصلی این پایان نامه عبارتند از:

-فصل اول: شامل پیشگفتار یودعه و بیکه کلیاتی پیرامون زمان بسفره اهمیت آن، مباحثی تحقیقات صورت پذیرفته تاکنون مطرح شده و هدف از انجام تحقیق صورت گرفته، میپردازد.

– قصل دوم : به مرور تحقیقات s مطالعات انجام شده در حوزد مدلهای تأخیر، زمان سفر s تغییرات این زمان پرداخته، مدلهای ارائه شده در قالب تقسیم بندی های کلی و جزئی را تا حدودی شرح می دهد. همچنین پیرامون روش های نوینی که امروزه در سرتاسر دنیا و به منظور گردآوری زمان سفر در آزادراه ها و شریان های شهری مورد استفاده محققین قرار می گیرد پرداخته و در نهایت یکی از فرضیات به کاربرده شده در تحقیقی را شرح می دهد.

-فصل سوم: نحوه گردآوری آمار لازم در سنجش اعتبار مدل జీ تفصیلی تتسرح داده، نتایجی کل مستقیما از این آمار قابل استخراج می باشند، بیان می نماید.

– فصل پنجم: به ارائه مدل نهایی ارائه شده در تحقیق می پردازد و شیوه رسیدن به این مدل را به تفصیل بیان می کند. سپس از طریق قرار دادن یک نمونه از داده های جمع آوری شده در روابط، صحت مدل ارائه شده را بررسی می نماید.

-فصل ششم: به بررسی نتایج حاصل از تحقیق پرداخته، سعی در جهت دهی به مطالعات آتی پیرامون مدل تأخیر و زمان سفر دارد. در این فصل کاستیهای پژوهش ارائه شده بیان شده، پیشنهاداتی در جهت رفع این نواقص و انجام تحقیقاتی کامل تر و جامع تر در اختیار پژوهشگران قرار داده می شود.

  • پیشگفتار 1
  • طرح مسئله 2
  • مروری مختصر بر مطالعات پیشین 2
  • اهداف تحقیق 5
  • فصل بندی 6
تراژکتوری مسیر حرکت یک وسیله نقلیه درحین عبور از میان دو تقاطع چراغدار

تراژکتوری مسیر حرکت یک وسیله نقلیه درحین عبور از میان دو تقاطع چراغدار

فصل دوم:مروری بر ادبیات

۲ – ۱-۱ مقدمه

مدل نمودن زمان سفر به شکل گستردهای در ادبیات مورد بحث قرار گرفته است. این مباحث از مدل های تخمین و پیش بینی زمان  سفر زمان سفر را شامل میگردند. بسیاری از این مدل ها در تخمین و پیش بینی زمان سفر در آزادراهها عملکرد قابل قبولی نیز داشته اند. در این تحقیق تمرکز بر زمان سفر در شریان های درون شهری است که تاکنون در اثر پیچیدگی های خاص سازوکار ترافیک در تقاطعها به نسبت توجه کمتری را معطوف خود نموده اند. در کل ویژگی های ترافیک در مسیرهای شهری به طرز قابل توجهی با مشخصات آن در آزاد راه ها تفاوت دارد. زمان سفر اصولا با سه عنصر منحصر به فرد تعیین می گردد.

الف) کمترین زمان رانندگی، که اصولا براساس طول سفر و ویژگیهای سرعت در حالت جریان آزاد به دست میآید.

ب) زمان انتظار در گرهها، که اغلب توسط وسایل کنترل ترافیک تحمیل می گردد (تقاطع های چراغدار و غیر چراغدار و میادین).

ج) زمان تلف شده ” ناشی از عوامل ثانویه، همچون مانورهای مربوط به پارکینگ، سوار و پیاده گردش به طرفین را دارند. سرعت در جریان آزاد عموماً توسط تابلوهای محدودیت سرعت محدود می گردد و می تواند تحت تاثیر حضور خودروهای سنگین، رفتارهای گوناگون رانندگی، عرض خطوط، تعداد خطوط، فاصله بین دو تقاطع و برخی عوامل دیگر قرار گیرد.تاخیر – اختلاف بین زمان ناشی از تردد در حالت جریان آزاد و زمان سفر مورد انتظار بین مبدا و مقصد – در مسیر بین دو تقاطع بیشتر از عواملی همچون حرکت اتوبوس ها در ایستگاهها، پارک نمودن خودروها و عبور و مرور پیاده رو ها و دوچرخه سواران ناشی می گردد. زمان تلف شده در تقاطع های چراغدار ناشی از طول صف و طرح هندسی مسیر و نیز زمان بندی چراغ ها” در تقاطع می باشد. یادآور می شود بخش عمده زمان سفر  خودروها در ردههای عملکردی شریانی و پایین تر مربوط به تاخیر در تقاطع های چراغدار می شود.

2-1- تحقیقاقت و مطالعات پیشین 7

2-1-1- مقدمه 7

2-1-2-تخمین و پیش بینی زمان سفر درون شهر ی 8

2-1-2-1-روش های بر مبنای تئوری 9

2-1-2-1-1- مدل هایی که بر تئوری صف استوارند 9

2-1-2-1-2-مدل هایی که بر تئوری جریان ترافیک  استوارند 11

2-1-2-1-3- مدل هایی ک بر انتقال سلول استوارند 13

2-1-2-1-4-دیگر مدل ها 15

2-1-2-2-1-روش های بر مبنای داده ها 16

2-1-2-2-2- روش های آماری محض 16

2-1-2-2-2-روش های بر پایه تشخیص الگو 18

2-1-3-تاخیر در مسیر چراغدار درون شهری 20

2-1-3-1-مدل های تاخیر برای تقاطع های چراغدار 21

2-1-3-1-1-مدل صف بندی معین 21

2-1-3-1-2-مدل های تاخیر حالت پایدار 26

2-1-3-1-3-مدل های تاخیر وابسته به زمان 27

2-1-3-1-4-مدل های تاخیر براساس موج شوک 30

2-1-3-2- تغیرات تاخیر در تقاطع های چراغدار 31

2-1-3-2-1- مدل های واریانس تاخیر 31

2-1-3-2-2- مدل های توزیع تاخیر 33

2-2 روش های نوین اندازه گیری زمان سفر درون شهری 34

2-2-1-روش های تجربی اندازه گیری زمان سفر درون شهری 35

2-2-1-1-تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو ها(ANPR)  35

2-2-1-2- تحت نظر گرفتن خودرو ها (GPS  /گوشی های موبایل) 36

2-2-1-2-1-خودرو های مجهزبه  GPS 36

2-2-1-2-2- بررسی خودرو هایی که به گوشی موبایل مجهز شده اند 39

2-2-1-3-بلوتوث 40

رسیدن به تقاطع وترک آن درحالت زیراشباع

رسیدن به تقاطع وترک آن درحالت زیراشباع

فصل سوم:آمارگیری

۱-۳ روش گردآوری آمار

علاوه بر روش هایی که پیشتر در قسمت مروری بر تحقیقات پیرامون آنها بحث و بررسی شد، روش دیگری که ثبت زمان مکان نامیده می شود، قابل استفاده خواهد بود و بدین صورت است که یک یا چند خودرو که در طول مسیر مورد نظر در حرکت هستند، به صورت دقیق و از طریق نیروی انسانی و یا به کمک دوربین تحت نظر گرفته می شوند. مزیت این روش به روش ANPR این است که در طول مسیر نیز خودرو تحت نظر بوده و به راحتی می توان خودروهایی که دچار انحراف از مسیر یا توقف های خواسته یا ناخواسته شده باشند را تشخیص داد و پیش از گام تحلیلی از میان داده ها حذف نمود. همچنین مانند سیستم GPS احتمال بروز اختلال در حین بررسی خودرو و عدم دریافت بموقع سیگنال های ماهواره ای وجود نخواهد داشت. نسبت به استفاده از تکنولوژی بلوتوث نیز این مزیت قابل طرح است که دیگر یک خودرو چندین مرتبه مورد رصد دستگاه گیرنده قرار نخواهد گرفت و لحظه ثبت دریافت سیگنالی نیز در تعیین زمان سفر دخالت نخواهد داشت. در کنار این مزایا، روش ارائه شده مشکلات و موانعی نیز در پی خواهد داشت که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهد شد.

روش مذکور به نوعی همانند ترسیم نمودار مکان زمان حرکت خودرو در مسیر مورد نظر بوده، محقق را در تعیین زمان سفر خودرو کمک خواهد نمود. علاوه بر این، زمان در نقاط مکانی حساسی که در طول حرکت در مسیر مورد نظر حائز اهمیت خواهند بود، همچون انتهای صف پشت چراغ و خط ایست تقاطع قابل ثبت و به کارگیری خواهد بود.ضعف اصلی این روش این است که اگر محقق بخواهد چند خودرو که در یک مسیر و در یک بازه زمانی در حرکت هستند را در نظر بگیرد، نیازمند نیروی انسانی انبوهی خواهد بود که در عمل دشوار به نظر می رسد. در حالتی عملی تر، می توان از طریق تعداد خودروی کمتر، با کمک نیروی انسانی کوچکتر و در بازه های زمانی مختلف، خودرو را تحت بررسی قرار داد و زمان حضور خودرو در هر یک از نقاط مطلوب را دیگر ضعف آن ثبت دقیق لحظات است که در صورت انجام این امر به دست افراد، به ویژه افراد غیر متخصصی، خطای انسانی وارد تحقیق خواهد شد. نکته اینجاست که حتی در صورت ثبت حرکت خودارو توسط دوربین نیز، تشخیص لحظه عبور خودرو خط ایست، و یا لحظه مبادرت رانتده پیل کاهش و با ذکر این مطالب و به دلیل محدودیت های موجود، چه آنها که در قسمت های پیشین این فصل پیرامون روش های جهانی ثبت زمان سفر، مورد بررسی قرار گرفت و چه محدودیت های تکنولوژیک استفاده از روش های ذکر شده در کشور، روش ثبت زمان مکان به عنوان روش مناسب گردآوری داده در حرکت خودرو در مسیر مورد نظر اتخاذ شد، در آغاز امر آمارگیری، دسترسی دو قسم عمده از داده های اولیه ضروری به نظر می رسید:

– مشخصات تقاطع های مورد مطالعه

– مشخصات جریان ترافیک در حال حرکت در مسیر منظور شده در این تحقیق

به منظور دستیابی به مورد اول می بایست یک گروه آمارگیری اقدام به گردآوری اطلاعات مربوط به این تقاطع ها می نمود. حداقل تعداد اعضای این گروه یک نفر بود. وظیفه ایشان ثبت زمان اختصاص داده شده به هر فاز تقاطع در طول سیکل و نیز یادداشت نمودن حجم ترافیک عبوری از مقطع به منظور داشتن مقادیر (نرخ جریان عبوری از مقطع) و (نرخ جریان اشباع عبوری از مقطع) بود.برای یافتن مشخصات جریان ترافیک، دوراه اصلی داشت. روش اول نشان نمودن خودروهای درحال عبور از مسیر مورد نظر و ثبت زمان های مورد نیاز براساس زمان حرکت و توقف آنها در مسیر تحت بررسی بود. روش دوم که برای محقق امکان پذیرتر به نظر می رسید، استفاده از خودروی شخصی به همراه یک یا تعداد بیشتری همراه و حرکت در مسیر مورد نظر با سرعتی معادلی سرعت نرمالی جریان ترافیک بود. در این طی طریق ثبت آخرین زمان های سبز و قرمز شدن چراغ، زمان رسیدن به انتهای در این آمارگیری، خیابان مطهری، حدفاصل خیابان میرزای شیرازی تا دکتر شریعتی، به عنوان مسیر مورد نظر تحقیقی انتخاب شد. خلاصه ای از دلایل انتخاب این مسیر در ادامه ذکر شده اند:

۱. این خیابان جز در حدفاصل تقاطع سلیمان خاطر (امیر اتابک) تا تقاطع سهروردی، در دیگر نقاط از شیب نامحسوسی برخوردار است.

 ۲. مسیر این خیابان کاملا مستقیم است و تنها پس از تقاطع با خیابان سهروردی دچار قدری شکستگی می گردد.

 ۳. این خیابان یکطرقه بوده و از سوی دیگر دارای ۵ خط مفید در جهت غرب به شرقی است. این دو ویژگی منجر به کاهش تاثیرگذاری گردش خودرو ها به چپ و راست و توقف خودروهای فعال در بخش حمل و نقل عمومی همچون تاکسی ها و خودروهای سنگین مانند اتوبوس و نیز حرکت خودروهای مسیر مقابل بر حرکت جریان ترافیک می گردد و آماری نسبتاً خالص به مدل پیشنهادی تزریق می کند، هرچند همچنان اثر چنین مسائلی در جریان تراقیک وجود خواهد داشت. ۴. یکی از شریان های اصلی شهر تهران بوده و روزانه جریان ترافیک قابل توجهی را از خود عبور می دهد. همچنین با توجه به اداری و تجاری بودن نواحی اطراف آن، تفاوت حجم ترافیک ساعات اوج و غیر اوج ان به خوبی اشکار است.

3-1-روش گرد آوری آمار 43

3-2- نتایج حاصل از آمارگیری 47

3-2-1-میانگین زمان سفر 47

3-2-2- انحراف معیار زمان سفر 49

3-2-3- تغییرات زمان سفر با افزایش نرخ جریان ترافیک 50

3-2-4- تغییرات زمان سفر در ماه های مختلف بازه آمار گیری 51

3-2-5-نسبت تاخیر تقاطع به زمان حرکت در مسیر 51

3-3 خلاصه 53

شکست سیگنال GPS

شکست سیگنال GPS

فصل چهارم:مدل تاخیر در تقاطع های چراغدرا

۱-۴ شرح مدل

این فصل به شرح مدل نهایی تأخیر، مدلی برای تعیین میزان تأخیر پیش روی خودرو در حرکت میان دو تقاطع متوالی چراغدار، که منجر به حصول زمان سفر عبور از مسیر میگردد، میپردازد. پیش از هر چیز دو تقاطع را در نظر گرفته می شوند. تقاطع نخست، تقاطع ۱ و تقاطعی که بلافاصله پس از آن واقع شده است تقاطع ۲ نام گذاری می شود. مدل نهایی برای هرتعداد تقاطع متوالی کاربرد دارد، به نحوی که تأخیر بوجود آمده در طی طریق بین تمام این تقاطع ها حاصل جمع تأخیر در عبور از هریک از آنهاست. از آنجا که دو تقاطع دارای زمان چرخه یکسان نیستند، حرکت از تقاطع اول بسته به زمان ترک آن، منجر به برخورد با حالت هایی متفاوت در تقاطع دوم خواهد شد. لذا می بایست تعداد حالاتی که ممکن ست خودرو از تقاطع اول به تقاطع دوم برسد، محاسبه گردد

4-1-شرح مدل 54

4-1-1- محاسبه تاخیر 57

4-1-1-1-حالت زیر اشباع 57

4-1-1-2-حالت فوف اشباع 57

4-1-2- محاسبه  t2   62

4-1-2-1- حالت زیر اشباع 62

4-1-2-2- حالت فوق اشباع 63

4-1-3-تابع توزیع احتمال تاخیر 65

4-2- قرار دادن یک نمونه از آمار در روابط مربوط به مدل اصلاح نشده 66

4-3- نتایج حاصل از مدل سازی 69

4-3-1- خطای جذر میانگین مربعات 69

4-3-2- ارتباط میان اختلاف تاخیر حاصل از مدل و حاصل از آمار با زمان سفر 71

4-3-3- نسبت اختلاف تاخیر حاصل از مدل و آمار گیری به تاخیر حاصل از مدل 71

4-3-3-1-اصلاح مدل تاخیر بر اساس مقدار تاخیر 72

4-3-3-2-اصلاح مدل تاخیر بر اساس میران نرخ جریان عبوری از مسیر 74

4-4 بررسی اعتبار مدل از طریق محاسبه R276

4-5- مقایشه نتایج حاصل از ندل ارائه شده با مدل تاخیر و بستر 77

مقدار RMSE براساس زمان سفر طی طریق درمسیر مورد مطالعه

مقدار RMSE براساس زمان سفر طی طریق درمسیر مورد مطالعه

فصل پنجم:نتایج ،کاستی ها و تحقیقات آتی

در این پایان نامه الگوریتمی تحلیلی به منظور محاسبه تأخیر پیش روی خودروها پشت تقاطع های متوالی یک مسیر ارائه شد و از روی آن توزیع احتمال زمان سفر درون شهری بدست آمد. مدل ارائه شده نیز با توجه یه آمارگیری میدانی پرداخت گردید. این فصل بر برخی نتایج بدست آمده در این پایان نامه مروری کوتاه نموده و به توانایی نتایج در یاری رسانی به برنامه ریزان و تصمیم گیران نیز اشاراتی کرده است. در نهایت نیز چند پیشنهاد در مورد تحقیقات آتی در همین زمینه در اختیار علاقه مندان قرارداده می شود.بینی متوسط زمان سفر هستند؛ لذا توجه چندانی به ویژگی های تصادفی فرآیند ترافیک نشده است؛ ویژگی هایی همچون فرآیند تشکیل تصادفی صف در تقاطعات، که به سهولت قادر به ایجاد عدم قطعیت محاسبه زمان سفر خودروها در مسیرهای درون شهری خواهد شد. عدم توانایی این مدل ها در لحاظ نمودن عدم قطعیت ها، آنها را برای توصیف زمان سفر در شبکه های شهری نامناسب نشان می دهد.

5-1-نتایج 79

5-2-تحلیل تجربی زمان سفر درون شهری 80

5-3- نگرشی نوین به تغییرات زمان سفر 81

5-3-1-مدل توزیع زمان سفر درون شهری 82

5-4- کارایی های نتایج تحقیق در عمل 82

5-5پیشنهادات محقق برای تحقیقات آتی در زمینه های مشابه 83

5-5-1-اصلاح و تکمیل مدل 83

5-5-2-تحقیقات مستقل آتی 85

مراجع 86

موج شوک در تقاطع های چراغدار ودرحالت ترافیکی زیر اشباع

موج شوک در تقاطع های چراغدار ودرحالت ترافیکی زیر اشباع

فهرست جداول

جدول 3-1 تاریخ انجام آمار گیری ها 47

جدول 3-2 نمونه برم آمار گیری وزمان های حاصل از آمار گیری در نخستین برداشت 48

جدول 3-3 خلاصه داده های حاصل از گرد آوری آمار 49

جدول  4-1 مقایشه مقادیر تاخیر حاصل از مدل با مقادیر تجربی 69

جدول 4-2 مقادیر عددی R2 مدل وبستر برای هر تقاطع 77

ورود و تخلیه تجمعی خودروها

ورود و تخلیه تجمعی خودروها

فهرست اشکال

شکل 2-1ورود و تخلیه تجمعی خودرو ها 16

شکل 2-2 تراژکتوری مسیر حرکت یک وسیله نقلیه در حین عبور از میان دو تقاطع چراغدار 22

شکل 2-3 اجزای معین تاخیر در شرایط زیر اشباع و فوق اشباع با فرض رسیدن و ترک یکنواخت 24

شکل 2-4 نمایش شماتیک تاخیر در طول سیکل در زمانی که صف فوق اشباع تشکیل می گردد 25

شکل2-5 موج شوک در تقاطع های چراغدار و در حالت ترافیکی زیر اشباع 30

شکل2-6 شکست سیگنال GPS 37

شکل 2-7 مثالی از بازه شناسایی یک دستگاه اسکنر بلوتوث 41

شکل 3-1 مسیر انتخاب شده به عنوان مسیر انجام تحقیق 46

شکل 3-2 میانگین زمان سفر در ساعات عادی و اوج 48

شکل 3-3 انحراف معیار زمان سفر در ساعات عادی اوج 50

شکل 3-4 تغییرات زمان سفر با افزایش نرخ جریان ترافیک 51

شکل 3-5 تغییرات زمان سفر در ساعات عادی روز بر اساس ماه های مورد مطالعه 52

شکل 3-6 تغییرات زمان سفر در ساعات اوج تردد روز بر اساس ماه های مورد مطالعه 52

شکل 3-7 نسبت مجموع تاخیر خودرو پشت چراغها به زمان حرکت در میسر پیش از تقاطع 53

شکل 4-1 پارامتر d  در زمان رسیدن خودرو به تقاطع دوم مسیر در حال زیر اشباع 56

شکل 4-2 پارامتر d  در زمان رسیدن خودرو به تقاطع دوم مسیر در حالت فوق اشباع 58

شکل 4-3 پارامتر d در زمان رسیدن خودرو به تقاطع دوم مسیر در حالتی ک t>tt باشد 59

شکل 4-4- پارامتر d در زمان رسیدن خودرو به تقاطع دوم مسیر در حالت زیر اشباع و زمانی که کوچکتر از صفر باشد. 62

شکل 4-5 مقدار RMSE  بر اساس زمان سفر طریق در مسیر مطالعه 70

شکل 4-6 میران اختلاف میان اعداد مربوط به زمان سفر حاصل از مدل با اعدا بدست آمده در مشاهده 71

شکل 4-7 نسبت اختلاف تاخیر مدل آمار به تاخیر ندل بر اساس تاخیر حاصل از مدل بدون عرض از مبدا 72

شکل 4-8 نسبت اختلاف  تاخیر مدل و آمار به تاخیر مدل بر اساس تاخیر حاصل از مدل با عرض از مبدا 73

شکل 4-9 نسبت اختلاف تاخیر مدل و آمار به تاخیر مدل         74

بر اساس نرخ جریان ترافیک (وسیله نقلیه بر ثانیه) 75


Abstract:

Raising number of vehicles and increasing tendency of people to possess their own cars have posed a lot of expenses on users. One of the most significant of them is the time it takes to travel between origin and destination, Several researches hawe been conducted So far in order to evenly distribute travel times among transportation network users. A variable that has been neglected in many of these studies is travel time variability. Users, obviously, need to know not only the travel time, but also the probability of varying this time. In this research, an analytical model has been developed on a geometrical basis that includes both traffic conditions and intersection characteristics to calculate travel time. It is validated then by statistics gathered from one of Tehran’s major arterials through moving a car in the path carrying an observer to record the required instants. Another person had to record arrival and departure flow rates at intersections. Ultimately, the model is used to derive a delay probability distribution. One of the overriding contributions of the research is considering consecutive intersections, differences between time cycles and to take a look at uneven division of a cycle to green and red. The results show that the model is accepted statically and comparing with Webster’s Model, it apparently works more accurate.

Keywords:Travel Time Variability, intersection departure rate, oversaturated flow, delay model


تعداد صفحات فایل : 90

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید